Zelfstandigheid van Wassenaar

ZELFSTANDIGHEID VAN WASSENAAR

DLW staat voor een krachtig en transparant bestuur in een zelfstandig Wassenaar. Fusie/herindeling is niet nodig en zelfs onwenselijk. DLW motiveert waarom Wassenaar zelfstandig kan blijven in een informatieboekje wat binnenkort voor iedere inwoner van Wassenaar beschikbaar is. Neem invloed, stem op DLW.

Wassenaar; Een gemeente waar niets aan de hand is maar waar van alles mis is

Dat was een uitspraak van de Commissaris van de Koning (CdK) Jaap Smit (CDA) op 5 november 2017 tijdens de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden Van Wassenaar. Maar hij zei meer, net zoals waarnemend burgemeester Charlie Aptroot en Annemarie Jorritsma (beiden VVD).

Als lammetjes worden de inwoners naar de herindelingsslachtbank geleid

Jorritsma vond dat Wassenaar maar moest fuseren. Aptroot zei dat de inwoners straks mogen “gaan meespreken” over de toekomst. “Van onderop” mag meespreken zei de CdK Jaap Smit maar hij zei ook dat uiteindelijk “van bovenaf” beslist wordt. Dat was op zich al vreemd; Er wordt dus iets beslist! De Nieuwjaarsboodschap voor 2018 van de CdK Jaap Smit was in dit verband voor de goede verstaander ook duidelijk.

Er werd eerder niet gezegd dat er ergens een keuze over gemaakt moest worden, dus waarom straks een besluit nemen. Het maakt wel duidelijk dat we rekening moeten houden met het ergste scenario waarbij de landelijke partijen hun zin doordrijven.

Maar een keuze maken was toch helemaal niet de vraag? In december 2017 kwam de aap uit de provinciale mouw. In de “2e Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017” blijkt duidelijk dat er erg veel druk gezet wordt op herindeling. Ook met betrekking tot Wassenaar en Voorschoten ofschoon dat steeds werd ontkend. Het kwam DLW eerder zelfs op verwijten te staan van zowel de waarnemend burgemeester Aptroot (VVD) als van de CdK Jaap Smit (CDA) omdat DLW al sedert het begin van het (gemanipuleerde) bestuurskracht onderzoek van mening was (en dat ook duidelijk naar buiten bracht) dat Wassenaar een fusiefuik werd ingedreven.

Wassenaar kan en moet zelfstandig blijven

Wat willen onze bestuurders nu, met steun van de coalitiepartijen en de gedoogpartijen? Duidelijk is dat men de bestuurlijke toekomst, dus de zelfstandigheid van Wassenaar, in twijfel trekt.

Anders zou men niet instemmen met een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Er was slechts één partij negatief over het onderzoek. En daarmee bedoelde zowel de waarnemend burgemeester Aptroot als de Commissaris van de Koning Jaap Smit onze partij Democratische Liberalen Wassenaar (DLW).

DLW stelde constructief kritisch dat “slechts” gebleken was dat de bestuurskracht in Wassenaar onvoldoende was. Er leek geen andere noodzaak te zijn dan te onderzoeken wat er aan de hand is. Daarna kan men beslissen wat eraan gedaan kan worden om dit probleem op te lossen. Waarom dan een onderzoek doen naar wat in de toekomst de beste bestuurlijke vorm is voor Wassenaar?

Schrikscenario’s worden ons opgedrongen maar wat men echt wil wordt steeds duidelijker

Op landelijk en provinciaal niveau richt men zich op een fusie of een herindeling van Wassenaar. De rol van de eerdere burgemeester Hoekema (D66) en de waarnemend burgemeester Aptroot (VVD) was wat dat betreft zeer bedenkelijk. Zij moeten uitvoeren wat de raad wil maar zij hadden duidelijk een eigen agenda en gingen hun eigen weg richting fusie. Dat is een radicale en disproportionele oplossing voor een probleem waarvan niet gebleken is welk probleem er is. Het is ook een dure oplossing gezien de prijs die hiervoor moet worden betaald. Is er ook gebleken dat de schaal van de gemeente Wassenaar nadelig is voor evenwichtige regionale verhoudingen?

Geen noodzaak en er wordt geen recht gedaan aan de brede afwijzing door de inwoners

Een fusie met armlastig Voorschoten? Je moet toch uitgaan van gelijkwaardige partners. Zelfs na ruim vijf jaar ambtelijke samenwerking er nog niet eens een busverbinding is. Niet met het Station in Voorschoten, niet met het dorp. Ook op andere vlakken wil het niet lukken. Hoeveel Wassenaarders zijn georiënteerd op de voorzieningen in Voorschoten en andersom? Hoe zit het met cultuurhistorische verbanden, met cultuur en de identiteit? Na samenvoeging zal er nog steeds geen sprake zijn van een sterke interne samenhang. Om aan het gebrek aan maatschappelijk draagvlak nog maar helemaal niet te spreken. Er wordt ook geen recht gedaan aan de brede afwijzing door de inwoners van Wassenaar voor een fusie of herindeling. Het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel ontbreekt volledig en toch is er een soort herindelingstraject gestart. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden met voeten getreden.

Daarmee overtreedt Nederland niet alleen de eigen wetgeving maar ook Europese afspraken. Het Handvest van de Raad van Europa voor lokale autonomie.

Er is nu een fusietraject gestart en achteraf probeert men de motivatie erbij te zoeken.

Welke opties onderzoekt men?

Wassenaar naar de Leidse regio (eventueel samen met Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp en Zoeterwoude? Voorschoten naar de Haagse regio dan samen met Leidschendam-Voorburg? Inmiddels zit ook Leidschendam-Voorburg in de financiële gevarenzone.

Wassenaar als kustgemeente bij Kijkduin, Scheveningen, Katwijk en Noordwijk? Wassenaar als Bollenstreek gemeente bij Warmond, Hillegom, Lisse en Teylingen? Wassenaar in zijn geheel op laten gaan in de Haagse regio (annexatie) en een buitenwijk laten worden van Den Haag. Voorschoten dan als buitenwijk van Leiden?

Of moet de Metropool uitgebreid worden met Voorschoten en Leiden? Of Wassenaar Noord bij Leiden en Wassenaar Zuid bij Den Haag. Als je het rapport leest van Tordoir & Poorthuis “Zuid-Hollandse netwerken, april 2017” wat ook in opdracht is geschreven van de provincie Zuid-Holland, dan blijkt dat de provincie dat het meest logisch en wenselijk acht. Het opsplitsen van ons mooie dorp, ligt in het verschiet, als wij niet oppassen.

Commissaris van de Koning Jaap Smit schendt het vertrouwen in de politiek

Het helpt niet dat wanneer Wassenaar bezig is met het vertrouwen in de politiek te herstellen dat de CdK laat doorschemeren dat de kiezers toch niets te vertellen hebben en dat de beslissingen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten in Zuid-Holland op het Provinciehuis worden genomen.

Uit de Nieuwjaarsboodschap voor 2018 van de CdK in Zuid-Holland Jaap Smit (CDA) blijkt zijn fusiekoers ook uit de volgende passage:

“Deze tijd wordt gekenmerkt door grote veranderingen die veel van ons vragen. We kunnen niet alles houden zoals het was, maar we zullen met de waarden die wij belangrijk vinden nieuwe vormen moeten zoeken die ons helpen om mee te gaan in de ontwikkelingen van deze tijd”.

Die schrikscenario’s maken zeker dat DLW vindt dat Wassenaar zelfstandig moet blijven omdat wij ook overtuigd zijn dat Wassenaar zelfstandig KAN blijven.

Wassenaar is een mooie gemeente waar het aangenaam is om te wonen. Wassenaar heeft bossen, weides, duinen, water, zee en strand, in de nabijheid van de drukke Randstad. Wassenaar geeft ons de ruimte en de rust maar ook een gezellig winkelcentrum met actieve ondernemers. Daar moeten wij als inwoners van Wassenaars zelf over kunnen blijven beslissen.

DLW zal er “voor vechten” dat wij zelfstandig blijven maar als men “oorlog” wil en denkt over ons iets te kunnen beslissen wat de inwoners van Wassenaar niet willen dan kan men erop rekenen dat wij als lokale partij pal achter onze principes staan en blijven staan.

De landelijke partijen in Wassenaar zeggen het over het algemeen niet dat zij voor fusie of herindeling zijn. Zij draaien erom heen omdat zij het wel prima vinden indien Wassenaar als zelfstandige gemeente wordt opgeheven of met een andere gemeente wordt samengevoegd. De kiesdrempel wordt hoger en zij hopen van de lastige lokale partijen af te komen, die opkomen voor de inwoners van Wassenaar maar dat hebben zij verkeerd bedacht.

Andere partijen geven in Wassenaar niet duidelijk aan waar zij voor staan

Van deze partijen kan men dan ook de uitspraken verwachten zoals “laten wij eerst de resultaten van het Wassenaarkompas afwachten voor dat wij uitspraken doen” of de uitspraak van lijsttrekker Bert Ooms van Lokaal Wassenaar! in het AD/ Haagsche Courant van 27 september 2017: “Puur emotioneel reageer ik met: laat ons zelfstandig blijven. Maar is dat ook verstandig? Dat wordt nu onderzocht”.

Lokaal Wassenaar! beweert nu dat zij voor zelfstandigheid zijn maar hun eigen lijsttrekker Ooms heeft blijkbaar een andere agenda en Ooms kennende verbaast dat DLW niet.

Dat de lijsttrekker van Lokaal Wassenaar! iedereen een rad voor ogen draait als hij zegt dat zijn partij voor zelfstandigheid is, wordt wel heel duidelijk met deze uitspraak, nietwaar?

Bij de VVD Wassenaar is hun standpunt ook duidelijk. Op de ledenvergadering was een motie om zelfstandigheid als doelstelling in het verkiezingsprogramma te zetten. De motie werd afgeraden en de motie Zelfstandigheid Wassenaar haalde het niet. Op 27 december 2017 liet de VVD-lijsttrekker Caroline Klaver-Bouman in de Wassenaarse krant optekenen: “Wij zien nu geen enkele reden om niet zelfstandig te blijven”.

Het woordje NU is veelbetekenend en geeft aan hoe ook de VVD erin zit. Ook de VVD-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeenteraad 2018 maken duidelijk blij te zijn met het onderzoek naar de beste bestuurlijke vorm voor de toekomst en beweren dat de inwoners mee mogen praten. Zij zijn dus niet per definitie voor zelfstandigheid en de reden is duidelijk. Als de kiezer dus wil dat Wassenaar gaat fuseren of wordt heringedeeld dan moeten men op die partijen stemmen.

Voor de alle andere partijen geldt dat eveneens ofschoon Hart voor Wassenaar ook wel zegt voor zelfstandigheid te zijn, maar deze partij motiveert niet waarom Wassenaar zelfstandig kan en moet blijven.

DLW heeft een boekje gemaakt, wat voor iedere Wassenaarder beschikbaar is, waarin alles rond de fusie gebeurtenissen duidelijk wordt uitgelegd.

Als men de overtuiging heeft dat Wassenaar zelfstandig kan en moet blijven dan stemt U Democratische Liberalen Wassenaar (DLW), dan weet u 100% zeker waar wij voor staan.

Welke partijen staan achter een fusie

Landelijk hebben de VVD, D66 en het CDA dit ook in het “Regeerakkoord 2017-2022 Vertrouwen in de Toekomst” (zie onder 1.2 3e dot Bestuur en Koninkrijkrelaties) staan terwijl het geen geheim is dat PvdA (minister Plasterk ondersteunde in het vorige kabinet de beweging om tot grotere gemeentes te komen zoals minister Ollongren van D66 dat nu doet) en GroenLinks ook voorstanders zijn van fusies.

Rutte en Zijlstra doen dat namens de VVD, Buma en CdK Jaap Smit doen dat voor het CDA. U laat zich toch geen zand in de ogen strooien door de Wassenaarse partijen die om de hete brei draaien?

Zelfs al zouden deze lokale afdelingen van de landelijke partijen in Wassenaar vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, uit angst om de kiezers te verliezen, alsnog iets duidelijkere standpunten gaan innemen dan weet U toch zelf ook dat verkiezingsbeloften van VVD, D66, CDA etc. c.s. niets om het lijf hebben. Zij zeggen dit en doen dat…. DLW heeft aangetoond in de afgelopen twee raadsperiode dat wij echt ergens voor staan en dat ook doen. DLW heeft ook het meeste van zich laten horen en dat was niet voor niets. Duidelijke taal en transparant bestuur is ons credo.

DLW wil dat de inwoners daadwerkelijk zelf bepalen wat wij in en met Wassenaar doen. Wij willen ons eigen geld uitgeven, onze spaarpot behouden en niet voor de ellende en het onverantwoordelijk gedrag van andere gemeenten opdraaien. Wat onze (re)actie zal zijn willen wij nog niet onthullen maar dat wij veel stof zullen doen opwaaien en landelijke aandacht krijgen voor wat wij dan ‘een misstand in de (lokale) politiek’ zullen noemen is duidelijk.

“Slechts” de bestuurskracht in Wassenaar was onvoldoende

Er was toch alleen maar sprake van onvoldoende bestuurskracht, geen discussie over bestuurlijke toekomst?

De benodigde informatie over welke bestuursvormen voor Wassenaar het beste zijn en die uit een door Charlie Aptroot (VVD) in opdracht gegeven onderzoek moeten komen, worden echter willens en wetens over de verkiezingen heen getild. De noodzaak om de bestuurlijke toekomst van Wassenaar te bekijken zou blijken uit een, wat DLW noemt “een gemanipuleerd, bestuurskracht onderzoek”. Afgezien dat de kreet bestuurskracht eigenlijk niet bestaat, omdat niemand weet wat bestuurskracht is, zijn er geen normen bekend.

De meest gehanteerde definitie van bestuurskracht is

Gemeenten zijn bestuurskrachtig als zij in staat zijn hun maatschappelijke opgaven op te pakken en hun wettelijke taken adequaat vervullen waarbij recht gedaan wordt aan en in het belang van hun maatschappelijke omgeving wordt gehandeld.

Vreemd genoeg schreef waarnemend burgemeester Aptroot in zijn tweede ambtsbericht dat de problemen in de raad door hem waren opgelost. Afgezien van het feit dat er in deze raadsperiode geen problemen waren haalt hij hiermee zelf alweer de grond onder zijn onderzoek naar de bestuurlijke toekomst weg. Daarmee was ook zeker de beweerdelijke, maar nooit bewezen, noodzaak voor het aanstellen van een waarnemend burgemeester (Frank Koen) weggevallen. Toch ziet DLW de komst van de heer Koen als een positieve ontwikkeling naar aanleiding van de verkennende gesprekken welke de fractievoorzitters met hem mochten hebben voor diens benoeming.

Bijna de helft van de ambtenaren in Nederland is niet toekomst bestendig (Binnenlands Bestuur nr. 21/2017)

Uit het onderzoek “Arbeidsmarkt in kaart 2017” van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat bijna driekwart van de ambtenaren niet breed inzetbaar is, meer dan de helft van het ambtenarenkorps is communicatief onvoldoende vaardig (57%). Het tekort aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden wordt bij 2 van de 3 ambtenaren gezien.

In de gemeenschappelijke Werkorganisatie WODV is dat niet anders. Maar als dat een reden is voor het proces zoals dat nu door de CdK Jaap Smit is ingezet, dan zou dit probleem zeker voor meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland spelen. Belangrijker dan een fusie is goede scholing en ondersteuning van de ambtenaren. Dan zijn we daadwerkelijk bezig met bestuurskracht verbetering.

Brengt een gemeenschappelijke huisvesting van de gemeenschappelijke ambtenaren iets?

Maar brengt het samenvoegen van de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van Wassenaar en Voorschoten (de WODV) in één kantoor dan iets?

Het antwoord van DLW is volmondig nee. De organisatie is georganiseerd in afdelingen, die afdelingen zijn al in overwegende mate op een locatie gehuisvest. Een ambtelijke organisatie moet geleid worden zoals een bedrijf in het bedrijfsleven met dien verstande dat een ambtelijke organisatie goed en efficiënt moet werken terwijl een bedrijf goed en winstgevend moet werken. Efficiency geldt dan wel voor beiden maar het goed werken tegen zo laag mogelijke kosten en goed werken tegen zo veel mogelijk winst is het enige verschil.

Landelijk komen de werknemers in het bedrijfsleven er veel beter vanaf in dit onderzoek “Arbeidsmarkt in Kaart 2017”. Vermoedelijk heeft dat te maken dat in het bedrijfsleven de beste personen op een bepaalde plek komen terwijl in onze werkorganisatie loyaliteit boven kwaliteit gaat.

De vorm van loyaliteit waarbij je geselecteerd wordt op slaafsheid in plaats van op kennis en kunde. De medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde, waar hele goede medewerkers werkzaam zijn, worden beknot in hun werk. Kennis en kunde is namelijk voor incapabele bestuurders een gevaar. Veelal stappen deze goede werknemers na verloop van tijd uit zichzelf op.

Van onvoldoende bestuurskracht naar de beste bestuursvorm voor de toekomst?

Het bestuurskrachtonderzoek was niet serieus te noemen. Het onderzoeksbureau is een fervent fusievoorstander. Er werd ook geen onderzoek gedaan maar er werden wat meningen gevraagd die naar een bepaalde conclusie konden leiden. Dat werd op papier gezet en vervolgens werd geconcludeerd dat de bestuurskracht onvoldoende is. In plaats dat onderzocht zou worden, zoals DLW dat eiste, op welke wijze de bestuurskracht op peil gebracht kan worden, vindt men dat onderzocht moet worden wat de beste bestuursvorm voor de toekomst is voor Wassenaar.

De bestuurskracht in Wassenaar is door de ambtelijke samenwerking maar ook door niet daadkrachtige colleges (en dito raden) de afgelopen jaren inderdaad onvoldoende geweest. Men dacht twee niet functionerende ambtelijke organisaties te kunnen samenvoegen en dacht dat het dan vanzelf goed zou komen.

Dat probleem speelt dus al jaren maar ondanks kritiek van onze oppositiepartij DLW had men geen luisterend oor. Dus die organisatorische problemen zijn dan ook nu geen reden om ineens naar de bestuurlijke toekomst te gaan kijken. De problemen voor zover deze er zijn, zijn wel volledig “te danken” aan de partijen die sedert het ontstaan van de ambtelijke samenwerking, in hoofdzaak, aan het roer gestaan hebben.

Bestuurskracht verbeteren en bestuurlijke toekomst zeker stellen door te fuseren, lijkt verstandig maar is dat niet omdat een fusie duur is en niets oplost. Een fusie kan allesbehalve als positief gezien kan worden.

Raden en colleges in Wassenaar functioneren al jaren niet goed

Burgemeester Jan Hoekema (D66) ruimde begin 2017 het veld nadat duidelijk werd dat de ambtelijke samenwerking niet functioneerde. De ambtelijke samenwerking c.q. personeelszaken behoorden tot zijn portefeuille. Om het vertrek van burgemeester Jan Hoekema is DLW niet rouwig. Over de procedure die tot zijn vertrek heeft geleid des temeer. De procedure was op zijn zachtst gezegd minder fris. Een “muitende” hoge ambtenaar eiste samen met de gemeentesecretaris dat burgemeester Jan Hoekema zou opstappen terwijl daar toch echt de raad over gaat. Bij die actie waren werkelijk alle partijen betrokken (exclusief DLW die buiten de gesprekken gehouden werd). Recent kregen wij vanuit ons netwerk een mail over iets wat wij al wisten maar U niet willen onthouden. Uit wat hier gezegd wordt blijkt duidelijk welk spel er gespeeld werd en wie in het Wassenaar drama de hoofdverantwoordelijken zijn. Deze partijen zouden van de inwoners weer het vertrouwen moeten krijgen?

DLW wilde een onderzoek naar gebeurtenissen rond het gedwongen vertrek van burgemeester Hoekema

Na het aangekondigde vertrek van burgemeester Hoekema diende DLW een motie in om onderzoek te doen naar de gebeurtenissen omdat er schijnbaar rotte appels hoog in een of andere boom zitten.

DLW was en is van mening dat de rotte appels in de organisatie aangepakt moeten worden. Uiteindelijk heeft de fractievoorzitter van DLW de motie aangehouden op basis van toezeggingen dat er onderzoek zou gaan plaatsvinden.

Wassenaar werd na de gebeurtenissen rond het vertrek van burgemeester Hoekema opgezadeld met een waarnemend burgemeester mede omdat de samenwerkende gemeente Voorschoten financieel aan de grond zat en er om die reden na het vertrek van burgemeester Staatsen daar al een waarnemend burgemeester was neergezet.

De afspraak om de gebeurtenissen die geleid hadden tot het vertrek van Hoekema werd tot 2 maal toe meegegeven aan de waarnemend burgemeester Aptroot. Dit naar aanleiding van een door DLW ingediende motie “onderzoek naar de gebeurtenissen welke geleid hebben tot het vertrek van burgemeester Hoekema”

Aptroot zei dan ook tot 2 maal toe deze opdracht uit te zullen voeren. Hiermee begon de ellende voor Wassenaar pas echt, want burgemeester Aptroot deed niet wat hij afgesproken had.

Ambtelijk wil men heel graag een fusie ofschoon dat naar mening van DLW niets zal bijdragen aan een grotere bestuurskracht. De kwaliteit van het ambtelijk apparaat verandert niet en dezelfde ambtenaren blijven vermoedelijk dezelfde fouten maken.

Werkorganisatie is na een periode van ruim vier jaar nog steeds niet doelmatig ingericht

De werkorganisatie is na een periode van ruim vier jaar nog steeds niet doelmatig ingericht ofschoon dat niets zegt over de kwaliteit van de ambtenaren die naar mening van DLW uitstekend zouden kunnen functioneren. Het zegt wat over de aansturing en de wijze waarop bepaalde personen op belangrijke posten terecht zijn gekomen. Dit heeft zelfs het gevolg gehad dat kwalitatief zeer goede medewerkers het veld moesten ruimen. Kennis blijkt, als gezegd, een gevaar te zijn voor onkunde.

DLW sluit nu zelfs de ontvlechting van de werkorganisatie niet uit temeer omdat harde maatregelen nog relatief eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Ambtenaren moeten (en kunnen eenvoudig) terug naar hun kantoor in Wassenaar. Daarmee is dan ook direct het grootste deel van de ontvlechting gerealiseerd.

Daarna kan gekeken worden welke bestuurlijke samenwerkingen in de regio noodzakelijk en mogelijk zijn. Opmerkelijk was ook dat de muiterij op 2 december 2016 een aanvang nam (met de staatsgreep als gevolg) nog voordat het Bestuurskrachtonderzoek naar buiten was gekomen. Dat Bestuurskrachtonderzoek werd 6 december 2016 gepresenteerd. Blijkbaar hadden wat personen al kennis van het rapport en wilden zij hun eigen straatje schoonvegen.

Geen antwoord op de vraag wat het probleem echt is

VVD, CDA, D66, Lokaal Wassenaar (WWW, Passie), GroenLinks en PvdA vonden het allemaal prima dat waarnemend burgemeester Aptroot zijn afspraken niet na kwam. Alleen DLW en HvW waren faliekant tegen het alsnog niet doen van een onderzoek maar waren in de minderheid. Feitelijk kon dit helemaal niet wat er gebeurde, omdat de raad het hoogste orgaan is. Het geeft wel het aan hoe de raad 2014-2018 disfunctioneerde.

Slechts DLW eiste verder nog dat de vragen beantwoord zouden worden wat er voor problemen geconstateerd waren met het bestuurskracht onderzoek. DLW wilde weten wat er gedaan kon worden aan die bestuurskracht. Want dat was toch het enige probleem. Op deze wijze kan Wassenaar dan ook zeker zelfstandig blijven.

Het democratisch proces werd echter door waarnemend burgemeester Aptroot (VVD) met voeten getreden. Hij sloot niet alleen de huidige raad in het proces uit maar maakte het ook tot een verkiezingsitem. Zijn belofte dat de inwoners mogen meepraten en kunnen beslissen, is niet meer dan het blij maken met een dode mus. Uit alles blijkt dat er maar één antwoord mogelijk is. Dat wat van hogerhand over de toekomst van Wassenaar is bedacht. Fusie of herindeling.

Wassenaarkompas als alternatief op het platte proces van een referendum waarbij alleen ja of nee mogelijk is?

Op 9 november 2017 werd het proces van het Wassenaarkompas aangekondigd. Op geen enkele wijze was de raad hierbij betrokken. Raadsleden moesten het uit de krant vernemen.

Wassenaar mag zogenaamd zelf kiezen. De inwoners van Wassenaar zouden zelf de toekomst van Wassenaar mogen bepalen. Vreemd dat de vragen zo tendentieus zijn en waarom bijvoorbeeld gevraagd wordt in welke gemeente men woont. Inwoners van Wassenaar die in een andere gemeente wonen. Hoe gek kan men zijn?

Nou vergeet het maar, zelfs de gemeenteraad, wat toch het hoogste orgaan is in de gemeente, is volledig buitenspel gezet. En bijna alle partijen, behalve DLW accepteerden dat. In de achterkamertjes hebben alle partijen allang ingestemd met een fusie.

In de Nieuwjaarstoespraak van scheidend burgemeester Aptroot gaf hij met de volgende passage “Door de inzet van velen, medewerkers, college en het overgrote deel van de gemeenteraad gaat het nu heel veel beter” onze fractievoorzitter een trap na waarmee hij refereerde aan het feit dat DLW niet instemde met het onderzoek c.q. het Wassenaarkompas.

Alle andere partijen, die zo goed meewerkten, voeren nu een toneelstuk op omdat zij bang zijn dat de kiezer het niet zal accepteren wanneer zij zeggen dat zij vóór fusie of herindeling zijn.

Alleen DLW stelt duidelijk in de Wassenaarse politiek WAAROM wij zelfstandig moeten (EN KUNNEN) blijven. Wij geven ook duidelijk aan waarom Wassenaar zelfstandig kan blijven.

De voorstanders noemen het nu een ander proces dan een plat proces van het raadplegend referendum waar je alleen maar ja of nee kan zeggen. Het onderzoek wordt op deze wijze voor het eerst uitgevoerd door professor Krouwel. Niemand weet of dit experiment functioneert en wat de waarde is van de uitkomst. Door de vraagstelling wordt een bepaald beeld geschept. Er wordt geïnsinueerd dat er allemaal nadelen aan een bepaalde keuze zouden zitten. Bijvoorbeeld door de vraag te stellen “zou u dan alsnog keuze x willen”. Professor Krouwel is ook de bedenker van het KiesKompas. Heeft u ooit gekeken bij welke partij u uitkwam als u het KiesKompas invulde? De meeste mensen die wij daarover spraken gaven aan bij een heel andere partij uit gekomen te zijn dan de partij op wie men zou willen stemmen en uiteindelijk ook op stemde. Dus waar is de bewezen waarde van dit pilotonderzoek?

Alleen DLW stelt duidelijk in de Wassenaarse politiek WAAROM wij zelfstandig moeten (en kunnen) blijven. Wij geven ook duidelijk aan waarom Wassenaar zelfstandig kan blijven.

Niemand weet wat met Wassenaar gaat gebeuren

Op 10 november 2017 zegt waarnemend burgemeester Charlie Aptroot zelfs het volgende in een interview in het AD: “Niemand weet wat er met Wassenaar gaat gebeuren. Dat vinden wij eigenlijk prima”.

Op 15 november 2017 laat hij in De Wassenaarse Krant met betrekking tot het Wassenaarkompas optekenen “maar wat de uitkomst ook zal zijn, wij vinden het prima!”.

Dat zijn dus ontzettend arrogante opmerkingen. Een burgemeester moet zich inzetten wat de burgers en de raad willen. DLW heeft niet gezien dat Aptroot naar de standpunten van de raad en de inwoners ook maar wilde luisteren. Hij had al een eigen standpunt ingenomen. Ook is het mogelijk dat Aptroot werkte in opdracht van de CdK jaap Smit.

Waarnemend burgemeester aanstellen was al in strijd met de Gemeentewet

Het aanstellen van een waarnemend burgemeester is overigens al in strijd geweest met de Gemeentewet artikelen 77 en 78. Om een waarnemer aan te kunnen stellen moet er sprake zijn van een vastgesteld probleem of er moet er een sollicitatieprocedure gestart worden. Indien dit alles niet het geval is dan is de locoburgemeester de vervanger van een burgemeester.

Gezien de uitspraken van de CdK en (de eerdere) uitspraken van waarnemend burgemeester Aptroot alsmede de door hen ingezette trajecten weten zij heel duidelijk wat er gaat gebeuren met onze gemeente Wassenaar. Een fusie of een herindeling en dat is naar de mening van DLW niet wat wij in Wassenaar willen.

Daarom pleit DLW voort het houden van een referendum zoals ook Het Handvest van de raad van Europa voor lokale autonomie voorschrijft. Laten wij hopen dat de opvolger van Aptroot (VVD), ook een waarnemer, de heer Frank Koen (CDA) een beter gevoel heeft voor het democratische proces.

De raad in Wassenaar moe(s)t veel scherper aan de wind

Wat niet goed is en wat er aan moet gebeuren om wel voldoende bestuurskracht te hebben is niet gezegd. Dat kon ook niet want niemand weet wanneer bestuurskracht voldoende is. De grootte van de gemeente is geen reden om te stellen dat de gemeente haar taken niet goed kan uitvoeren. Ruim 180 gemeenten (van de circa 350) zijn kleiner dan Wassenaar. Het is juist dat niet al deze 180 gemeenten in de drukke Randstad liggen maar maakt dat wat uit?

Voorstanders van zelfstandigheid moeten aantonen dat Wassenaar zelfstandig kan blijven

Voorstanders van de zelfstandigheid moeten nu aantonen waarom Wassenaar zelfstandig kan blijven terwijl er nog geen enkel argument is aangedragen waarom een fusie beter is. Integendeel, er zijn legio onderzoeken die aantonen dat een grotere gemeente duurder is, niet efficiënter werkt, logger is en verder afstaat van de burger. De enige insteek van de politiek is dat er in een grotere gemeente relatief minder raadsleden zijn en dat men landelijk en provinciaal met minder gemeenten te maken heeft. Besluiten kunnen makkelijker worden doorgedrukt.

Spel om Wassenaar de fusiefuik in te jagen is pas echt losgebarsten met het vertrek van burgemeester Hoekema

Het hele spel is pas echt losgebarsten met het vertrek van burgemeester Jan Hoekema. Dat had slechts één doel: Wassenaar de fuik in te jagen en een fusie door te drukken. Wassenaar heeft nog wat geld en Voorschoten is bankroet. De inkomsten en uitgaven in Wassenaar moeten structureel in balans komen want anders gaat het hier, ook heel spoedig, niet goed. In december 2016 kreeg de gemeente Wassenaar al een stevige waarschuwing van de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, dat de inkomsten en uitgaven in Wassenaar niet in balans waren.

Landelijke partijen kunnen geen lokaal belang dienen

De Wassenaarse raad 2014-2018 zegt tegen een fusie te zijn. Van de partijen kan dat niet gezegd worden. Daarom mochten de raadsleden, ondanks keiharde afspraken met waarnemend burgemeester Aptroot, niet meespreken. Aptroot schond de gemaakte afspraken en besliste zelf over het te onderzoeken probleem, de onderzoeksopdracht en de keuze van de onderzoeksorganisatie.

De huidige raadsleden zeggen dan wel dat zij geen fusie willen maar hun landelijke partijen zijn wel positief over herindeling of fusie. Dat durven de lokale afdelingen van de landelijke partijen hun kiezers niet duidelijk te vertellen.

Door de informatie en het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen kunnen de partijen zeggen dat zij tegen een fusie zijn maar na de verkiezingen kunnen zij vervolgens zeggen dat uit het onderzoek blijkt dat een fusie of een herindeling toch echt de beste mogelijkheid is. Helaas, zegt men dan, wij hadden het ook anders gewild….en de partijen zijn klaar.

Gedwongen fusie ligt meer dan ooit op de loer

Niet alleen Wassenaar maar ook landelijk hebben wij te maken met roerige tijden. Uit het huidige regeerakkoord 2017-2021 van VVD, CDA en D66 blijkt dat de landelijke partijen willen dat gemeenten worden samengevoegd. Lokaal zijn de VVD, CDA, D66, PvdA, GL dus niet te vertrouwen zijn omdat zij primair de landelijke partijtop dienen, en niet de Wassenaarse kiezer.

Blauwdrukken met van bovenaf opgelegde fusies werkten niet. Echter het proces helemaal van onderop laten komen leverde volgens de huidige regering ook niets op. Maar Wassenaar kan volgens bijna alle onderzoekers heel goed zelfstandig blijven. Wassenaar is dan zelfs beter af dan in geval van een fusie of herindeling. Voorstanders van een fusie kunnen niet eens aangeven wat er niet goed gaat en wat en waarom het beter zou gaan na een fusie of herindeling.

DLW wil Wassenaar zelfstandig houden, geen bestuurlijke fusie of herindeling

Volgens DLW was de ambtelijke samenwerking in 2013 al een voorportaal van een bestuurlijke fusie. Dat dit traject indertijd is ingezet blijkt wel uit de ontwikkelingen van de laatste tijd. Een bestuurlijke fusie wil DLW absoluut niet. Schaalvergroting leidt niet tot een betere bestuurskracht en een goedkoper betere functionerend ambtelijk apparaat. Integendeel, de samenwerking met Voorschoten maakte het voor Wassenaar alleen al jaarlijks 2 à 3 miljoen Euro duurder. De CdK is van mening dat Voorschotense bestuurders nog slechter zijn dan de Wassenaarse bestuurders. Een fusie met Voorschoten zou de bestuurskracht van Wassenaar verzwakken in plaats van verbeteren.

DLW is wel van mening dat het ons bestuur moet worden. Ook onze ambtelijke organisatie zal beter georganiseerd moeten worden en dat de betrokkenheid van inwoners vergroot moet worden door hen beter te laten participeren.

DLW stemde voor een referendum maar wilde eigenlijk een bindend referendum

DLW stemde daarom ook voor het invoeren van het raadgevend referendum in onze gemeente ofschoon wij liever een bindend referendum ingevoerd hadden willen zien. Over ingrijpende onderwerpen moet de politiek de mening van de burger vragen en de politici moeten de uitslag dan ook respecteren. Het is een dooddoenertje, zoals waarnemend burgemeester Aptroot stelde, dat een referendum een platte procedure met alleen ja of nee is. De VVD is landelijk tegenstander van referenda maar burgemeester Aptroot (VVD) is niet degene die dat voor Wassenaar mag beslissen. Wat is het probleem als men duidelijkheid wil van de inwoners?

Langdurig samenwerken is ineens een reden voor gedwongen herindeling

De redenatie van onze huidige regering van VVD, CDA en D66 is dat ‘gemeenten die langjarige en in hoge mate afhankelijk zijn van Gemeenschappelijke Regelingen voor essentiële taken maar moeten herindelen’. De provincie moet daarbij, ‘op basis van de Wet ARHI, het voortouw nemen en herindelingen in gang zetten’ zo schrijft dit kabinet in het nieuwste Regeerakkoord voor. De provincie zou ook ‘meer druk moeten uitoefenen’ aldus het regeerakkoord. Dat de Commissaris van de Koning dit machtsmiddel maar al te graag oppakt wordt steeds duidelijker. Weet u nog wat de CdK Jaap Smit gezegd heeft tijdens de het 50-jarig jubileum van de Vrienden van Wassenaar? “Van onderop mag zeggen wat zij willen maar van bovenop beslist”.

De CdK handelt daarmee ook in strijd met het verbod van vooringenomenheid (art 2:4 AWB) om van het niet nakomen van de regering van de gewekte verwachtingen (vertrouwensbeginsel) maar niet te spreken.

Gemeenschappelijke regelingen; zeggenschap burgers is nu tot nul gereduceerd

Opmerkelijk is het voorgaande ook omdat gemeenten eerder moesten samenwerken om zelfstandig te kunnen blijven en nu worden zij afgestraft omdat zij samenwerken. Over betrouwbaar bestuur gesproken. Daarnaast is de zeggenschap van de raden in de samenwerkingsverbanden praktisch tot nul gereduceerd. De raad mag alleen nog de zak met geld geven maar wat ervoor en wat er met het geld gedaan wordt bepaald de directie en het bestuur van een Gemeenschappelijke Regeling. De raad kan uitsluitend het geld voor de GR weigeren maar is verantwoordelijk voor alle tekorten. Zeggenschap wat er moet gebeuren is dus nihil.

DLW wil uit dure en niet functionerende gemeenschappelijke regelingen

De eis van de regering om samenwerkende gemeenten tot een herindeling te dwingen zou zeker nu al een extra reden om nu uit dure en al jaren niet functionerende Gemeenschappelijke regelingen te stappen of deze te verkopen. Wassenaar neemt deel in de volgende GR’s Werkorganisatie WODV, Avalex, CWI, GGD Haaglanden, Sociale Werkvoorziening Maregroep, Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR), Inkoop bureau H10, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Metropoolregio (MRDH) etc. Een aantal Gemeenschappelijke Regelingen functioneren redelijk tot goed. Andere GR’s zoals de WODV, de MRDH en Avalex functioneren nauwelijks tot geheel niet.

Autonomie van de gemeente Wassenaar dreigt nog verder te verwateren

Dat is natuurlijk goed voor de landelijke partijen (VVD, CDA, D66, GL en PvdA) die in onze gemeente actief zijn. Grotere gemeenten hebben relatief minder raadszetels en daarmee een hogere kiesdrempel en dat is goed voor landelijke partijen. In Voorschoten laten de VVD, D66, Groen Links en de SP al heel duidelijk weten dat zij meer naar de Leidse regio willen kijken. Dat is onbegrijpelijk omdat functioneren in verschillende regio’s juist het probleem was waardoor de ambtelijke samenwerking niet functioneert

Dat is dan weer fijn voor de zusterpartijen in Wassenaar, zij kunnen de kiezer in Wassenaar voorhouden dat zij nog geen standpunt innemen of tegen fusie zijn omdat hun collega’s in Voorschoten het vuile werk doen.

Er komen als gevolg daarvan minder Wassenaarse raadsleden en hun stem wordt ondergesneeuwd. De macht van de landelijke partijen op lokaal niveau wordt dan onvermijdelijk nog groter. Het is niet logisch dat landelijke partijen bepalen wat er lokaal moet gebeuren. De lokale zeggenschap, over wat er in de eigen gemeente gebeurt, zal dan verwateren. Wassenaarders hebben dan nog minder te zeggen en raadsleden uit “de grotere gemeenten” bepalen dan alles voor ons.

Groter is niet beter maar wel duurder en het voorzieningenniveau daalt

Het is belangrijk dat Wassenaarse burgers zeggenschap blijven houden over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Grotere gemeenten komen op afstand van de burgers te staan. Alles wordt bureaucratischer en duurder, zo blijkt bij herindelingen. Met als gevolg (wat ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt) dat dan de voorzieningen naar de grotere gemeenten gaan, de gemeente volgebouwd wordt. Het groen verdwijnt, urgente zaken worden achterwege gelaten.

“Onze spaarpot” wordt dan gebruikt om elders investeringen te doen of daar tekorten op te vangen. Veel voorzieningen worden afgebouwd en wat overblijft zijn voorzieningen waarvoor men verder moet reizen.

Afbraak voorzieningen nu al in gang gezet

Voorbeeld is nu al onze gemeenschappelijke sociale dienst in Leidschendam-Voorburg. Door slechte openbare verbindingen is men voor een enkele reis al snel ruim 1,5 uur kwijt om nog maar niet te spreken over de bereikbaarheid van Voorschoten. Per openbaar vervoer is Voorschoten (en zelfs het station Voorschoten) niet eens bereikbaar.

De culturele verschillen tussen beide gemeenten zijn blijkbaar ook te groot om een succesvolle samenwerking op te zetten, maar een goed vervoer naar het treinstation en naar en van de verschillende scholen is toch wel het minste wat er na jaren samenwerking gerealiseerd zou moeten kunnen worden. Wij komen er verderop nog op terug. Vooruitlopend op een herindeling of een fusie zijn er stiekem in de afgelopen raadsperiode al een aantal maatregelen genomen waarbij de coalitie en het college blijkbaar het idee heeft dat de inwoners van Wassenaar dom zijn en niet in de gaten hebben waar men al mee bezig is.

Het gebruik van Raadhuis de Paauw wordt nog verder afgebouwd

Nadat eerst de Stichting Kunst en Cultuur door Jan Hoekema “de nek werd omgedraaid” werd het Historische Centrum uit de Paauw gezet. Ook de Paauwconcerten, de Paauwlezingen en de tentoonstellingen werden beëindigd. Nu moeten de Schooladviesdienst en het Brandweermuseum ook vertrekken. Je zou denken dat een openbaar gebouw zo goed mogelijk moet worden gebruikt. Maar hier lijkt het erop dat geopteerd wordt voor leegstand, mogelijk omdat verkoop van een leeg pand na een herindeling eenvoudiger is. Noch burgemeester Jan Hoekema noch waarnemend burgemeester Charlie Aptroot willen hier openheid over geven maar de geruchten zijn veel betekenend.

DLW wil geen afbouw van voorzieningen

Het college in Wassenaar wilde in 2013 ook al het Cultureel Centrum de Warenar sluiten maar in 2017 werd dat voornemen doorgezet. DLW was al in 2013 tegen dit voornemen en kwam in 2017 aanvankelijk als enige politieke partij in opstand tegen dit besluit maar de “opstand” van de inwoners deed de overige partijen en het college pas echt op haar schreden terugtreden. Er wordt nu een oplossing gezocht die naar verwachting nogal wat discussie zal oprakelen. DLW vindt dat de inwoners niet alleen belasting betalen voor het in standhouden van een ambtelijk apparaat. Ook culturele voorzieningen dienen door de gemeente gerespecteerd te worden en in stand gehouden te worden. Het afstoten aan stichtingen (en dergelijke) is niet de juiste weg om de continuïteit van voorzieningen te garanderen. Het is immers een taak van de gemeente om deze voorziening ter beschikking te stellen, te houden en voor alle inwoners toegankelijk te maken.

Panden met cultuurhistorische waarden moeten in bezit blijven van de gemeente

Het is staand beleid dat panden met cultuurhistorische waarde niet verkocht worden maar in bezit blijven van de gemeente. De Warenar, het O&O gebouw maar ook het reeds afgestoten pottenbakkershuisje in park de Paauw zijn gemeentelijke monumenten. Die worden tegen alle afspraken in, door het college verkocht. Het leegstaande voormalige SJW-containergebouw (wat een jaar of vier terug twee miljoen heeft gekost) wordt daarentegen gewoon aangehouden.

Het politiebureau in Wassenaar dreigt ook gesloten te worden

Ook het politiebureau dreigt gesloten te worden. Dat is voor DLW onacceptabel. Wassenaar dient het eigen politiebureau te behouden. De bezetting dient op peil te zijn en te blijven. Niet met twee agenten, maar met een serieuze bezetting.

In Wassenaar zijn te veel kwetsbare objecten. Wassenaar kent ook veel residenties van ambassadeurs. De politie moet hier wettelijk gezien extra aandacht aan besteden. Er zijn daarnaast ook vele locaties waar het interessant is voor het boevenvolk om daar een bezoekje te brengen. Het is eveneens onacceptabel dat er soms ’s nachts geen surveillancewagen in Wassenaar is en dat de meldkamer dan een politiewagen, die bijvoorbeeld in Wateringen rijdt, moet oproepen en zegt “Kan je even een rondje Wassenaar doen”.

Veel werknemers van de politie wonen ook in Wassenaar, die worden straks overgeplaatst. Buurgemeente Voorschoten heeft geen bureau meer en als gevolg daarvan is er sprake van een hele lage aanwezigheid van de politie. Bij afschaffing van een eigen politiebureau zal de responstijd drastisch toenemen. Vergelijkbare problemen als met de ambulance zijn denkbaar. Behouden is makkelijker dan terugkrijgen wat verdwenen is. DLW zet vol in op de eerste optie omdat Wassenaar nu al te maken heeft met veel inbraken. Samenwerking tussen de politie in Den Haag en Leiden zou ook hier beter kunnen. Onderzocht moet worden of en hoe er meer betrokken wijkagenten kunnen komen die de wijken kennen en kunnen controleren.

Politici van landelijke partijen hebben bewezen onbetrouwbaar te zijn

Het bestuur moet de inwoners steeds helder en inzichtelijk inlichten over beleidsplannen, beleidsvoornemens en projecten. Ook in onze gemeente speelt dat politici bewezen hebben onbetrouwbaar te zijn. Er worden beslissingen genomen waarbij de burger (en zelfs de raad) buitenspel staat. Denk aan de kosten van de veiligheidsvoorzieningen rond de Amerikaanse Ambassade, ruim 1 miljoen Euro.

Dit terwijl uitdrukkelijk is toegezegd dat alle veiligheidsvoorzieningen op het eigen terrein van de Ambassade gerealiseerd zouden worden. Nu wordt de buurt met zeer vervelende maatregelen geconfronteerd zonder dat er geregeld is hoe de eventuele schade bij bereikbaarheidsproblemen alsmede de gemaakte kosten, bij noodzakelijke evacuatie van de buurtbewoners, door Rijk of gemeente vergoed gaan worden. In ieder geval moet dat miljoen terug. Daar zouden wij vele voorzieningen zoals het Cultureel Centrum de Warenar mee kunnen behouden.

Het gastLAND Nederland is verantwoordelijk voor de veiligheid van de Amerikaanse Ambassade niet de gastGEMEENTE Wassenaar

Volgens het Verdrag van Wenen is het gastLAND verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebouwen en personeel van de buitenlandse mogendheden. Niet de gemeente. De burgemeester is slechts verantwoordelijk voor de openbare orde, dat wil zeggen als er in de gemeente bepaalde problemen zijn.

Denkt u dat, bij een terroristische aanval of een belegering van de Amerikaanse Ambassade, de burgemeester de leiding heeft over het leger en de politie? Overigens kan je je nu gaan afvragen of de volgende stap is dat de gemeente Wassenaar de beveiliging van de vele residenties van de ambassadeurs, die in Wassenaar wonen, ook moet gaan betalen?

Men zegt transparant te zijn maar men tikt zaken af in achterkamertjes

Partijen zoals de VVD, CDA, D66, GL en PvdA zeggen in Wassenaar bijvoorbeeld ook dat zij tegen fusie zijn maar wij weten hoe onbetrouwbaar die partijen zijn. Bovendien: landelijke partijen willen vanuit dat landelijk beleidszaken realiseren. Denk aan fusies of windmolens. Omdat burgers op gemeentelijk niveau nog (nog wel) enige zeggenschap hebben is het van bovenaf opleggen moeilijk. Deze ‘lastige ‘burgerdemocratie kan gebroken worden door gemeenten te vergroten. Landelijke regelingen worden dan makkelijker uitgevoerd. De prijs: meer wantrouwen vanuit de burger. Dat is in het korte termijn denken van beroepspolitici echter geen criterium.

Toezeggingen en afspraken zeggen de landelijke politici (en bestuurders aangesteld uit die vriendencarrousel) niets. Afspraken en toezeggingen worden vaker niet dan wel nagekomen. In de gemeenten gedragen hun politici zich niet anders. Niet in de openbaarheid maar in de achterkamertjes worden de zaken besloten en dat terwijl zij beweren dat transparant en eerlijk besturen hoog in hun vaandel staat. Veelal gaat die bewering samen met een ‘D’ van ‘Democratie’ in de naam waar zij, in tegenstelling tot DLW, geen recht aan doen.

Straks zal men trouwens wel weer gaan beweren dat we eerst maar het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst moeten afwachten. Dan weet u feitelijk toch al genoeg.

Fusie is al lang een bestuurlijke wens maar DLW was en is tegen

De vorige burgemeester Hoekema (D66) wilde al graag een fusie bewerkstelen maar tegenstand bracht hem niet verder dan een ambtelijke samenwerking. Er was een keuze uit slechts één optie. De geveinsde tegenstand kwam bij veel partijen voort uit angst voor de kiezers maar in werkelijkheid vindt iedereen behalve DLW het wel prima als de gemeente wordt samengevoegd.

Slechts de lokale partijen DLW (en de inmiddels niet meer bestaande partij WWW) waren toen mordicus tegen een fusie en zelfs tegen een gemeenschappelijke ambtelijke werkorganisatie. Hart voor Wassenaar en Passie voor Wassenaar bestonden toen nog niet eens.

Die samenwerking met Voorschoten blijkt, zoals DLW in 2012 al voorspelde, niet te functioneren. Een fusie met dezelfde ambtenaren zal dan ook niets oplossen terwijl algemeen bekend is dat een ambtelijke fusie het voorportaal is van een herindeling.

Ook het feit dat het college in 2017, met toestemming van de coalitiepartijen en de gedoogpartijen, het besluit er doordrukte om het beleid te harmoniseren van Wassenaar en Voorschoten (beide doen dan exact hetzelfde) is een vaag teken. Ook hier stemde DLW tegen, nu tegen dit harmonisatie voorstel. Als je een werkorganisatie hebt om zaken uit te voeren maar als gemeente houd je de vrijheid om eigen beleid uit te voeren dan moet je niet willen dat je met een andere gemeente exact hetzelfde moet gaan doen.

Iedere gemeente zou toch de eigen zelfstandigheid behouden en eigen beleid blijven voeren?

Ons wantrouwen uit 2012 blijkt steeds meer de bevestiging te krijgen in de opeenvolgende gebeurtenissen.

Waarnemend burgemeester Aptroot hield “zijn kaarten tegen de borst”

Na het vertrek van burgemeester Hoekema (D66) kreeg Wassenaar te maken met een waarnemend burgemeester Charlie Aptroot (VVD). De burgemeester houdt de kaarten tegen de borst maar duidelijk is dat hij door de Commissaris van de Koning Jaap Smit (CDA) in Wassenaar is neergezet om een fusie door te drukken. In plaats dat er, zoals DLW wilde, er een onderzoek zou gedaan worden hoe de bestuurskracht op orde gebracht kon worden zodat Wassenaar zelfstandig kan blijven, besloot waarnemend burgemeester Aptroot dat er een onderzoek moest komen wat de beste vorm voor de bestuurlijke toekomst van Wassenaar is. Dat is heel iets anders en volledig onnodig. Gelukkig maakte waarnemend burgemeester Aptroot eind 2017 bekend dat hij de drukke werkzaamheden niet meer kon combineren met zijn burgemeesterschap in Zoetermeer. Opmerkelijk omdat hij wist waaraan hij begon en inmiddels “bekend” heeft dat hij gemiddeld niet meer dan 12 uur aan de gemeente Wassenaar besteed heeft.

Functioneren van een ambtelijke organisatie in verschillende regio’s blijkt onmogelijk

Het probleem is dat Wassenaar en Voorschoten op verschillende regio’s georiënteerd zijn en daarmee in verschillende samenwerkingsverbanden moeten opereren. De Provincie Zuid-Holland heeft heel duidelijk laten weten dat Voorschoten bij de Leidse regio moet aansluiten. Met andere woorden; de provincie stuurt aan op ontvlechting van de ambtelijke werkorganisatie WODV, maar wat moet er dan met Wassenaar gaan gebeuren? De provincie laat aan alles merken dat zelfstandigheid van Wassenaar niet door de provincie wordt nagestreefd.

Andere opties waarbij Wassenaar wordt samengevoegd met andere, grotere gemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg of zelfs Den Haag (VVD) mastodont Annemarie Jorritsma stelde op 5 november 2017 tijdens de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vrienden van Wassenaar, zijn al helemaal onwenselijk.

180 van de ruim 350 gemeenten zijn kleiner dan Wassenaar dus waarom zou Wassenaar niet zelfstandig kunnen blijven? Het probleem in de ambtelijke samenwerking wordt met een fusie niet opgelost omdat het ambtelijk apparaat geheel of grotendeels hetzelfde blijft. De gemeenten zijn daarnaast TE verschillend.

Ambtelijke samenwerking van Wassenaar met Voorschoten is niet succesvol

Samenwerking met Voorschoten is inderdaad allesbehalve succesvol. Maar dat is weer wat anders dan de moeilijkheid dat beide gemeenten moeten functioneren in verschillende regio’s. Burgemeester Bouvy van Voorschoten kwam er eind 2017 ineens achter dat Voorschoten en Wassenaar in verschillende regio’s opereerden. Vreemd genoeg had zij dat niet eerder geconstateerd terwijl zij toch al sinds 21 september 2016 burgemeester is van Voorschoten.

Daarnaast blijkt uit een artikel uit het Leidsch Dagblad d.d. 3 januari 2018 dat de VVD, D66, Groen Links en de SP in Voorschoten zich meer te willen gaan richten op de Leidse regio.

Huisvesting asielzoekers/arbeidsmigranten in Duinrell strijdig met bestemmingsplan

Tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en vluchtelingen in Duinrell is volgens het bestemmingsplan niet mogelijk. Het gemeentebestuur stemt al jaren achtereen mee in dat de illegale bewoning mogelijk is zonder dat daar de wettelijke procedures gevolgd worden. Mocht er in de toekomst weer opvang nodig zijn dan moeten volgens DLW de normale wettelijke procedures doorlopen worden waarbij dan tevens de veiligheid voor de vluchtelingen en de inwoners van Wassenaar in ogenschouw moet worden genomen. Nu al is er sprake van onvoldoende capaciteit bij de politie en zijn de aanrijtijden van de ambulances nu al niet gegarandeerd.

Het is een bekend gegeven de komst van vluchtelingen een extra belasting is voor de veiligheid van iedereen in Wassenaar, inwoners en vluchtelingen. Een probleem van een heel andere orde is de ontsluiting van Duinrell. Onderzocht moet worden hoe het verkeer van en naar Duinrell op een andere wijze kan plaatsvinden zodat de verkeersoverlast in Wassenaar kan verminderen. Ook moet gekeken of er voor de sportclubs aan de Mansveltkade ook een andere ontsluiting mogelijk is. Hetzij via de Kokshoornlaan of via de rotonde op de Katwijkseweg.