VERZIEKTE BESTUURCULTUUR IN WASSENAAR EN SPOEDDEBAT

DEMOCRATISCHE LIBERALEN WASSENAAR VRAAGT SPOEDDEBAT AAN

Volgens de afgetreden wethouder Verschoor (D66) is er sprake van een dominante bestuurscultuur in Wassenaar welke volgens haar primair gericht op het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen. Dat is een ernstige bekentenis en zelfs een beschuldiging naar het huidige college. Nepotisme dus, maar je kan ook denken aan zelfverrijking, en belangenverstrengeling . Met andere woorden; corruptie.

PROBLEMEN ROND DE INTEGRITEIT & DE BESTUURSCULTUUR IN WASSENAAR!

Wethouder Sabine Verschoor (D66) heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat is moedig omdat zij hiermee een duidelijk signaal afgeeft dat er een groot probleem is. DLW heeft grote waardering voor haar openhartigheid waarmee zij aangeeft ze dat deze vriendjes-politiek de belangen van individuen in Wassenaar dient en niet het algemeen belang.

NEEM DE NOODKREET VAN KLOKKELUIDER & EX WETHOUDER VERSCHOOR TER HARTE !

Deze wethouder kon niet opboksen tegen zoveel vriendjespolitiek in de Wassenaarse politiek. Zij kon daarom niet meer deel uitmaken van een bestuur wat zich voornamelijk bezig houdt met aan “het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen“ zonder zichzelf te verloochenen. Maar dat de ellende haar zeer hoog zit blijkt uit haar afscheidsbrief. Daarin neemt Verschoor geen blad voor de mond.

WASSENAAR HEEFT GEEN OPEN EN TRANSPARANTE BESTUURSSTIJL!

Verschoor zegt te hebben geloofd in een open en transparante bestuursstijl en in de ambitie om samen problemen op te lossen. Maar de heersende bestuurscultuur zat haar dwars. “’Er zijn onderhuidse spanningen in de relatie met de gemeenteraad die de sfeer en de besluitvorming niet ten goede komen. Discussies zijn te vaak op de persoon, wantrouwend en te weinig inhoudelijk constructief”.

DE OUDE POLITIEKE DINOSAURRUSSEN BEROOFD VAN HUN MEEST KOSTBARE BEZIT!

Slecht 2 kritische oppositiepartijen en dan met name Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wijzen hier al langer op en probeerden dit al langer te doorbreken.

De gevestigde politiek, zelfs oppositiepartijen zoals VVD en WWW sluiten al direct na haar aftreden de gelederen en zijn alweer bezig hun belangen te beschermen in het mantra “het gaat juist goed”. Zij bedekken het falen en nepotisme van de huidige coalitie met de mantel der politieke liefde. Juist dat gedrag bewijst haar gelijk. De oude dinosaurussen van de politiek staan erbij en kijken ernaar. Feitelijk uitgerangeerd, overbodig en beroofd van hun meest kostbare bezit; “BETROUWBAARHEID“.

Indien de observaties van ex D66 wethouder Sabine Verschoor niet in een la verdwijnen – zoals D66 fractievoorzitter Kernkamp stelt – dan hoort de nieuwe wethouder zeker op een zodanige wijze geselecteerd te worden dat hij of zij in staat is om de wantoestanden aan te pakken. Samen met een geheel nieuw college of samen met de groep die er nu zit. Moeilijk wellicht, maar hard nodig.

SLECHTS EEN ENKELE BESCHULDIGING UIT EEN BETROUWBARE BRON IS GENOEG OM BIJ ELKE WAARHEID EEN VRAAGTEKEN TE ZETTEN!

Als een bestuur door een van hun voormalige ex medebestuurder beticht wordt van een verziekte bestuurscultuur en belangenverstrengeling dan ben je als geheel bestuur voorgoed het vertrouwen van de kiezers kwijt. Heb je dan je krediet niet verspeeld? Kan je dan nog … ooit … zonder ingrijpende maatregelen, dat vertrouwen terugwinnen?

LAAT HET OFFER VAN VERSCHOOR NIET VOOR NIETS ZIJN !

Sabina Verschoor is nu echter weg. En er zal een nieuwe wethouder moeten komen. Wat ons betreft met een extra taak en dus een profiel dat daarop is toegesneden.

DE NIEUWE WETHOUDER MOET SCHOON SCHIP MAKEN !

Onder leiding D66 burgemeester Jan Hoekema (tevens voorzitter van het college en de raad) heeft Wassenaar schandaal na schandaal gekend. Geheel onnodig liet hij een verziekte politieke cultuur gedijen. Miljoenen gingen verloren in een tunneltje, de seksrel liet hij uit de hand lopen. De integriteitsonderzoeker BING in de Wassenaarse seksrel corrumpeerde onder het beheer van burgemeester Jan Hoekema. De aanwijzingsprocedure rond de lokale omroep verliep alles behalve correct maar zo zijn er meer zaken te noemen.

NOG GEEN DEUKJE IN EEN PAK BOTER!

Ook het huidige college zit nu vast in vriendjespolitiek en slaat nog geen deuk in een pakje boter. Miljoenen Euro’s vloeien probleemloos weg uit de begroting maar de openbare ruimte (groen en de straten) ligt er nog steeds verpauperd bij.

In diverse publicaties van de afgelopen dagen bleek dat zowel het college alsmede de meeste fractievoorzitters “zich niet herkenden in de kritiek van de afgetreden wethouder Verschoor”.

ELKAAR DE BAL TOESPELEN GAAT GEWOON DOOR!

Dat is makkelijk en bewijst exact wat de ex wethouder zegt het bestuur is slechts bezig met “het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen“. Fractievoorzitter Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zegt het al jaren ”het elkaar de bal toespelen gaat al jaren gewoon door”.

Mensen krijgen niet waar ze recht op hebben en anderen krijgen waar zij geen recht op hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over mooie baantjes, geld, vergunningen of opdrachten. Dat is zeer ernstig en het zou het aftreden van het hele college moeten betekenen. Dt gebeurt echter niet in Wassenaar!

HERSTEL VAN OUDE MACHTVERHOUDINGEN OF DE BESTUURSCULTUUR VERBETEREN!

Uit een artikel op Binnenlands Bestuur (http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bestuurscultuur-nekt-d66-wethouder-wassenaar.9532701.lynkx) blijkt dat D66 snel een nieuwe wethouder wil voordragen met bestuurlijke ervaring en met kennis van de dossiers. “Dat is nu belangrijker dan of een wethouder van buiten komt’’ . In een verklaring van de D66 fractievoorzitter blijkt dat zij geen ambitie heeft om wethouder te worden. Hieruit blijkt echter wel dat D66 denkt aan een wethouder uit de bestaande “kliek”. Dat kan dus geen ander doel hebben dat zij ernaar streven zo snel mogelijk de oude machtsverhoudingen te herstellen.

PROFIEL NIEUWE WETHOUDER!

De nieuwe wethouder moet naar de mening van DLW een ervaren, sterke en onafhankelijke bestuurder zijn. Van buitenaf en bereid om de verziekte cultuur in de coalitie en de verweven gevestigde politiek ( VVD, D66, CDA, GroenLinks en Pvda) te doorbreken. Het is gebleken dat burgemeester Jan Hoekema (D66) in diens rol als voorzitter van het college (en de raad) dit probleem al jaren niet de kop weet in te drukken ondanks het feit dat hij daartoe conform de gemeentewet (art 170) uitdrukkelijk verplicht is.

JAN HOEKEMA NOG STEEDS NIET TOEGERUST VOOR ZIJN TAKEN!

Gezien het feit dat burgemeester Jan Hoekema nog steeds niet bewezen heeft toegerust te zijn voor zijn taken, dient zeker de nieuwe wethouder uit het juiste hout gesneden te zijn om dit af te  dwingen. Stel daarom dus een profiel op waarmee een sterke wethouder komt en orde op zaken gaat stellen.

RAADSBREED COLLEGE !

Het vertrek en de motivatie van Verschoor geven het college aanleiding om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de aantijgingen of aangifte te doen wegens smaad en laster. Het is tevens zaak om de huidige situatie open te breken en tot een zakencollege met kundige wethouders van buitenaf in combinatie met een goed samenwerkende raad in een raadsbrede coalitie. Alleen met openheid en transparantie kan de zieke nepotistische cultuur worden doorbroken zoals in de periode 2013-2014 een succes is gebleken.

INTERPELLATIEDEBAT AANGEVRAAGD DOOR DLW!

DLW wil weten op welke zaken de ex wethouder exact op doelt met de opmerking dat zij niet langer kan meewerken aan “het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen “ zonder zichzelf te verloochenen. Gesteld wordt door diverse partijen dat de wethouder “slechts” gestruikeld is over het dossier strand. Maar ook dat blijkt niet uit de informatie welke in de raad bekend is.

Het kan echter niet zo zijn dat er helemaal niets aan de hand is met de bestuurscultuur en dus de integriteit van onze bestuurders. DLW wil weten wat er exact aan de hand is. DLW ook weten welke betrokkenen er door deze handelswijze benadeeld en wie er bevoordeeld zijn en waarom de D66 burgemeester Jan Hoekema dit, in zijn rol als voorzitter van het college (Gemeentewet art. 170), al die tijd heeft laten voortduren zonder er wat aan te doen.

Artikel 170 Gemeentewet

1 De burgemeester ziet toe op:

  1. een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken;
  2. een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden;
  3. de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie;
  4. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;
  5. een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur.

2 De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente.

3 De burgemeester bevordert overigens een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden.

Interessant is dan ook wat Jan Hoekema nu eindelijk aan het probleem denkt te gaan doen. Om die reden heeft DLW een interpellatiedebat aangevraagd. Dat interpellatiedebat zou dan 17 mei 2016 kunnen plaatsvinden.