(Woon)milieu, economie & ondernemerschap

(WOON)MILIEU, ECONOMIE EN ONDERNEMERSCHAP

DLW wil meer doen voor de ondernemers in een mooi en duurzaam Wassenaar waar het aangenaam vertoeven is. Een mooi Wassenaar is aantrekkelijk om te wonen voor iedereen die zijn (of haar) bedrijf of werk in de “grote” stad heeft. Dat maakt dat Wassenaar een belangrijke factor is voor de economische ontwikkeling van de regio.

Wassenaar is vooral een woongemeente. Het merendeel van de bedrijven valt onder het midden- en klein bedrijf. Ze zijn voornamelijk gevestigd op het industrieterrein Maaldrift, de Van Hallstraat, de Oostdorperweg, de Hofcampweg en het Stadhoudersplein alsmede het centrum (winkeliers). Daarnaast heeft Wassenaar binnen haar gemeentegrenzen het Museum Voorlinden, Duinrell, de strandpaviljoenhouders op de Wassenaarse Slag en de renbaan Duindigt. Een grote werkgever binnen de gemeentegrenzen is (nog wel) de ANWB.

Meer doen voor de ondernemers

DLW vindt dat de gemeente al veel doet voor de winkeliers en bedrijven maar qua bereikbaarheid kan het beter. Ook de aantrekkelijkheid, de mix van bedrijven en de looproute kan beter. Het winkelcentrum moet aantrekkelijk blijven en de bereikbaarheid van Wassenaar verdient extra aandacht zeker voor wat betreft de bezoekers uit de Bollenstreek (ca 30% van de klanten). Zij zijn een belangrijke maar onderbelichte doelgroep.

Het Centrum Management Wassenaar en de gemeente moeten de handen ineenslaan

Op dit moment wordt het CMW (Centrum Management Wassenaar) gesubsidieerd maar komt een belangrijk deel van de ondernemers zelf. Daar is niet iedereen even gelukkig mee. Een veel gehoorde klacht is dat er te weinig invloed is en nauwelijks of geen controle op de gelden die (via de reclamebelasting gebaseerd op de WOX- waarde wordt gefinancierd). Ondanks mooie presentaties over de winkellooproute en plannen om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken is er weinig vooruitgang lijkt het wel. DLW wil dat de gemeente dit samen met de ondernemer actief gaat oppakken.

De zondagsopening werd door DLW als een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van Wassenaar gezien

De door enkele politieke partijen nagestreefde zondagsopening was naar ons oordeel van negatieve invloed op de kleine ondernemer. Wij vreesden dat deze ondernemers zich de hogere kosten niet konden veroorloven. Wij vreesden ook dat Wassenaar een uitstraling zou krijgen zoals die voorkwam op de koopavond. Klanten komen tevergeefs naar een winkel die gesloten blijkt te zijn. Dit vonden wij niet bevorderlijk voor de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Inmiddels blijken de omzetten van de winkeliers te dalen. Onduidelijk is of de verminderde bereikbaarheid of de zondag openstelling van invloed is, of dat in een economie die opleeft de omzetten aan het dalen lijken te zijn. Hier zou het Ondernemersfonds onderzoek naar moeten doen waarna de gemeente Wassenaar kan bezien wat er voor maatregelen nodig zijn.

Wassenaar is een mooie en groene gemeente waar het aangenaam vertoeven is

En dat moet wat DLW betreft zo blijven. Wassenaar is De Groene Long in de Randstad. Ook de recreatieve functie van Wassenaar met de landgoederen, de duinen en het strand is belangrijk. Ook de vele watersportmogelijkheden in de regio zijn aantrekkelijk. Dat alles is een belangrijk economisch gegeven voor de regio. De korte afstand tot belangrijke steden (Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht etc.) in de Randstad is voor zowel bedrijven als hun werknemers aantrekkelijk.

Dit is daarom ook zeer belangrijk voor het vestigingsklimaat voor de grote bedrijven in de regio. Het is een van de belangrijke sterke punten van Wassenaar in de regio.

Wassenaar is een aantrekkelijke woongemeente maar juist daarom is Wassenaar ook een belangrijke economische factor in de regio

Uit begin januari 2018 door het CPB bekendgemaakte cijfers blijkt dat jonge gezinnen de grote steden ontvluchten. Plaatsen als Hillegom, Noordwijkerhout en Bloemendaal hebben daarom te maken met een forse groei. In Wassenaar is de bevolking nagenoeg gelijk gebleven. De reden is een sterfteoverschot. Er overlijden meer mensen dan dat er in de gemeente geboren worden. Op zich is dat wel vreemd omdat vrijgekomen huizen weer bewoond gaan worden maar het is zeker een reden om extra naar de doorstroming te kijken want uit de cijfers blijkt dat Wassenaar aantrekkelijk is als woongemeente. Wellicht hebben de op handen zijnde bouwplannen van de Frederik, het Johannahuis en huize Willibrord en de voormalige Bellesteijn locatie voor een korte stagnatie gezorgd.

Woningmarkt ontwikkeling in Wassenaar

In 2013 stonden er ongeveer 500 huizen te koop in Wassenaar. December 2012 zijn dat er nog maar 212. De gemiddelde verkoopprijs piekte in december 2016 tot bijna 1,4 miljoen euro per woning, in september 2017 was de verkoopprijs gemiddeld 1.159.110 euro. Dat is een verschil van 212,0% ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat in september 371.490 euro bedraagt.

Verdeling op basis van afkomst

Niet alle inwoners in Wassenaar zijn afkomstig uit Wassenaar of zelfs maar uit Nederland. In Wassenaar wonen ruim 8.000 mensen met een niet Nederlandse achtergrond. Dat geeft aan dat Wassenaar ook voor mensen met andere nationaliteiten aantrekkelijk is. Het aandeel is als volgt: Westerse allochtonen 22.0%

Niet westerse allochtonen 10.3%. DLW denkt dat het onnodig is te zeggen dat deze inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan de economie in de regio.

Wassenaar is dus een aantrekkelijke woongemeente. Wassenaar is daarmee ook een belangrijke economische factor in de regio. Dat heeft ook te maken met de internationale scholen in en nabij Wassenaar maar ook met de vele internationale organisaties, ambassades en bedrijven in de nabijheid van Wassenaar. Deze belangrijke rol van Wassenaar mag niet ondersneeuwen.

Verdeling huishoudens en huwelijkse staat Wassenaar

Wassenaar telt 11.485 huishoudens met een gemiddelde grootte van 2.2 gezinsleden. Van deze 11.485 huishoudens hebben er 3.964 kinderen en hebben 3.452 huishoudens geen kinderen. De resterende 4.069 huishoudens betreft 1-persoonshuishoudens. Met 44.4% zijn de meeste personen gehuwd. Daarnaast is 7.6% procent van de inwoners gescheiden en 6.7% verweduwd.

Een gemeente in beweging en woningen

Wassenaar is meer een woongemeente dan een werkgemeente. Wassenaar moet aantrekkelijk zijn voor bewoners van alle leeftijden. De bevolkingsopbouw moet in balans zijn. Er zijn nu onvoldoende betaalbare woningen voor ouderen, jongeren en starters. Wassenaar moet dus niet inzetten op de uitbreiding van Wassenaar met gezinswoningen maar uitdrukkelijk kijken naar inbreiding of vernieuwbouw met kleinere en betaalbare woningen. Te denken valt ook aan studio’s en woonunits. Dat laatste kan als tijdelijke (nood)oplossing gezien worden op bijvoorbeeld de gemeentewerf of beoogde bouwlocaties. De units zijn toch goed verplaatsbaar te maken.

Dit alles zal ook de doorstroming op de woningmarkt kunnen bevorderen. Dit kan een uitkomst zijn voor jongeren en wel vooral voor gehandicapten. Dit zou het verschil kunnen betekenen tussen comfortabel wonen en afzonderlijke kamers of in één kleine kamer “studio’s” moeten koken, slapen en wonen. Iets wat verre van ideaal is.

Daarnaast kunnen de woonunits tegen een lage huurprijs verhuurd worden, waardoor huursubsidie niet op grote schaal nodig zal zijn (voordelig voor de gemeente) en wanneer er ook zonnepanelen op komen is het nog duurzaam ook.

Herinrichten van grote woningen mogelijk maken

DLW wil het karakter van Wassenaar behouden maar om een betere mix tussen jong en oud te realiseren wil DLW het mogelijk maken om grote gezinswoningen te herinrichten als zorgvilla, zorghotel of appartementen.

Sociale woningbouw zou beter toegankelijk moeten zijn voor Wassenaarders. Er moet een rem gezet worden op de voorrang van statushouders en er moet een maximum gezet worden (een percentage) op het aantal woningen dat aan statushouders wordt toegewezen zodat onze eigen inwoners niet onnodig lang op de wachtlijsten staan.

Er moet voorkomen worden dat door het welstandvrije bouwen geen excessen ontstaan met niet in de omgeving passende blokkendoos architectuur. Meer aandacht voor en meer stimulering voor behoudt van monumenten. Met betrekking tot de Welstandscommissie en de vergunningverlening wil DLW dat bij een afgewezen vergunning en een nieuw in te dienen vergunningsaanvraag niet weer de volledige legeskosten betaald moeten worden.

De gemeente Wassenaar mag niet op de stoel van de vergunning aanvrager zitten

De gemeente moet overigens niet de rol van aanvrager gaan vervullen zoals Themelion Amsterdam aangaf bij de vergunningsaanvraag voor de legalisatie van het illegale parkeerterrein bij Museum Voorlinden. Wat kost zoiets en wat heeft dat al gekost en als je het doet doe het dan voor iedereen. Nu dat niet het geval is moet de gemeente zich onthouden van dit soort inmenging.

De ANWB die binnen de gemeentegrenzen van Wassenaar is gevestigd is een grote werkgever. Dat gaat veranderen omdat de ANWB van voornemens is een deel van de kantoren te slopen en plaats te laten maken voor woningen. Wassenaar lijkt buitenspel gezet te worden omdat Den Haag met de ANWB spreekt wat zij mogen realiseren.

Ruimtelijke ordening

Vernieuwende leef- en woonvormen dienen te worden geïnventariseerd en waar mogelijk gerealiseerd. Ondertunneling van de Rijksstraatweg is een reële oplossing voor het fileprobleem. De boven de tunnel gelegen grond zou deels bebouwd mogen worden. Kerkehout wordt ontsloten en beide wijken aan weerszijden van de Rijksstraatweg worden met elkaar verbonden. In de gemeente dienen voldoende huur- en koopwoningen, met name voor jongeren alsmede in de sociaaleconomische lagere klassen, te worden aangeboden. De gemeente dient dit waar mogelijk te bevorderen.

Uitdrukkelijk wil DLW de in 2017 vastgestelde Structuurvisie niet openbreken zoals D66, GL en de PvdA willen. Niet met de Noordelijke Randvisie of de Energietransitie die zij daarvoor als breekijzer willen gebruiken. Zij willen Groen opofferen om te bouwen. DLW wil geen Groen voor Poen ellende zoals wij dat al eens eerder gehad hebben.

 Bedrijfsverzamelgebouw ZZP’ers

Wassenaar heeft veel ZZP’ers die momenteel aan de onderkant van de samenleving dreigen te belanden. Naar de mening van DLW is er behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw voor kleine(re) bedrijven, ZZP’ers en ateliers. De gemeente zou hierin een faciliterende of zelfs sturende rol moeten nemen. Hergebruik van bestaande gebouwen moet nog meer aandacht krijgen en zou ook in dit verband een oplossingsrichting moeten zijn.

Samenwerking op het gebied van toerisme

In Wassenaar heeft de samenwerking op het gebied van toerisme reeds invulling gekregen. Dat initiatief moet verder worden uitgebouwd waarbij gekeken moet worden hoe en op welke wijze Wassenaar in de regio en zeker ook bij de VVV’s van Den Haag en Leiden meer aandacht kan krijgen. Een digitale VVV of een actieve rol voor de gemeente in samenwerking met winkeliers en toeristische ondernemers (VVV-informatiebalie op het gemeentekantoor) is daarbij voor DLW ook zeker denkbaar.

Wassenaar is al in velerlei opzicht aantrekkelijk voor toeristen

Sinds enige jaren is er sprake van overleg tussen de gemeente en ondernemers die actief zijn in de toeristische branche. Dat is een goede ontwikkeling maar het kan nog beter. Uit het overleg zijn nog niet heel veel zaken voortgekomen. Wij willen passantenplaatsen voor toeristen die met een boot naar Wassenaar komen of plaatsen voor toeristen met campers realiseren. Te denken valt aan dit soort plaatsen aan de havenkade naast een aan te leggen aanlegsteiger in het havenkanaal.

DLW wil Wassenaar ook aantrekkelijker maken voor watersporters

Kan de bereikbaarheid van de haven en de jachthavens niet verbeterd worden vraagt DLW zich af? Wassenaar heeft veel eigenaren met een sloepje achter het huis, daarnaast zijn er (incl. de jachthaven op het voormalig vliegveld Valkenburg) 3 (jacht)havens.

DLW wil de maximale doorvaarthoogte van de Wetering/Zijlwatering verbeteren en er bij het waterschap op aandringen dat er beter onderhoud gepleegd wordt, zodat de minimale diepte van 1,50 mtr gehandhaafd (of zelfs verbeterd) wordt.

De enige manier om Wassenaar te bereiken is nu via de oude Zijlwatering (zie de Kaart Vaar Netwerk Haaglanden). Dit loopt van punt 6 naar punt 21 en omgekeerd.

Indien er een doorsteek gemaakt kan worden van punt 21 naar bijvoorbeeld punt 22 dan kan men met een kano of een sloepje al een leuk tochtje maken. Dat kan dan in de diverse havengidsen worden opgenomen hetgeen Wassenaar als toeristische bestemming aantrekkelijker maakt. Mogelijk trekt dat dan ook weer ondernemers aan.

De beschoeiingen moeten in goede staat gehouden worden. Er kunnen voor de watersporter aanlegplaatsen gemaakt worden waar men aan de wal kan gaan of bijvoorbeeld kan picknicken. De ontwikkelingen op Valkenburg bieden kansen om hierop in te haken.

Openbaar vervoer Strandbus, Bollenstreek, Voorschoten en nachtbus

De strandbus die enkele jaren geleden als particulier initiatief (en als proef werd opgezet) zal er vermoedelijk ook komend jaar weer zijn. Onderzocht moet worden of het mogelijk is een “echte bus” verbinding in de zomermaanden te realiseren. Nieuwe ontwikkelingen, zoals zelfrijdende bussen, moeten onderzocht worden.

Wellicht zijn de wensen tot uitbreiding van het traject van de historische stoomtrein door de Groene Buffer kansen om het toeristisch stroomtreintje niet alleen een verbinding te laten maken naar het al drukke Panbos maar ook die zo zeer gewenste verbinding naar Duinrell en het strand te creëren. Een goede openbaar vervoerverbinding naar het strand is immers nodig om het toerisme te ondersteunen en om toeristen aan te trekken.

In ieder geval is DLW blij dat de Metropoolregio (MRDH) bij het verlenen van nieuwe bus concessies eisen stelt aan nog schonere bussen. De milieuscore wordt berekend door het aantal bussen met bepaalde milieukenmerken te vermenigvuldigen met een factor en het totaal te delen op het aantal bussen. Een euro 1 bus scoort 1,0 en een elektrische bus op grijze stroom een 9,0. Landelijk scoort Noord-Holland Noord het slechtste met 1,73 en de concessie Arnhem Nijmegen een 6,66.

Haaglanden Stad scoort een 3,50 terwijl het regionale vervoer Haaglanden een 3,58 scoort. Onze regio scoort daarmee in de middenmoot. Om het nu te gaan aanpakken is een goede ontwikkeling waarbij aangetekend moet worden dat de concessies in Haaglanden onderhands aanbesteed worden en de MRDH de buslijnen heeft gegarandeerd.

De invloed is daarmee groter dan gemiddeld en het is daarom wel verbazingwekkend dat onze regio slechts in de middenmoot scoort.

Betere busverbindingen zijn echt noodzakelijk

Een (goede) busverbinding naar Voorschoten en Leidschendam-Voorburg is nog steeds niet gerealiseerd. Het idee van DLW om de 2 parallel rijdende bussen van Den Haag naar Leiden en omgekeerd een soort H te laten rijden via de Papelaan/Papeweg zou tegen geringe kosten de verbindingen naar Voorschoten en Leidschendam-Voorburg mogelijk maken maar is mislukt omdat de busondernemingen in verschillende regio’s opereren. Een door vele partijen gewenste sneltram vanuit de Bollenstreek en van/naar Den Haag lijkt ons niet zo eenvoudig realiseerbaar en zien wij dan ook niet al reële optie

Maar DLW heeft meer wensen op het verlanglijstje staan. Door de buslijnen 42, 45 en 90 te herstructureren zouden wij wel wat kunnen bereiken. Wij willen buslijn 43 en 44 behouden.

Wij willen onderzoeken of de buslijn 42 van Noordwijk via-Katwijk-Wassenaar-Voorschoten naar Leiden kan gaan rijden. In plaats van naar Leiden kan wellicht ook Den Haag als eindstation fungeren. Mocht dat een reële optie zijn dan kan wellicht buslijn 45 naar Voorschoten vervallen.

Voorschoten (en vooral ook veel forenzen en scholieren) zullen hier veel baat bij hebben. Vanuit Wassenaar zou op deze wijze het treinstation beter bereikbaar worden en andersom. Binnen Wassenaar is er geen mogelijkheid tot het volgen van onderwijs op niveaus onder het VMBO-t. Voor deze scholieren moet er ook een directe en veilige vervoersvoorziening (ov) gecreëerd worden.

Vanuit Wassenaar moet de British School zowel in Voorschoten als in Leidschenveen goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. Vanuit Voorschoten moet de Amerikaanse school bereikbaar worden per openbaar vervoer. Nu Wassenaar de veiligheidsmaatregelen heeft moeten betalen voor de Amerikaanse Ambassade lijkt het duidelijk dat er van de andere kant ook inspanningen kunnen worden verwacht.

Een echte nachtbus dienstregeling instellen

Het is van belang voor de veiligheid en zelfstandigheid van onder andere de jongeren in Wassenaar om nachtbussen elk uur vanuit Den Haag en Leiden door Wassenaar te laten rijden. De financiering hiervoor kan uit verschillende middelen komen. DLW wil die mogelijkheden onderzoeken. De nachtbussen dienstregeling moet herzien worden. Het is niet nodig om na bijvoorbeeld 19.00 uur ’s avonds de bussen met een halfuur regeling te laten rijden. Dat kan dan een busdienst worden op ieder uur maar daarvoor moet de bus in ieder geval later doorrijden als de jeugd vanuit de uitgaansgelegenheden naar huis wil gaan. Onderzocht kan worden of voor de nachtbus tussen 24.00 uur en 07.00 een toeslag gerekend kan of moet worden.

Onderzoek naar de problemen en mogelijke oplossingen voordat wij doorgaan met het Klimaatprogramma en de Energietransitie

Wat zijn hier de oorzaken en de bepaalde milieuproblemen en hoe zouden wij dat kunnen oplossen? Voordat Wassenaar verder gaat met het Klimaatprogramma en de Energietransitie moeten de oorzaken en alle mogelijke oplossingen in beeld zijn.

Wassenaar moet schaliegasvrij blijven

DLW is van mening dat schaliegas op zich een mooie energiebron is maar dat de nadelen te groot blijven, zeker in de Nederlandse situatie. Schaliegas vernielt de natuur en onze natuurgebieden c.q. de landschappen. Schaliegaswinning is zeer duur en het is maar de vraag of het economisch haalbaar is. Wassenaar ligt in het schaliegasgebied. Schaliegaswinningen in dicht bevolk gebied of natuurgebieden gaan niet samen. Ook in waterwingebieden met overwegend zandgrond is schaliegaswinning te risicovol en dus zeer onwenselijk.

De vorige minister heeft gezegd dat hij gemeenten die zich schaliegasvrij hebben verklaard zal mijden met proefboringen. Inmiddels hebben een kleine 200 gemeenten dat verklaard.

Geen windmolens op Wassenaars grondgebied

Onder druk van de provincie worden gemeenten gedwongen de bestemmingsplannen zodanig aan te passen dat windmolenparken mogelijk gemaakt kunnen worden (zie ook de eerdere link naar de Nieuwjaarstoespraak van de CdK Jaap Smit).

Wassenaar mag daar wat DLW betreft niet aan meewerken. Nut en noodzaak van windenergie is onvoldoende aangetoond omdat de normale energiecentrales niet snel genoeg kunnen reageren op wisselend aanbod van de windmolens. De energie, die de windmolens produceren, kan niet nog niet afdoende worden opgeslagen. De nadelen door de aantasting van onze natuur wegen daarom ook niet op tegen de vermeende voordelen.

Geen megawindmolenparken voor de Wassenaarse kust

Onze regering wil voor tientallen miljarden euro’s megawindparken aanleggen op 5,4 kilometer voor de kust (near-shore). Dit is zichtafstand van de Wassenaarse Slag. Naast overlast en aantasting van de natuur zal het toerisme hieronder gaan lijden. Voor circa 200 miljoen meer kunnen de megawindmolenparken verder weg en dus uit zicht worden aangelegd. Vooropgesteld dat de investering in windenergie zich loont en milieuschade beheersbaar is zou dit alternatief voor DLW een acceptabel compromis kunnen zijn.

Biomassa en CO2 vermindering

Ondanks het feit dat Wassenaar een Millennium gemeente is, met duurzaamheid hoog in de doelstellingen, doet de gemeente Wassenaar nauwelijks iets aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Als doelstelling heeft de gemeente het Klimaatbeleidsplan voor Wassenaar vastgesteld. Doel is het CO2 neutraal maken van de gemeente in 2040, maar er gebeurt nauwelijks nog iets. Dat blijkt onder andere uit cijfers van de Nederlandse Energieregistratie. Maar is het wel zo zinvol veel geld uit te geven aan het Co2 neutraal maken van Wassenaar en de Energietransitie in Wassenaar als er maar bij voortduring gekeken wordt naar windmolens en zonnepanelen. Er is zoveel meer mogelijk Wassenaar moet kijken wat de mogelijkheden zijn van biomassa, de Warmterotonde, aardwarmte, potentiaalverschil zout/zoetwater, warmtepompen, warmteterugwinning. Zaken die Wassenaar nu gewoon laat liggen.

 Vuilstort, duurzaamheidscentrum en de gemeentewerf

De gemeente Wassenaar wil de vuilstort aan de Hogeboomseweg (wat nu ook door Voorschoten gebruikt, in strijd met de statuten van Avalex) opheffen en elders investeren in een duurzaamheidscentrum. DLW meent dat dit een taak is voor Avalex. Verder is men van mening dat de Wassenaarse gemeentewerf ook moet worden opgeheven maar waar moeten de nieuwe voorzieningen komen en wat kost dat. DLW wil dat dit eerst goed onderzocht wordt voordat er besluiten genomen worden.

Wel een opvallende stijging van CO2-uitstoot in Wassenaar

In onze buurgemeente Voorschoten daalde de CO2-emissie van het wegverkeer terwijl het in Wassenaar extreem gestegen is over dezelfde periode van 2006 tot 2009. DLW vroeg zich af wat de stand nu is en onderzocht dat.

DLW stelde hierover al in de periode 2010-2014 raadsvragen aan het college teneinde inzicht te krijgen wat de oorzaken zijn van deze verschillen maar kreeg geen duidelijk antwoord. DLW vraagt zich af of een gemeente wel geld uit moet geven aan iets waarvan niet duidelijk is waar de oorzaak ligt. Wel is bekend dat het aantal huizen in Wassenaar wat te maken heeft met extreme geluidsoverlast tgv het toegenomen verkeer over de jaren enorm is toegenomen.

Daarnaast is het ook onduidelijk of de aarde wel opwarmt en als dat zo is of er wel een relatie is tussen de opwarming van de aarde en CO2. Meer CO2 zou ook meer fijnstof- en geluidsoverlast betekenen. De gemeente Wassenaar moet nagaan welke oorzaken eraan ten grondslag liggen en welke maatregelen genomen kunnen worden en moeten worden genomen. De gemeente Wassenaar wil zelf C02-neutraal worden en geeft daar in het Klimaatprogramma heel veel geld aan uit. Maar wat is het effect daarvan. Ofschoon wij als DLW niet graag Wassenaar met Voorschoten vergelijken ontkomen wij er in dit verband niet aan omdat de verschillen onvergelijkbaar groot zijn.

Voorschoten:

Totale Co2 uitstoot in 2015 82.181 ton/jaar.

CO2-uitstoot wegverkeer en vervoer ging in dezelfde periode van 15.500 ton in 2006 naar 13.000 ton in 2009 naar 14.125 ton in 2015.

Wassenaar:

Totale Co2 uitstoot in 2015 170.216 ton/jaar

CO2-uitstoot wegverkeer en vervoer steeg van 20.000 ton in 2006 naar bijna 50.000 ton in 2009 en naar 58.158 ton in 2015. De uitstoot van de commerciële dienstverlening bedroeg in dat jaar ca 18.000 ton de publieke dienstverlening ca 22.000 ton.

Biomassa is geld waard terwijl afvoer en verwerking als afval geld kost

Biomassa is geld waard en het verbranden ervan vermindert de CO2-uitstoot. Maar die eenvoudige oplossing wordt door de gemeente Wassenaar niet opgepakt.

Wassenaar zou bijvoorbeeld het gemeentehuis kunnen verwarmen met biomassa. Als voorbeeld noemen wij het kasteel Twickel (van de Twickelstichting) waar zo’n houtverbrandingsoven succesvol draait.

Stop dus met dat laten verrotten van waardevolle energiedragers zoals snoeihout, rooihout, stormschade hout/bomen (afvalhout) in de Wassenaarse bossen. Maar ook het afvalhout op de vuilstort is geld waard zodra het daar ligt. De totale hoeveelheid aan afvalhout in Wassenaar wordt ingeschat op 10.000 tot 20.000 ton per jaar.

Waarom wil DLW er wat aan doen?

Natuurlijke afsterving en verrotting leidt uiteindelijk tot volledige omzetting van het afvalhout tot CO2. Die verrotting veroorzaakt methaangas. Dat een 24 maal sterker broeikasgas dan CO2. Het afvalhout bevat weliswaar 35% water maar daarnaast een significant hoeveelheid energie

Wassenaar kan ervoor zorgen dat er jaarlijks 5.000 ton kolen minder hoeven worden verbrand

Dit betekent dat, door jaarlijks 15.000 ton afvalhout in te zetten als energiedrager bij de nieuw op te zetten kolengestookte energiecentrales, er 5.000 ton minder kolen verbrand hoeven te worden. De nieuwe kolencentrales hebben een convenant opgezet waarin een deel van hun energievoeding voor de stroomopwekking zal gaan moeten bestaan uit duurzame energiebronnen. Zij moeten aan die eis gaan voldoen door een substantieel deel uit biomassa op te wekken.

Afvalhout is een duurzame energiebron

Afvalhout is ook zo’n duurzame bron. De centrales zijn bereid een deel van de transport-, verwerking- en proceskosten te dragen.

Grotere bijdrage dan alle andere Wassenaarse bijdragen, om CO2 ter verminderen, bij elkaar

De bijdrage van Wassenaar middels de bovengenoemde aanpak ter beperking van CO2-uitstoot is groter dan alle andere huidige initiatieven zoals spaarlampen, openbaar vervoer, groenvoorziening, elektrische voertuigen gezamenlijk. Als het gaat om CO2 besparing dan zal Wassenaar door dit plan een groene gemeente kunnen worden qua aanpak op energiegebied.

Elektrische hulpsystemen, energie neutrale woningen en zonne-energie

Bepaalde nieuwbouwhuizen moeten worden voorzien van elektronische systemen waardoor ouderen en hulpbehoevenden langer zelfstandig kunnen wonen. Dat noemt men domotica. De aanleg van dit soort systemen moet worden gestimuleerd. De rol van de wijkverpleegsters moet terugkomen, daarnaast wil dat de realisering van zorgvilla’s en zorghotels makkelijker moet worden.

Wassenaar stimuleert al dat er energieneutraal moet worden gebouwd. Ook stroomopwekking door zonne-energie wordt gestimuleerd maar zijn er geen betere alternatieven vraagt DLW zich af.

Energietransitie in Wassenaar en wat DLW wil

Verzamel al het houtafval in Wassenaar zoals, snoei-, rooi- en stormschade hout, verklein of versnipper het hout en maak er houtpellets(gedroogde korrels) van in een centrale installatie. Sla het op en droog het aan de lucht. Lever het eindproduct vervolgens aan een energiecentrale. Maak gebruik van aardwarmte, warmtepompen, de Warmterotonde, stimuleer gebruik dakpan zonnepanelen i.p.v. de lelijke zonnepaneelplaten. Denk aan biogas uit waterzuiveringsinstallaties, terugwinning van restwarmte, aardwarmte, warmtepompen, power to heat, warmte/koudeopslag.

Kortom er zijn genoeg alternatieven welke Wassenaar moet onderzoeken.

Kijk ook wat internationale ontwikkelingen op het gebied van waterstof en thorium en potentiaalverschil tussen zout en zoet water voor Wassenaar etc. voor de Wassenaarse energietransitie kunnen betekenen voordat natuurgebieden en agrarische gebieden worden volgebouwd met windmolens en zonnepaneelweides.

Elektrische oplaadpunten voor auto’s, scootmobielen, fietsen etc.

DLW wil meer oplaadpunten voor elektrische fietsen realiseren, vooral daar waar veel recreanten komen. Te denken valt aan Duivenvoorde, de duinen, in het centrum, bij het strand, in Meyendel etc. Er zijn reeds veel openbare oplaadpunten voor auto’s bijgekomen. In Wassenaar Zuid zijn particuliere oplaadpunten op eigen terrein veelal te realiseren of gerealiseerd. In Wassenaar Noord is dat vaak onmogelijk. Men ziet dan veel kabels op stoepen liggen. Veelal staan de auto’s zelf ook op de stoep, op de weg of half op de stoep/weg.

Daar moet op gehandhaafd worden terwijl de gemeente tegen betaling een parkeerplaats (voor de woning) kan gaan verhuren (met een kabelgoot in de stoep of een laadpaal aan de weg) indien de buren geen bezwaar daartegen maken. Voor de kabelgoot in de stoep of de laadpaal in combinatie met de parkeerplaats voor de deur (uitsluitend te gebruiken tijdens het laden en voorzien van een rode en groene lamp zodat je kan zien of er opgeladen wordt of geparkeerd) moet naast een eenmalig bedrag voor de aanleg ook een jaarlijks bedrag worden betaald.

Erfgoed beleid

Het gemeentelijk erfgoed dient te worden gekoesterd en een goed monumentenbeleid is daarvoor nodig. Gelukkig zijn daar goede stappen vooruit gemaakt maar een en ander moet nog goed verankerd worden in het Omgevingsplan wat op ons afkomt. Bij vrijkomende monumenten moet hergebruik altijd nagestreefd worden.

Omgevingswet, structuurvisie, woonvisie, verkeersvisie etc.

In 2017 heeft de gemeenteraad van Wassenaar de Structuurvisie vastgesteld. De Structuurvisie geeft in grote lijnen aan wat wij willen en hoe Wassenaar er in de toekomst uitziet. Dat geeft input naar vele andere visies er daaruit komen dan weer de bestemmingsplannen voort, die nu iedere 10 jaar moeten worden geactualiseerd.

Dat gaat veranderen met de nieuwe Omgevingswet. Dan moet er sprake zijn van een Omgevingsplan waarin echt alle aspecten zijn meegenomen en waarin de inwoners vooraf “meegenomen” worden bij het maken van dit plan. Niet achteraf zoals nu het geval is door het indienen van inspraakreacties of bezwaren maar vooraf de inwoners laten meespreken.

Haast of geen haast met de Omgevingswet

Bestemmingsplannen en visies die de gemeente verplicht is te maken zijn qua ambtelijke capaciteit en geld ingepland in de normale “bedrijfs” planning van de gemeente. Maar er komt als gezegd een verandering aan. Bestemmingsplannen worden Omgevingsplannen.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is echter pas 1 januari 2021. Een Omgevingsvisie is pas verplicht op 1 januari 2024 en een Omgevingsplan (als vervanging van de bestemmingsplannen) pas op 1 januari 2029, wellicht is het zelfs pas in 2030 nodig. Waarom dan boven de bestaande capaciteit nu nog eens extra geld uittrekken?

In de begroting voor 2018 is ruim 1 miljoen EXTRA uitgetrokken voor de Omgevingswet. Wassenaar heeft een bepaalde capaciteit en geld. de DLW heeft er moeite mee dat Wassenaar als kleine gemeente steeds voorop wil staan en “het wiel wil uitvinden”. Wassenaar doet mee aan een landelijke pilot in het Bestemmingsplan Havengebied. Het wordt een Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd. Een soort voorloper op het Omgevingsplan wat wij in 2029 moeten hebben. Dat is kostbaar en waarom wil Wassenaar dat toch?

Militair terrein Maaldrift

Te verwachten is dat op termijn defensie dit terrein zal afstoten. Het is goed na te denken wat je dan zou willen met dat terrein maar om nu echt onderzoek te doen wat je dan met dit terrein zou willen doen lijkt DLW wat prematuur. Eerst maar horen wat de plannen zijn van defensie. Maaldrift is ook interessant voor Katwijk of Leiden en ofschoon DLW daar tegenstander van is zou het zo maar kunnen dat Wassenaar in de nabije toekomst opgedeeld gaat worden. Daarnaast is het niet uitgesloten dat dit terrein in de toekomst toegevoegd gaat worden aan de Groene Buffer dus in zijn geheel gaat verdwijnen.

De situatie rond Renbaan Duindigt is ronduit zorgelijk

Naast de zorgen welke wij toch wel hebben over de Noordelijke Rand en de Groene Buffer bij Valkenburg, over Maaldrift en de ontwikkelingen bij het ANWB-gebouw maken wij ons ook zorgen voor de grond van renbaan Duindigt en omgeving. Indien de toekomst van renbaan Duindigt niet zeker gesteld wordt dan zullen daar mogelijk ontwikkelingen plaats gaan vinden welke wij als gemeente Wassenaar niet meer onder controle hebben. Op dit moment is de toekomst van de renbaan zeker gesteld tot eind 2018 maar wat de toekomstperspectieven daarna zijn is onduidelijk. Zeker nu de Amerikaanse Ambassade ook nog eens in dit gebied is neergestreken zal de druk om dit stuk bij Den Haag te voegen alleen maar groter worden. Den Haag wilde al eerder een expatwijk aan de kant van Wateringen maar dat is hopeloos mislukt.

Het gebied grofweg tussen de van Alkemadelaan, Waalsdorperlaan, Landscheidingsweg en Benoordenhoutseweg valt overigens grotendeels onder het grondgebied van de gemeente Wassenaar maar de gronden zijn veelal in eigendom van de gemeente Den Haag. Dat is een extra complicerende factor waardoor de druk van Den Haag zeker tot aan de Landscheidingsweg aanwezig is en voorlopig wel zal blijven voortduren.

Aantrekkelijkheid winkelcentrum moet worden gewaarborgd

De kwaliteit van de bestaande winkelgebieden moet gestimuleerd worden. De looproute van het winkelcentrum moet aantrekkelijker gemaakt worden. De gemeente moet een actief beleid voeren met betrekking tot invulling leegstaande winkelpanden en eventueel alternatief gebruik mogelijk maken zonder dat de aantrekkelijkheid van het winkelgebied wordt aangetast.

Horecaoverlast in woongebieden gedogen is niet acceptabel

Indien er overlast wordt veroorzaakt door ondernemers en bezoeker die zich niet houden aan wet- en regelgeving is niet acceptabel en moet er actief worden gehandhaafd. Aangezien wij van mening zijn dat er geen geschikte locaties zijn om uitgaansvoorzieningen in Wassenaar te realiseren ligt de aandacht van DLW op het realiseren van veilig vervoer van en naar populaire uitgaansgelegenheden in de naburige gemeenten. Zie onder openbaar vervoer wat de plannen van DLW daarvoor zijn.

Ambulante handel en standplaatsen

DLW is tegen “vaste” standplaatsen zeker in winkelgebieden. Ook met vergunningen voor ambulante handel moet zeer terughoudend worden omgegaan. Wij zien dit soort vergunningen als een verpaupering van onze gemeente zeker in de winkelgebieden. Dit naast dat wij het een oneerlijke vorm van concurrentie vinden. Het is een manier om tegen zeer lage kosten de plaatselijke middenstand concurrentie aan te doen waardoor bestaande winkelpanden leeg komen te staan of leeg blijven staan. Voor de afgifte van een dergelijke vergunning moeten de winkeliers gevraagd worden of zij hiertegen geen bezwaar hebben. Ambulante handel hoort thuis op de markt die mede door deze ontwikkelingen lijkt leeg te lopen.

Gebiedsvisie Noordrand en de Groene Buffer/Valkenburg

Er wordt gewerkt aan een inrichtingsvisie Noordrand in samenhang met Valkenburg. Deze koppeling is voor DLW niet wenselijk. DLW begrijpt niet waarom het gebied Hoge Kley in deze visie wordt meegenomen. Wassenaar wil de Buffer Groen houden maar politiek Wassenaar lijkt te tenderen naar het volbouwen van de Hoge Kley aan de zuidkant van de Kokshoornlaan, terwijl de Structuurvisie toch duidelijk stelt dat wij zuinig moeten zijn op het groen in Wassenaar en dat uitbreidingen met woningbouw niet wenselijk zijn. DLW acht deze wens om het groen op die plek vol te bouwen ook onverkoopbaar naar Katwijk toe.

DLW ondersteunt het maken van een visie voor de Groene Buffer samen met de gemeente Katwijk, onder de voorwaarde dat in die visie aandacht is voor de belangen van de in dit gebied gevestigde bewoners, verenigingen, clubs en bedrijven. Hun belangen moeten gewaarborgd worden.

Valkenburg en Unmanned Valley

DLW is positief over de plannen met betrekking tot de vestiging van Unmanned Valley echter het mag geen extra aantasting worden op de beschikbare ruimte. Ofschoon in de vorige alinea er al wat over gezegd werd wil DLW de (motor)zweefvliegactiviteiten en de modelbouwvliegers graag op het voormalig vliegveld behouden. De verkeerstechnische en de economische effecten van de plannen op het voormalig vliegveld Valkenburg voor Wassenaar hebben eveneens onze aandacht.

Strand Wassenaarse Slag blijft een kleinschalig familiestrand

Het strand van Wassenaar heeft een unieke uitstraling als kleinschalig familiestrand en daar moeten wij zuinig op zijn. De toevoerweg, de waterleiding, de elektriciteitsvoorziening zit net zoals de bestaande riolering op de maximale capaciteit en wellicht er al ver boven.

Ook de parkeercapaciteit zit op het maximum wat een kleinschalig familiestrand aankan. Capaciteiten verhogen voor uitbreidingen is heel erg kostbaar maar ook weinig zinvol omdat uitbreiding van de parkeerplekken in dit Natura 2000 gebied niet wenselijk geacht wordt. Uitbreidingen met meer paviljoens of commerciële activiteiten door de aanwezige verenigingen is niet wenselijk.

 Jaarrondexploitatie op het strand een kans of een probleem?

Jaarrondexploitatie is een nog steeds bekende discussie maar tegelijkertijd mogelijk een probleem voor wat de noodzakelijke grotere afstanden tussen de paviljoens naast de enorme investeringen en de veiligheidseisen m.b.t. eigen toegangen voor ieder paviljoen. De exploitanten boden in 2018 hun eigen Strandvisie aan het College aan maar het College doet er, ondanks toezeggingen, niets aan om een gemeentelijke Strandvisie op te stellen. DLW wil dat die gemeenschappelijke visie er gaat komen in de komende raadsperiode.

Daarnaast is er mogelijk sprake van een op te lossen veiligheidsprobleem v.w.b. de hulpdiensten. Commercieel lijkt het DLW niet mogelijk voor alle exploitanten een haalbare jaarrond exploitatie te realiseren temeer dat dan het roulatiesysteem noodgedwongen verlaten moet worden. Worden er dan ook eisen gesteld hoeveel dagen een paviljoen geopend moet zijn of niet?

Feit is wel dat het college gedane toezeggingen had moeten nakomen. De Provincie lijkt het beleid te willen gaan veranderen en jaarrond exploitatie op de Wassenaarse Slag te gaan verbieden. Enkele exploitanten hebben nu van Rijkswaterstaat een vergunning terwijl het gemeentelijk bestemmingsplan een jaarrond exploitatie nu niet toestaat terwijl de Provincie dit nog wel zou toe staan maar als gezegd, dat wil de Provincie gaan veranderen. Bepalend voor DLW is hoofdzakelijk wat de exploitanten zelf willen en wat er wettelijk al dan niet mogelijk is. DLW wil niemand verplichten grote kosten te maken voor iets was financieel gezien (jaarrond exploitatie) mogelijk niet haalbaar is omdat er ook grote investeringen mee gemoeid zijn.

Gratis Wifi voor iedereen in Wassenaar, een gemiste kans

De Europese Unie heeft geld vrijgemaakt om gratis Wifi op minstens zesduizend locaties in Europa te realiseren. De Europese Commissie maakte in 2016 al deze plannen bekend om openbaar Wifi binnen Europa te gaan financieren. In 2017 moesten de aanvragen worden ingediend. In 2018 komt het geld beschikbaar. Veel gemeenten in onze regio hebben aanvragen ingediend. Het College in Wassenaar heeft dat om onbegrijpelijke wijze niet gedaan. De subsidie werkt volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Ziekenhuizen, bibliotheken of andere publieke plekken moeten het systeem vervolgens wel op zijn minst drie jaar zelf in de lucht houden.

DLW ziet het als een goed instrument, niet alleen om de aantrekkelijkheid van dorpskernen te vergroten maar ook om de digitale dienstverlening verder te vergroten. Daarnaast is het een (financieel) steuntje in de rug voor alle inwoners van Wassenaar die het niet zo breed hebben.