Tagarchief: Wassenaar

DLW; Nieuwjaarswens…..

DLW; Nieuwjaarswens…..

Je weet dat 2020 er aan komt, maar als je zover is dan komt de verwondering. Wat is er in de afgelopen periode bereikt? Wat zal er terecht komen van de plannen voor 2020? Alleen al op het budget van de nieuwe sporthal schijnt er nu al een tekort te zijn van 4 miljoen (2 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aan vergeten sloopkosten). De Werkorganisatie had al lang ontvlochten moeten worden na 6 jaar gestuntel. De coalitie doet het omgekeerde en nog voordat de raad en de inwoners gehoord zijn is er tot een kostenverhogende doorstart besloten!!! De werkorganisatie WODV, de gemeenteraad en het college van B&W is al lang  een futloos gezelschap dat fout na fout maakt en slechts “brandjes blust”.

De coalitie moet zo snel mogelijk opstappen. Dat klinkt vreemd als nieuwjaarswens maar wij zullen het proberen uit te leggen. Het continueren van de coalitie zal, gezien de machtspositie van de gevestigde partijen in Wassenaar, nooit kunnen leiden tot beter bestuur. Als men daartoe in staat was geweest, dan had men dat al lang gedaan.

Het enge gevolg van een brede coalitie is dat er geen kennis en kunde meer nodig is. Een besluit is verworden door simpelweg “de koppen te tellen” van het stemvee. Slechte bestuurders kunnen doen wat zij willen. Ze worden nooit afgerekend op slecht functioneren. In Wassenaar ontbreekt daarboven een collectief geheugen en diverse oppositiepartijen laten zich ook nog eens inpakken door gedoogsteun te verlenen of deel te nemen aan het bestuur. Macht corrumpeert.

Politieke versnippering is een zegen, een minderheidscollege een oplossing!

Versnippering is het gevolg van verlies van vertrouwen in de gevestigde partijen. Veel beloven, weinig waar maken. Versnippering dwingt de gevestigde partijen om met andere partijen samen te werken. Versnippering voorkomt dat men niet meer naar de samenleving luistert. Versnippering zorgt ervoor dat raadsleden zich richten op waar ze voor staan en zich niet laten leiden door wat de partij voorschrijft. Als er wordt gezocht naar gelijkgezinden kunnen er verstandige beslissingen worden genomen. Versnippering heeft tot gevolg dat er daadkrachtige samenwerkingsverbanden ontstaan, dwars door de partijpolitiek heen.

DLW wenst daarom dat coalitie in 2020 uiteen zal vallen en dat een minderheidscollege eindelijk zal leiden tot een beter bestuur. Ik wens u allen veel kracht en wijsheid toe om 2020 tot een succesvol en mooi jaar te maken. Eenheid in verscheidenheid, juist in 2020!

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW

 

 

DLW is van mening dat de coalitie in Wassenaar de weg kwijt is.

DLW is van mening dat de coalitie in Wassenaar de weg kwijt is.

De werkorganisatie WODV loopt leeg. De werksfeer is om te snijden. De werkorganisatie staat als werkgever zeer negatief bekend. DLW is van mening dat men er voor moet zorgen dat de ambtenaren niet weglopen dan hoeven er geen nieuwe ambtenaren gezocht te worden….maar enfin.

Er is onduidelijkheid over de toekomst van de werkorganisatie. Duidelijk is echter dat Voorschoten richting de Leidse regio gaat. Samenwerking met Wassenaar wordt daarmee op veel vlakken onmogelijk. Ervaren ambtenaren kijken de ellende niet langer aan en vertrekken. In hun plaats komen onervaren vaste krachten of dure externen die eerst kennis op moeten doen en dan weer vertrekken. Het is een lekke emmer die je met water probeert te vullen.

Indertijd had burgemeester Hoekema bedacht dat  de 2 slecht functionerende organisaties samengevoegd konden worden tot één goed werkbare organisatie. De raad kon stikken of slikken, er was geen alternatief mogelijk. Inmiddels zitten wij met de brokken.

Democratische Liberalen Wassenaar waarschuwde ervoor dat het zo niet zou werken en alleen maar duurder zou worden. En dat gebeurde; alleen al de leidinggevenden gingen er direct op vooruit. Dit kost ons op jaarbasis ongeveer 1 miljoen extra.

De organisatie is stuurloos en er komt niets uit hun handen. Voor de raad zijn er nauwelijks stukken om te bespreken. Alles is verworden “tot brandjes blussen” en “hap snap” beleid. Er liggen stapels rapporten over de werkorganisatie maar het college doet er niets mee. Zij kijken naar een stip op de horizon en maken nieuwe plannen. Een lange weer vertragende procedure. Men weet toch alles al?.

Er zijn momenteel 42,69 FTE’s vacatures (ruim 15%). De kosten rijzen de pan uit en men kan door personeelsgebrek het werk niet aan.

Andere uit de hand gelopen problemen zijn; ongebreidelde uitgaven (raadhuis, sporthal en gymzaal; bijna 20 miljoen) en navenante lastenstijging, zwalkend afvalbeleid, jeugdzorgtekorten, ondoordacht hondenbeleid, onopgeloste verkeersproblemen, verkoop van gemeentelijk monumenten in strijd met eerdere raadsbesluiten, stokkende voortgang bij het woningbouwprogramma en de ondertunneling, de praktisch stilliggende plannen Groene Buffer, onduidelijkheid over de toekomst van de Warenar etcetera. Eigenlijk stokt alles maar ALS er iets gedaan moet worden dan is dure inhuur noodzakelijk.

Recent maakte de gemeente Oegstgeest bekend dat zij vergelijkbare personeelsproblemen hebben en dat hen dit maar liefst 100.000 per FTE per jaar EXTRA kost. Onduidelijk is wat in Wassenaar de besparing is van de onderbezetting en wat de extra inhuur kost.

DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

In Wassenaar werd (of wordt?) 24 uur per dag vastgelegd waar, en hoe lang, inwoners en bezoekers zich in bepaalde delen van de gemeente bevinden. Dit wifitracken – het peilen van het signaal van je smartphone – vindt plaats zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd en zonder dat het een veiligheidsbelang dient. De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vroeg zich af of deze illegale Stasi achtige praktijk inmiddels beëindigd is en of alle gegevens vernietigd zijn.

In december 2015 maakt de gemeente Wassenaar bekend dat de komende drie jaar bezoekers en inwoners van Wassenaar op diverse locaties geteld zouden gaan worden. Op strategische plekken in de gemeente werden telpunten ingericht die registreren hoeveel personen er in een bepaalde tijd aanwezig zijn, welke plaatsen zij bezochten en hoe lang ze daar verbleven. Het meten van de bezoekersstromen zou de centrumondernemers (!!!) waardevolle informatie opleveren.

De wifi telpuntenlocaties waren;

  • Langstraat (3x)
  • Van Hogendorpstraat;
  • Luifelbaan;
  • Windlustweg;
  • Duinrell (2x)
  • Stadhoudersplein.

De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde op 30 november 2018 dat de wifitracking techniek niet gebruikt mag worden zonder toestemming van inwoners en bezoekers.

Ook indien het MAC-adres niet direct de identiteit van een persoon onthult, de verzamelde gegevens zijn wel degelijk persoonsgegevens. Dit worden de indirect identificeerbare persoonsgegevens genoemd. Dat komt omdat de gegevens met elkaar of met andere gegevens gecombineerd kunnen worden. Zo kunnen gegevens met de bestaande digitale middelen toch betrekkelijk eenvoudig tot een bepaald persoon worden herleid. Op haar website geeft de Autoriteit Persoonsgegevens nadere uitleg over de grondslagen voor de uitspraak dat wifitracking een inbreuk op privacy is.

Een groeiend aantal gemeenten, dat eerder wifitracking inzette, is inmiddels gestopt met wifitracking en zij respecteren de privacywetgeving.

De veel gebruikte bewering dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens in haar uitspraak nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Wassenaar plaatsvindt is een schending van de privacy. Het is zinloos en onrechtmatig. Niemand mag zonder goede reden zomaar gevolgd worden. Overigens worden de bewoners rond de Wittenburgerweg al jaren met camera’s van de overheid bespied. Er staat nergens aangegeven dat er sprake is van cameratoezicht en niemand die er wat over zegt. Wat is daar de reden van?

Het lijkt erop dat Wassenaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels negeert die daarna van kracht werd. De raad werd niet geïnformeerd over een beëindiging van de overtreding van de wet. Het volgen van inwoners, bezoekers van Duinrell en van winkelend publiek is geen gerechtvaardigde methode en wij vragen ons af of alle verkregen gegevens inmiddels wel vernietigd zijn?

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft hierover raadsvragen gesteld.

 

Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Al jaren werd gepoogd de losloopgebieden voor honden te beperken maar tot op heden hebben de colleges met burgemeesters Hoekema en Aptroot dat steeds afgewezen. Inmiddels had de anti-hondenlobby het zelfs via het VVD verkiezingsprogramma in het coalitieprogramma gekregen van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar!

Wassenaarse bestuurders hebben op een enkele uitzondering na, een gruwelijke hekel aan honden. Opmerkingen zoals ‘een hond vervuilt meer dan mijn SUV’ zijn meermaals gemaakt.

Onze fractievoorzitter had de huidige burgemeester de Lange gevraagd waarom hij dit besluit (wat onlangs naar buiten kwam) had genomen. Het bleek echter dat niet burgemeester de Lange maar dat burgemeester Koen, samen met de wethouders, dit besluit in juli al had genomen. De coalitie had dus op de valreep in de beruchte achterkamertjes succes bij Koen.

Het aantal honden is beperkt tot 3 of 4 honden (het besluit wijkt af van de mediaberichten). Veel losloopgebieden zijn nu tot verboden terrein verklaard, er is nauwelijks nog wat over waar de hondenbezitter zijn huisdier nog vrij kan laten lopen.  Het besluit heeft veel onrust veroorzaakt in Wassenaar

Veel ouderen, die notabene langer thuis moeten wonen, hebben een huisdier tegen de eenzaamheid. Zij moeten veelal net als de echtparen die beiden werken gebruik maken van een hondenuitlaatdienst. Die ondernemers worden nu de nek omgedraaid. Hoeveel dieren gaan naar het asiel dankzij de coalitiepartijen?

Dee gemeente Wassenaar ontvangt ruim 170.000 euro aan hondenbelasting. Het geld vloeit naar de algemene middelen. Kunnen de ondernemers nu een beroep doen op de BbZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen)?

De VVD Wassenaar heeft de mond vol van de te hoge regeldruk, zegt ondernemers de ruimte te geven maar is nu wel weer heel erg door de mand gevallen. In de APV staat in welke maatregelen het college kan nemen. Het besluit rammelt en is niet gemotiveerd zoals de APV voorschrijft. Het college ontbreekt het aan kennis, dit soort fouten zijn schering en inslag.

Inwoners van Wassenaar kunnen bezwaar maken tegen deze maatregel. De fractie van DLW heeft in ieder geval het onderwerp op de agenda gezet voor de raadscyclus van November 2019. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

 

Wassenaar krijgt de bestuurskracht maar niet op orde.

Wassenaar krijgt de bestuurskracht maar niet op orde.

Wassenaar heeft sinds 2000 geen geluk met burgemeesters. Na van den Muijsenberg, kwam van Leeuwen, daarna Hoekema, Aptroot en uiteindelijk Frank Koen. De grootste verbeteringen kwamen onder van Leeuwen maar Hoekema wist de aangekondigde maatregelen bliksemsnel de kop in te drukken. Zijn opvolgers brachten het er niet beter vanaf.

Om te komen tot een goed functionerend ambtelijk apparaat dacht Hoekema 2 niet goed functionerende ambtenarenapparaten samen te moeten voegen. Hoekema meende dat een ambtelijke fusie een slimme methode was om Wassenaar langzaam maar zeker een herindeling in te trekken. Wassenaar samenvoegen met Voorschoten, dat was de opdracht van de toenmalige commissaris van de koning Franssen. Hoekema wist dat een fusie teveel weerstand zou veroorzaken. De coalitie tekende maar al te graag  bij het kruisje omdat ze dachten daarmee uiteindelijk ook de lokale partijen uit te kunnen schakelen.

Een geënsceneerde ambtenarenstaking in 2016, in opdracht van een topambtenaar en gemeentesecretaris Oppatja, had als doel  burgemeester Hoekema te laten vertrekken. De reden lag op het persoonlijke vlak. Men had overigens niet 2 maar 3 eisen namelijk dat ook de griffier en de DLW fractievoorzitter moesten opstappen.

VVD, CDA, Passie en HVW grepen hun kans om Hoekema te laten opstappen. De VVD hoopte erop dat er dan weer een VVD burgemeester kon komen. De manier waarop alles ging was allesbehalve netjes omdat het ging om een persoonlijke afrekening. De feitelijke “staatsgreep” was eigenlijk een ambtelijke muiterij welke werd aangegrepen door een paar haatdragende politici. Hoekema stapte op.

DLW kondigde een motie aan. Zie; www.democratischeliberalen.nl/waarom-schreef-de-or-op-14-december-pas-een-brief-na-het-vertrek-van-burgemeester-jan-hoekema/

Aptroot deed daarop een toezegging om met een feitenrelaas te komen. Uiteindelijk weigerde Aptroot de onderzoeksresultaten bekend te maken.

Aptroot wilde vervolgens de bestuurskrachtproblemen oplossen met een gemeentelijke herindeling. Slechts DLW was tegen. DLW meende dat als er een bestuurskrachtprobleem is dat je dát probleem moet oplossen. Onverwacht stapte Aptroot op. Burgemeester Koen trad aan. Hij onderkende dat een gedwongen fusie geen steun vond onder de bevolking, maar aan verbetering van de bestuurskracht deed ook hij niets. Inmiddels stapt de goed functionerende griffier op. Wie is de volgende die ”geruimd” wordt?.

Nu komt er weer een VVD burgemeester. Met de Lange heeft DLW in het zakencollege van 2013-2014 succesvol samengewerkt. Wij wensen de Lange veel succes en hopen dat hij in staat is de echte problemen aan te pakken; de rotte appels in de organisatie.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar