DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

In Wassenaar werd (of wordt?) 24 uur per dag vastgelegd waar, en hoe lang, inwoners en bezoekers zich in bepaalde delen van de gemeente bevinden. Dit wifitracken – het peilen van het signaal van je smartphone – vindt plaats zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd en zonder dat het een veiligheidsbelang dient. De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vroeg zich af of deze illegale Stasi achtige praktijk inmiddels beëindigd is en of alle gegevens vernietigd zijn.

In december 2015 maakt de gemeente Wassenaar bekend dat de komende drie jaar bezoekers en inwoners van Wassenaar op diverse locaties geteld zouden gaan worden. Op strategische plekken in de gemeente werden telpunten ingericht die registreren hoeveel personen er in een bepaalde tijd aanwezig zijn, welke plaatsen zij bezochten en hoe lang ze daar verbleven. Het meten van de bezoekersstromen zou de centrumondernemers (!!!) waardevolle informatie opleveren.

De wifi telpuntenlocaties waren;

  • Langstraat (3x)
  • Van Hogendorpstraat;
  • Luifelbaan;
  • Windlustweg;
  • Duinrell (2x)
  • Stadhoudersplein.

De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde op 30 november 2018 dat de wifitracking techniek niet gebruikt mag worden zonder toestemming van inwoners en bezoekers.

Ook indien het MAC-adres niet direct de identiteit van een persoon onthult, de verzamelde gegevens zijn wel degelijk persoonsgegevens. Dit worden de indirect identificeerbare persoonsgegevens genoemd. Dat komt omdat de gegevens met elkaar of met andere gegevens gecombineerd kunnen worden. Zo kunnen gegevens met de bestaande digitale middelen toch betrekkelijk eenvoudig tot een bepaald persoon worden herleid. Op haar website geeft de Autoriteit Persoonsgegevens nadere uitleg over de grondslagen voor de uitspraak dat wifitracking een inbreuk op privacy is.

Een groeiend aantal gemeenten, dat eerder wifitracking inzette, is inmiddels gestopt met wifitracking en zij respecteren de privacywetgeving.

De veel gebruikte bewering dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens in haar uitspraak nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Wassenaar plaatsvindt is een schending van de privacy. Het is zinloos en onrechtmatig. Niemand mag zonder goede reden zomaar gevolgd worden. Overigens worden de bewoners rond de Wittenburgerweg al jaren met camera’s van de overheid bespied. Er staat nergens aangegeven dat er sprake is van cameratoezicht en niemand die er wat over zegt. Wat is daar de reden van?

Het lijkt erop dat Wassenaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels negeert die daarna van kracht werd. De raad werd niet geïnformeerd over een beëindiging van de overtreding van de wet. Het volgen van inwoners, bezoekers van Duinrell en van winkelend publiek is geen gerechtvaardigde methode en wij vragen ons af of alle verkregen gegevens inmiddels wel vernietigd zijn?

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft hierover raadsvragen gesteld.

 

Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Al jaren werd gepoogd de losloopgebieden voor honden te beperken maar tot op heden hebben de colleges met burgemeesters Hoekema en Aptroot dat steeds afgewezen. Inmiddels had de anti-hondenlobby het zelfs via het VVD verkiezingsprogramma in het coalitieprogramma gekregen van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar!

Wassenaarse bestuurders hebben op een enkele uitzondering na, een gruwelijke hekel aan honden. Opmerkingen zoals ‘een hond vervuilt meer dan mijn SUV’ zijn meermaals gemaakt.

Onze fractievoorzitter had de huidige burgemeester de Lange gevraagd waarom hij dit besluit (wat onlangs naar buiten kwam) had genomen. Het bleek echter dat niet burgemeester de Lange maar dat burgemeester Koen, samen met de wethouders, dit besluit in juli al had genomen. De coalitie had dus op de valreep in de beruchte achterkamertjes succes bij Koen.

Het aantal honden is beperkt tot 3 of 4 honden (het besluit wijkt af van de mediaberichten). Veel losloopgebieden zijn nu tot verboden terrein verklaard, er is nauwelijks nog wat over waar de hondenbezitter zijn huisdier nog vrij kan laten lopen.  Het besluit heeft veel onrust veroorzaakt in Wassenaar

Veel ouderen, die notabene langer thuis moeten wonen, hebben een huisdier tegen de eenzaamheid. Zij moeten veelal net als de echtparen die beiden werken gebruik maken van een hondenuitlaatdienst. Die ondernemers worden nu de nek omgedraaid. Hoeveel dieren gaan naar het asiel dankzij de coalitiepartijen?

Dee gemeente Wassenaar ontvangt ruim 170.000 euro aan hondenbelasting. Het geld vloeit naar de algemene middelen. Kunnen de ondernemers nu een beroep doen op de BbZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen)?

De VVD Wassenaar heeft de mond vol van de te hoge regeldruk, zegt ondernemers de ruimte te geven maar is nu wel weer heel erg door de mand gevallen. In de APV staat in welke maatregelen het college kan nemen. Het besluit rammelt en is niet gemotiveerd zoals de APV voorschrijft. Het college ontbreekt het aan kennis, dit soort fouten zijn schering en inslag.

Inwoners van Wassenaar kunnen bezwaar maken tegen deze maatregel. De fractie van DLW heeft in ieder geval het onderwerp op de agenda gezet voor de raadscyclus van November 2019. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

 

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Onder leiding van cultuurbarbaren Jan Hoekema (D66) , Henk de Greef (VVD) en later  Freddy Blommers (D66) ging een aantal jaren terug het Wassenaars cultureel erfgoedbeleid wankelen. Het liefst hadden ze het beschermd dorpsgezicht ook nog afgeschaft maar helaas voor hen; dat was wettelijk door het Rijk opgelegd. Wel ging het hele gemeentelijk monumentenbeleid” “op de schop”’.

Op 26 juni 2012 kwam er een raadmededeling RM 36 waarin werd voorgesteld om te komen tot een sober doch doelmatig onderhoud en renovatie van de buitenzijde van het Rijksmonument de Paauw. Kosten “slechts” 2,967 miljoen.  Bij dit voorstel hoorden een aantal harde uitgangspunten waar overigens inmiddels door het huidige college de hand mee wordt gelicht.  Deze voorwaarden hebben ook betrekking op het O&O gebouw, de Warenar, Huize Den Deyl, het pottenbakkershuisje, de molen, de muziektent en het theehuisje aan de Buurtweg etc. Daarover in een volgende bijdrage meer.

DLW was verrast omdat er al in 2010 een plan zou komen en nu was er slechts wederom een voorstel om een plan te maken. Er werd ineens gesteld  dat de vorige restauratie, welke nog niet zo lang daarvoor was uitgevoerd was, slecht was gedaan. Op  de vraag van onze fractie Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) of dat lag aan een  knullig bestek, slecht toezicht cq slechte directievoering of aan de aannemer die zijn werk niet goed gedaan. Die vraag werd nooit beantwoord. Ook de vraag of er iemand aansprakelijk gesteld kon worden bleef onbeantwoord.

Op 25 november 2013 stelde de raad een budget vast van ruim 1,4 miljoen voor een aangepast plan. Een groot deel van geld (bijna 0,5 miljoen blijkt dan al als sneeuw onder de zon te zijn verdwenen aan door het college in opdracht gegeven (onzinnige) aanvullende onderzoeken in afwijking van het eerdere bestek. Er werd van dat geld een nieuwe restauratievisie opgesteld, er werd nader kleuronderzoek gedaan, verf-en pleisterlagen werden verwijderd, er werd een profvlak gemaakt en  voor (nog te maken!) kosten directievoering. Inmiddels is er dan dus een nieuw “sober” plan en nu kost dat 2.815 miljoen (alleen buitenzijde raadhuis). De raad gaat wederom akkoord.

In de tussentijd zijn er ook al  conceptvisies voor de buitenplaats opgesteld voor  de buitenplaats door Korneel Aschman voor het park (07-2016) en Jan van der Voorde voor het raadhuis (10-2016). De adviezen sluiten aan bij wat door Wassenaar in 2012 onder andere officieel is gesteld;

-Gemeentelijk vastgoed moet in principe kostendekkend zijn.

-Accommodaties voor eigen gebruik worden in eigen bezit gehouden.

-De gemeente behoudt die panden die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de karakteristiek van Wassenaar, en moeilijk exploitabel zijn te maken, zoals de molen, de muziektent, thee- en koffiehuisje e.d.

-De gemeente behoudt die panden die belangrijk zijn voor en onderdeel uitmaken van de gemeentelijke landgoederen in Wassenaar.

Dat laatste onderzoek van de heer van de Voorde wordt lang voor de raad achtergehouden. Op 18 december 2018 wordt ineens dat onderzoek gebruikt om te komen  tot een volgend extern onderzoek. En een volgende renovatie, nu van het interieur wordt gekoppeld aan een mogelijke verkoop of verhuur.

Van der Voorde Monumentenadvies merkt onder meer het volgende op;

-Deze gemeente heeft goud in handen, maar beseft dat niet volledig. Dan blijkt dat er al heel veel onderzoek is gedaan.

Het toekomstig gebruik van de buitenplaats met behoud van bestuurscentrum kent in Nederland erg weinig vergelijkbare voorbeelden. De gemeente Stichtse Vecht, metde buitenplaatsen Boom en Bosch in Breukelen en Goudestein in Maarssen is een voorbeeld dat bij de verkenning naar toekomstig gebruik kan worden betrokken. Ook interessant is de wijze waarop de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen omgaat met haar bezittingen, waarbij kasteel Neerijnen wordt verhuurd aan de gemeente Neerijnen. Als laatste voorbeeld kan worden genoemd de buitenplaats Jagtlust in de Bilt, in gebruik bij de gemeente De Bilt.

-De aandacht voor De Paauw lijkt momenteel fragmentarisch van aard en afhankelijk van de goede wil van enkele medewerkers. Binnen de (werk-)organisatie ligt de hoogste prioriteit bij de wettelijke taken en dat is in het huidige tijdsgewricht op zich logisch

Van de Voorde Monumentenadvies concludeert; “Bij de voorbereiding van de eerste stap (over het toekomstig gebruik) kan de opdracht worden ingekaderd door voor het toekomstig gebruik uit te gaan van een nader in te vullen bestuurscentrum met aanvullende functies ten behoeve van de integratie van gebouwen, bouwwerken en tuin- en parkaanleg”.

Het college geeft onderzoeker Brink voor 73.000 euro een andere opdrach en volgt daarmee het advies van der Voorde niet. Een passant wordt nog 20.000 euro uitgetrokken voor communicatie en voor burgerparticipatie. Het onderzoek wordt door het college breder getrokken dan wat de raad had goedgekeurd, het onderzoek is daarmee “alleen wat breder en wat meer participatief opgepakt” aldus het college.

Hiermee verlaat het college weer de eerdere ingeslagen weg en negeert als gezegd de adviezen van van der Voorde. Met dit nieuwste onderzoek wordt ook de recente motie van de VVD in de wind geslagen getreden. Doe geen kostbare en onnodige onderzoeken meer. Alles voor de bühne?

Alles lijkt erop in het werk gesteld te worden om een duur en straks geheel gerenoveerd pand aan derden te verkopen of in exploitatie te geven. Een eenmalige opbrengst die veel lager is dan de waarde plus de gemaakte kosten en dan grote investeringen doen om het bestuurscentrum onder te brengen? Dat punt is door de onderzoeker niet eens in beeld gebracht. Alles ligt inmiddels vast, kleine aanpassingen zijn nog mogelijk, zo wordt door Brink inmiddels gesteld. Burgerparticipatie gebruikt om dat te doen wat de coalitie wil?

Of denkt Brink samen met het college dat straks een kostendekkende huur bij exploitatie door derden haalbaar is? De huur moet dan minstens de kosten opbrengen voor een nieuw bestuurscentrum cq raadszaal, huisvesting voor de SAD, opslag van de kunstcollectie en het Brandweermuseum. Volgens DLW een onhaalbare opgave.

Is het gemeentekantoor aan de overzijde van de Rijksstraatweg dan alweer in beeld?. Inmiddels zijn de 3 panden niet meer in bezit van Harry Mens maar van Johan van den Oudendal. Zal het achterbaks aangelegde (en gruwelijk qua kosten uit de hand gelopen, 8 miljoen meer dan begroot) tunneltje van 10 miljoen dan toch nog van pas komen?

Was het dan toch bedoeld als veilige oversteek voor de ambtenaren die daar moeten werken. Die locatie was door burgemeester Hoekema bestempeld als gemeenschappelijk kantoor voor de fusie gemeente Wassenaar-Voorschoten.  Een naam had Hoekema ook al bedacht, de gemeente groot Duivenvoorde. Voor het raadhuis de Paauw had hij ook nieuwe bestemming en naam; Museum Oranje. Dat de kosten voor de Wassenaarse gemeenschap enorm zijn lijkt niemand wat te kunnen schelen.

Wat er ook besloten wordt;  De structurele kosten zullen dan altijd hoger zijn dan de opbrengst, welke keuze er ook gemaakt wordt anders dan het eigen gebruik als raadhuis.

Ben Paulides/ fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl

Wassenaar krijgt de bestuurskracht maar niet op orde.

Wassenaar krijgt de bestuurskracht maar niet op orde.

Wassenaar heeft sinds 2000 geen geluk met burgemeesters. Na van den Muijsenberg, kwam van Leeuwen, daarna Hoekema, Aptroot en uiteindelijk Frank Koen. De grootste verbeteringen kwamen onder van Leeuwen maar Hoekema wist de aangekondigde maatregelen bliksemsnel de kop in te drukken. Zijn opvolgers brachten het er niet beter vanaf.

Om te komen tot een goed functionerend ambtelijk apparaat dacht Hoekema 2 niet goed functionerende ambtenarenapparaten samen te moeten voegen. Hoekema meende dat een ambtelijke fusie een slimme methode was om Wassenaar langzaam maar zeker een herindeling in te trekken. Wassenaar samenvoegen met Voorschoten, dat was de opdracht van de toenmalige commissaris van de koning Franssen. Hoekema wist dat een fusie teveel weerstand zou veroorzaken. De coalitie tekende maar al te graag  bij het kruisje omdat ze dachten daarmee uiteindelijk ook de lokale partijen uit te kunnen schakelen.

Een geënsceneerde ambtenarenstaking in 2016, in opdracht van een topambtenaar en gemeentesecretaris Oppatja, had als doel  burgemeester Hoekema te laten vertrekken. De reden lag op het persoonlijke vlak. Men had overigens niet 2 maar 3 eisen namelijk dat ook de griffier en de DLW fractievoorzitter moesten opstappen.

VVD, CDA, Passie en HVW grepen hun kans om Hoekema te laten opstappen. De VVD hoopte erop dat er dan weer een VVD burgemeester kon komen. De manier waarop alles ging was allesbehalve netjes omdat het ging om een persoonlijke afrekening. De feitelijke “staatsgreep” was eigenlijk een ambtelijke muiterij welke werd aangegrepen door een paar haatdragende politici. Hoekema stapte op.

DLW kondigde een motie aan. Zie; www.democratischeliberalen.nl/waarom-schreef-de-or-op-14-december-pas-een-brief-na-het-vertrek-van-burgemeester-jan-hoekema/

Aptroot deed daarop een toezegging om met een feitenrelaas te komen. Uiteindelijk weigerde Aptroot de onderzoeksresultaten bekend te maken.

Aptroot wilde vervolgens de bestuurskrachtproblemen oplossen met een gemeentelijke herindeling. Slechts DLW was tegen. DLW meende dat als er een bestuurskrachtprobleem is dat je dát probleem moet oplossen. Onverwacht stapte Aptroot op. Burgemeester Koen trad aan. Hij onderkende dat een gedwongen fusie geen steun vond onder de bevolking, maar aan verbetering van de bestuurskracht deed ook hij niets. Inmiddels stapt de goed functionerende griffier op. Wie is de volgende die ”geruimd” wordt?.

Nu komt er weer een VVD burgemeester. Met de Lange heeft DLW in het zakencollege van 2013-2014 succesvol samengewerkt. Wij wensen de Lange veel succes en hopen dat hij in staat is de echte problemen aan te pakken; de rotte appels in de organisatie.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Kadernota 2020 maakt nogmaals duidelijk is dat deze coalitie boven haar stand leeft.

Kadernota 2020 maakt nogmaals duidelijk is dat deze coalitie boven haar stand leeft.

Steeds verder oplopende tekorten dwingen de gemeente Wassenaar tot drastische maatregelen. Er is al een tekort van 1.3 miljoen over 2020, exclusief een tekort van 3,7 miljoen op jeugdzorg. Ook zijn nog niet eens alle tekorten meegenomen. Zelfs het (te ambitieuze) wensenlijstje van deze stuurloze coalitie is niet opgenomen. De coalitie informeert ons tussen neus en lippen dat in ieder geval ook de lasten skyhigh stijgen.

De huidige coalitie had ons overigens al geïnformeerd dat nieuwe uitgaven (ook de kapitaallasten van investeringen) of tegenvallende inkomsten structureel voor 50% gedekt worden uit inkomstenverhogende maatregelen en voor 50% uit (pijnlijke) bezuinigingsmaatregelen. In de jaarrekening 2018 bleek hoe onbetrouwbaar deze coalitie is. Nieuwe uitgaven werden gedekt uit incidentele overschotten. Overigens werd er in de jaarrekening 2018 een incidentele plus gepresenteerd van 7.7 miljoen terwijl dat in werkelijkheid maar 3,9 miljoen was.

De brede coalitie van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar! wil vasthouden aan het (te ambitieuze) investeringsprogramma 2018-2022 wat gebaseerd was op verkiezingsbeloften. Het ongeclausuleerd nastreven van verkiezingsbeloften c.q. de belangen van de achterban is in strijd met de in acht te nemen bestuurlijke integriteit.

De brede coalitie in Wassenaar kost veel geld. Zij keuren ieder voorstel goed, hoe slecht ook, zonder enige discussie. Men telt alleen maar de zetels waarop het stemvee van de coalitie en haar gedoogparttijen zitten.

Dit ongeclausuleerd meebuigen leidt tot een slecht bestuur. Een raad moet zodanig functioneren dat je het college bewust uit de comfortzone haalt om daarmee te komen tot betere raadsvoorstellen en raadsbesluiten. Een raadslid zit in de raad om het algemeen belang te dienen. Eigen belang of een afgeleid aan de achterban gerelateerd belang dient geen rol te spelen.

Recent riep de Wassenaarse D66 op “dat alles weer eens op de schop moet”. Al de afgelopen jaren maakten zij deel uit van de coalitie en zij hebben dus zelf de puinhopen veroorzaakt. Stoere taal dus net zoals overigens de VVD, het CDA en Lokaal Wassenaar (voorheen WWW). Beseft het college wel voldoende welke beperkingen het dienen van het algemeen belang voor een bestuurder met zich brengt?

Er is een balans nodig tussen volgzaamheid aan beleid en vrijheid die de raad heeft om dualistisch te functioneren (men noemde dat voorheen zonder last en ruggespraak). Om de trein op de rails te houden heb je dwarsliggers nodig.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar