OMGEKEERDE AFVALINZAMELING VOOR DLW NOG NIET RIJP VOOR BESLUITVORMING

HET COLLEGE VAN WASSENAAR WIL DAT RAAD BESLUIT OM TOT OMGEKEERDE AFVALINZAMELING OVER TE GAAN ZONDER DE INWONERS TE RAADPLEGEN.

De coalitie heeft samen met het college weer aangetoond dat er in Wassenaar helemaal geen sprake is van transparantie van bestuur of het betrekken van de inwoners bij ingrijpende vraagstukken. Zelfs de raad wordt beperkt in haar taak als volksvertegenwoordiging.

Vanuit het rijk is de doelstelling opgelegd om tot meer afvalscheiding te komen. Dat kan op verschillende manieren, in diverse varianten en tegen verschillende kosten. Hoofdmethoden zijn bronscheiding en nascheiding.

De bedoeling van omgekeerd inzamelen is dat het makkelijker moet worden voor inwoners om plastic, metalen en drinkpakken te scheiden van glas, papier en textiel. DLW vindt het op dit moment onverantwoord om “in te stemmen met een afvalsysteem waarvan het onzeker is of er pas op de langere termijn winst valt te verwachten”. De groei van recycling stagneert al jaren. Onder invloed van de “Cradle to cradle” gedachte wordt het idee “afval als grondstof” echter steeds belangrijker. Burgers willen hun afval best scheiden, maar dat moet niet te ingewikkeld worden. De drie G’s van het inzamelen zijn van toepassing: gemak, gemak en gemak.

De ontwikkelingen gaan razendsnel op dit moment. Alternatieven (en de voor- en nadelen ervan) mogen van het college cq de coalitie niet worden overwogen door de raad terwijl de burgers volkomen genegeerd worden.

In het voorstel aan de raad noemt burgemeester Jan Hoekema “de vermeden verbrandingskosten en de opbrengsten van grondstoffen” als belangrijkste punten die geld opleveren. Het college wil het nieuwe afvalbeleid uitvoeren “tegen een maximaal gelijkblijvende bijdrage voor Wassenaar”. Het streven is om 75 procent van al het Wassenaarse afval te hergebruiken en te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Daar zijn echter meerdere mogelijkheden voor om dit te bereiken echter die afweging wordt de raad (en de burgers) onthouden. Het is dit en niets anders. Het is stikken of slikken. Deze dictatoriale en ondemocratische houding heeft al eerder geleid tot grote wrijving tussen raad en college.

AVALEX

Avalex is een overheidsbedrijf van zes gemeenten in de regio Haaglanden. Het bedrijf is onder meer belast met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval van ruim150.0000 huishoudens. Wassenaar werkt hierbij samen met 5 andere gemeenten voor het inzamelen van huishoudelijk afval (incl de exploitatie van de brengstations). Avalex moet nu weer 15 miljoen euro investeren in het nieuwe project, terwijl dezelfde Avalex nog maar een paar jaar geleden bijna failliet ging. Het risico als het verkeerd gaat ligt echter bij de deelnemende gemeenten. Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is van mening dat er teveel onzekerheden zijn waardoor de financiële risico’s te groot zijn. Dit moeten we dus niet ondoordacht beslissen. De haalbaarheid van het nieuwe systeem brengt onvoorspelbare risico’s met zich mee. Daar moeten we dus niet aan beginnen..

DOEL WAS HOGERE OF TENMINSTE GELIJKBLIJVEND SERVICE NIVEAU TEGEN LAGERE KOSTEN

Doelstelling bij de oprichting van Avalex in 2001 was dat de kosten zouden dalen bij een hoger of tenminste gelijkblijvend serviceniveau. Uit een onderzoeksrapport ‘onderzoek Avalex’ van de gezamenlijke rekenkamers van de deelnemende gemeenten bleek dat de deelname aan Avalex niet heeft geleid tot een daling van de afvalstoffenheffing. Ondanks een daling van de verwerkingstarieven (per 1-1-2010) door een contract van Avalex met afvalverwerker Twence in Hengelo zijn de tarieven nauwelijks gedaald.

Maar de gemeente Wassenaar heeft zelfs NIET eens geprofiteerd van die lagere verwerkingskosten. Dit omdat gemeente Wassenaar nog vastzat (tot 2016) aan een duur vuilverwerkingscontract met Gevulei wat de gemeente Wassenaar al die jaren ruim 300.000 euro per jaar extra heeft gekost . Ieder huishouden heeft dus al jaren per jaar 30 euro teveel betaald terwijl Wassenaar ook niet heeft geprofiteerd van de per huishouden circa 50 euro lagere verwerkingskosten. Ieder weldenkend mens zorgt toch dat hij eerst van het oude contract af is voordat hij een nieuw contract afsluit. De gemeente Wassenaar dus niet, er is toch geld genoeg en met het afstoten van taken is het geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente moeten ze gedacht hebben.

Dat alles verklaart echter niet waarom de afvalheffing in Wassenaar tot wel 2 x zo hoog is als elders terwijl bij een aantal gemeenten worden ook andere kosten bestreden uit de afvalstoffenheffing. kwijtschelding. Nu de afvalstoffenheffing met dit plan niet worden verlaagd, is dit feitelijk een verhoging van minstens 110 euro.

De conclusie van de rekenkamers was dan ook dat de kostendaling van de verwerkingskosten voor Avalex niet heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing voor de burgers. Daaruit kan naar mening van DLW worden geconcludeerd dat ten eerste de beoogde synergie-effecten niet gerealiseerd zijn en ten tweede kan geconstateerd worden dat, ondanks de recente reorganisatie van Avalex, de kosten eerder zijn gestegen. Immers er moet nu al een opbrengst moet zijn van ingezamelde grondstoffen en er is dientengevolge sprake van minder restafval wat tegen hoge kosten moet worden verbrand . Conclusie is dus dat Avalex nog steeds niet efficiënt werkt.

Overzicht afvalstoffenheffing (2013)

Gemeente/EURO
DELFT…………………141,11
LEIDSCHENDAM-VOORBURG…..205,71
MIDDEN DELFLAND ……….186,30
PIJNACKER NOOTDORP……..197,10
RIJSWIJK………………201,87
WASSENAAR……………..315,46
GEMIDDELD……………..188,14

Het nieuwe project van afvalscheiding, “omgekeerd inzamelen”, betekent voor Wassenaar een kostenpost van ongeveer 1,15 miljoen euro. Dat blijkt uit de cijfers van reinigingsbedrijf Avalex. Daarnaast wordt het serviceniveau naar beneden bijgesteld.

Er komen meer containers in uw tuin of op uw balkon te staan. Er wordt minder vaak vuil opgehaald dus er komt, zeker in de zomermaanden, meer geuroverlast. Mensen die slecht ter been zijn zullen anderen om hulp moeten vragen om hun afval weg te brengen. Immers voor het restvuil moet u zelfs de deur uit naar, in de openbare ruimte opgestelde, restvuilcontainers. De vrachtwagens van Avalex zullen, weliswaar met minder personeel, meer kilometers rijden, terwijl er door de inwoners meer kilometers zullen worden afgelegd. Van een duurzaam effect (onder andere ten aanzien van Co2 reductie) is dus ook geen sprake.

Pas vanaf 2021 zijn de kosten (als alles goed gaat) mogelijk terugverdiend. Bij 11.400 huisaansluitingen zou deze lagere serviceverlening een verlaging van de kosten betekenen van slechts 20 euro per jaar per huisaansluiting. Daar heb je geen gescheiden afvalscheiding voor nodig.

Naast het argument dat het efficiënter is (minder restafval wat tegen hoge kosten verbrand moet worden, minder personeels- en transportkosten) zou het gescheiden ingezamelde afval als grondstof geld opbrengen, maar dat voordeel blijkt niet uit de genoemde “slechts boterzacht aangetoonde” voordelen. Avalex durft dan ook geen garantie dat de tarieven zullen dalen, dat beslissen de gemeenten zelf, zegt Avalex.

Al met al is Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) van mening dat dit voorstel niet rijp is voor besluitvorming en dat de discussie samen met U als inwoners van Wassenaar gevoerd moet worden wat de beste keuze is.