DLW over zetelrover Brenda Hagen met onderaan reacties

DLW over  zetelrover Brenda Hagen en de wettelijk verplichte openbaarmaking van nevenfuncties;

DLW heeft over het volgende probleem mondelinge en schriftelijke raadsvragen gesteld aan het college van B&W van Wassenaar. Over een aantal weken zult U op de site van de gemeente Wassenaar de antwoorden kunnen lezen. Omdat het betrokken raadslid (de zetelrover) op alle mogelijke manieren probeert onze fractie de mond probeert te snoeren geven wij de volgende nadere toelichting;

Ten eerste;

Een raadslid komt immuniteit toe op grond van de regelingen zoals vastgelegd in de artikelen 22, 57 en 82 van de Gemeentewet, zodat bij een klacht de rechter zich onbevoegd dient te verklaren tot kennisneming van het ten laste gelegde feit dan wel het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de strafvervolging. 

De rechter (of wie dan ook) dient zich immers niet te begeven binnen het terrein van het politieke debat en binnen het politieke besluitvormingsproces. De vraag naar de (on)toelaatbaarheid van tijdens het politieke debat gedane uitlatingen is niet ter beoordeling van de rechter. 

 

Ten  tweede;

Mevrouw Brenda Hagen heeft het programma van DLW onderschreven. Zij heeft vervolgens op 27 januari 2018 ingestemd met haar kandidatuur. Daarmee stemde zij ook in met de kandidatuur van alle andere kandidaten. Vervolgens heeft zij gezegd zich terug te trekken van de kandidatenlijst van DLW , wat overigens een onjuiste interpretatie van haar van de Kieswet was, omdat nadat de kieslijst onherroepelijk was ingeleverd er niets meer gewijzigd kon worden. Wij vermoeden hierin dan ook kwade opzet.

Om de zetel te kunnen roven moest zij eerst geïnstalleerd worden als raadslid voor DLW. Hierna kan zij de burgemeester informeren over de voorgenomen afsplitsing en pas in de eerstkomende raad (24 april 2018) kan zij als zelfstandige fractie worden geïnstalleerd.

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2015 met wijzigingen cie_

Dat maakt dat DLW nog steeds verantwoordelijk is voor een niet integer raadslid wat inkomsten en nevenactiviteiten verzwijgt. Alle nevenfuncties en inkomsten moeten aan en door de gemeente openbaar gemaakt worden. Ondanks de vermelding van alle nevenfuncties op haar Facebook en Linked-in account in april 2018 verklaart Mevrouw Hagen doodleuk op 27 januari 2018 geen neveninkomsten of nevenactiviteiten te hebben. Dat is in strijd met de waarheid en daarmee overtreedt zij de wet mbt openbaarmaking.

Brenda Hagen _ LinkedIn

Voor wat betreft die inkomsten biedt het Rechtspositiebesluit Raadsleden ook nog eens de mogelijkheid om de raadsvergoeding te verlagen zodat de WAO uitkering gelijk blijft.

Mevrouw Brenda trok zich hierna terug nadat zij tevergeefs geëist had dat  de heer Groen onze nr 4 maar ook nr 3, 5, 11 en 19 van de lijst moesten worden afgevoerd. Vervolgens ging zij allerlei smadelijke en lasterlijke leugens op social media rondstrooien over deze personen (oa zouden zij FvD leden zijn)  waarbij er ook van onze lijsttrekker en de partij DLW niets meer deugde. Ook zou DLW samenwerken of willen gaan werken met Forum voor Democratie. Een absolute leugen. Zoals de Mevrouw Hagen lid mocht zijn van de SP mocht de heer Groen dat van FvD zijn (zoals anderen dat van weer andere partijen zijn) zolang dat gedachtengoed maar niet in de lokale partij DLW wordt uitgedragen.

De discussie welke na 27 januari was ontstaan ging ook over het feit dat de andere kandidaten moeite hadden met het feit dat Mevrouw Hagen enkele ontoelaatbare professionele activiteiten uitvoerde die niet verenigbaar waren met het raadslidmaatschap.

Daarnaast hadden haar mede kandidaats raadsleden signalen ontvangen dat zij het UWV, waar zij een 100% arbeidsongeschiktheidsuitkering van ontving, niet informeerde over deze activiteiten. Zij vonden dat als iemand beweert arbeidsongeschikt te zijn maar wel dag en nacht actief kan zijn op social media dat zij dan ook kan werken als secretaresse, websitebouwer of telefoniste om maar wat te noemen. Dat gaf nog meer wrijving bij hen die wel gewoon voor hun geld werken.

Brenda Hagen _ LinkedIn

Vervolgens fraudeert zij al door voor de commissie geloofsbrieven te verklaren dat zij geen andere activiteiten heeft. De griffier en burgemeester constateren dat er onjuiste verklaringen zijn maar stellen desondanks voor de benoemingen gewoon door te laten gaan. Frauderende raadsleden zijn in Wassenaar geen probleem.  En juist zij beweert ervoor te gaan zorgen dat er een eerlijk, transparant en betrouwbaar bestuur zal komen!!! De pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet?

De integriteit van Brenda Hagen stond dus (zoals achteraf ook juist blijkt te zijn) ter discussie. Hierna sloeg zij samen met haar dochter Rebecca Hagen, die ook een uitkering geniet, nog harder om zich heen. Zij dacht te kunnen bepalen wie van de (reeds vastgestelde en ingeleverde) kandidatenlijst afgevoerd moesten worden.

Vervolgens kondigde zij aan de DLW zetel namens de SP in te nemen, dan zag zij er weer vanaf, vervolgens wilde zij de zetel bij een andere partij onderbrengen, zag zij er weer vanaf en nu wil zij als zelfstandige fractie doorgaan. Daarvoor heeft zij dan wel de gestolen zetel nodig waarvoor zij eerst als DLW raadslid moet worden benoemd. Vervolgens moet zij de burgemeester berichten dat zij zich afsplitst waarbij zij in de volgende vergadering haar fractienaam bekend kan maken. Zij heeft geen recht op commissieleden die zij overigens bij andere partijen wel denkt te kunnen weghalen. Dracula is nog niet klaar met bloedzuigen.

Een unicum in Nederland dat men met voorbedachte rade een zetel rooft omdat op eigen kracht het deze persoon niet lukt in de gemeenteraad te komen. De betrokkenheid van de landelijke partij SP is daarbij ook zeer bedenkelijk.

Mevrouw Hagen haalde als 2e kandidaat en als 1e vrouw op de lijst slechts 87 van de 1024 stemmen. Verwaarloosbaar als je bedenkt dat de 1e vrouw op een lijst altijd stemmen haalt.

Indien persoonlijke motieven de boventoon voeren voor de afsplitsing door iemand die nog geen 6% (87 stemmen) van de benodigde stemmen behaalde. Niet voldoende om een eigen zetel te bemachtigen (562 stemmen). Deze Mevrouw heeft zo weinig verstand van de politiek dat zij denkt dat zij een voorkeurszetel heeft behaald. Logisch ook dat kiezers en onze kandidaten(die itt deze mevrouw WEL campagne gevoerd hebben) zich zwaar belazerd voelen. Met minister Ollongren zijn wij van mening dat zo iemand niet de gebruikelijke ondersteuning mag krijgen. Wat is de democratische legitimiteit van een dergelijke onbetrouwbaar iemand? Juridisch kan de afsplitsing maar dat al voor de benoeming te doen is ongehoord en politiek zeer verwerpelijk .

Haar gedrag brengt de gemeente weer negatief in de schijnwerpers en DLW voorspelt dat deze ruziemakende mevrouw in de raad niet zal ophouden de raad en het college af te kraken.

Wij moeten tegelijkertijd ook wel lachen om deze labiele vrouw. Als niet integere rover van een DLW zetel zal deze dief er wel even zorgen dat er in Wassenaar een eerlijk, transparant en betrouwbaar bestuur gaat komen.

Als Democratische Liberalen (DLW) doen wij altijd onze uiterste best om de verschillen tussen groepen in de samenleving te overbruggen. Daarom hebben we leden met een sterk accent op de sociale kant, en leden die de accenten meer leggen op de liberale visies. Dit werkt prima op basis van goed overleg en open discussie. Het levert een sterke bijdrage aan het debat en er komt een goed bestuur uit voort maar als er mensen zijn met kwade bedoelingen dan. In dat verband is haar nog zeer recente kritiek op onze nr 3 bijna hilarisch te noemen…….

Document B FVD_ koekoeksjong in de gemeenteraden – de grote verwondering

We betreuren het maar ondanks een goede screening door onze partij hebben wij niet de misdadige bedoelingen van mevrouw Hagen kunnen doorzien dat zij voornemens was een zetel te roven. Inmiddels rollen de brieven en de mails binnen over wat deze mevrouw zoal heeft misdaan. Wij hopen niet dat het noodzakelijk zal zijn deze allemaal in de openbaarheid te brengen. Maar als het moet dan moet het….

Wij (onze lijsttrekker en de commissieleden) blijven ons sterk maken voor een mooi en zelfstandig Wassenaar met een transparant en eerlijk bestuur.

Burgemeester, koekoeksjong en integriteit

 Onderstaand reacties op een artikel over deze zetelrover Brenda Hagen;

Teylingen

28 mrt. 2018 13:24

Dit was natuurlijk al een voorbedachte actie. Al de kandidaten waren al voor de verkiezingen bedenk. Het is voor deze dame(?) een gemakkelijke actie over de rug van de kiezer een plekje in de politiek te veroveren. Het is helaas een wettelijk toegestaan de boel zo te belazeren en met kul excuses aan te komen. Het wordt tijd bij het verlaten van een partij waar de kiezer op gestemd heb je zetel in te leveren. Nu zit je opgezadeld met een raadslid van bedenkelijk niveau.

de mosselman

28 mrt. 2018 13:07

als je geen werk kunt vinden,,ga lekker de politiek in,,

petra30861

28 mrt. 2018 12:15

En zo keldert het politieke niveau beetje bij beetje naar beneden!! We hebben toch nu genoeg kneuzen en klunzen en dubbele paspoortjes in de politiek om Nederland echt naar zijn Filistijnen te helpen toch!!!

I’m triggered

28 mrt. 2018 11:05

„Daar komt bij dat een aantal mensen op de lijst niet strookt met mijn persoonlijke beleving van integriteit” – Ik snap echt letterlijk niet wat hier staat. Integriteit heeft geen persoonlijke beleving. Je handelt als persoon integer, of niet. En hoe kunnen andere mensen nu niet stroken met jouw persoonlijke integriteit? Zij zijn jouw persoon toch niet? Dit klinkt als het geraaskal van een gek.

de mosselman

28 mrt. 2018 10:58

het is hier weer eens heel duidelijk,,dat elke willekeurige kneus de politiek in kan…

Peet-1-

28 mrt. 2018 10:33

Gewoon de zetel inleveren, dit heeft niks met democratie te maken. Dat dit kan is te gek voor woorden. Gebruik toch eens je boerenverstand met elkaar.

wthorstvd12

28 mrt. 2018 10:32

Als ik het goed heb gelezen ligt het probleem in eerste instantie bij mevrouw zelf, die met allerlei mensen in de raad een dermate hooglopende heibel is gestart dat ze nu geconfronteerd wordt met het feit dat haar positie redelijk onhoudbaar is geworden, nu die mensen nog steeds( Oe, garregar) in de raad zijn gekozen. Zetelroof? Weet mevrouw eigenlijk wel wat dat is??

mar achternaam

28 mrt. 2018 10:13

Burgers kiezen vaak onverstandig…ze laten zich leiden door de waan van de dag en door mooie praatjes… Kijk liever vanuit welke geloofsovertuiging mensen dingen roepen en beloven…

gerardvantol

28 mrt. 2018 10:06

Ze ergert zich aan integriteit? Dit is dus typisch een geval van wel de splinter in andermans oog zien, maar de complete houtvoorraad van de timmerfabriek in het eigen oog niet. Als je je afsplitst zo kort na verkozen te zijn als lid van een partij, dan heb je een integriteit van o,0.

tl.leijten168

28 mrt. 2018 09:33

Daar hebben we het al!! Wanneer gaat men nu eens eindelijk het verstand gebruiken om afscheid te nemen van politieke partijen in de gemeente. Ga voortaan met capabele mensen in de gemeenteraad door. Dus stemmen op personen i.p.v. op politieke partijen. De meeste kandidaten van politieke partijen zitten daar enkel tot eer en glorie van henzelf. Baantjesjagers noemt men ze ook wel. Met dit soort lieden win je geen oorlog!!!!!

c/b

28 mrt. 2018 09:31

Ik vind het niet kunnen. Zetelroof moet verboden worden. Strijdt voor wat je waard bent, ga anders niet in de politiek.

Toontje1962

28 mrt. 2018 09:29

Dat kon ze niet bedenken voor de verkiezingen?

visserclan366

28 mrt. 2018 09:08

yep, klinkt inderdaad als SP. eerst meelullen en meebewegen en als de buit eenmaal binnen is er vol tegenin in gaan. in de aanloop had ze wellicht al in de gaten dat het niet zou boteren met nummer 4 op de lijst, maar ja….. eruit stappen op dat moment levert geen voordeel op dus lekker pappen en nat houden tot we de zetel hebben. een ander verhaal is dat de zetel van de partij is en NIET van iemand die drammerig gedrag vertoond en zich door afscheiding verzekerd van een leuk inkomen maar verder geen enkele waardevolle inbreng meer levert. ophouden met die drammerige zelfverijkers en de zetel aan de partij laat ipv deze zelf op te eisen. kleutergedrag.

de mosselman

28 mrt. 2018 08:51

wij zitten wederom met hetzelfde zooitje opgescheept als voorheen.. goed dat ik mijn reet heb afgeveegd met het stembiljet.

Karel 1955

28 mrt. 2018 08:32

Gewoon verbieden dat zetelroven en dat omdat mevr niet met iemand anders door één deur kan. Er verandert niks want de meneer blijft ook gewoon in de raad dus het is onzin om dan vlug zelf een partij te beginnen.