WAAROM SCHREEF DE OR OP 14 DECEMBER PAS EEN BRIEF NA HET VERTREK VAN BURGEMEESTER JAN HOEKEMA?

 

Op 5 december 2016 maakte burgemeester Jan Hoekema onverwacht bekend dat hij op 15 januari 2017 zou aftreden als burgemeester van Wassenaar. In het persbericht, wat uitgegeven werd namens de raad en ondertekend door de nestor van de raad Bert Ooms (tevens fractievoorzitter van Passie voor Wassenaar) in diens hoedanigheid als plaatsvervangend voorzitter van de raad, werd gesteld dat raad en burgemeester na ampel (=uitgebreid) overleg tot de conclusie gekomen waren dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk was.

De raad was echter niet op de hoogte van wat voor problemen dan ook en zij werden pas op 6 december in een extra raadsvergadering bijgepraat. De vergadering kwam dus zeer onverwacht voor alle raadsleden. Aan het begin van de vergadering werd besloten dat deze achter gesloten deuren zou plaatsvinden. De fractievoorzitter van DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) besloot daarop de zaal te verlaten. Uiteindelijk werd op al hetgeen er besproken werd geheimhouding opgelegd. De geheimhouding geldt dus niet voor onze fractievoorzitter. Hij weet trouwens ook niet eens WAT er besproken is.

Eerder op die dag,  6 december 2016 dus, komt onderzoeksbureau BMC met de definitieve resultaten van een bestuurskrachtonderzoek. Dat onderzoek heeft nogal wat kritiek oa op de werkorganisatie.

Rapport Bestuurskrachtonderzoek Wassenaar 6-12-2016

Onverwacht en ook vreemd omdat uit de brief d.d. 14 december 2016 van de Ondernemingsraad van de Werkorganisatie Duivenvoorde aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (de Voorschotense burgemeester Mevrouw Bouvy-Koene) niets blijkt van spanningen. Laat staan dat er sprake is van spanningen tussen de werkorganisatie WODV (*1) en de burgemeester.

Op 16 december komt de directie van de Werkorganisatie Duivenvoorde ineens met een intern bericht. Het gaat dan over een MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) waarna er in de zomer van 2016 een onderzoek gedaan is door Bezemer Kuiper en Schubad over de cultuur binnen de werkorganisatie Duivenvoorde. Niemand van College en Raad (en dus  zelfs de voorzitter van het Dagelijks Bestuur) schijnt bekend te zijn met de uitkomsten van dit onderzoek en ineens wordt er op 16 december over gecommuniceerd door de directie van de werkorganisatie (zijnde de 2 gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar) en wordt er (een heel beknopt) verslag gedaan over de genomen maatregelen. Overigens zijn de gemeentesecretarissen tevens lid van het betreffende college van Burgemeester en Wethouders.

In Wassenaar doet het verhaal de ronde dat er op 2 december gestaakt zou zijn door ambtenaren op de Paauw en feit is dat het gemeentehuis op 2 december gesloten was.  Op 1 december zou er door een afdelingshoofd van de werkorganisatie gezegd zijn dat er geen werkzaamheden voor de gemeente Wassenaar meer uitgevoerd zouden worden. Ofschoon deze persoon er niet over ging lijken de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en de beide directieleden niet te hebben ingegrepen.

Onduidelijk is zelfs wie besloten heeft tot een staking of wie opdracht gegeven heeft aan de ambtenaren om vrijdag 2 december j.l. niet op het werk te verschijnen. Vreemd omdat de OR van niets wist zodat het geen staking geweest kan zijn. Bij een staking had ook de vakbond op de hoogte moeten zijn en zouden alle ambtenaren gestaakt moeten hebben.

De Ondernemingsraad werd op 2 december 2016 pas bijgepraat door de Voorschotense gemeentesecretaris van der Veer tevens een van de twee directieleden van de werkorganisatie Duivenvoorde. Als je bijgepraat wordt als ondernemingsraad dan ben je er niet bij betrokken. En dat is vreemd want wat is er nu wel aan de hand?

Tijdens de laatste raadsvergadering dd 12 december 2016 heeft DLW met een motie ook gevraagd om een onderzoek teneinde de onderste steen boven water te krijgen.

Spreektekst motie vooronderzoek

Op zichzelf staande motie DLW
Ik kondigde een motie aan mbt een feitenonderzoek wat er de laatste dagen is gebeurd. Het vooronderzoek gaat uitdrukkelijk niet over personen maar over waarheidsvinding.

Op 23 november werd mondeling door bestuurskracht onderzoeker een eerste onderzoeksresultaat bekend gemaakt. Daarna volgde een schriftelijk concept waarop leden van de begeleidingscommissie bestuurskracht onderzoek konden melden wat zij misten. Dat heb ik gedaan. Een van de opmerkingen was dat bij de voorlopige resultaten BMC gemeld had dat het verstandig zou zijn binnen 4 weken te besluiten om het fusie traject in te gaan. 

Tot mijn verbazing ontstond er op 1 december een probleem wat een zogenaamde staking van de werkorganisatie op 2 december tot gevolg had. Het was geen staking maar een ambtenaar had bedacht dat hij niet meer voor de gemeente Wassenaar wilde werken en hij gaf opdracht aan ambtenaren op de Paauw om niet op de werkplek te verschijnen. Op 5 december gooide burgemeester Hoekema de handdoek in de ring. De dagen ervoor was ik nog een van de doelwitten van de ambtelijke organisatie hetgeen oa uit een mail blijkt.

Dat alle peilen zo plotseling op de burgemeester werden gericht verbaasde mij. Nog verbazingwekkender was diens plotselinge vertrek. Hij zou nooit uit zich zelf weggaan. Daarnaast kan een plotseling opkomend probleem nooit de reden zijn van een vertrek. Toch wordt dit plotseling door velen als reden aangegeven

Indien de raad vond dat hij niet goed functioneerde dan blijkt dit uit de opeenvolgende functioneringsgesprekken waar dan een dossier over hem opgebouwd wordt. Dat is dan de enige reden om hem weg te willen hebben.

De nu ontstane bestuurscrisis en het niet erg positieve bestuursonderzoek dreigen Wassenaar in het fusienet te drijven. De fractievoorzitter moeten nog voor de kerst bij de Commissaris van de Koning komen. Vermoedelijk krijgen wij te horen dat ook wij net als Voorschoten een waarnemend burgemeester krijgen.

Hier aangekomen werd de fractievoorzitter van DLW onderbroken en hij mocht zijn betoog niet afmaken. Wel diende hij de motie in  die na een schorsing van de vergadering werd aangehouden. Klik op de onderstaand link voor de tekst van de motie;

Motie VS 3 Democratische Liberalen Wassenaar inzake vooronderzoek

Er was toegezegd dat in het presidium besproken zou worden hoe het onderzoek zou plaatsvinden.  Vanwege die toezegging heeft DLW, als gezegd, de motie aangehouden.

De plaatsvervangend voorzitter van de raad zei later tegen een verslaggever van Omroep West dat het nog alleszins niet zeker was dat er een onderzoek zou komen. Volgens hem zou de motie besproken worden. We zullen het zien…

Besluit over onderzoek vertrek Hoekema uitgesteld – Omroep West

Inmiddels hebben de fractievoorzitters van DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) en D66 de onderzoeksvragen geformuleerd welke door het presidium (het overleg van de fractievoorzitters) moeten worden doorgezet. Mocht dat niet gebeuren hetgeen je uit de reactie van de plaatsvervangend voorzitter zou kunnen concluderen dan komt natuurlijk de aangehouden motie weer ter sprake terwijl er dan ook raadsvragen aan het college en de werkorganisatie gesteld gaan worden. De gebeurtenissen zullen zeker onderzocht gaan worden.

*1) De werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is de ambtelijke samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten.