GEMEENTE WASSENAAR CLAIMT GELD WASSENAARSE SEKSREL TERUG VAN ONDERZOEKER

 

Na een dreigbrief van de advocaat van de gemeente Wassenaar te hebben ontvangen heeft het bestuur van DLW moeten besluiten tegemoet te komen aan het verzoek de pleitnota van de gemeente Wassenaar in de vrijwaringszaak BING tegen de gemeente Wassenaar te verwijderen. 

Helaas weigert  de gemeente Wassenaar en de onderzoeker BING nog steeds het onzorgvuldige, ondeskundige, ondermaatse en onprofessionele rapport in te trekken en worden de “feiten” uit dat rapport als feiten gepresenteerd, terwijl het onderzoek van geen kanten klopte. Alle informatie over wat er echt is gebeurd wordt nu in een openbare zitting bij de civiele rechter openbaar.

Fractievoorzitter Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar eist nu in een civiele procedure tegen BING dat het door de tuchtrechter als ondeskundig, onzorgvuldig, ondermaats en onprofessioneel gekwalificeerd rapport wordt ingetrokken. Onderzoeker Ten Wolde heeft te stellige conclusies getrokken zonder deugdelijke grondslag en ten onrechte (morele) oordelen geuit aldus de rechter. Dat stelt de gemeente Wassenaar in haar conclusie van antwoord (hierna cva) nav de vrijwaringsprocedure welke BING tegen de Gemeente Wassenaar heeft ingesteld (cva punt 39, 44 en 63). De gemeente Wassenaar is het dus eens met het oordeel van de rechter.

Anders dan door de gemeente (en BING) is gesteld is gaat de civiele rechtszaak die door Paulides is aangespannen primair om het intrekken van het rapport en niet om een schadevergoeding ofschoon er bij weigering door Paulides wel een dwangsom is geëist van 2.500 euro per dag. Of dat gaat gebeuren is afhankelijk van de uitspraak van de rechter indien de onderzoeker weigert uitvoering te geven aan de uitspraak.

De gemeente Wassenaar eist echter wel een schadevergoeding van circa 50.000 euro maar dan van het onderzoeksbureau BING alsmede ontbinding van de overeenkomst met BING.

Zowel de gemeente als integriteitsonderzoeksbureau BING, deze laatste inmiddels vlgs de gemeente als recidiverend bekend staand  (cva punt 77), weigerden dit rapport in te trekken.

De gemeente Wassenaar stelt, nu zij gedaagd is door BING, dat het zich laten uitschrijven als registeraccountant van BING onderzoeker Jaap ten Wolde boekdelen spreekt (cva punt 59).

Het is voor BING (aldus de gemeente) niet mogelijk de verplichtingen (aanvulling van het rapport) alsnog na te komen zodat de gemeente ontbinding van de opdracht en eist in reconventie terugbetaling van reeds gemaakte kosten en vervangende schadevergoeding eist (cva 64 en 67).

Een registeraccountant is verplicht een rapport in te trekken of aan te vullen zodra hij merkt dat er een fout in staat. Daarvoor is geen onherroepelijke veroordeling voor nodig dat is hij al wettelijk verplicht. In dit geval is er zelfs sprake van een onherroepelijke veroordeling van de onderzoeker in de zaak van de Wassenaarse seksrel. De gemeente noemt nu de onderzoeker bewust roekeloos en stelt zelfs dat er sprake is van een zekere mate van opzet (cva punt 78 en 79).

De gemeente stelt nu op het verkeerde been te zijn gezet door BING waaruit je zou kunnen concluderen dat de gemeente BING als adviseur heeft gezien. Men heeft immers ook het concept met BING besproken. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de gemeente haar vergewisplicht uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht) heeft geschonden en dat de gemeente terecht door BING ter vrijwaring wordt opgeroepen.

Opmerkelijk dus maar evenzo opmerkelijk zijn tevens 2 passages in de door de gemeente ingediende stukken: namelijk punt 59 waaruit blijkt dat de toenmalige Commissaris van de Koningin (Cdk) Jan Franssen invloed heeft genomen op het onderzoek: “de burgemeester (Jan Hoekema) heeft, vanwege een daartoe strekkende suggestie van de toenmalig Commissaris van de Koningin, de heer Jan Franssen (VVD), verzocht om toevoeging van en bestuurlijk meelezer. Die is gevonden in de persoon van de toenmalige waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer H.B. Eenhoorn (VVD)…” etc alsmede punt 78 waaruit blijkt dat “Hoekema en Eenhoorn hebben het concept tezamen met Ten Wolde van BING doorgenomen”. Opmerkelijk omdat het er alle schijn van heeft dat er vanuit de VVD invloed is genomen om het onderzoek en de conclusies over hun partijgenoot “onder controle” te houden. Vraag is dan ook wat er naar aanleiding van deze bespreking WEL in het rapport is gewijzigd.

De wethouder, die de hoofdrol speelde in het onderzoek, was net zoals Bas Eenhoorn, lid van de VVD. Beiden waren woonachtig in Wassenaar.

Vervolgens werd de uitspraak van de tuchtrechter geen gevolg werd gegeven door zowel de gemeente Wassenaar als door het onderzoeksbureau BING. De betreffende onderzoeker vond het zelfs schandalig dat de rechter HEM had veroordeeld. Die rechter had geen verstand van zaken.

Gezien het feit dat dit soort rapporten in den lande steeds regelmatiger politiek worden gebruikt om tegenstanders op schandalige wijze, zonder enige vorm van een eerlijk proces, uit te schakelen heeft geleid tot een tweet van de fractievoorzitter van DLW welke veel ophef veroorzaakte.

Hij merkte namelijk op dat niet integere burgemeesters, raadsleden en integriteitsonder-zoekers hem ergens aan deden denken.  Dat ging niet over de gemeente Wassenaar of de onderzoeker van BING, Jaap ten Wolde maar het was een uiting van een gevoel over wat er meer en meer in Nederland plaatsvond met dit soort “integriteits”onderzoeken. Dat zowel de gemeente Wassenaar als de bewuste onderzoeker zich deze tweet aantrokken is veelzeggend.

Die tweet veroorzaakte echter veel landelijke ophef door het klunzige reageren van de bij voortduring niet onpartijdige burgemeester. Hij liet een persbericht van de gemeente Wassenaar uitgaan en las een raadsverklaring voor. Veel raadsleden waren daarvan niet eens van op de hoogte en hadden dus ook nooit ingestemd met die verklaring.

Gezien de huidige pleitnota van de gemeente Wassenaar tegen integriteitsonderzoeker BING was die (algemeen bedoelde) opmerking in de tweet van Paulides blijkbaar niet onterecht. De advocaat van der Feltz van de gemeente vond het blijkbaar indertijd een prima rapport maar is nu ineens een andere mening toegedaan blijkens diens pleitnota.

Interessant is nu om te weten wat de gemeente zelf gaat doen mbt het rapport. Staan zij nu wel of niet achter de uitkomsten van het rapport. Waarom nemen zij  nog steeds geen afstand van het rapport als zij nu zoveel verwijten hebben naar de onderzoeker. Waarom trekken zij het rapport niet in of  doen zij een nieuw onderzoek. Kortom; Wat gaan zij doen als de overeenkomst met BING wordt ontbonden????.