Mens & Maatschappij (Cultuur, Voorzieningen, Zorg)

 

MENS & MAATSCHAPPIJ (CULTUUR, VOORZIENINGEN, ZORG)

Voor DLW staan “ONZE” inwoners op de 1e plaats. DLW is een lokale partij en wij komen op voor de belangen van alle Wassenaarders. Elke Wassenaarder verdient het om in Wassenaar te kunnen blijven wonen, maar dat lukt soms alleen met de juiste voorzieningen en zorg. Bij DLW spreken jongeren mee en zij bepalen mede ons beleid. DLW gaat een toegankelijk en inclusief Wassenaar realiseren. Wassenaar is een uniek dorp met ons culturele erfgoed in het mooie groen. Daar zijn wij zuinig op. 

Gezondheidszorg en ouderenzorg

De gezondheidszorg in Wassenaar is op dit moment redelijk op orde. Maar er zijn nog steeds problemen op bepaalde WMO-onderdelen. De goede gezondheidszorg is gebaseerd op goede professionals maar ook op sterke vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers. Toch is eenzaamheid een gevaar wat op de loer ligt.

De gemeente stimuleert een effectievere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties.

Subsidies (circa 2 miljoen per jaar) worden door het college toegekend. Hierdoor lijkt er een soort willekeur te ontstaan. Dat moet dus anders.

De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg. Steeds meer mensen zullen zorg hard nodig hebben. Bejaardentehuizen worden uitsluitend verzorgingshuizen en als oudere moet je maar zien hoe je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Daar zijn wel allerhande voorzieningen voor beschikbaar maar het blijft een lastig iets hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat niemand “uit de boot” valt.

Vrijwilligers en de waardering voor hun werk

Vrijwilligers zijn belangrijk. Het elkaar onderling helpen is belangrijk. Het waarderen van deze bijzondere inzet van deze mensen is ook belangrijk. Als dank voor die mensen die zich extra inzetten heeft Wassenaar de jaarlijkse lintjesregen en de gemeentelijke legpenning.

De burgemeester geeft dan in een speech een mooie weergave van de inzet van deze Wassenaarders. Wat blijkt nu: De coalitie in 2014-2018 is deze mensen al heel snel weer vergeten. Voorheen bleven deze odes aan de vrijwilligers op de site van de gemeente vermeld staan. Nu zijn deze mensen ‘ gedeletet ‘ op de site. Als je nu zoekt op lintjesregen van voor 2016 dan zijn ze allemaal van de site gehaald.

Wassenaar vergeet haar speciale burgers wel heel snel. Het verwijderen van deze vrijwilligers van de gemeentelijke website is een schoffering voor hen die zich zo voor de samenleving inzetten. Het is typerend voor het feit dat het college alleen met zichzelf bezig is. Wassenaar heeft niet zo veel op met cultuur en tradities. En dat is jammer maar DLW vraagt zich oprecht af waarom het college er niet voor alle mensen is. DLW pakt dit op.

Vergrijzing en mantelzorgers

De invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP 1-10) maakte dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Binnenkort is meer dan 50% van de Wassenaarders ouder dan 55 jaar, over vijf jaar is meer dan 50% ouder dan 60 jaar.

Voor de zorg zijn de ouderen in hoge mate afhankelijk van vrijwilligers en mantelzorgers die door de vergrijzing steeds zwaarder belast worden maar die door dezelfde vergrijzing zelf ook steeds “schaarser” zullen worden. DLW wil dat de zorg voor alle groepen gewaarborgd wordt en een uitstekende kwaliteit de norm is.

DLW wil kwaliteitszorg voor ZIN inkopen voor een juiste prijs, i.p.v. alleen op prijs, waarbij eigen regie leidend is.

DLW wil het niveau van de gezondheidszorg behouden ondanks de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid en wil dit bekostigen door doelmatig te werken en door te bezuinigen op het bestuur van Wassenaar. Er moet per geval gekeken worden of er recht is op bepaalde zorg. Daarnaast dient het PGB zoals deze verankerd is in de wet gehandhaafd te blijven en een vrije keuze te zijn van de cliënt.

Ook hergebruik van hulpmiddelen of reeds aangepaste woningen beschikbaar houden voor hen die moeten verhuizen (en een dergelijke woning nodig hebben) is een mogelijkheid om kosten te besparen. Hergebruik van hulpmiddelen is een mogelijkheid om kosten te besparen. Bij de huidige zorginkoop en zorgvoorziening door de Gemeente worden alternatieve, veelal kostenbesparende en welzijn bevorderende, behandelingen vanwege regelgeving nu vaak niet verstrekt.

De inzet van bijvoorbeeld acupunctuur in de eerste lijn leidt tot kostenverlaging en beter welzijn voor de betrokken burgers. Wassenaar kan hierin een voortrekkersrol invullen, terwijl de Wassenaarse burger een betere zorgkwaliteit geniet. De zorgvrager blijft leidend in de hulpvraag en de vorm waarin dit geboden wordt. Eigen regie is het uitgangspunt in de ogen van DLW.

Behoud van de kwaliteit in de zorg

DLW was altijd voorstander van een vast uurtarief wat is afgesproken met de zorginstellingen. De prijzen moesten realistisch zijn. Uitsluitend op die manier dacht DLW dat de kwaliteit van de zorg gegarandeerd zou blijven. Marktwerking mocht hier geen rol spelen. Dat blijkt ook niet goed te functioneren. DLW wil op indicatieniveau budgetten gaan verstrekken in plaats van uur- of behandeltarieven. Op enkele gebieden (o.a. Jeugdhulp) wordt daar door gemeenten al mee geëxperimenteerd.

Nog meer voorzieningen dreigen weg te vallen

Het Deylercentrum staat op de nominatie om verkocht te worden evenals het O&O gebouw en het buurtcentrum in Kerkehout. De buurtvereniging Oostdorp zit nu voor een paar honderd euro per jaar in het voormalig SJW-gebouw aan de Mansveltkade. Dat gebouw heeft een kleine 2 miljoen euro gekost. Aan de andere kant wil men een Denksportcentrum realiseren alsmede een Historisch Museum. Het is allemaal hapsnap beleid, er wordt nergens goed over nagedacht. Het is belangrijk dat buurthuizen en verenigingen goed kunnen functioneren. Het is belangrijk dat iedereen in Wassenaar actief kan meedoen en niet geïsoleerd raakt. De jeugd wordt geacht via de verenigingen en via Talentum gestimuleerd actief bezig te zijn. Met de sportfaciliteiten in het algemeen is de gemeente nog druk aan het onderzoeken wat er nog beter kan. Er is namelijk ook een onderzoek gaande met betrekking tot renovatie of nieuwbouw van de sporthal. Daarbij wordt eveneens de exploitatie in ogenschouw genomen. In 2018 wordt daarover een besluit verwacht. Veel gemeenten leggen zogenaamde fitnesspleinen aan, te gebruiken voor jong en oud. Wassenaar moet onderzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

De openbare ruimte verpaupert, dat moet beter

De Wassenaarse openbare ruimte en het Wassenaarse groen moet er netjes uit zien.

Op dit moment is er sprake van achterstallig onderhoud door de jarenlange bezuinigingen (onder verantwoordelijkheid van hoofdzakelijk WWW alsmede de VVD). Wassenaar ziet er ondanks de extra gelden in de afgelopen raadsperiode nog steeds niet netjes verzorgd uit. Geld wordt met grote scheppen uitgegeven maar waar Wassenaar een aantrekkelijke woongemeente door is (het vele groen en de mooie lanen etc.) wordt als een niet belangrijk iets gezien. DLW wil dat de openbare ruimte en het openbaar groen serieus onderhouden worden.

Meer aandacht voor de eigen inwoners

Het beleid ten aanzien van sociale huurwoningen dient te worden herzien in die zin dat mensen afkomstig uit onze gemeente voorrang behoren krijgen bij de woningtoewijzing. Zij hebben immers een sociale, culturele en vaak ook economische binding met Wassenaar.

DLW vindt daarnaast dat er in onze gemeente een goed evenwicht moet zijn tussen wonen, werken en recreëren en niet ieder stukje groen mag worden opgeofferd voor bebouwing. Het accent moet liggen op een fijne en veilige woonomgeving waar jong en oud zich thuis voelt.

Omdat de ervaring leert, dat er weinig (ver)nieuwbouw mogelijk is, is het van belang dat er tijdig wordt ingespeeld op de toekomstige behoefte. Sociale woningbouw en betaalbare woningen voor jongeren (18-40 jaar) en levensloopbestendige, geheel toegankelijke woningen, zoals verplicht is door de rectificatie inzake de rechten van personen met een handicap. Energie neutrale woningen met mogelijkheden om thuis wonen mogelijk te maken tot op latere leeftijd gaat voor de belangen van projectontwikkelaars die duur willen bouwen.

Goede zorg belangrijk

Door de toenemende levensverwachting ontstaat congestie in de verpleeghuizen waardoor de grote groep aanstromende babyboomers (55/65+ ‘ers) geen plek kunnen krijgen en dus nog langer thuis moeten wonen dan wenselijk is. Maar daar wordt juist gekort aan de huishoudelijke hulp en wordt ingezet op mantelzorgers.

Gezien de enorme vergrijzing van Wassenaar is leunen op mantelzorgers ook over een aantal jaar niet meer haalbaar. De huidige mantelzorgers hebben dan ook zelf hulp nodig. De neerwaartse zorgspiraal kan de oorzaak zijn waardoor Wassenaar de weerbaarheid verliest.

DLW is daarom bezorgd om onze oudere inwoners en wil daar goed voor zorgen. Te denken valt ook aan het inzetten en stimuleren van zorgbewegingen zoals bijvoorbeeld Qigong, de Chinese bewegingsleer die de lichamelijke en geestelijke gezondheid kan behouden en verbeteren. Zo zijn er nog meer activiteiten die de gezondheid van onze inwoners kunnen bevorderen.

Ouderen en gehandicapten moeten steeds langer thuiswonen

De invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP 1-10) maakt dat ouderen en gehandicapten steeds langer thuis moeten blijven wonen. Binnenkort is meer dan 50% van de Wassenaarders ouder dan 55 jaar en in 2023 is 50% van de inwoners ouder dan 60 jaar.

De zorg voor deze groepen wordt vaak overgelaten aan mantelzorgers en vrijwilligers die ook zelf ouder worden en uiteindelijk ook zelf de hulp nodig gaan hebben.

De mantel zorgende jongere kan bijna niet in Wassenaar blijven wonen, waardoor mantelzorg leveren ook een onmogelijkheid wordt gemaakt.

Ook kunnen minderjarige jongeren mantelzorg leveren aan hun broertjes en zusjes (brusjes), zij verdienen ook de waardering hiervoor.

Al met al is de toekomst van de vrijwillige hulp in Wassenaar een grote zorg van DLW.

DLW heeft veel respect en begrip voor de positie in welke mantelzorgers zich bevinden en willen hun graag een jaarlijks mantelzorg-bedankt!- pakket aanbieden voor hun hulp aan de vitaliteit en leefomstandigheden van hun dorpsgenoten. Dit pakket is gericht op zowel de jonge mantelzorgers, als de oudere en alle andere vrijwilligers.

Beperkte mogelijkheden voor woningbouw, revitalisering echter noodzakelijk 

In Wassenaar was (en is) er eigenlijk alleen heel beperkte uitbreidingscapaciteit voor woningbouw (Belllesteijn school en de zwembadlocatie) en vernieuwbouw. Bij vernieuwbouw denken aan de oudere wijken zoals bijvoorbeeld de van Hallstraat, Stadhoudersplein en de Ter Weerlaan. Revitalisering van deze gebieden is nodig en zal een oppepper betekenen voor de betreffende wijken. Ook het gat aan de havenkade alsmede het voormalig benzinestation aan de van Cranenburglaan is een doorn in het oog en de gemeente zou hier een actievere rol moeten spelen. Indertijd moest het plan aan de van Craneburghlaan met stoom en kokend water door de raad heen gejaagd worden en jaren later is er nog niets gebeurd.

Havengebied interessant plan maar geen project met onbegrensde financiële mogelijkheden

Daarnaast speelt ook nog de ontwikkeling van het Havengebied inclusief de gemeentewerf. DLW ondersteunt ontwikkeling van dit gebied, mits waardevolle elementen (o.a. Haven etc.) behouden blijven en bijvoorbeeld, gezellige terrassen worden aangelegd naast horecaontwikkeling etc. Er moet goede en passende architectuur wordt toegepast. Een stringente kostenbewaking zal wel moeten plaatsvinden, zodat overschrijdingen kunnen worden voorkomen.

De aanpak en realisering van dit plan zou bij uitstek geschikt zijn om dit samen met het Wassenaarse bedrijfsleven van de grond te tillen. De voordelen hiervan zijn dat er voor dit plan een belangrijk maatschappelijk draagvlak ontstaat en hiermee de plaatselijke werkgelegenheid wordt gediend. Helaas lijkt het de kant op te gaan dat de inspraak leidt tot dure plannen die de gemeente dan moet realiseren en dat is niet helemaal wat DLW dan weer zou willen bereiken. Bekeken moet worden of de haven niet bereikbaar gemaakt kan worden voor grotere schepen hetgeen de aantrekkelijkheid voor dit gebied ook kan verbeteren.

Wonen; woningbouwplannen en de woonvisie

De gemeente dient bij het opstellen van haar woningbouwplannen uit te gaan van de actuele woningbehoefte zoals staat aangegeven in de woonvisie en afspraken met woningbouwcorporaties. Dit betekent dat er in onze gemeente voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen zou moeten zijn voor de diverse doelgroepen zoals starters, jongeren en ouderen (levensloopbestendige woningen).

De mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen is beperkt. Helaas worden steeds maar weer de enkele nog beschikbare gemeentelijke locaties verkocht aan projectontwikkelaars die daar dan dure woningen bouwen. Maar ook de woningbouwcorporaties kunnen er wat van. Bij (ver)nieuwbouwprojecten bouwen zij duurdere woningen dan de woningen die zij afgebroken hebben terwijl bij nieuwbouwprojecten veelal ook voor een deel duurdere woningen gebouwd worden. In het verleden ook duurdere woningen voor de verkoop of in de vrije huursector. De Structuurvisie voor Wassenaar is in 2017 vastgesteld en deze biedt voldoende input voor de woonvisie. DLW is niet van plan deze woonvisie open te breken. De Structuurvisie maakt dat Wassenaar een groene gemeente blijft en niet lukraak volgebouwd wordt met huizen. Geen Groen voor Poen als het aan DLW ligt.

Doorstroming van (huur)woningen bevorderen

Voor een gevarieerd en betaalbaar aanbod van woningen wil de gemeente Wassenaar de doorstroming op de Wassenaarse woningmarkt bevorderen. Hiervoor zijn dure, maar onzes inziens dure maar zinloze, seniorenmakelaars door de gemeente bedacht. Zij moeten de ouderen uit hun grote te goedkope huizen praten en hen overtuigen om te verhuizen naar een kleinere woning. Zeker in het geval van huurwoningen gaat het dan om kleinere maar duurdere huurwoningen.

Hier zijn wel oplossingen mogelijk in samenwerking met de woningbouwcorporaties. Beter zou het zijn indien de gemeente de woningbouwcorporaties kan overtuigen om de kleinere woning te gaan verhuren op basis van de berekening zoals de huur van de grotere woning ook tot stand is gekomen, de toenmalige huurprijs plus de verhogingen. Nu moeten de huurders voor beide woningen de nieuwe huidige huurprijs betalen. De woningbouwcorporatie “casht” 2 keer en de ouderen moeten betalen. Dat leidt ertoe dat veel ouderen in hun te grote goedkope woning blijven wonen. De gemeente zou de doorstroming kunnen bevorderen met een verhuisvergoeding.

Iedereen zijn of haar eigen en volledige AOW

Samenwonende ouderen zouden ieder hun eigen volledige bijv. AOW-uitkering moeten behouden. In veel gevallen zal dan een huursubsidie voor een of beide ouderen niet meer nodig zijn. Nu besluiten veel ouderen om financiële redenen een latrelatie te hebben. De kosten voor het Rijk zijn beperkt. Naar schatting kunnen er zo 250.000 woningen vrijkomen. Nu worden deze ouderen gekort tenzij zij op papier afzonderlijk wonen. Samenwonend komt er veel woonruimte vrij en zij kunnen als mantelzorgers beter voor elkaar zorgen. De levenskwaliteit stijgt daardoor ook. DLW staat voor zorg in balans: voor jongeren, ouderen, gehandicapten en sociaal kwetsbaren. DLW wil een verantwoord ouderen- en jongerenbeleid.

Er moeten ook goedkope gerenoveerde woningen beschikbaar blijven

Goedkope (oudere en gerenoveerde) woningen moeten ook beschikbaar blijven, met vernieuwbouw moet zorgvuldig worden omgegaan omdat hierdoor de huren altijd stijgen. Bij vernieuwbouw moet tevens de toegankelijkheid conform de wettelijke voorschriften worden aangepast.

Door de voorgestelde maatregelen kan de wachttijd voor het in aanmerking komen van een (sociale) huurwoning worden teruggebracht. Het huidige toewijzingsbeleid staat op gespannen voet met de wens van de overheid tot verkoop van de goedkope woningvoorraad. Ook valt te denken aan het splitsen van grote woningen in ouderenwoningen, studio’s voor jongeren, zorgvilla’s en zorghotels. Ook de splitsing in twee wooneenheden of de bouw van kangoeroewoningen. Dit zijn woningen waar de zorgverlener en de zorgbehoevende(n) in één huis kunnen wonen. Het is een woonvorm welke DLW graag wil realiseren. Daarnaast moeten de mogelijkheden voor tijdelijke woonunits onderzocht worden.

Kunst en Cultuur

DLW vindt kunst en cultuur belangrijk. Voor een dorp als Wassenaar zijn een bibliotheek en een cultureel centrum essentieel. Er moet een gezonde balans zijn tussen subsidie en commerciële inkomsten. De Stichting Kunst en Cultuur, welke burgemeester Hoekema “de nek” heeft omgedraaid, waarna hij de zeggenschap naar zich toehaalde, moet weer terugkomen. Vervolgens bloedde dit onder zijn leiding dood.

Cultureel Centrum de Warenar moet als voorziening de verantwoordelijkheid van de gemeente blijven

Het Cultureel Centrum De Warenar moet als voorziening de verantwoordelijkheid van de gemeente blijven. Het is belachelijk dat de gemeente het cultureel centrum nu wil afstoten omdat zij jarenlang het onderhoud aan het pand achterwege heeft gelaten.

DLW heeft midden 2017 vragen gesteld over de eventuele verzelfstandiging van het cultureel centrum. De geruchten gingen dat er bij het afstoten aan de Stichting Beheer Warenar sprake was van een bruidsschat die eenzelfde bedrag zou belopen als het achterstallig onderhoud. Waarnemend burgemeester Aptroot probeerde in een raadsvergadering onze fractievoorzitter als leugenaar neer te zetten. Inmiddels is bekend dat er inderdaad beoogd wordt een bedrag mee te geven van een kleine 1,5 miljoen. De leugenaar is dus ontmaskerd en het bleek niet de fractievoorzitter van DLW te zijn maar de waarnemend burgemeester Aptroot die heel goed wist wat de plannen waren die hij in de achterkamertjes had besproken.

Subsidie verlenen aan organisaties buiten Wassenaar (zoals burgemeester Jan Hoekema deed voor 3 jaar aan Beelden aan Zee, totaal 50.000 euro) kan je niet verkopen aan de inwoners als je in Wassenaar allemaal initiatieven de nek omdraait omdat je beweert dat er geen geld is. Het cultureel leven garanderen is in Wassenaar net zo een taak voor de gemeente als bijvoorbeeld de zorg voor de inwoners.

(Denk)Sport

De toegankelijkheid van sporten in alle facetten is in Wassenaar nog geen feit.

De bereikbaarheid naar bijvoorbeeld de sportvelden/verenigingen is voor inwoners die gebruik maken van verplaatsing hulpmiddelen vanwege een beperking beneden de maat.

Zelfstandig van huis naar een sportaccommodatie zou de norm moeten zijn, echter in Wassenaar valt hier veel te verbeteren.

Ook zijn niet alle verenigingen voor mensen met een beperking toegankelijk. Wij willen samen met alle verenigingen een plan opstellen om de toegankelijkheid te maximaliseren en de expertise van alle ervaringsdeskundigen hierin verwerken en zorgen dat deze uitgevoerd worden. Inclusie wordt de norm binnen Wassenaar en DLW zal hier het voortouw nemen.

DLW vindt bijvoorbeeld de spelletjesmiddag in de bibliotheek van Wassenaar ook een voorbeeld van hoe inclusiviteit en toegankelijkheid voor alle Wassenaarders wordt bewerkstelligd.

Openbare orde en veiligheid

DLW wil dat de burgers van Wassenaar zich niet alleen veilig voelen, maar dat Wassenaar ook daadwerkelijk veilig is. In Wassenaar wordt erg veel ingebroken waarbij de politie nauwelijks grip krijgt op de problemen.

Er komt steeds minder politie op straat terwijl de problemen groter worden. DLW wil meer ervaren blauw op straat wat merkbaar moet zijn in daling van de misdaadcijfers. Het politiebureau moet blijven. Cameratoezicht kan helpen daar waar nodig in het belang van de handhaving en opsporing en steeds met respect voor privacy van de burger.

Ofschoon het niet een taak is voor de politie worden zij wel steeds vaker geconfronteerd met dementie, problemen met vervuiling van woningen, agressiviteit en drugsgebruik/drugshandel. Dat drugsprobleem speelt ook op middelbare scholen en daar heeft de politie te weinig grip op. Er moeten afspraken gemaakt worden tussen de politie en de scholen. De gemeente kan en moet daarbij haar verantwoordelijkheid nemen en haar taak vervullen.

 Jeugdhulp en jongeren

DLW meent dat de gemeente jongeren moet betrekken bij zaken als onderwijs, werk, cultuur, uitgaansmogelijkheden en sport. Jeugd- en jongerenhulp moet daarvoor informele bijeenkomsten organiseren. Dit alles opdat de jeugd en de jongeren zich thuis (blijven) voelen in de gemeente.

Bij jeugdhulp zijn diverse instanties betrokken. Daardoor lopen zaken soms langs elkaar heen. De jeugdhulp wordt gecoördineerd door het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Indertijd had DLW zorgen dat deze decentralisatie te veel een reorganisatie zou worden, waarbij er meer geld wordt uitgegeven dan dat er wordt bezuinigd. DLW drong er dan ook op aan dat al het goede blijft behouden en dat slechts bureaucratische werkende structuren worden veranderd. De vinger moet hier nog steeds aan de pols gehouden worden omdat nu zichtbaar is geworden dat bepaalde groepen van inwoners nu de dupe zijn van de bezuinigingen.

Feitelijk moet de gemeente nu al de organisatie zijn die ervoor zorgt dat de vraag van het kind centraal staat. De gemeente moet er dus ook voor zorgen dat er korte lijnen zijn waardoor kinderen en jongeren snel en accuraat hulp kunnen krijgen. Niet middels een doorverwijsloket met een link van de H10 naar zorgaanbieders (tot in Limburg aan toe) maar direct en ter plekke zorgen voor maatwerk. Ook hier zal de gemeente een vinger aan de pols moeten houden. De gemeente moet zelf de juiste mensen in huis hebben maar zal ook gebruik moeten maken van de kennis van professionals.

Het eindresultaat van de decentralisatie van de jeugdhulp moet zijn dat er een uitstekende jeugdhulp is waarbij het belang van het kind centraal staat. Daarvoor moet de gemeente een faciliterende en zelfs sturende rol aannemen, organisaties dienen effectief samen te werken en vrijwilligersorganisaties dienen begeleid te worden door professionals.

Meer aandacht voor kwetsbare groepen in het onderwijs

Naast begeleiding van zwakkere leerlingen moet er meer aandacht komen voor hoogbegaafde leerlingen, chronisch zieke en lichamelijk beperkte leerlingen.

Naast drank- en drugsgebruik (en daar rekenen wij ook zeker lachgaspatronen toe), wat veel problemen te weeg brengt, veroorzaakt ook pesten voor veel leed. Er moet een betere begeleiding van alle kinderen komen, die betrokken zijn met bovengenoemde problemen. Ondanks het feit dat scholen beweren hier voldoende aandacht voor te hebben is dit absoluut niet het geval. Net zoals bij de Amerikaanse School het geval is moeten de lockers op school gecontroleerd kunnen worden door de schoolleiding. Nu is het zo dat het zelfs voor de politie niet mogelijk is toezicht te houden op het schoolterrein. Ook het fenomeen drank- en drugskoeriers moet echt worden aangepakt in plaats van hier lacherig over doen. Dit gebeurde namelijk toen DLW voor dit probleem aandacht vroeg. DLW wil dat dit serieus wordt aangepakt. Sedert enige jaren zijn de scholen verantwoordelijk voor het onderhoud van de scholen. Zij krijgen hiervoor een lumpsum waarvan alles moet worden betaald, onderhoud en salarissen. De gemeente Wassenaar is nog slechts verantwoordelijk voor (ver)nieuwbouw en de gymzalen van primair onderwijs. Op dit moment is er geen nog niet ingeplande investering noodzakelijk.

Bijstand

Snellere doorgang bij Instroom Schuldhulpverlening, doorlooptijden zijn veel te lang en daardoor blijft de opeenhoping van schulden maar voortgaan

Herkeurde Wajongers en (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten zijn tussen wal en schip gevallen bij de overgang van de verantwoordelijkheid van het Rijk naar de gemeente. Ook deze jongeren moeten de mogelijkheid hebben om te studeren.

Bijstand is voor de arbeidsgehandicapten tot 27 jaar bijna niet mogelijk. Zij moeten studeren. In November 2017 werd bekend dat op de zogenaamde BUIG gelden een tekort te verwachten is van ruim 6 ton. Onduidelijk is wat daar de oorzaak van is.

Doordat de studiefinanciering als inkomen gezien wordt zijn bepaalde voorzieningen en aftrekposten niet meer toegankelijk voor hen. Ten dele heeft dat een uitwerking met de Wet Studie Financiering te maken maar er zijn ook andere oorzaken te noemen. DLW wil dat dit aangepakt wordt met een regeling Bijzondere Bijstand voor deze groep, daarnaast moet er een leefnorm komen in plaats van een Bijstandsnorm. Andere gemeenten kennen bijvoorbeeld al een veel betere voorziening met betrekking tot een bijdrage studiegeld.

Wachtlijst (j)GGZ is ook een probleem in Wassenaar

De steeds groter wordende wachtlijst (j)GGZ is ook een probleem wat ook in Wassenaar speelt en onvoldoende adequaat wordt aangepakt. De lijsten zijn vaak nog langer dan wat openbaar wordt gemaakt.

Het is schandalig dat wij als maatschappij stilzwijgend deze lange wachtlijsten accepteren, terwijl de zorgverzekeraars met de (j)GGZ-instellingen afgesproken hebbend dat iemand langer dan 14 dagen op de wachtlijst mag staan voor hij wordt behandeld. Dit is de zogenaamde Treeknorm.

Slechts enkele (j)GGZ-instellingen in Nederland voldoen aan deze Treeknorm. De overschrijding van de wachttijden leidt zelfs tot levensbedreigende en dodelijke situaties terwijl enkele minuten overschrijding van de aanrijtijden van ambulances in Nederland tot veel ophef en een verbeterplan leidt. De gemeente Wassenaar moet in gesprek gaan met de betrokken instanties en omgaand met een oplossingsvoorstel voor dit probleem komen.

 Eén loket, één consulent, één bewijs

In het kader van transparantie en privacy zal op de gemeentesite een informatiesite ingericht worden waar alle voorwaarden om in aanmerking te komen duidelijk beschreven staan. Ook formulieren en de bijbehorende vragen die gesteld worden zullen omschreven worden. Zo kan de Wassenaarder zich vooraf informeren zonder zijn/haar privacy al op te geven. Verder zal er een chatfunctie ingebouwd worden om direct vragen te stellen aan een digi-ambtenaar. De digibalie zal tijdens kantooruren bemand worden.

Ook moeten de aanvragen digitaal ingediend kunnen worden.

De minimaregelingen moeten een stuk eenvoudiger aan te vragen zijn. Daarnaast kunnen er meer maatwerkregelingen verzorgd worden door de gemeente.

Burgers met een aanvraag krijgen een persoonlijke consulent toegewezen die de aanvraag en het verdere verloop volledig begeleid en verzorgd. Alsmede de financiële verwerking van de toegekende ondersteuning.

Hiermee hoeven Wassenaarders niet bij elke organisatie of instelling aan te tonen dat zij gebruik maken van minimaregelingen, maar wordt de rekening naar de gemeente gestuurd. Hierbij valt te denken aan lidmaatschap bibliotheek, stichting leergeld, hulp bij laaggeletterdheid, sport, zwembad etc.

Verder zullen alle minimaregelingen afgestemd worden op de inkomstenverklaring van de belastingdienst en de persoonlijke situatie.

Gratis toegang tot sociale advocatuur via Democratische Liberalen Wassenaar

DLW wil een onafhankelijke gemeentelijke ombudsman invoeren.

DLW werkt nu al samen met twee landelijk werkende organisaties die helpen bij problemen op medische of op WMO-gebied. De hulp is geheel kosteloos. Zo nodig worden door de stichting een of meerdere (medische of andere) expert(s) ingeschakeld of worden er juridische procedures gevoerd. De kosten daarvoor draagt de Stichting.

Deze hulp kan aangevraagd worden via info@liberalenwassenaar.nl