Mobiliteit en (veilig) verkeer

MOBILITEIT EN (VEILIG) VERKEER

DLW wil een goed bereikbaar Wassenaar zonder dat er voor inwoners sprake is van overlast. Geen sluipverkeer, een bereikbaar Kerkehout, een goed bereikbaar centrum, een goed bereikbaar Maaldrift en ondertunneling van de Rijksstraatweg, om een einde te maken aan de dagelijkse files.

Ondertunneling Rijksstraatweg

Een jaar of zeven geleden activeerde DLW de al decennia bestaande discussie dat de ondertunneling van de Rijksstraatweg nu echt aangepakt moest worden. Uitsluitend DLW was hierin consequent. Andere partijen voerden hun “actie” alleen met de verkiezingsmond. Daarna was het wat hen betreft weer stil en werd er niets gedaan.

Na aanvankelijke weigeringen in de jaren 2010-2014 (het geld is toch al vergeven tot 2018) nam de toenmalige CDA-wethouder Dienke Dekker het op. Inmiddels is het duidelijk dat er geen ontkomen meer is aan een ondertunneling. Ondertunneling staat inmiddels in 2017 hoog op de prioriteitenlijst van de Provincie-Zuid Holland en de Metropoolregio MRDH. De ondertunneling hoeft niet per sé onder de Rijksstraatweg.

Ook een tunnel, diep onder de Horsten door, is mogelijk zoals bij de Hubertustunnel onder de huizen door geboord is. In ieder geval zou hiermee ook de bereikbaarheid c.q. de geïsoleerde ligging van Kerkehout kunnen worden opgelost. Er is dan geen sprake van een weg of een tunnel die de wijken doorsnijdt maar een overdekt iets met hooguit een lokaal weggetje. De fraaie landgoederen de Paauw, Backerhagen en Rust en Vreugd kunnen weer één groot park gaan vormen. Belangrijk is wel dat het doorgaande verkeer gescheiden wordt van het lokale verkeer. Alleen maar ongelijkvloerse kruisingen aanleggen is NIET afdoende.

Rijnland Route was wellicht niet eens nodig geweest

De Rijnland Route zal meer dan 1 miljard Euro gaan kosten. Een oplossing voor de Rijksstraatweg (die veel goedkoper was geweest) had onzes inziens zelfs de Rijnlandroute onnodig gemaakt. De Rijnland Route zal niet zorgen voor een afname van de verkeersoverlast omdat;

  • Het voormalig vliegveld Valkenburg met 5.000 huizen wordt volgebouwd
  • De parallelwegen van de Rijksstraatweg bijna geheel worden afgesloten
  • De Rotterdamse Baan er in Den Haag bij komt
  • De NORAH (zeg maar onze Landscheidingsweg) op termijn ongelijkvloerse kruisingen zal krijgen (dubbele capaciteit!)

De VRI (de stoplichten) zijn vervangen. Wassenaar zou de lichten zelf inregelen

In 2014 werd de verkeersregelinstallatie op de gehele Rijksstraatweg voor bijna € 1,5 miljoen vervangen. Door de investering als gemeente Wassenaar te doen zouden wij invloed kunnen hebben op het beïnvloeden van de verkeersstromen. De wegbeheerder (Rijkswaterstaat) zou geen invloed hebben op het inregelen. Dat was de reden voor Wassenaar om € 1.5 miljoen uit te geven. De verkeersituatie werd een grote puinhoop met dagelijks enorme files in en rond Wassenaar als gevolg. De installatie was verkeerd ingeregeld en is nog steeds niet goed ingesteld.

Wassenaar droeg het beheer alsnog over aan Rijkswaterstaat

In november 2017 bleek dat het College van de gemeente Wassenaar besloten had, zonder dat de raad hierin geraadpleegd was, om het beheer van de stoplichten over te dragen aan Rijkswaterstaat. De verkeerde instelling is de oorzaak van verkeersopstoppingen op de kruisingen Rozenplein/Rijksstraatweg en Lange Kerkdam/Rijksstraatweg en andersom. Op de Rijksstraatweg blijven de lichten te groen en te kort voor het verkeer van en naar Rozenplein en Lange Kerkdam. Ook mede door de verkeersmaatregelen bij de Johan de Wittstraat (eenrichtingsverkeer Noord/Zuid) is die situatie nu ook van invloed op het verkeer bij de Oldenbarneveltweg, Prinsenweg, Storm van ’s Gravenzandeweg en Jagerslaan. Nu staan daar dagelijks ook lange files. De bereikbaarheid van het centrum is ernstig aangetast. Winkeliers klagen over teruggelopen omzet. Dat moet echt anders.

Pak de oorzaak aan en niet de gevolgen

DLW heeft tevergeefs al de jaren aangedrongen op een Groene Golf alsmede betere inregeling van de stoplichten op de Rijksstraatweg. Het zou fijnstof-, roet- en geluidsoverlast kunnen verminderen bij een hogere capaciteit. Minder files dus en minder files op de Rijksstraatweg verminderen weer de sluipverkeeroverlast in Wassenaar. DLW is van mening dat wegen in principe aangelegd zijn om erover te rijden en niet aangelegd zijn om af te sluiten.

(Sluip)verkeer en het mislukte centrumverkeersplan

Wassenaar heeft over het algemeen de verkeershuishouding binnen Wassenaar redelijk voor elkaar. De hoofdontsluitingswegen zien er goed uit maar de bereikbaarheid van het centrum is slecht. Een goede verkeersafwikkeling binnen onze gemeente vraagt dus ook om structurele oplossing van problemen Daarom vragen wij juist om voldoende aandacht voor een betere verkeersdoorstroming rond Wassenaar waarbij gedacht kan worden aan een betere afstemming van de verkeerslichten alsmede het instellen van een Groene Golf) op de Rijksstraatweg, voldoende afslagen (Wittenburgerweg naar Scheveningen en Lange Kerkdam naar Den Haag) en wellicht dubbele rotondes (Rozenplein). Hier is naast wegcapaciteitsproblemen ook sprake van een verkeerslicht wat te kort op groen staat of fietsers die de verkeersstroom (zeker tijdens de spitsuren) verstoren.

Ook als gevolg van de geplande bebouwing op Valkenburg zijn er problemen te verwachten en op te lossen. Aan de andere kant biedt ook dat weer kansen om de verkeersproblemen in een groter samenwerkingsverband op te lossen.

Verkeersproblemen in Binnen Klingen nabij de sportvelden en Museum Voorlinden

Daarnaast zijn de verkeersproblemen rond de Hockeyvelden aan de Buurtweg en rond het Museum Voorlinden niet opgelost. De verkeersprognoses zijn misleidend geweest anders was een extra parkeerterrein bij Voorlinden niet nodig geweest. Het is onbegrijpelijk dat de eigenaar van het museum Voorlinden een groter bezoekersaantal voorzag dan de gemeente en nog voor de opening het illegale parkeerterrein heeft aangelegd. Het illegale parkeerterrein kon naar de mening van DLW niet gelegaliseerd worden. DLW is echter bereid een legalisatie van de illegale parkeerterrein te overwegen indien de hockeyvelden en het museum Voorlinden een eigen ingang vanaf de Landscheidingsweg krijgen achterlangs de HGC-hockeyvelden.

Ook kan het museum overwegen een reserveringssysteem in te voeren om grip te krijgen op het aantal bezoekers zodat dit wordt gemaximaliseerd op de 75.000 bezoekers per jaar zoals geprognosticeerd. Dat zorgt ervoor dat alle vergunningen die op deze aantallen zijn gebaseerd niet herzien hoeven worden. Nu zijn er in 2 maanden na de opening al 85.000 bezoekers geweest. 10.000 meer dan er in het hele jaar verwacht werden. Dat heeft ontegenzeggelijk een uitwerking op allerhande zaken (verkeer, milieu, veiligheid, natuur etc.).

Verkeersplan, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming

DLW is van mening dat je niet zonder meer verkeer remmende maatregelen moet nemen, maar los de oorzaak elders op. Voer 5 of 10 kilometerzones in rondom scholen. DLW is voor een uniformering van verkeersdrempels. Veel drempels in Wassenaar zorgen voor schade aan auto’s.

Een gemeentelijk verkeersplan is bittere noodzaak

Diverse woonwijken zoals rondom de Violierenweg, het Rozenplein, de Deijlerweg, de Oldenbarneveltweg, de Lange Kerkdam, de Wittenburgerweg, Zijdeweg , Buurtweg, Zijdeweg, de Jagerslaan, de Storm van ’s Gravensandeweg, de van Hogendorpstraat , de Luifelbaan, de van Zuylen en nabij Kerkehout (om maar wat straten te noemen) zijn direct gebaat bij een verkeersplan waarin alle problemen en mogelijke oplossingen nu eens echte aandacht krijgen.

Bereikbaarheid van Wassenaar

Voor DLW is een goed bereikbaar Wassenaar belangrijk. Het Wassenaars Centrumverkeersplan 2016 is mislukt. Ondernemers en inwoners klagen over verminderde bereikbaarheid en buurtverenigingen klagen over parkeer- en verkeersoverlast. Niet bereikbaar zijn betekent voor de middenstand geen klanten, geen inkomsten en daaruit voortuitvloeiend; geen winkels en dat is dan weer lastig voor onze inwoners. Wellicht moet de Johan de Wittstraat qua eenrichtingsverkeer omgedraaid worden of weer tweerichtingsverkeer worden. De wijk Jeruzalem moet worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De parkeergarage op de van Hogendorpstraat moet in- en uitgereden kunnen worden vanaf de van Zuylen van Nijeveltstraat. Die kruising moet dan aangepakt worden.

Naast aandacht voor het centrum ook aandacht voor Kerkehout en Maaldrift

Naast aandacht voor het centrum ook de aandacht voor de bereikbaarheid en de veiligheid van Kerkehout. Ook de bereikbaarheid van industrieterrein Maaldrift staat hoog bij DLW op de agenda. Er moet een oprit bij Maaldrift blijven EN een afrit komen. Dit alles betekent dat er serieus moet worden ingezet om te komen tot een gemeentelijk verkeersplan met verplichte vrachtwagenroutes. DLW maakt zich zorgen over de toch al drukke toegangswegen rond Wassenaar die extra belast zullen worden door de werkzaamheden rond de aanleg van de Rijnland Route. Dat gaat dan niet alleen over de verslechterde bereikbaarheid van Wassenaar maar ook de bereikbaarheid van alle gemeenten in noordelijke richting. Het nieuwe college zal hiervoor alle zeilen moeten bijzetten om bij de betreffende verantwoordelijken te bewerkstellen dat Wassenaar geen schade zal ondervinden door deze werkzaamheden.

Fijnstof- en geluidsoverlast

Ten aanzien van fijnstof en geluidsoverlast dat wordt veroorzaakt door het verkeer op de N44 (maar ook op andere plaatsen in Wassenaar), heeft onderzoek al uitgewezen dat er hier sprake is van een dermate hoge concentratie, dat aanvullende verkeers- en milieumaatregelen noodzakelijk zijn.

Anticiperen op onveilige situatie in Kerkehout

Bewoners van Kerkehout kunnen maar op één manier hun wijk verlaten. Mocht er op de Rijksstraatweg ter hoogte van de fietstunnel van Kerkehout een ongeluk met een vrachtauto met gevaarlijke stoffen plaatsvinden, dan kunnen bewoners van Kerkehout hun wijk niet of nauwelijks veilig verlaten. Een ondertunneling lost ook dit probleem op.

Parkeerproblemen in Wassenaar niet alleen in woonwijken maar ook bij bedrijven

Huishoudens krijgen steeds vaker een tweede of zelfs derde auto. Daardoor ontstaan op veel plekken parkeerproblemen en zelfs onveilige situaties. Bijv. wanneer auto’s op hoeken van straten of op de rijbaan worden geparkeerd. Door bouwplannen in het beschermd dorpsgezicht wordt de parkeerdruk verder opgevoerd omdat er dan vaak sprake is van het bebouwen van een klein stuk grond met een enorm gebouw. De grenzen van hetgeen mogelijk is worden maar al te vaak opgezocht.

Ook bij diverse bedrijven is een tekort aan kort parkeerplaatsen voor klanten omdat die plaatsen door langparkeerders worden ingenomen. Het gezondheidscentrum aan de Hofcampweg en de er tegenoverliggende apotheek zorgen voor veel parkeeroverlast in de buurt.

Gratis parkeren, de blauwe zone en elektrische auto’s

DLW wil dat het parkeren in Wassenaar gratis blijft. Veel auto’s parkeren in de blauwe zone en schijvendraaiers houden regelmatig een hele dag een plek bezet. Dit moet actief worden tegengegaan zodat het winkelcentrum bereikbaar blijft en inwoners hun auto weer voor hun eigen huis kunnen parkeren. Onderzocht moet worden of parkeren in probleemgebieden alleen voor bewoners moet worden toegestaan. Er moeten dan wel voldoende openbare plaatsen in de nabijheid zijn. Ten aanzien van de woonwijken zal dus kritisch moeten worden gekeken naar parkeerknelpunten en in overleg met de bewoners tot een oplossing moeten worden gekomen. Daarnaast moet er beleid komen hoe om te gaan met elektrische auto’s die op stoepen, de openbare rijbaan etc. geparkeerd worden met kabels over de straat.

De Boa’s en de handhaving

De handhavers functioneren niet goed. Zij krijgen opdracht bij overtreders weg te blijven en moeten vaak bepaalde personen i.p.v. bepaalde problemen in de gaten houden teneinde hen (aan) te kunnen pakken. Wethouders handhaven niet graag dat is een landelijk probleem (zie VNG-magazine nr. 16-2017 pagina 24) maar het probleem speelt ook in Wassenaar.

Het gedogen van overtredingen (geluidsoverlast, illegaal bouwen etc.) maar er is ook een probleem dat er bij strafbaar gedrag op de openbare weg (te hard rijden in woonwijken, inrijden eenrichtingverkeer, overlast bij scholen, parkeren op stoepen of op hoeken of bij andere parkeerexcessen met auto’s, aanhangwagens, scooters, fietsen etc.) onvoldoende wordt gehandhaafd. Ook de overlast door jeugd (al dan niet op hangplekken moet aangepakt worden. Goede afspraken en goede voorzieningen en bespreken wat de jeugd daarvoor nodig heeft en daarop ook handhaven.

Op de Wassenaarse Slag durven de Boa’s niet eens alleen te opereren hetgeen de effectiviteit van hun werk aldaar op een erg laag pitje zet. De verantwoordelijkheid van het handhaven van de openbare orde ligt bij de burgemeester. De burgemeester stuurt ook de politie aan voor wat betreft de prioritering voor de politie.

DLW is zeker geen voorstander van het uitschrijven van boetes. Integendeel handhavers moeten op een vriendelijke manier zaken proberen te handhaven zonder direct de boeman uit te hangen. Dan hoeven de Boa’s ook geen angst te hebben voor agressie.

 Vitale woonomgeving en een levendig centrum

Wij zijn tegen betaald parkeren, parkeren moet gratis blijven. Wassenaar moet goed bereikbaar zijn voor een vitale woonomgeving en een levendig winkelcentrum. Op de gemeentewerf moeten extra parkeerplaatsen worden aangelegd, bereikbaar via de van Zuylen/Havenstraat. DLW wil dat er een parkeergeleidingssysteem komt, met duidelijke bebording, wat aangeeft waar de gratis parkeerplaatsen zijn.

Zwaar verkeer en een verkeerscirculatieplan

Er zijn binnen Wassenaar ook andere problemen; het verkeer kan Wassenaar vaak niet in of uit. Door de te verwachten bebouwing van Valkenburg zal het (sluip)verkeer verder toenemen. DLW vind het een probleem dat vrachtwagens en bussen bijna overal mogen rijden. DLW wil derhalve een zwaar verkeerroute (boven 3,5 ton) over de toegangs- en ontsluitingswegen. Vanaf die routes is uitsluitend bestemmingsverkeer naar de eindbestemmingen toegestaan.

Bovendien: het verkeer moet een betere optie hebben dan door Wassenaar te rijden. De Storm van ‘s Gravesandelaan en de Jagerslaan zuchten onder een veel te hoge verkeersstroom. Die neemt met de bebouwing van Valkenburg alleen maar toe.

Overigens is ook het ruimtegebruik op het voormalig vliegveld Valkenburg voor de 5.000 huizen wel een punt van discussie.

Onderzoekers gaan uit van een gemiddelde bebouwingsdichtheid van 25 huizen per hectare, wat ruim onder een gebruikelijke woonwijk dichtheid ligt, heb je maar iets meer dan 200 hectare nodig. De vliegveld locatie is 470 hectare groot, genoeg ruimte voor een grote Groene Buffer zou je denken. Toch is het een probleem maar met een invulling van een grote groene ruimte snijdt het mes aan 2 kanten. Een aantrekkelijk woonklimaat en ruimte voor de natuur. In hetzelfde rapport staat nog iets opmerkelijks; de onderzoekers gaan er met betrekking tot geluid van uit dat er slechts sprake is van geluid afkomstig van auto’s. Men vergeet dat bij Noordelijke wind er op 450 meter hoogte vliegtuigen overkomen om de 50 seconden op weg naar Schiphol. Bij Zuidwestelijke wind ligt het hele plangebied onder de uitklimroute van Schiphol. Een groot punt van aandacht.

Goede aansluiting op de A44 en Rijnlandroute moeten het voor automobilisten aantrekkelijk maken niet ons mooie dorp als sluiproute te misbruiken.

Kwaliteit van de wegen

Ofschoon de ontsluitingswegen over het algemeen van goede kwaliteit zijn, is dat bij de kleinere wegen niet het geval. Deze zijn van mindere kwaliteit net zoals het onderhoud van de openbare ruimte en het groen in het algemeen. Indien de oude bakstenen vervangen worden komt er vaak een goedkopere minder rustieke betonklinker voor in de plaats. De levensduur van zo een klinker is minder dus de vraag is of Wassenaar hier wel beter van wordt. Het wordt er zeker niet mooier op. In het geval van de Waalsdorperlaan mocht de aannemer de bakstenen gratis meenemen en hij wist ze voor 30 cent per stuk aan de gemeente Amsterdam te verkopen. Waarom gratis weggeven en hoe kon het zijn dat Amsterdam de oude bakstenen wel kon gebruiken? Overigens maakt DLW zich zorgen over de omwonenden bij de Waalsdorperlaan. De bereikbaarheid bij van de wijk wordt bij calamiteiten ernstig aangetast. Het is zelfs mogelijk dat de buurt langdurig moet worden geëvacueerd. Wassenaar moet afspraken maken zodat geregeld is wie in dar geval de schade en de kosten zal vergoeden.

Fluisterasfalt met een levensduur van zes jaar of gewoon asfalt met een levensduur van 40 jaar

Vraag is wel of de ontsluitingswegen wel van duur fluisterasfalt moeten zijn voorzien zoals op de Lange Kerkdam. Wegen de voordelen wel op tegen de kosten is voor DLW een vraag. De levensduur van slechts zes jaar maakt het duur. Het asfalt op de Wittenburgerweg of de Prinsenweg, met een te verwachten levensduur van 40 jaar, moet ruimschoots voldoende zijn ook voor de Lange Kerkdam etc. temeer daar er geen klachten zijn over geluidsoverlast door het type asfalt op de prinsenweg en Lange Kerkdam.

Fileproblematiek is nu overal in Wassenaar fileleed dus pakt DLW dit aan

De Provincie heeft de Rijnlandroute tegen de wil van velen doorgedrukt. Lokale afdelingen van landelijke partijen die tegen waren hebben overigens geen invloed kunnen uitoefenen op die beslissing. De Rijnlandroute moet ervoor zorgen dat veel verkeer vanuit de Bollenstreek via de Rijnlandroute naar de A4 gaat, i.p.v. via de Rijksstraatweg (N44). DLW verwacht dat de Rijksstraatweg niet voldoende ontlast wordt en dat de filevorming op de Rijksstraatweg en in ons dorp blijft. Ook zal het sluipverkeer dat via de Katwijkseweg komt blijven groeien. Maar ook de problematiek rondom de Violierenweg (uitstroom via het Rozenplein), de Prinsenweg, de van Oldenbarneveltweg, de Jagerslaan etc. is zorgwekkend te noemen en werd telkens vooruitgeschoven.

Veiligheid fietspaden en rond scholen

Afgezien dat elektrische fietsen met veel hogere snelheden rijden zorgt ook de grotere verkeersdruk voor gevaarlijke situaties. De fietspaden op de Deijlerweg, Rozenplein en langs de Rijksstraatweg maar ook de situatie nabij de scholen verdienen zorgvuldige aandacht en vragen om oplossingen.