DLW EN CULTUREEL CENTRUM DE WARENAR IN WASSENAAR

DLW en cultureel centrum de Warenar in Wassenaar

Op 19 april 2017 werd in de gemeenteraad Wassenaar een zogenaamde raadpleegbrief besproken. De raadpleegbrief ging over de toekomst van het cultureel centrum de Warenar.

Over een raadpleegbrief wordt geen besluit genomen maar de inhoud van de brief geeft het college een “carte blanche” om te doen wat zij willen. Het gevolg is dat met instemming van alle aanwezige raadsleden (helaas was de fractie van DLW door omstandigheden afwezig) het gebouw zal worden afgestoten waardoor de toekomst van het culturele leven in Wassenaar feitelijk om zeep geholpen wordt.  Om de activiteiten elders voort te zetten zag het college wel mogelijkheden echter zonder exact aan te geven wat die mogelijkheden dan wel zijn. Democratische Liberalen Wassenaar vindt dit onacceptabel.

Politieke partijen hadden een motie kunnen indienen om dit alles te voorkomen. Om onbegrijpelijke redenen is dat niet gebeurd. De Vrienden van Wassenaar en de Stichting beheer Warenar konden ondanks ijzersterke bijdragen geen ander standpunt bewerkstelligen.

De gemeente Wassenaar is eigenaar van de opstallen van de Warenar maar zij pacht de gronden van de RK parochie Augustinus. Doordat de gemeente Wassenaar wel voorzieningen voor onderhoud heeft getroffen maar ruim 20 jaar lang geen onderhoud aan het cultureel centrum de Warenar heeft uitgevoerd is er willens en wetens een probleem veroorzaakt. Er is een gat in het dak ontstaan en dat is voor het college dan de reden om het gebouw af te stoten. Als extra argumenten wordt nu aangevoerd dat een renovatie ruim 2,5 miljoen kost , de exploitatie jaarlijks een tekort heeft van 220.000 euro en dat de bezettingsgraad (ca 11%) erg laag is.

Maar dat laatste is dan wel weer het gevolg van het feit dat het college veel gebruikers heeft weggejaagd door hun huurcontract op te zeggen waardoor er inderdaad sprake is van een onderbezetting maar de theaterfunctie heeft een ongekende bezettingsgraad van 87%. Erger is nog dat het toekomstige exploitatietekort veroorzaakt wordt door de wens van de huidige coalitie in de gemeente Wassenaar om jaarlijks 240.000 euro huur te gaan rekenen. Straks moet ook de bibliotheek en het zwembad nog sluiten door deze rekenmethodiek. Niemand maar dan ook niemand die tijdens de behandeling van de raadpleegbrief in de raadsvergadering er wat van gezegd heeft.  Ook de kosten van de renovatie zijn enorm overdreven. Uit een onderzoek uit 2015 bleek dat de kosten “slechts” 1,1 miljoen bedragen waarbij je je kan afvragen of 4 ton voor het opknappen van de entree aan de buitenzijde wel noodzakelijk zijn. Zelfs op de kosten van de renovatie van de binnenzijde is nog wel wat af te dingen. Ziet de Warenar er nu echt zo vreselijk uit en is het niet belangrijker dat alles schoon is ipv super super nieuw?

De gereserveerde gelden van maar liefst 9,3 miljoen (welke eerst waren voorzien voor het onderhoud aan het onroerend goed, in bezit van de gemeente Wassenaar) worden nu niet gebruikt om het gat in het dak te dichten maar het geld wordt gebruikt om het door wanbeleid ontstane gat in de financiën te dichten.

Jarenlang  was dit geld gereserveerd voor onderhoud van voorzieningen maar vanwege het afwezig zijn van onderbouwde onderhoudsplannen was men in 2014 gedwongen om maar liefst 9,3 miljoen aan voorzieningen in de algemene reserve te laten vrijvallen. Jarenlang waarschuwde de accountant zowel de coalitie onder leiding van de VVD alsmede die olv WWW al dat de onderbouwing van onderhoudsplannen van voorzieningen onvoldoende was en dat er nieuwe onderhoudsplannen gemaakt moesten worden.

In 2013 kwam DLW in de coalitie en op initiatief van DLW werd de eerste stap gezet in wat genoemd werd de Operatie Schoon Schip, het op orde brengen van de Wassenaarse financiën alsmede het actualiseren van de onderhoudsplannen. In 2014, onder leiding van de coalitie CDA/D66/GL/PvdA en Passie, volgde de tweede fase van de Schoon Schip operatie. In plaats van het op orde brengen van de onderhoudsplannen gebruikte deze coalitie, in de jaren die erop volgden, het geld om de financiële gaten te dichten die door hun wanbeleid ontstonden.

Onlangs kwam de D66 wethouder Blommers met een juichend persbericht (linker afbeelding onderstaand). De gemeente Wassenaar had in de jaarrekening 2016 een overschot van bijna 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het maar net aan 1,3 miljoen en dat kwam nog doordat er om de begroting 2016 sluitend te maken een greep was gedaan uit de algemene reserve. een bedrag wat een veelvoud was van het overschot wat er nu is. Ook zijn WMO gelden in de algemene reserve gestort. Wethouder Blommers durfde ook nog te beweren dat de reserve 59 miljoen was gebleven. Blommers is daarmee een rekenwonder of hij kan als wethouder financiën niet rekenen. Het is zeker een verkeerde voorstelling van zaken omdat de reserve bestaan uit een algemene reserve (vrij besteedbaar) en reserves cq voorzieningen. Dat laatste zijn dan bedragen waarvoor al een doel aan het geld is gegeven.  Een soort rien ne va plus, het geld is niet meer van U.

Juist over die algemene reserve die in 3 jaar tijd daalde van 44,3 (31-12-2014) naar 24,9 miljoen (01-01-2017,dus daalde met bijna 20 miljoen) was de provincie verbolgen en stuurde de gemeente Wassenaar een heftige brief waaruit blijkt dat preventief toezicht ook voor Wassenaar op de loer ligt.

DLW zal in de komende raadsvergadering met een motie komen om te bewerkstelligen dat de Warenar behouden kan worden en dat daarmee het culturele leven in Wassenaar “gered” wordt.