Tagarchief: Voorschoten

DRIJFT WAARNEMEND BURGEMEESTER APTROOT OP SLINKSE WIJZE DE GEMEENTE WASSENAAR HET FUSIEFUIK IN?

ilRV Harmonisering voor beide gemeenten (ac)

DRIJFT WAARNEMEND BURGEMEESTER APTROOT DE GEMEENTE WASSENAAR  OP SLINKSE WIJZE HET FUSIEFUIK IN?

Onlangs hebben de colleges van Wassenaar  en Voorschoten aan de raden voorgesteld  het beleid en de processen  te harmoniseren tussen de raden, de  colleges en de burgemeesters van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.  Harmonisatie van beleid impliceert ook de harmonisatie van regelgeving  wat de  juridische vertaling van beleid is.

De  voorgestelde ongeclausuleerde beslissing, betreft het zonder enig voorbehoud harmoniseren van het door de burgemeesters, colleges en raden vast te stellen beleid en regelgeving en de hieraan ten grondslag liggende processen.

Autonomie van de gemeente Wassenaar dreigt aangetast te worden

Het maakt een dusdanige inbreuk op de autonomie van Wassenaar, dat Democratische Liberalen Wassenaar weigert een dergelijk besluit in deze vorm te nemen. Een dergelijk besluit kan alleen als de beide raden tevens het principebesluit nemen om te gaan herindelen.  En dat is DLW geenszins van plan omdat als voorwaarde gesteld is dat de ambtelijke samenwerking met Voorschoten de autonomie van Wassenaar niet zou aantasten maar dat slechts bepaalde taken gezamenlijk worden uitgevoerd.

Openbare brief college Voorschoten aan college Wassenaar inzake Bestuurlijke Toekomst gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar 20 juni 2017

Verschil  tussen ambtelijke fusie en herindeling

Dat is een belangrijk verschil tussen deze ambtelijke samenwerking (eigenlijk een ambtelijke fusie)  en herindeling . Bij  een (voorgenomen) herindeling (een “gewone” fusie dus) dragen de raden hun volledige autonomie over. Zij zijn dan hun zeggenschap over de eigen gemeente kwijt.

De intergemeentelijke  samenwerking kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Van een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst tot de meest vergaande vorm, de gemeenschappelijke regeling zoals Wassenaar. De bestuursorganen van de gemeente Wassenaar zijn op allerlei terreinen samenwerkingsverbanden aangegaan, waaraan in meer of minder vergaande mate taken en/of bevoegdheden zijn overgedragen (delegatie) of opgedragen (mandaat).

Eén daarvan is de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, afgekort de GR WODV. De GR WODV is een samenwerkingsverband van de colleges Wassenaar en Voorschoten.

Bevoegdheden

Beide colleges hebben aan het bestuur van de GR WODV de bedrijfsvoeringstaken en de taken op het gebied van de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid opgedragen. De beide colleges zijn door deze mandaatconstructie voor deze taken afzonderlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar. De vaststelling van het gemeentelijke beleid en regelgeving was en is aan de colleges en de raden, ieder voor zover bevoegd.

Harmoniseren van processen, beleid en regelgeving is een  processtap  naar herindeling

Indien de raden een principebesluit nemen tot herindeling/bestuurlijke fusie, volgt er de vaststelling van het herindelingsontwerp door de raden. Op het moment dat voormeld besluit is genomen, worden het herindelingsproces gestart dat bestaat uit:

 1. het samenvoegen van de ambtelijke organisaties, de ambtelijke fusie;
 2. het harmoniseren van processen, beleid en regelgeving tussen de herindelingspartners, de fusie.

Ambtelijke fusie zou leiden tot lagere kosten en betere bestuurskracht

De ambtelijke fusie heeft zich in eerste instantie beperkt tot de harmonisatie van de bedrijfsvoeringstaken (PIJOFACH). Met ingang van 1 januari 2013 zijn vervolgens ook de inhoudelijke vakafdelingen van beide gemeenten gefuseerd en opgegaan in de door de beide colleges opgerichte  GR WODV.  Het doel was dat bestuurskracht beter zou worden tegen lagere kosten. In 2012 constateerde Partners en Pröpper dat de bestuurskracht onvoldoende was maar in 2016 constateerde BMC dat de bestuurskracht nog steeds onvoldoende was. Dat laatste onderzoek was volgens DLW onder de maat omdat eea was gebaseerd op vnl interviews en niet op eigen onderzoek van BMC. BMC staat daarnaast bekend als voorstander van gemeentelijke herindeling.

Ondanks beweerdelijke besparingen bestuurlijke kosten van Wassenaar in 5 jaar 22 naar 24,9 miljoen

In totaal kostte de ambtelijke organisatie van Wassenaar in 2012 13,5 miljoen en in 2016 was dat gestegen tot 15,5 miljoen terwijl de ambtenaren van de uit de WODV uitgeplaatste GR BSGR nog eens circa 0,4 miljoen. Nog steeds is er sprake van frictiekosten. In 2016 is daar voor 2,5 miljoen voor gereserveerd.  Het bestuur (college  van burgemeester en wethouders , huisvesting etc)  kostte in 2012 nog  8,5 miljoen in 2016 waren die kosten  gestegen tot 9 miljoen.

Colleges Voorschoten en Wassenaar constateren dat de ambtelijke fusie nog steeds niet is gelukt

Gelet op het nu voorliggende voorstel constateert het college blijkbaar dat de harmonisatie van de inhoudelijke vakafdelingen, ondanks de ambtelijke fusie, (nog) niet is gelukt. Het gaat hier specifiek om de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid en regelgeving (niet de vaststelling ervan).

In de praktijk zijn het de samenwerkende ambtenaren voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar (gebleven) in plaats van één ambtelijke organisatie die het beleid ontwikkelt, voorbereidt en uitvoert voor beide gemeenten.

Medebewindstaken zijn voornamelijk verantwoordelijkheden van een college

Tachtig procent van de gemeentelijke taken zijn medebewindstaken, waarbij sprake is van meewerken aan, mede realiseren van beleid dat al dat in hoofdlijnen is vastgesteld door hogere overheden (provincie en rijk). De invloed van de raden bij de invulling van deze medebewindstaken is beperkt

De ontwikkeling en de voorbereiding van het beleid in deze is hoofdzakelijk een zaak van de colleges. Met deze wetenschap kan de vraag gesteld worden wat de beide colleges van Voorschoten en Wassenaar ervan weerhouden heeft om bij de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid gezamenlijk op te trekken en waardoor zij zich nu blijkbaar genoodzaakt zien dit verstrekkende besluit  aan de raden voor te leggen.

Volledig harmoniseren zoals de colleges willen is een fusieproces

Het volledig harmoniseren van processen, beleid en regelgeving zoals de colleges van Voorschoten en Wassenaar nu voorstellen is onlosmakelijk verbonden met een fusieproces. Hieraan gaat in beginsel, als gezegd, het vaststellen van een herindelingsontwerp door de raden vooraf. Voor dit harmonisatieproces is het nauwelijks relevant een onderscheid te maken tussen autonomie en medebewind.

Dit onderscheid tussen autonomie en medebewind is echter van belang als je als samenwerkingspartners besluit – om zonder te fuseren of juist vanuit de wens een fusie te willen voorkomen -, om processen, beleid en regelgeving af te stemmen of te harmoniseren teneinde de bestuurskracht te verhogen.

Autonomie bepaalt immers waarin de ene gemeente zich van de andere onderscheidt, bij autonomie is sprake van eigen beleid, de eigen “politiek”’.

In het voorstel van het college wordt voormeld onderscheid niet betrokken. Daarnaast ontbeert de voorgestelde beslissing ook voor het overige (toets)criteria, uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil de raad een harmonisatiebesluit kunnen nemen.

Congruentie en succes van de van samenwerking is ver te zoeken

Daarnaast is qua samenwerkingsverbanden van congruentie tussen de raden van Voorschoten en Wassenaar geen sprake. Aan geen enkel samenwerkingsverband wordt door zowel de raad van Voorschoten als de raad van Wassenaar deelgenomen. Dit gegeven is van eminent belang als het gaat om het vaststellen van gemeentelijk beleid en regelgeving en een eventueel te nemen harmonisatiebesluit hieromtrent.

Voorschoten kreeg deze week de catastrofale begrotingsscan van de Provincie

digitaleversiebegrotingsscangemeentevoorschoten

Begin deze week kreeg Voorschoten te horen dat zij structureel 7.5 miljoen teveel uitgeven. De wethouder die mede voor het beleid verantwoordelijk was is nu wethouder in Wassenaar. Eerder was zoiets het geval met een incapabele gemeentesecretaris die een groot probleem met de traverse veroorzaakte, die secretaris ging vervolgens aan de slag in Wassenaar en weer gebeurde hetzelfde. Gelukkig is zij vertrokken.

Voorschoten geeft 7,5 miljoen meer uit dan nodig – Omroep West

Nadat Voorschoten de scan ontving bedachten zij blijkbaar dat ze maar aan Wassenaar moesten gaan hangen. Het college van Voorschoten stelde vragen aan het college van Wassenaar. De eerste kan de vraag niet stellen, de tweede kan het niet beantwoorden omdat de raden erover gaan. Het moge duidelijk zijn dat met dit soort incapabele burgemeesters de problemen nooit opgelost gaan worden.

Voorschoten zint op fusie met Wassenaar _ voorschoten

Fusie van failliet Voorschoten en armlastig Wassenaar in de hoofden van bestuurders al een feit?

Daarnaast kan de raad geen besluit nemen over de harmonisatie van beleid, regelgeving en processen die bij wet exclusief aan het college en de burgemeester zijn toegekend.  De griffier van Voorschoten maakt het wel heel bont. Onbevoegd om raadsvoorstellen te doen presteert hij het zelfs om een ontwerpbesluit voor te leggen aan de raad van Wassenaar. Blijkbaar is de fusie in het hoofd van zowel de bestuurders van Voorschoten als die van Wassenaar al een feit anders kan je dit alles niet voorstellen. Wellicht is het ook opzet  dat veel zaken ambtelijk en bestuurlijk een fiasco zijn.

Juridisch & organisatorisch is het onwenselijk dat 2 besluiten gecomprimeerd worden tot één ontwerpbesluit

Zowel uit juridisch (bestuursrechtelijk: bijv. het recht op amendement) en uit praktisch oogpunt is het daarnaast onwenselijk dat twee besluiten zijn gecomprimeerd tot één ontwerpbesluit. De raad die het eerste het besluit neemt en ondertekent, dwingt als het ware de raad van de andere gemeente hierin te volgen.

Door wanbeleid verdwijnt de spaarpot van Wassenaar als sneeuw voor de zon

Door wanbeleid van de gemeente Wassenaar is de algemene reserve van de gemeente Wassenaar in 3 jaar tijd gedaald met 20 miljoen .In 2016 verdween alleen al  7 miljoen uit de algemene reserve. Wij schreven eerder over de brief van de provincie over een dreigend preventief toezicht  voor Wassenaar. Een maatregel waar de gemeente Voorschoten al mee geconfronteerd is. DLW waarschuwde hier al voor in 2013.

Verkort partijprogramma Democratische Liberalen Wassenaar

Structurele bezuinigingen raken de inwoners

Nu moet de gemeente Wassenaar structureel 2 miljoen gaan besparen zonder lastenverhoging en zonder dat het gevolgen heeft voor de voorzieningen in Wassenaar.  Dat gaat natuurlijk niet lukken, de inwoners van Wassenaar worden geconfronteerd met een lager voorzieningen niveau, dalend onderhoud van de openbare ruimte etc waardoor de gemeente minder aantrekkelijk zal worden om in te wonen. De huizen zullen daarnaast ook nog eens in waarde dalen. Dat alles dankzij de 2014-2081 coalitie CDA/D66/GL/Pvda en Passie voor Wassenaar.

Kadernota 2018 2021 Wassenaar raad

ALS WASSENAAR NIET UITKIJKT DAN IS EEN GEDWONGEN HERINDELING EEN FEIT

Herindelingsberen op de weg

Zowel in Wassenaar als in Voorschoten is er veel weerstand over een mogelijke herindeling. De discussie is recent weer opgelaaid nadat het College van Voorschoten zich committeerde aan de uitslag van een nog uit te voeren onderzoek naar de Toekomst Visie Leidse Regio 2027. Heel onverstandig dat het college zegt zich aan de uitslag te binden nog voordat het onderzoek een aanvang had genomen. Indien er uit komt dat alle gemeenten in de Leidse regio samengevoegd moeten worden dan heeft Voorschoten een probleem.

Makke schaapjes

De raad in Voorschoten had daar zelf een uitspraak over moeten doen nadat de eindconclusie op tafel ligt. Zij hebben zich willoos, als makke schaapjes, naar de slachtbank laten leiden en roepen nu dat zij zelfstandig willen blijven. Mocht Voorschoten besluiten of verplicht worden zich bij Leiden aan te sluiten dan heeft Wassenaar ook een probleem. Hard roepen dat wij zelfstandig willen blijven, zoals enkele partijen dit doen in Wassenaar, is zinloos. Wassenaar zal tot actie moeten overgaan om aan te tonen dat wij zelfstandig kunnen zijn. Daarvoor liggen er nog wel wat beren op de weg.

kwaliteiten versterken 1.0 Leidse regio 2027

Burgemeester Staatsen van Voorschoten stapt onverwacht op

Onverwacht stapte in 2016 Voorschotens burgemeester Jeroen Staatsen op. De Commissaris van de koning Jaap Smit benoemde daarop (en dat is ongebruikelijk voor onbepaalde tijd) een waarnemend burgemeester. Dat was Mevrouw Pauline Bouvy-Koene. Vaak is de benoeming van een waarnemend burgemeester een aanwijzing dat er een herindeling op komst is. Overigens stapte eind van het jaar 2016 ook de Voorschotense wethouder financiën Eppe Beimers op.

Onvoldoende bestuurskracht

Inmiddels hadden de gemeente Wassenaar en Voorschoten besloten een bestuurskrachtonderzoek te starten. Een onderzoek of de gemeente in staat is om de uitdagingen, waarmee zij geconfronteerd wordt, aan kan. Zoals bekend zijn Wassenaar en Voorschoten in 2013 een ambtelijke samenwerking aangegaan met als doel de bestuurskracht te verbeteren tegen gelijkblijvende of lagere kosten.

Door Partners & Pröpper werd er een bestuurskracht onderzoek gedaan wat in 2016 door BMC herhaald werd. Beide onderzoeken waren voor zowel Wassenaar als Voorschoten vernietigend. Er was nauwelijks wat verbeterd. Daarnaast is er door Berenschot een benchmark onderzoek gedaan over de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV), de gemeenschappelijke ambtelijke werkorganisatie van Wassenaar en Voorschoten.

11008 rapport bestuurskracht Wassenaar 2010

Bijlage bij brief DB WODV – Samenvatting Rapport benchmark (IN-27883)

Rapport Bestuurskrachtonderzoek Wassenaar 6-12-2016

Interessante wetenschappelijke studie over de ambtelijke samenwerking WODV

Inmiddels was er ook een belangwekkende wetenschappelijke studie over de ambtelijke samenwerking Wassenaar Voorschoten.

J.d.Wit.versie.5.08 over quo vadis wassenaar 2010

Voorschoten onder curatele gesteld

Inmiddels is de gemeente Voorschoten vanwege financieel wanbeleid zelfs onder curatele (preventief toezicht) van de Provincie gesteld. De uitgaven zijn structureel niet meer in evenwicht met de inkomsten en de algemene reserve is als sneeuw voor de zon verdwenen. Voorschoten moet nu voor iedere uitgave toestemming vragen aan de Provincie. Door dit toezicht is ook de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) niet meer bevoegd wat dan ook te ondernemen buiten de bestaande begroting.

Preventief toezicht Voorschoten brief provincie 15-12-2016

Ook Wassenaar in de problemen

In Wassenaar is het probleem inmiddels niet veel anders. Eerder in 2016 stapte de wethouder financiën Sabine Verschoor (D66) op. Zij werd vervangen door Freddy Blommers, die in de periode 2010-2014 wethouder was in Voorschoten. Hij was daar ook al verantwoordelijk voor financiële problemen. Op 5 december 2016 nam ook de burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar ontslag. Daarnaast lopen ook in Wassenaar de inkomsten en uitgaven niet meer in de pas. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 waarschuwde al DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) dat er in de afgelopen jaren 35 miljoen uit de algemene reserve was uitgegeven en dat het niet langer zo kon doorgaan.

Verkort partijprogramma Democratische Liberalen Wassenaar

Uit de op 22 december 2016 gedateerde brief van de Provincie blijkt dat de financiële situatie van Wassenaar niet erg veel beter is. De Provincie schrijft als volgt; “Wij hebben  geconstateerd  dat u voor de jaren 2017-2019 uw vrije algemene reserve tot een bedrag van ruim € 2,1 miljoen inzet om vanaf het jaar 2020 weer een structureel en reëel sluitende begroting te realiseren. Uw doel is dekking van de begrotingstekorten 2017-2019 om meerjarig te kunnen toegroeien naar de invulling van taakstellingen tot een bedrag van ruim € 1 miljoen in 2020. Ook voor de jaren 2015 en 2016 heeft u uw vrije algemene reserve ingezet om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. Dit heeft er mede toe geleid dat  de omvang van uw vrije algemene reserve in de afgelopen jaren is gedaald van € 44,3 miljoen (stand  per 31-12-2014) naar € 24,9 miljoen (stand  1-1-2017).”

Financieel toezicht begroting 2017, Wassenaar ingekomen d.d. 22 december 2016

Nog niet te laat voor Wassenaar

Voor Wassenaar is het ondanks alles nog niet te laat maar het is wel 1 minuut voor 12. Inmiddels is bekend dat de Commissaris van de koning Jaap Smit ook in Wassenaar geen sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester zal openstellen. Ook in Wassenaar zal een waarnemend burgemeester benoemd worden en wel tot na de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op zich is dat een positieve ontwikkeling omdat Wassenaar de kans geboden wordt orde op zaken te stellen.

Raadsbrede coalitie en raadsprogramma om zaken op orde te brengen

Om orde op zaken te stellen moet Wassenaar zorgen geld vanaf nu eindelijk verstandiger gaan uitgeven. De raad zal ook als een front moeten samenwerken. Het coalitieprogramma moet van tafel. Er moet een raadsbrede coalitie (zoals in de succesvolle periode 2013-2014) komen met een raadsprogramma. Alleen wanneer de neuzen dezelfde kant opstaan kunnen wij de problemen oplossen.

Bestuurskrachtonderzoek van BMC is vooringenomen

DLW is van mening dat het advies van BMC nogal ingestoken is door een vooringenomen- heid dat een herindeling de enige oplossing is voor een betere bestuurskracht. Ook is het rapport mogelijk ‘gestuurd’ is door voormalige werknemers van BMC die nu afdelings-hoofden in de werkorganisatie WODV zijn. In ieder geval zullen wij er nu niet meer aan ontkomen om alle oplossingsopties te onderzoeken. Het advies van BMC is als volgt;

“Ons advies is om volgordelijk actie te ondernemen op de volgende drie punten :

 1. Versterk de bestuurlijke aansturing. Onderzoek daarvoor of en zo ja welke bijdragen de volgende varianten aan het verbeteren van de bestuurskracht kunnen bijdragen:

– een optimalisering van de randvoorwaarden voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;

– een ontvlechting van de ambtelijke organisatie;

– een herindeling.

 1. Schets aansluitend een perspectief voor regionale samenwerking. Los van de vraag wel/ geen herindeling zullen eenduidige keuzes moeten worden gemaakt voor de regionale samenwerking. Harmonisatie van beleid en regio is noodzakelijk voor het realiseren van een bestuurskrachtige gemeente. Het Rekenkamerrapport ‘Grip op samenwerking’

(2014) biedt handvatten om tot keuzes te komen over samenwerking in de regio.

 1. Realiseer goede randvoorwaarden voor de ambtelijke organisatie. Concreet betekent dit; ofwel bouwen aan het verbeteren van en investeren in het WODV-construct; ofwel het verbeteren na een herindeling.”

 Op de BMC adviezen is wel wat aan te merken

De aansturing van de organisatie is zeker een punt waar DLW zich altijd maar tevergeefs voor heeft ingezet. Het is belachelijk dat de 2 gemeentesecretarissen tevens leiding geven aan een organisatie met 380 werknemers zonder dat zij daartoe de benodigde kwalificaties bezitten.

Een echte manager

Zet een echte manager aan het hoofd van de organisatie en zet een beleidscoördinator neer bij de griffies. Zorg voor een duidelijke taakverdeling. Stel ambities bij en organiseer Wassenaar als een beheersgemeente. Als er met Voorschoten samengewerkt blijft worden (dat ligt voor een deel dus aan wat de Leidse regio over Voorschoten besluit) zullen beide gemeenten moeten bezien op welke vlakken zij beter kunnen samenwerken. Een indeling  van beide gemeente in de zelfde regio MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) lijkt daarbij noodzakelijk.

Mogelijk groot probleem

Mocht de Leidse regio besluiten dat Voorschoten zich aan moet sluiten bij de Leidse gemeenten dan is ontvlechting van de ambtelijke organisatie onvermijdelijk. Dat houdt overigens in dat het voornemen van de coalitie om te investeren in een gemeenschappelijke huisvesting (omdat dat 1 miljoen zou schelen op jaarbasis) zeker uitgesteld dient te worden. Naast het feit dat samenvoeging veel geld kost (wat er niet is) gelooft DLW niets van de bewering dat én de bestuurskracht hierdoor zal verbeteren én er een besparing van 1,0 miljoen gerealiseerd kan worden. Maar juist dit voornemen is ook een heel groot probleem.

Coalitie stemde voor de Programmabegroting 2017-2020

In de raadsvergadering van 9 november 2016 werd de Programmabegroting 2017-2020 van de gemeente Wassenaar aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor deze begroting excl de fractie van de PvdA. Deze laatste fractie was afwezig.

Hier een deel van de notulen uit die vergadering;

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Paulides. Nog anderen? Dat is niet het geval. Dan is aan de orde stemming over de Programmabegroting 2017-2020 zoals deze tot stand is gekomen vorige week en vanavond. Wie is voorstander van deze begroting? Dat zijn de fracties van GroenLinks. CDA, D66 en Passie voor Wassenaar. Daarmee is de begroting aanvaard. 

Opdracht voor gemeenschappelijke huisvesting zonder echt raadsbesluit

Daarmee gaf de coalitie aan de ambtelijke organisatie de opdracht een gemeenschappelijke huisvesting te zoeken. Daar gaat de organisatie vrolijk mee door. De vergaderlocaties in Wassenaar en Voorschoten blijven ook nog eens gehandhaafd. Extra ipv minder kosten.

Binnenkort wil de werkorganisatie wel een langdurig huurcontact tekenen zodat de raden geen enkele keuze meer hebben. Of herindelen met Voorschoten of doorgaan op de bestaande voet met de ambtelijke organisaties. Alle andere opties (samenwerken met andere gemeenten, herindeling met andere gemeenten dan Voorschoten of ontvlechten) zal miljoenen gaan kosten al is het maar om van het langjarige contract af te komen om dan van het in de bodemloze put gesmeten geld nog maar niet eens te spreken. Overigens gaf burgemeester Bouvy van Voorschoten in haar Nieuwjaarsspeech op 10 januari 2017 aan dat Voorschoten nu maar eens moest besluiten tot voor een fusie met andere gemeenteN.

Gemeentelijke herindeling levert geen cent op. Er zijn alleen maar nadelen.

Minister Plasterk dacht bij zijn aantreden een miljard te kunnen bezuinigen door schaalvergroting. “Totaal niet te bewijzen”, zegt Geertsema (36), die op 5 januari 2017 Groningen promoveert op het proefschrift The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation”. Geertsema onderzocht de effecten van gemeentelijke herindelingen tussen 1997 en 2011.

“Je zou kunnen denken dat kleinere gemeenten schaalvoordelen hebben, terwijl grotere gemeenten de nadelen ondervinden. Maar dat blijkt ook niet het geval. Denk daarom goed na over herindeling en realiseer je dat je er financieel niets mee opschiet en dat opschaling ook geen doelmatigheidsvoordelen heeft.”

Herindeling heeft alleen negatieve invloeden

Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. “Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter”, zegt onderzoeker bij Pro Facto in Groningen en promovendus  Bieuwe Geertsema. De promovendus: “Herindeling levert geen geld op en de publieke voorzieningen worden er ook niet beter van”.

Samenwerking

Bieuwe  Geertsema laat in zijn proefschrift niet alleen zijn licht schijnen over gemeentelijk herindeling, maar ook over intergemeentelijke samenwerking. Net als bij gemeentelijke fusies zijn ook bij samenwerkingsverbanden negatieve financiële effecten aangetoond, aldus Geertsema. Volgens Geertsema werken ook samenwerkingsverbanden minder efficiënt door verminderde controle vanuit het lokaal bestuur.

Ambtelijke organisatie op grotere afstand

Promovendus Geertsema: “De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals afvalverwerking. Op de kerntaak van als afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie.”’

Alarmbellen

Bieuwe Geertsema voerde zijn promotieonderzoek grotendeels uit in opdracht van het COELO, het Groningse Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. COELO is regelmatig benaderd door partijen die zich verzetten tegen ophanden zijnde herindeling, zo ook door het burgercomité in Haren dat zich verzet tegen herindeling van Groningen met Ten Boer. Promovendus Geertsema “COELO kwam tot de conclusie dat fusie niet noodzakelijk was. De alarmbellen die zouden moeten rinkelen voordat je een gemeente tot een herindeling dwingt, rinkelden niet”.

DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) is benieuwd of de andere partijen in Wassenaar de zelfstandigheid niet alleen met de mond blijven nastreven maar of zij bereid zijn actie te ondernemen om de bestuurskracht te verbeteren om op deze wijze aan een gedwongen herindeling te ontkomen. In ieder geval zal alle beschikbare en tot op heden achtergehouden informatie over de werkorganisatie (zoals de Medewerkers Tevredenheids Onderzoeken (MTO’s), het cultuuronderzoek van Bezemer, Kuiper & Schubad etc) “op tafel” moeten komen.

LEUGENS VAN EN OVER AVALEX ZOUDEN NU MOETEN LEIDEN TOT AVALEXIT

LEUGENS VAN EN OVER AVALEX ZOUDEN NU WEL EENS MOETEN LEIDEN TOT AVALEXIT

Dat het gemeenschappelijk afvalverwerkingsbedrijf Avalex, in eigendom van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar, al jaren niet functioneert is geen nieuws meer.

Indien Avalex met een voorstel tot een begrotingswijziging komt dan moeten alle gemeenten 2 maanden de tijd krijgen om een zienswijze in te dienen over de concept begrotingswijziging voordat er een besluit door het AB genomen kan worden. Dat gebeurde eerder met de begrotingswijziging 2016 wel. Toen werd de raad nog eerst (zoals voorgeschreven) om een zienswijze gevraagd.

Gewijzigde Begroting Avalex 2016 en doorkijk voor zienswijze raden

Zonder zienswijze geen definitieve begrotingswijziging en zonder begrotingswijziging is het onmogelijk om wat dan ook te veranderen. In dit geval de nieuwe tarieven en de andere inzamelingsmethode. Maar ja, als gezegd, de begrotingswijziging 2017 is door het bestuur van Avalex al in december 2016  vastgesteld en nu mogen de raden een zienswijze indienen.

Mosterd na de maaltijd

Mosterd na de maaltijd want een zienswijze zal niets meer veranderen. Avalex negeert opzettelijk alle regels of zij zijn meer dan incapabel inclusief de Algemeen Bestuursleden omdat zij de verordeningen niet eens kunnen volgen. Ook is Avalex niet eens in staat, ondanks de circa 250 medewerkers en een enorme afdeling communicatie, een foutloze brief cq foutloze begrotingswijziging op te stellen.

Op 30 december 2016 kwam de Avalex begrotingswijziging 2017  Wassenaar via een omweg de raadsleden in Wassenaar onder ogen. Deze begroting met aanbiedingsbrief d.d. 16 december heeft de raad van Wassenaar nog niet mogen ontvangen. De versie waarvan u de link hieronder aantreft is aangetroffen in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Delft. De brief had wel degelijk gericht moeten zijn aan alle aan de GR Avalex deelnemende gemeenteraden. Dat is dus niet gebeurd. Foutje van Avalex.

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=318427&f=a449713df890d538c8b904b5395cffc8&attachment=0&c=62722

In deze brief aan Delft wordt de wettelijke zienswijze termijn aangehouden van 8 weken. Dat zou dan ook moeten gelden voor Wassenaar. Aan het feit dat  de brief gestuurd had moeten worden voor vaststelling van de gewijzigde begroting (en niet erna) gaan wij maar even voorbij.

Bij tijdige ontvangst van de conceptbegrotingswijziging ipv de reeds gewijzigde begroting voor Wassenaar had moeten betekenen dat deze zienswijze over deze gewijzigde begroting in de raad van Wassenaar op 23 januari 2017 had moeten worden afgehecht (de daarop volgende raad van 20 februari is gewoonweg te laat om nog een zienswijze naar voren te kunnen brengen). Dat ging dus ook al helemaal verkeerd.

Voorschoten geen deelnemer in de GR Avalex

Maar enfin, met het programma wordt uitvoering gegeven aan de aan de Gemeenschappelijke Regeling opgedragen wettelijk taak van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar tot inzameling van afval en grondstoffen van inwoners. Wie schetst daarbij onze verbazing dat Voorschoten, zijnde geen lid van de GR Avalex, gewoon gebruik maakt van een deel van de diensten van Avalex. Dat kan natuurlijk niet. Zelfs het feit of en welke kosten doorberekend worden aan Voorschoten is nergens terug te vinden.

afvalbrengstation-tarieven-inwoners_140116

Vanaf het begin van de gemeenschappelijke regeling Avalex, zijn de deelnemersbijdragen gebaseerd op de verrekening van werkelijke kosten. In 2012 heeft het Bestuur besloten tot een inverdienmodel om uit de verlieslatende situatie te komen.

De essentie van het inverdienmodel is dat negatieve resultaten van het verleden en de verwachte negatieve resultaten t/m 2013 opgevangen worden binnen de reserves van Avalex. Dit leidde er toe dat de reserves een negatief saldo zouden hebben t/m 2016. Avalex kent dus t/m 2016 een aangepaste systematiek waarbij zij haar diensten aan gemeenten fixed price afrekent (met uitzondering van de afrekenbare kosten).

Fixed price tariefstructuur loopt door

Via taakstellingen heeft Avalex volgens een geregisseerd plan vanaf het jaar 2014 weer positief bijgedragen aan haar eigen vermogen. Door middel van deze targetstellende plannen zou 2016 het laatste jaar met een negatief eigen vermogen worden. Door de deelnemende gemeenten is afgesproken dat de “fixed price” tariefstructuur doorloopt tot het moment dat Avalex beschikt over een positief eigen vermogen.

Begin 2013 ging Avalex een lening aan van 7 miljoen euro zonder de vereiste instemming van het algemeen bestuur. De Avalex top werd verweten bedrijfje te willen spelen, alleen maar verliezen te veroorzaken en lak te hebben aan alle regels en afspraken. Met het hoofd dus in de wolken en niet zien wat er op de grond gebeurt. Er werd een nieuw bestuursmodel geëist voor de afvalverwerker.

Rapport Bossert adviseert andere structuur voor Avalex

Na die ernstige verliezen waren geleden werd de directie vervangen. Onderzoek toonde vervolgens aan dat de gekozen gemeenschappelijke regeling niet de optimale oplossing was. De deelnemende gemeenten besloten echter Avalex met een nieuwe directie toch nog een kans te geven. De gemeenten gingen daarmee voorbij aan een advies zoals in het Rapport Bossert te lezen is.

Rapport Bossert over avalex

Op 5 januari 2017 presenteert promovendus Geertsema een proefschrift. Geertsema stelt dat  samenwerkingsverbanden tegen een hogere rente geld lenen, omdat ze minder efficiënt werken door verminderde controle vanuit het lokaal bestuur.

Promovendus Geertsema hierover: “De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals afvalverwerking. Op de kerntaak van als afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie.

adhc 20121215 avalex krijgt andere vorm

Avalex overschreed ook in 2016 bij voortduring de kaslimiet. Een overschrijding is maximaal gedurende een half jaar per jaar toegestaan. Afvalverwerker Avalex heeft vervolgens zelf wederom een lening afgesloten van 19 miljoen euro. Dit als enig doel om financieel overeind te kunnen blijven. Dat de lening is aangegaan werd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 december 2016 terloops bekend gemaakt bij bespreking van het agendapunt ‘wat verder nog ter tafel komt’.

Lening van 19 miljoen om faillisement Avalex te voorkomen

Afvalbedrijf Avalex blijkt alleen te kunnen overleven door geld te lenen. In 2016 ging het om 19 miljoen euro, in 2017 moet opnieuw 9 miljoen euro bij een bank worden gehaald. En de deelnemende gemeenten lopen het risico. Dat alles blijkt dus uit de begroting 2017 van Avalex. In de toelichting staat dat het bedrijf de leningen nodig heeft om de ‘publieke taak’ (afval ophalen en verwerken) te kunnen waarborgen.

Op 30 juni 2016 besloot hetzelfde algemeen bestuur een voorstel om de lening aan te gaan nog terug te sturen naar de directie en de afdeling financiën. Een paar maanden later werd besloten het aangaan van de lening uit te stellen. Nu zou het Dagelijks Bestuur van Avalex ineens toch weer hebben beslist de lening door te zetten. Zonder de noodzakelijke instemming van het Algemeen bestuur. In de begrotingswijziging 2017 (gedateerd 15 december 2017 ipv 2016!) werd gesteld dat in de loop van 2016 een nieuwe lening afgesloten zou moeten worden. Dat was dus allang gebeurd.

De lening van 19 miljoen die nu is aangegaan zou naar het idee van DLW een faillissement door liquiditeitsproblemen moeten voorkomen. Interessant is de vraag of er nog meer leningen zijn afgesloten waarvan niemand iets weet en waarvoor de afzonderlijke raden aansprakelijk zijn.

Extra tariefsverhogingen om ‘ vlees op de botten te krijgen’

In 2013 werden de afvaltarieven voor de bewoners van de deelnemende gemeenten tijdelijk extra verhoogd met als doel dat Avalex weer vlees op de botten zou krijgen lees voldoende eigen vermogen. Op pagina 11 van de begrotingswijziging 2017 stelt Avalex: “Avalex heeft geen winstoogmerk en daarom ook geen resultaat in de begroting staan. De zes gemeenten zijn eigenaar en mede aansprakelijk voor Avalex”.

Op  pagina 18 doet Avalex het onder het kopje Risicobeheer nog een keer dunnetjes over; “Het risico voor de langlopende leningen ligt bij de zes gemeenten die eigenaar zijn van Avalex. Avalex gaat contentieus om met de beschikbaar gestelde middelen”.

Avalex gaat contentieus (= verdeeldheid zaaiend) met leningen om

Ik heb de exacte betekening van het woord contentieus nog even opgezocht. Contentieus:betekent twijfelachtig, twijfelzaaiend, verdeeldheid zaaiend of betwistbaar. Het heeft geen enkele grammaticale waarde. In de rechtbank wordt de term contentieuze rechtspraak gebruikt voor een geschil tussen twee (of meer) partijen met ieder andere (tegenovergestelde) standpunten.

Ik denk dat de directie niet zo eerlijk is om aan te geven dat het omgaan door Avalex met dit soort leningen verdeeldheid zaait. Ik denk meer het een onbedoelde taalfout van Avalex is maar het geeft feitelijk wel aan waar de problemen zich voordoen.

In 2016 is een meerjarige lening van 10 miljoen euro afgesloten en een lening voor 366 dagen van 9 miljoen euro. In totaal dus de eerder genoemde 19 miljoen. In 2017 gaat het weer om een meerjarige lening dan een van 9 miljoen. De schulden die Avalex heeft zijn komend jaar bijna 20 procent hoger dan de inkomsten van het bedrijf. Van alle investeringen kan men nog maar 8,6 procent zelf opbrengen. Winst wordt er niet gemaakt in 2017 noch in de jaren daarna.

In de begrotingswijziging 2017 van december 2016 meldt Avalex nog het volgende; “Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. Twee leningen waren aflossingsvrij gecontracteerd, de eerste is afgelopen in 2016 en zal er een nieuwe financiering worden aangetrokken. De andere lening loopt af in 2019”.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Avalex – geld dat er is om risico’s op te vangen – beloopt 4,2 miljoen euro. Dat is ontoereikend, zo erkent de onderneming zelf. Mede gelet op het feit dat het vermogen van Avalex als gevolg van de verlieslatende situatie tot en met 2014 negatief is geweest, is het duidelijk dat de reserves op balansdatum nog ontoereikend zijn voor het gewenste weerstandvermogen van € 4,9 miljoen.

Avalex meldt pas in december 2016 (begrotingswijziging september 2016, zie boven) dat er op 1 januari 2017 een bedrijf dat afval bij Avalex aanbiedt, afhaakt. Dat scheelt 1,8 miljoen euro. Dat was natuurlijk al veel langer bekend maar Avalex laat na deze informatie te verschaffen net zoals zij vergeet de grotere uitgaven dan voorzien te melden. Verder stelt Avalex dat er vertraging is bij de invoering van het nieuwe afvalsysteem (omgekeerd inzamelen) hetgeen ook nadelig uitwerkt in de financiën.

In lijn met de afspraak uit 2012 is de fixed price in 2016 gecontinueerd. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels de voorbereiding gestart om vanaf 2018 volgens een nieuw toerekenmodel de kosten met de gemeenten te verrekenen. Als gevolg van de nieuwe tariefstructuur zullen sommige gemeenten daarvan voordeel hebben en anderen nadeel. Dat vereist echter wel een zeer zorgvuldige afweging om te komen tot een voor alle partijen eerlijke en uitlegbare structuur. Deze zal vanaf 2018 worden gehanteerd. 2017 geldt als een overgangsjaar. Het tarief in deze begroting is een overgangstarief.

Wishfull thinking bij Avalex?

In 2017 denkt Avalex 35,7 miljoen Euro aan opbrengsten te hebben. De kosten belopen eenzelfde bedrag. De opbrengsten bestaan in hoofdzaak uit de gemeentelijke bijdragen. Wat Voorschoten (als niet deelnemer aan de GR Avalex!) bijdraagt en of zij überhaupt bijdraagt blijft onduidelijk.

Tot 2020 zullen de opbrengsten en de kosten in gelijke mate blijven stijgen, meldt Avalex. Daardoor komt de onderneming jaarlijks op 0 uit. Avalex heeft geen winstoogmerk zeggen ze ter verdediging. Dat klopt maar evt overschotten moeten terugvloeien naar de deelnemers. Avalex zegt wel er naar te streven dat de kosten zo laag mogelijk worden  gehouden voor haar klanten.

De te verwachten (zeer onzekere!) ontwikkelingen van de kosten zijn meegenomen in de meerjarenraming. De verwachte opbrengsten uit grondstoffen en de vermindering aan verwerkingskosten voor restafval door de invoering van Grip op Grondstoffen vangen de stijgende kosten op waardoor de totale kosten van Avalex in de meerjarenraming slechts zeer gering toenemen.

De totale kosten voor de gemeenten nemen zelfs af vanwege de meeropbrengsten voor het ingezamelde plastic, metalen en drinkpakken. Een dooddoenertje omdat de opbrengsten sterk aan het dalen zijn door het grotere aanbod terwijl de kosten per ton voor het verwerken van het restafval zullen stijgen. Er zal bijgestookt moeten gaan worden om het afval te kunnen verbranden.

Enorme overhead bij Avalex. Hoe moeilijk is afval ophalen?

In de begrotingswijziging 2017 zegt Avalex totaal 181 fte’s te hebben. Daarnaast huurt men nog eens 73 mensen in, naar behoefte en noodzaak. De verdeling van de fte’s over de afdelingen is volgens Avalex als volgt: Directie 8 Bedrijfsvoering 22 Communicatie 13 Beleid, Innovatie en Projecten 6 Uitvoering 133 en dat geeft een eindtotaal van 182 aldus Avalex. Rekenen schijnt dus ook al lastig te zijn voor Avalex. Het staat er echt in een en dezelfde alinea.

Bij deze 182 fte’s is de flexibele schil in de inzameling van 40% (73 medewerkers) niet meegenomen. Onder de 8 fte’s van de directie valt tevens het directiesecretariaat, P&O, Veiligheid, Arbo, en Milieucoördinator en strategisch adviseurs. Hoe moeilijk kan afval ophalen nu zijn. Heeft een dergelijke organisatie een overhead van 30% nodig (de flexibele schil niet eens meegerekend).

Zwarte cijfers maar in 2016 weer tegenvallertje van 2,4 miljoen

De begroting 2016 zou voor zwarte cijfers zorgen. Er zou een overschot zijn van 2,5 miljoen en hierna zouden de tarieven opnieuw (en veel lager) worden vastgesteld. De toeslag zou immers ook verdwijnen. In december 2016 kwam het nieuws dat er “wat tegenvallertjes” waren. Er zou slechts een bescheiden overschotje gerealiseerd zijn van 43.000 euro.

Niet alleen de directie van Avalex is dus incapabel maar onze “toezichthouders” namelijk de leden van Algemene Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) (bestaande uit collegeleden van de deelnemende gemeenten) kunnen er niets van. Zij brachten de raden niet tijdig op de hoogte van de negatieve ontwikkelingen. De begrotingswijziging over 2016 kwam pas in december 2017 naar de raden. Wel werden de raden toen om een zienswijze gevraagd. Voor de begrotingswijziging 2017 liet Avalex dat maar achterwege. Waarom is onbekend, de verordening (zie de link iets verderop in de tekst) is daarover heel duidelijk.

Het Bestuur heeft Avalex een structurele taakstelling van € 1.500.000 op de indirecte kosten opgelegd om tegenvallers in de kostenontwikkeling op te vangen en het overgangstarief voor 2017 mogelijk te maken. Vreemd dat het bestuur een taakstelling opdraagt omdat uitsluitende de raden van de deelnemende gemeenten een taakstelling kunnen opdragen. Toch staat het al in de vastgestelde begrotingswijziging en dan nog om een overgangstarief mogelijk te maken én als structurele kostenbesparing. Een beetje tegenstrijdig ook het woord “structureel” als in 2018 de tarieven kostendekkend moeten zijn.

Avalex is nog steeds “niet in control”

Maar Avalex kwam ondanks die forse tegenvaller over 2016 (en dat was tegelijkertijd een niet tijdige winstwaarschuwing) met een juichend persbericht. Zij waren veel eerder dan verwacht uit de rode cijfers gekomen daarmee volledig voorbijgaand aan het mismanagement waardoor er 2,4 miljoen teveel was uitgegeven waardoor het overschot in 2016 nog slechts 43.000 euro bedroeg. Een persbericht in de categorie “operatie geslaagd maar helaas wel patiënt overleden”

Ondanks alle ellende starten zij op 1-1-2017 met een andere inzamelingsmethode. De afspraak was “ gelijkblijvende of meer service tegen lagere kosten” maar dat is inmiddels door het wanbeleid bij Avalex verworden tot “voor iets minder geld, veel minder service”.

Financiele verordening Avalex art_212_2015

In de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling reinigingsbedrijf Avalex lezen wij onder artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie;

 1. Het dagelijks bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar.
  
   2. De tussentijdse rapportage wordt behandeld in de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur
 2. De inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.
  
   4. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien mogelijk de maatschappelijke effecten. In de rapportage wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:a. de bijdrage door de deelnemers;
  
   b. de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
  
   c. overige afwijkingen op programmaniveau van meer dan € 100.000.
 3. Beleidsvoorstellen gedurende het begrotingsjaar met financiële gevolgen zijn voorzien van een begrotingswijziging, waardoor de begroting in evenwicht blijft. Besluiten tot wijziging van de vastgestelde begroting kunnen tot uiterlijk het einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen.

Voorschoten geen deelnemer bij Avalex maar gebruikt wel de afvalcentra

Afvalbrengstation – Inwoners Voorschoten – Gemeente Voorschoten

Milieustraten – Avalex

Vreemd genoeg is Voorschoten geen deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling maar de inwoners van Voorschoten maken wel gebruik van de milieustraten (zeg maar de afvalstortplaatsen) van Avalex. Recent is er een nieuwe discussie bijgekomen namelijk dat Avalex achter de schermen werkt aan een nieuw afvalcentrum. De kosten worden dus door de deelnemende gemeenten of zelfs door alleen Wassenaar gedragen.

Afvalbrengstation – Inwoners Voorschoten – Gemeente Voorschoten

Uit het privacyreglement artikel 16 blijkt dat alleen inwoners van deelnemende gemeenten een pas kunnen krijgen. Dat is apart omdat het nu lijkt dat Avalex het duurzaamheidscentrum van Wassenaar verhuurt aan Voorschoten zonder dat Avalex daar aan Wassenaar een vergoeding voor heeft betaald. Ontvangt Avalex daar geld voor van Voorschoten?Het schijnt dat er geheime overeenkomsten aan ten grondslag liggen die eindigden in 2014. De geheimhouding liep tot 2015 wordt gezegd. Wat voor overeenkomsten zijn er indertijd gesloten?

In Wassenaar en Voorschoten moet men betalen voor het ophalen van grof vuil. Het is te verwachten dat er dus meer wordt aangeboden op de afvalcentra door de inwoners van beide gemeenten. Uit de cijfers blijkt dat ook maar wie draagt de kosten?

Privacyreglement-Register-van-Gebruikers-van-de-Avalexpas

In de begrotingswijziging 2017 wordt nog wel wat gezegd over Avalex BV, een zogenaamde verbonden partij. Avalex BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de GR. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld over 90.000 gewone aandelen van elk € 1,- groot. De onderneming is gestart op 16 april 2010.

De bedrijfsactiviteiten  van Avalex BV zijn statutair beschreven als het “inzamelen, bewerken en verwerken van bedrijfsafval en het verrichten van holdingactiviteiten”. De onderneming is opgericht met als doel om bedrijfsafval in onder te brengen, om zodoende meer juridische scheiding aan te brengen tussen de ‘publiekrechtelijke’ taak van de inzameling van huishoudelijk afval en de meer ‘commerciële’ taak van inzameling van afval uit bedrijven.

Ondanks de verkoop van de bedrijfsafval tak van Avalex wordt de BV nog steeds genoemd terwijl de verplichte informatie over deze BV, wat volgens de financiële verordening gemeld moet worden, ontbreekt.

Terug naar het duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

Het nieuws over de locatiekeuze kwam overigens pas in de openbaarheid nadat onze fractievoorzitter van DLW mondelinge vragen had gesteld aan de Wassenaarse wethouder Leo Maat. Aanvankelijk ontkende wethouder Maat dit en hij zei dat Avalex onderzoek deed naar meerdere locaties (15 locaties volgens wethouder Floor Kist van Leidschendam-Voorburg, het bleken er circa 10 geweest te zijn) maar een paar dagen later werden de vertegenwoordigers van enkele Voorschotense buurten bij de verantwoordelijke wethouder in Voorschoten uitgenodigd. Het heeft er alle schijn van dat zowel Avalex als de betrokken gemeenten de inwoners voor een voldongen feit wilden zetten.

10 september – LD – Milieustation in Voorschoten

13 september – LD – Dobbewijk overvallen door plan afvalstation

Voorschoten stelde dat uitvoerig onderzoek had uitgewezen dat de Dobbewijk de beste locatie was voor een nieuw centrum. Alle gemeenten zouden echter moeten instemmen terwijl het bestemmingsplan een dergelijk centrum niet zo toestaan maar ja, Avalex moest het maar zelf weten.

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar weigerden de criteria en de uitkomsten van het onderzoek vrij te geven waaruit zou blijken dat de Dobbewijk de beste locatie was.

Raadsvragen van DLW hadden geen succes.

Antwoord 291116 op DLW raadsvragen Duurzaamheidscentrum te Voorschoten

De wethouder draaide om de hete brei heen en tot op heden is er nog steeds geen antwoord op die vragen. Er wordt gelogen over wie nu wat doet. Er wordt geen antwoord gegeven over de optie van Avalex. Dat zou privaatrechtelijk zijn maar alle raadsleden hebben het recht alle informatie op te vragen aan Avalex. Dat wordt dus angstvallig voorkomen zelfs door met elkaar een geheimhoudingsclausule in contracten op te nemen. De actiegroep uit Voorschoten had meer succes met een WOB verzoek. Die info zou Wassenaar met de raad delen. Nooit gebeurd ondanks een actieve en passieve informatieplicht van het college. Hier de stukken over het zogenaamde onderzoek.

Antwoord 291116 Voorschoten antwoord op WOB verzoek verkenning locaties

Al snel bleek dus dat er wel degelijk concrete plannen waren voor een nieuw afvalcentrum in de Dobbewijk Voorschoten uitsluitend bestemd voor de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten

Verkenning a

Verkenning b

Verkenning c

Verkenning d

Verkenning e

Verkenning f 1

Verkenning f 2

verkenning f 3

Avalex heeft reeds een koopoptie getekend met Hoogvliet Beheer, de eigenaar van de grond. Zowel Wassenaar als Voorschoten zeiden aanvankelijk niets te weten later stelde men niets te maken te hebben met de plannen van Avalex. Avalex stelt op pagina 9 van de begrotingswjziging 2017;

Duurzaamheidscentrum

Avalex heeft de vraag gekregen van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten om te onderzoeken of het mogelijk is een Duurzaamheidscentrum te ontwikkelen ter vervanging van de bestaande milieustraten in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft vooralsnog besloten niet zelf te investeren in deze ontwikkeling.

Met andere woorden: de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gebruiken het geld voor de koopoptie in de Dobbewijk van de gemeenten die deelnemen in de GR Avalex terwijl Voorschoten niet eens deelneemt aan de GR Avalex. Het is inmiddels gebleken dat het college in Voorschoten (niet de raad!) in de zomer 2016 al een bijdrage van 10.000 euro heeft betaald aan Avalex voor deze optie……

Saillant detail is dat het centrum in Leidschendam-Voorburg verplaatst moet worden omdat het tegen de woonwijk aanligt. Leidschendam-Voorburg heeft in 2015 een transformatie visie vastgesteld voor Mebin en het Avalex afvalstation in de Klein Plaspoelpolder.

Op de website van de gemeente Voorschoten staat een link naar de Avalex website. Daar terechtgekomen staat er het volgende;

Milieustraat Delft
 Voltaweg 11, 2627 BD Delft
 maandag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.00 uur
 Doordeweeks is het rond 10.00 uur en 15.00 uur vrij druk. Houd rekening met wachttijden.

Milieustraat Leidschendam-Voorburg
 Nieuwe Havenstraat 3-B, 2272 AD Voorburg
 maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 15.30 uur
 zaterdag 13.00 – 16.00 uur

Milieustraat Pijnacker-Nootdorp
 Molenweg 61, 2631 AB Nootdorp
 maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 8.00 uur tot 12.00 uur

Milieustraat Rijswijk
 Laan van ‘s-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag
 maandag tot en met vrijdag 8.00 uur tot 15.30 uur
 zaterdag van 9.00 – 12.00 uur

Milieustraat Wassenaar
 Hogeboomseweg 6, 2241 BG Wassenaar
 maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
 zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
 * Ook inwoners van Voorschoten kunnen gebruik maken van deze milieustraat.

Inwoners van Voorschoten kunnen dus volgens deze informatie alleen naar de milieustraat in Wassenaar kunnen gaan maar onder het kopje “Veel gestelde vragen” staat op de Avalex website onder Milieustraten het volgende (overigens vindbaar via de link vanaf de website van Voorschoten);

Ik ben een inwoner van Voorschoten, waar kan ik mijn grofvuil naartoe brengen?

Alle huishoudens hebben een Avalexpas ontvangen. Deze pas geeft toegang tot alle milieustraten. Voor alle overige vragen omtrent afval, ophalen grofvuil, kun je terecht bij het Klantencontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14071.

Gaan wij vervolgens kijken wat de kosten zijn als inwoners van Voorschoten hun vuil storten dan komen wij de volgende tarievenlijst van Avalex tegen;

afvalbrengstation-tarieven-inwoners_140116

DLW stelt dat onterecht door Voorschoten nu al gebruikt wordt gemaakt van de gemeenschappelijke afvalcentra van Avalex zelfs zonder maar iets te betalen.

Verder is er onduidelijkheid over de (onterecht per 1-1-2017) ingaande gewijzigde inzamelingsmethode. Inwoners van Wassenaar kregen eind december hierover een brief van Avalex. Daarin stond een informatie telefoonnummer. Wanneer men dat nummer belt dan krijgt men steevast te horen dat niet Avalex maar de gemeente Wassenaar over de inzamelingsdata gaat. Daar wordt dan bij het klantencontactcentrum (KCC) gezegd dat men teruggebeld zal worden. Van de verantwoordelijke wethouder Leo Maat vernamen wij dat in de week van 9 januari 2017 er informatie komt over de nieuwe inzameling. DLW merkt op dat feitelijk er nog steeds geen begin kan gemaakt worden. De instemming van de raden is er namelijk nog steeds niet.

Inwoners van Voorschoten worden geïnformeerd om het afvalstation te realiseren

Avalex en de gemeente Voorschoten gaan nu een groep inwoners van Voorschoten informeren over het plan om een afvalstation in de Dobbewijk te realiseren. Dat zal op 17 januari 2017 gaan gebeuren in het cultureel centrum, Prinses Marijkelaan 4 in Voorschoten. Het afvalstation is ook bedoeld voor inwoners van Leidschendam-Voorburg. De informatieavond is gepland van 17.00 tot 20.00 uur.

De enige partij die in de afgelopen jaren kritische vragen in Voorschoten heeft gesteld is GroenLinks.

GL schriftelijke vragen afval juli 2012

Schriftelijke vragen Groenlinks over Avalex juli 2012

Opvallend genoeg treden Avalex en de gemeente Voorschoten niet samen naar buiten. Avalex wil in de ene zaal tekst en uitleg gaan geven, de gemeente doet dat in de naastgelegen zaal. Avalex heeft de uitnodiging verzonden aan bewoners en ondernemers van de Dobbewijk, het gebied Papelaan-west – dat grenst aan de Dobbewijk – en bewoners van een appartementencomplex ten oosten van de Dobbewijk, naast de spoorbaan.De enige doelstelling lijkt te zijn, uitleggen waarom het afvalcentrum in de Dobbewijk zal komen.

Het gescheiden optreden van Avalex en de gemeente Voorschoten is behalve verbazingwekkend maar ook procedureel vreemd. Voorschoten is (en dat is al eerder gezegd) geen deelnemer aan de GR Avalex maar maakt er wel gebruik van en onduidelijk is ook waar de kosten terecht komen. Duidelijk is wel dat er helemaal geen overleg met de inwoners zal plaatsvinden. Dat het centrum niet in het bestemmingsplan past lijkt geen belemmering te zijn. De mogelijkheden om buiten de raad om te besluiten tot een tijdelijke ontheffing voor activiteiten welke strijdig zijn met het bestemmingsplan voor bepaalde of zelfs onbepaalde tijd zijn aan het college. Dit is in de bebouwde kom zelfs mogelijk zonder instemming van de Provincie.

In mei 2016 heeft Avalex een plan opgesteld voor dit centrum en nu heeft men er niets mee te maken? Het station moet 7 dagen in de week geopend zijn. Op 6 dagen van 10.00 tot 20.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur. De benodigde oppervlakte is 5000-6000 m2 tenzij er een Retailcenter bijkomt. Dan is de ruimtebehoefte groter. Er worden 50 bezoekers per uur verwacht, exclusief de vrachtwagens.

DLW is van mening dat een dergelijk centrum wettelijk gezien niet eens in de  gemeente Voorschoten gevestigd KAN worden ook al omdat de gemeente Voorschoten geen deelnemer is van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex.

duurzaamheidscentrum houtskoolschets Avalex mei 2016

Geluk bij een ongeluk. Voorschoten staat onder curatele

Een geluk bij een ongeluk is dat de gemeente Voorschoten geen geld heeft en inmiddels onder curatele van de provincie staat. Zij zullen geen enkel besluit kunnen nemen zonder toestemming van de provincie.

Brief provincie Preventief toezicht Voorschoten 15-12-2016