Categorie archief: DLW

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Onder leiding van cultuurbarbaren Jan Hoekema (D66) , Henk de Greef (VVD) en later  Freddy Blommers (D66) ging een aantal jaren terug het Wassenaars cultureel erfgoedbeleid wankelen. Het liefst hadden ze het beschermd dorpsgezicht ook nog afgeschaft maar helaas voor hen; dat was wettelijk door het Rijk opgelegd. Wel ging het hele gemeentelijk monumentenbeleid” “op de schop”’.

Op 26 juni 2012 kwam er een raadmededeling RM 36 waarin werd voorgesteld om te komen tot een sober doch doelmatig onderhoud en renovatie van de buitenzijde van het Rijksmonument de Paauw. Kosten “slechts” 2,967 miljoen.  Bij dit voorstel hoorden een aantal harde uitgangspunten waar overigens inmiddels door het huidige college de hand mee wordt gelicht.  Deze voorwaarden hebben ook betrekking op het O&O gebouw, de Warenar, Huize Den Deyl, het pottenbakkershuisje, de molen, de muziektent en het theehuisje aan de Buurtweg etc. Daarover in een volgende bijdrage meer.

DLW was verrast omdat er al in 2010 een plan zou komen en nu was er slechts wederom een voorstel om een plan te maken. Er werd ineens gesteld  dat de vorige restauratie, welke nog niet zo lang daarvoor was uitgevoerd was, slecht was gedaan. Op  de vraag van onze fractie Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) of dat lag aan een  knullig bestek, slecht toezicht cq slechte directievoering of aan de aannemer die zijn werk niet goed gedaan. Die vraag werd nooit beantwoord. Ook de vraag of er iemand aansprakelijk gesteld kon worden bleef onbeantwoord.

Op 25 november 2013 stelde de raad een budget vast van ruim 1,4 miljoen voor een aangepast plan. Een groot deel van geld (bijna 0,5 miljoen blijkt dan al als sneeuw onder de zon te zijn verdwenen aan door het college in opdracht gegeven (onzinnige) aanvullende onderzoeken in afwijking van het eerdere bestek. Er werd van dat geld een nieuwe restauratievisie opgesteld, er werd nader kleuronderzoek gedaan, verf-en pleisterlagen werden verwijderd, er werd een profvlak gemaakt en  voor (nog te maken!) kosten directievoering. Inmiddels is er dan dus een nieuw “sober” plan en nu kost dat 2.815 miljoen (alleen buitenzijde raadhuis). De raad gaat wederom akkoord.

In de tussentijd zijn er ook al  conceptvisies voor de buitenplaats opgesteld voor  de buitenplaats door Korneel Aschman voor het park (07-2016) en Jan van der Voorde voor het raadhuis (10-2016). De adviezen sluiten aan bij wat door Wassenaar in 2012 onder andere officieel is gesteld;

-Gemeentelijk vastgoed moet in principe kostendekkend zijn.

-Accommodaties voor eigen gebruik worden in eigen bezit gehouden.

-De gemeente behoudt die panden die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de karakteristiek van Wassenaar, en moeilijk exploitabel zijn te maken, zoals de molen, de muziektent, thee- en koffiehuisje e.d.

-De gemeente behoudt die panden die belangrijk zijn voor en onderdeel uitmaken van de gemeentelijke landgoederen in Wassenaar.

Dat laatste onderzoek van de heer van de Voorde wordt lang voor de raad achtergehouden. Op 18 december 2018 wordt ineens dat onderzoek gebruikt om te komen  tot een volgend extern onderzoek. En een volgende renovatie, nu van het interieur wordt gekoppeld aan een mogelijke verkoop of verhuur.

Van der Voorde Monumentenadvies merkt onder meer het volgende op;

-Deze gemeente heeft goud in handen, maar beseft dat niet volledig. Dan blijkt dat er al heel veel onderzoek is gedaan.

Het toekomstig gebruik van de buitenplaats met behoud van bestuurscentrum kent in Nederland erg weinig vergelijkbare voorbeelden. De gemeente Stichtse Vecht, metde buitenplaatsen Boom en Bosch in Breukelen en Goudestein in Maarssen is een voorbeeld dat bij de verkenning naar toekomstig gebruik kan worden betrokken. Ook interessant is de wijze waarop de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen omgaat met haar bezittingen, waarbij kasteel Neerijnen wordt verhuurd aan de gemeente Neerijnen. Als laatste voorbeeld kan worden genoemd de buitenplaats Jagtlust in de Bilt, in gebruik bij de gemeente De Bilt.

-De aandacht voor De Paauw lijkt momenteel fragmentarisch van aard en afhankelijk van de goede wil van enkele medewerkers. Binnen de (werk-)organisatie ligt de hoogste prioriteit bij de wettelijke taken en dat is in het huidige tijdsgewricht op zich logisch

Van de Voorde Monumentenadvies concludeert; “Bij de voorbereiding van de eerste stap (over het toekomstig gebruik) kan de opdracht worden ingekaderd door voor het toekomstig gebruik uit te gaan van een nader in te vullen bestuurscentrum met aanvullende functies ten behoeve van de integratie van gebouwen, bouwwerken en tuin- en parkaanleg”.

Het college geeft onderzoeker Brink voor 73.000 euro een andere opdrach en volgt daarmee het advies van der Voorde niet. Een passant wordt nog 20.000 euro uitgetrokken voor communicatie en voor burgerparticipatie. Het onderzoek wordt door het college breder getrokken dan wat de raad had goedgekeurd, het onderzoek is daarmee “alleen wat breder en wat meer participatief opgepakt” aldus het college.

Hiermee verlaat het college weer de eerdere ingeslagen weg en negeert als gezegd de adviezen van van der Voorde. Met dit nieuwste onderzoek wordt ook de recente motie van de VVD in de wind geslagen getreden. Doe geen kostbare en onnodige onderzoeken meer. Alles voor de bühne?

Alles lijkt erop in het werk gesteld te worden om een duur en straks geheel gerenoveerd pand aan derden te verkopen of in exploitatie te geven. Een eenmalige opbrengst die veel lager is dan de waarde plus de gemaakte kosten en dan grote investeringen doen om het bestuurscentrum onder te brengen? Dat punt is door de onderzoeker niet eens in beeld gebracht. Alles ligt inmiddels vast, kleine aanpassingen zijn nog mogelijk, zo wordt door Brink inmiddels gesteld. Burgerparticipatie gebruikt om dat te doen wat de coalitie wil?

Of denkt Brink samen met het college dat straks een kostendekkende huur bij exploitatie door derden haalbaar is? De huur moet dan minstens de kosten opbrengen voor een nieuw bestuurscentrum cq raadszaal, huisvesting voor de SAD, opslag van de kunstcollectie en het Brandweermuseum. Volgens DLW een onhaalbare opgave.

Is het gemeentekantoor aan de overzijde van de Rijksstraatweg dan alweer in beeld?. Inmiddels zijn de 3 panden niet meer in bezit van Harry Mens maar van Johan van den Oudendal. Zal het achterbaks aangelegde (en gruwelijk qua kosten uit de hand gelopen, 8 miljoen meer dan begroot) tunneltje van 10 miljoen dan toch nog van pas komen?

Was het dan toch bedoeld als veilige oversteek voor de ambtenaren die daar moeten werken. Die locatie was door burgemeester Hoekema bestempeld als gemeenschappelijk kantoor voor de fusie gemeente Wassenaar-Voorschoten.  Een naam had Hoekema ook al bedacht, de gemeente groot Duivenvoorde. Voor het raadhuis de Paauw had hij ook nieuwe bestemming en naam; Museum Oranje. Dat de kosten voor de Wassenaarse gemeenschap enorm zijn lijkt niemand wat te kunnen schelen.

Wat er ook besloten wordt;  De structurele kosten zullen dan altijd hoger zijn dan de opbrengst, welke keuze er ook gemaakt wordt anders dan het eigen gebruik als raadhuis.

Ben Paulides/ fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl

Wassenaar krijgt de bestuurskracht maar niet op orde.

Wassenaar krijgt de bestuurskracht maar niet op orde.

Wassenaar heeft sinds 2000 geen geluk met burgemeesters. Na van den Muijsenberg, kwam van Leeuwen, daarna Hoekema, Aptroot en uiteindelijk Frank Koen. De grootste verbeteringen kwamen onder van Leeuwen maar Hoekema wist de aangekondigde maatregelen bliksemsnel de kop in te drukken. Zijn opvolgers brachten het er niet beter vanaf.

Om te komen tot een goed functionerend ambtelijk apparaat dacht Hoekema 2 niet goed functionerende ambtenarenapparaten samen te moeten voegen. Hoekema meende dat een ambtelijke fusie een slimme methode was om Wassenaar langzaam maar zeker een herindeling in te trekken. Wassenaar samenvoegen met Voorschoten, dat was de opdracht van de toenmalige commissaris van de koning Franssen. Hoekema wist dat een fusie teveel weerstand zou veroorzaken. De coalitie tekende maar al te graag  bij het kruisje omdat ze dachten daarmee uiteindelijk ook de lokale partijen uit te kunnen schakelen.

Een geënsceneerde ambtenarenstaking in 2016, in opdracht van een topambtenaar en gemeentesecretaris Oppatja, had als doel  burgemeester Hoekema te laten vertrekken. De reden lag op het persoonlijke vlak. Men had overigens niet 2 maar 3 eisen namelijk dat ook de griffier en de DLW fractievoorzitter moesten opstappen.

VVD, CDA, Passie en HVW grepen hun kans om Hoekema te laten opstappen. De VVD hoopte erop dat er dan weer een VVD burgemeester kon komen. De manier waarop alles ging was allesbehalve netjes omdat het ging om een persoonlijke afrekening. De feitelijke “staatsgreep” was eigenlijk een ambtelijke muiterij welke werd aangegrepen door een paar haatdragende politici. Hoekema stapte op.

DLW kondigde een motie aan. Zie; www.democratischeliberalen.nl/waarom-schreef-de-or-op-14-december-pas-een-brief-na-het-vertrek-van-burgemeester-jan-hoekema/

Aptroot deed daarop een toezegging om met een feitenrelaas te komen. Uiteindelijk weigerde Aptroot de onderzoeksresultaten bekend te maken.

Aptroot wilde vervolgens de bestuurskrachtproblemen oplossen met een gemeentelijke herindeling. Slechts DLW was tegen. DLW meende dat als er een bestuurskrachtprobleem is dat je dát probleem moet oplossen. Onverwacht stapte Aptroot op. Burgemeester Koen trad aan. Hij onderkende dat een gedwongen fusie geen steun vond onder de bevolking, maar aan verbetering van de bestuurskracht deed ook hij niets. Inmiddels stapt de goed functionerende griffier op. Wie is de volgende die ”geruimd” wordt?.

Nu komt er weer een VVD burgemeester. Met de Lange heeft DLW in het zakencollege van 2013-2014 succesvol samengewerkt. Wij wensen de Lange veel succes en hopen dat hij in staat is de echte problemen aan te pakken; de rotte appels in de organisatie.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Kadernota 2020 maakt nogmaals duidelijk is dat deze coalitie boven haar stand leeft.

Kadernota 2020 maakt nogmaals duidelijk is dat deze coalitie boven haar stand leeft.

Steeds verder oplopende tekorten dwingen de gemeente Wassenaar tot drastische maatregelen. Er is al een tekort van 1.3 miljoen over 2020, exclusief een tekort van 3,7 miljoen op jeugdzorg. Ook zijn nog niet eens alle tekorten meegenomen. Zelfs het (te ambitieuze) wensenlijstje van deze stuurloze coalitie is niet opgenomen. De coalitie informeert ons tussen neus en lippen dat in ieder geval ook de lasten skyhigh stijgen.

De huidige coalitie had ons overigens al geïnformeerd dat nieuwe uitgaven (ook de kapitaallasten van investeringen) of tegenvallende inkomsten structureel voor 50% gedekt worden uit inkomstenverhogende maatregelen en voor 50% uit (pijnlijke) bezuinigingsmaatregelen. In de jaarrekening 2018 bleek hoe onbetrouwbaar deze coalitie is. Nieuwe uitgaven werden gedekt uit incidentele overschotten. Overigens werd er in de jaarrekening 2018 een incidentele plus gepresenteerd van 7.7 miljoen terwijl dat in werkelijkheid maar 3,9 miljoen was.

De brede coalitie van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar! wil vasthouden aan het (te ambitieuze) investeringsprogramma 2018-2022 wat gebaseerd was op verkiezingsbeloften. Het ongeclausuleerd nastreven van verkiezingsbeloften c.q. de belangen van de achterban is in strijd met de in acht te nemen bestuurlijke integriteit.

De brede coalitie in Wassenaar kost veel geld. Zij keuren ieder voorstel goed, hoe slecht ook, zonder enige discussie. Men telt alleen maar de zetels waarop het stemvee van de coalitie en haar gedoogparttijen zitten.

Dit ongeclausuleerd meebuigen leidt tot een slecht bestuur. Een raad moet zodanig functioneren dat je het college bewust uit de comfortzone haalt om daarmee te komen tot betere raadsvoorstellen en raadsbesluiten. Een raadslid zit in de raad om het algemeen belang te dienen. Eigen belang of een afgeleid aan de achterban gerelateerd belang dient geen rol te spelen.

Recent riep de Wassenaarse D66 op “dat alles weer eens op de schop moet”. Al de afgelopen jaren maakten zij deel uit van de coalitie en zij hebben dus zelf de puinhopen veroorzaakt. Stoere taal dus net zoals overigens de VVD, het CDA en Lokaal Wassenaar (voorheen WWW). Beseft het college wel voldoende welke beperkingen het dienen van het algemeen belang voor een bestuurder met zich brengt?

Er is een balans nodig tussen volgzaamheid aan beleid en vrijheid die de raad heeft om dualistisch te functioneren (men noemde dat voorheen zonder last en ruggespraak). Om de trein op de rails te houden heb je dwarsliggers nodig.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

 

Is er nog een reddingsboei voor de WRB?

 

Is er nog een reddingsboei voor de WRB?

De wens tot professionalisering door het bestuur van de Wassenaarse Reddings Brigade is al jaren de oorzaak is van het dalend aantal vrijwilligers. Bestuursvacatures kunnen eveneens in toenemende mate niet afdoende opgevuld worden. Dat daarmee de inzetbaarheid (en de veiligheid op het strand) een steeds groter probleem wordt is inmiddels pijnlijk duidelijk geworden. Het bestuur is vleugellam en de leden zijn ontevreden. Nadat eerst besloten werd om als proef samen te werken met de KNRM werden toen al aan de vrijwilligers hogere eisen gesteld. Inmiddels is er een Lifeguard contract afgesloten met nog strengere eisen. Een van die  eisen gaat over de bezetting voordat de post open mag. Ook zijn familieleden niet meer welkom op de post. Hierdoor lopen de bezettingsproblemen tot ongekende hoogte op. Het is de vraag of de WRB dit seizoen nog wel kan functioneren.

Gelukkig ligt het strand van de Wassenaarse Slag in een kom waardoor het relatief veilig is. In sommige nabijgelegen gemeenten is de KNRM verantwoordelijk voor de veiligheid. Daar is het een professionele (en betaalde) organisatie. In Wassenaar is de WRB  een vrijwilligersorganisatie. De strengere eisen zijn inmiddels voor de vrijwilligersorganisatie bijna onoverkomelijk.

De gemeente heeft een wettelijke taak voor de veiligheid op het strand en heeft deze taak aan de WRB overgedragen. Wassenaar geeft de WRB hiervoor jaarlijks circa 30.000 euro subsidie. DLW is van mening dat als je als gemeente een wettelijke taak overdraagt er geen sprake zou moeten zijn van subsidie maar dat alle kosten gedragen moeten worden. Wassenaar wil de WRB wel een nieuwe en permanente strandpost geven, kosten circa 500.000 euro. Vermoedelijk willen dan alle strandexploitanten een permanent paviljoen hebben. Permanente paviljoens moeten verder uit elkaar staan maar de ruimte waar paviljoens mogen staan is begrensd. Resultaat is dan dat de exploitanten een kleinere oppervlakte kunnen innemen. Overigens is de gemeente hierover al een jaar of 10 bezig met een nog steeds niet gepresenteerde Strandnota!

De KNRM kan in een noodsituatie de taken van de WRB overnemen maar dat kost de gemeente door de professionele bezetting veel geld. De andere oplossing is terug naar de vrijwilligersorganisatie die de WRB altijd al was. Eerst maar dit probleem oplossen voordat we gaan nadenken over de een nieuwe huisvesting voor de WRB? Mogelijk belangenverstrengelingsprobleem is wel dat de nieuwe burgemeester Leendert de Lange ook bestuurslid is van de Reddingsbrigade Nederland.

Ben Paulides/ fractievoorzitter DLW

www.democratischeliberalen.nl

De ondemocratisch tot stand gekomen Huisvestingsverordening Haaglanden 2019-2023 is discriminerend.

UPDATE 01-07-2019 nog een reactie (Nederlands en Engelstalig)  van een lezer, onder dit artikel.

De ondemocratisch tot stand gekomen Huisvestingsverordening Haaglanden 2019-2023 is discriminerend.

Dinsdag 18-06-2019 behandelt de Wassenaarse gemeenteraad de Huisvestingsnota 2019-2023. Kwalijk is dat de niet wettelijk verplichte huisvestingsverordening in de meest denkbare achteraf kamertjes door een allesbehalve democratisch gekozen clubje, de Bestuurlijke Tafel Wonen, in elkaar is gedraaid. Alles moet wijken voor de ‘ongedeelde regio’. Hot item is de maatregel om bepaalde groepen van mensen huurwoningen te ontzeggen. ‘Eigen volk eerst’ mensen zijn er altijd al geweest. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen.

Het valt in de geschiedenis op, omdat het door deze mentaliteit altijd verkeerd afloopt. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen.  De 2e kamer  verkiezingen komen er aan en de VVD wil blijkbaar stoer doen en probeert tegenwicht te bieden aan de FVD en de PVV

“We wisten het niet”.

Het zou natuurlijk kunnen dat je het niet geweten hebt. ‘Wie het eigen volk is en wie die anderen zijn, wordt naarmate de tijd verstrijkt meestal steeds duidelijker. Helaas hebben veel mensen dat pas in de gaten als het te laat is. Eigen volk eerst’ uitdragers zijn heel handig in het verpakken van hun verderfelijke boodschap. Ze proberen het te verpakken in geleuter over grotere veiligheid, beter onderwijs of meer handen aan het bed. Maar als je een klein stukje verder kijkt, dan zie je de werkelijke onderliggende boodschap die er altijd is. Het ‘eigen volk’ moet beschermd worden om er zelf politiek beter van te worden..

De Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis nam, in dit geval met de ondemocratisch tot stand gekomen Bestuurlijke Tafel Wonen in de woonregio Haaglanden, het voortouw en zegt dat de maatregel nodig is om de huurwoningen in de middensector te behouden. Hij zegt daarmee te willen bereiken dat de leraar, politieagent en verpleegkundige een betaalbaar huis kunnen huren in de Hofstad. ‘We nemen deze maatregel niet zomaar, aldus Revis”. Hij vergeet echter dat deze mensen voornamelijk op onregelmatige tijden werken en veelal toch al in Zoetermeer of Pijnacker-Nootdorp wonen. Zij hebben nauwelijks last van files. De bereikbaarheid van de stad is daarmee geen issue zoals hij wel suggereert. Ook zal iedere leegkomende woning geruime tijd leegstaan. Bevordert dat de beschikbaarheid van huurwoningen? Revis vergeet ook dat particuliere beleggers Den Haag zullen gaan mijden en last but not least er zijn al ontwijkingsconstructies bedacht. Probleem is echter dat de hele regio in Haaglanden voornemens deze huisvestingsverordening over te nemen. Voornemens is eigenlijk het verkeerde woord. De gemeenteraden moeten tekenen bij het kruisje zonder enige vorm van inbreng of aanpassing. Zo ook Wassenaar.

Het huidige voorstel lost én het probleem van het woningtekort niet op én schendt de grondrechten van de burgers in de gemeenten en daarbuiten. Een voorrangsregeling is acceptabel, een discriminerende maatregel waarin groepen van mensen worden uitgesloten is onacceptabel en in strijd met de het vrije verkeer van personen en goederen in Europa.

Particuliere beleggers zullen daarnaast de Haagse woonregio gaan mijden voor broodnodige investering. Reeds aanwezige particulier verhuurder hebben al ontwijkingsconstructies bedacht. Democratische Liberalen Wassenaar ontving hierover een brief waarin puntsgewijs de tekortkomingen van het voorgestelde nieuwe beleid kort worden benoemd. De briefschrijver riep de Wassenaarse politieke partijen om niet mee te tekenen. Een huisvestingsverordening is wettelijk niet verplicht.

 

Ingezonden brief, afzender bekend bij DLW

 Haaglanden, 10 juni 2019

Nieuw beleid van Revis klinkt goed maar gaat ten koste van onze grondrechten! Ook Wassenaar kleurt bruin

Het nieuwe beleid van Revis (VVD, wethouder Den Haag) klinkt zo mooi: betaalbare woningen, voor onze politieagenten, leerkrachten en verpleegkundigen. Wie wil dat nou niet?

Iedereen wil dat. Het probleem is de wijze waarop Revis dit wil gaat doen. Je denkt: hij gaat eindelijk nieuwe woningen bijbouwen. Iets wat de gemeente Den Haag al jaren verzuimt. Maar nee hoor. Revis legt de problemen gewoon terug in de maatschappij, met voorstellen die leiden tot MINDER woningen, en MEER lasten. Tegelijk zet Revis een administratieve muur op, waar de muur van Trump aan de Mexicaanse grens mee in het niets verdwijnt. Eigenlijk zegt Revis, net als alle andere populisten: EIGEN VOLK EERST. En bijna de gehele gemeenteraad – inclusief de politici in de randgemeenten – staan er luid klappend bij, in plaats van dat zij de democratische rechten van hun burgers beschermen.

Kortom, wie de maatregel bestudeert ziet dat Revis de problemen in de woningmarkt niet oplost, maar juist verergert. De maatregel schendt ondertussen wel onze basisrechten. De feiten:

het EIGEN VOLK EERST beleid van Revis.

De maatregelen stellen:

 • Huisvestingsvergunning; Verhuurders moeten zelf een huisvestingsvergunning aanvragen als zij een woning verhuren met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens (720,42 euro) en kleiner dan de huurprijs die correspondeert met een waarde volgens het WoningWaarderingsStelsel (puntenstelsel) van 185 punten (huurprijs van 951,19 euro).
  [ http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx ]
 • Resolute, maar tijdelijke maatregel: Volgens de wethouder (Revis) zijn de voorgestelde maatregelen juridisch houdbaar. Huishoudens moeten hun inkomen straks aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst. ‘Dat formulier wordt vaker gebruikt.’ [ http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx ]

Revis weert buitenlanders, en handelt in strijd met Europees Verdrag!

De EU hecht grote waarde aan een goed functionerende interne markt binnen Europa. Dit met als doel om groei en welvaart in alle lidstaten te stimuleren. Hiervoor is het belangrijk dat personen, diensten, goederen en kapitaal op deze markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

Het belemmeren van het vrije verkeer en dus van deze vier vrijheden is op basis van het EU-Werkingsverdrag verboden. Daarom moeten decentrale overheden alle wet- en regelgeving aanpassen die belemmeringen opwerpt voor het vrije verkeer en daarbij al dan niet bewust onderscheid maakt tussen personen, diensten, goederen of kapitaal uit eigen land en uit andere Europese lidstaten. https://europadecentraal.nl/onderwerp/vrij-verkeer/

Echter, de maatregelen van Revis zijn zo ingericht dat praktisch ‘ ongewenste ‘ mensen van buiten Nederland geweerd worden. De feiten op een rij in een praktijk voorbeeld:

 • Jan woont in een woning met 175 punten. Deze valt onder de nieuwe regeling van Revis (VVD)
 • Jan zegt op 28 juli de huur op. De wettelijke huuropzegtermijn is 1 maand per de eerste van de opvolgende maand. Ergo, de huur van de woning van Jan eindigt 31 augustus.
 • Nieuwe huurder wil huren. De nieuwe huurder kan werk krijgen in Den Haag, maar woont nog in Polen.
 • Om werk te krijgen moet de nieuwe huurder een BSN nummer hebben,
 • Om een BSN te krijgen moet de nieuwe huurder zich inschrijven bij BRP in Den Haag
  • de afspraak hiervoor kan oplopen tot 6 weken
 • Om zich in te schrijven heeft de nieuwe huurder een huurovereenkomst nodig
 • Om de huurovereenkomst aan te gaan moet de nieuwe huurder een huisvestingsvergunning van de gemeente Den Haag ontvangen.
  • de gemeente Den Haag stelt voor de verstrekking hiervan een termijn van 8 tot 12 weken.
 • let wel: de woning zal in voorkomend geval dus vanaf 1 september twee maanden leegstaan.
 • de verhuurder zal niet kiezen voor de grote onzekerheid of de nieuwe huurder uit Polen de woning uiteindelijk wel mag betrekken.
 • nu de nieuwe huurder uit Polen geen woning kan krijgen, kan deze zich niet kan vestigen in Den Haag, kan hij ook het werk in Den Haag niet nemen.
 • effectief weert Revis met zijn nieuwe maatregel mensen uit Oost Europa die in Den Haag willen werken en wonen.
 • Willen ze dat wel, dan dwingt hij hen tot inwoning, samenhokking en al die gedragingen die hij zegt te willen voorkomen, en die juist tot grote zorgen en spanningen in de samenleving leiden.
 • Kortom: Revis creëert het probleem dat hij Oost Europese (stads)genoten verwijt en waarvan hij zegt deze problemen te willen voorkomen.

Nu kunt u denken. Prima. Er is al zo’n tekort aan woningen. Het besluit om mensen te weren gaat echter in tegen het Europees Verdrag. Vandaag zijn het de Oost-Europeanen die niet welkom zijn. En morgen?

Revis bevordert segregatie:

De segregatie van het beleid gaat verder. De gemeente stelt beleidsmatig te bevorderen dat mensen uit verschillende sociaal economische groepen door elkaar wonen. Door nu de groep hogere inkomens uit te sluiten van het bewonen van huizen met een huur van € 720 tot € 950, vindt verdere segregatie plaats. Mensen uit deze groepen worden uit de gebieden verjaagd naar de randwijken.

Revis (VVD) onteigent hardwerkende spaarders.

U heeft uw leven lang gewerkt, een huis gekocht en dit verhuurd? U moet wel iets doen met uw met hard werken en zuinig sparen verdiende vermogen. Immers, de rendementsheffing van vier procent is met de huidige rente pure diefstal, zoals in de uitspraak van de Raad van State (gepubliceerd in het FD van 15 juni 2019) ook bevestigd is. (De Raad van State noemde de 4% fictief rendement op vermogen in Box 3 een: “ onevenredig zware last “, juristentaal voor “ de overheid besteelt u.”). Het Europees Verdrag beschermt de burgers met de afspraken rondom het ‘ ongestoord genot van eigendom “. D.w.z., u hebt het recht dat uw bezit u niet ontnomen wordt.

Met betrekking tot Europese afspraken staat de regel van Revis ook op gespannen voet met het Europees Verdrag dat het ‘ ongestoord genot van eigendom ‘ borgt.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 17: het recht op eigendom;
Een ieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom
worden ontnomen, behalve in het algemeen belang i de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik
van de goederen kan bij wet worden geregeld in zoverre als het algemeen belang dit vereist.

Nu zult u ermee bekend zijn dat de Overheid zich al gauw op het standpunt stelt dat het algemeen belang gediend wordt met de onteigening. Het reguleren van eigendom in overeenstemming van het algemeen belang is daarbij een vast adagium om burgers hun eigendom te kunnen ontnemen. Deze overweging houdt bij de regeling van Revis geen stand. Het algemeen belang wordt immers niet gediend met de regeling van Revis (of althans de belangengroep achter Revis).

Zoals uit het voorbeeld blijkt leidt de regel tot meer leegstand, wat een ontneming van eigendom van de huiseigenaren (verhuurders) betreft. Hier is bovendien geen belang mee gemoeid. Sterker nog: er is een tekort aan woningen, en deze regel bevordert leegstand waarmee het woningtekort de facto toeneemt.

Hier komt nog bij dat nu Revis huurders met voldoende inkomen verbiedt deze woningen te huren, de huur zou moeten plaatsvinden aan huurders met een verhoogd risico dat zij gezien hun inkomen de huur niet kunnen betalen. Dit leidt tot problemen voor de huurders, maar treedt ook in het recht op het ongestoord genot van eigendom door de verhuurder.

Overigens, een deel van de problemen zou voorkomen kunnen worden indien de huisvestingsvergunning vlot vergund zou worden. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn indien dit juist georganiseerd is. Echter, ook hier faalt Revis. Hij gunt zijn ambtenaren acht tot twaalf weken de tijd om de vergunningaanvraag te beoordelen. Welk algemeen belang is hiermee gemoeid dat het de ontneming van eigendom rechtvaardigt?

Gewone man als huurder de dupe: Revis bevoordeelt mensen in overheidsdienst.

U kent Den Haag. Alle grote kantoren die voldoen aan de eisen voor goed openbaar vervoer liggen vlakbij het Centraal Station. En bijna al die grote kantoren worden bevolkt door ambtenaren. Mensen uit de echte economie, waar onze welvaart verdiend wordt, die mogen nog een tijdje met tram of bus verder reizen.

Revis zegt eigenlijk met zoveel woorden ook dat hij groepen mensen wil bevoordelen, en andere groepen mensen wil weren:

Revis’ plan is vooral gericht op de ‘hardwerkende Hagenaars’ die in de publieke sector werkzaam zijn. Leraren, verplegers en politieagenten moeten de mogelijkheid krijgen om in Den Haag te kunnen wonen. [ https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1866/haagse-vvd-wethouder-gelooft-niet-meer-in-vrije-huurmarkt ]

En ja, leraren, verpleegkundigen en politieagenten en al die ambtenaren in de publieke sector dienen allemaal Nederlands te spreken. Oost-Europeanen zijn duidelijk het uitbijtertje bij de ‘ VVD ‘ bewindsman. Premier Rutte en zijn kompanen zoals Revis en Aptroot laten hiermee hun echte gezicht zien. Het Westland, in de persoon van Andre van der Berg steekt zijn steun voor het ‘ anti-Polen ‘ beleid van Den Haag niet onder stoelen of banken.

Maar niet alleen Oost-Europeanen vallen bij Revis (VVD) buiten de boot. Zo stelt Revis ook onomwonden dat de woonagenda erop gericht is huurwoningen te verschaffen aan mensen in de publieke dienst. Ambtenaren dus. Want die zijn belangrijk volgens Revis. En natuurlijk, ambtenaren zijn ook belangrijk. Maar waarom zou iemand die voor een bedrijf werkt, mooie dingen ontwikkeld, en ook hard werkt achtergesteld moeten worden bij de ambtenaar?

Meer dan 50% van onze economie is al overheid. Dat wil zeggen dat de gewone economie, mensen in het MKB incluis al de belastingen betalen om deze overheid met het leger aan ambtenaren te betalen. De volgende stap die de overheid nu zet is dat ambtenaren vlakbij mogen wonen. En mensen die hard werken de stad uit worden gejaagd. Voor hen is geen woning beschikbaar.

Let hierbij ook op artikel 2.7.1.d van de huisvestingsverordening. U voldoet aan alle vereisten. Echter, een andere woningzoekende komt op basis van de huisvestingsverordening in aanmerking. U krijgt dus geen huisvestingsvergunning. Zo wordt voor iedereen niet in overheidsdienst de vrije huurmarkt de facto nog minder toegankelijk gemaakt.

Handhaving?

Revis voorziet geen problemen in de handhaving. Echter, deze rammelt aan alle kanten. Immers, de regeling is gebaseerd op de waarde van de woning overeenkomstig het Rijks WoningWaarderingsStelsel. Maar welke woningen zijn dat nu? Het lijkt zo simpel:

 Revis stelt: woningen met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens (720,42 euro) en kleiner dan de huurprijs die correspondeert met een waarde volgens het WoningWaarderingsStelsel (puntenstelsel) van 185 punten (huurprijs van 951,19 euro). Maar er is geen centraal register met de puntentellingen van de Woningen. Sterker nog, een van de kwesties waar voor de huurcommissie de meeste geschillen om gevoerd worden is juist de puntentelling. Het puntenstelsel beoordeelt bovendien niet de feitelijke situatie, een deel van de punten is immers gebaseerd op de WOZ waarde, met een peildatum die tenminste een jaar achterop loopt.

Revis heeft hier een lumineuze oplossing voor geopperd: De WOZ rapporten van de woningen. Het geeft weer aan hoe weinig Revis echt in oplossingen denkt. Kijk uw WOZ rapport erop na: er staat geen puntentelling conform het WoningWaarderingStelsel op. Sterker nog: dat kan ook niet. De WOZ is gebaseerd op andere panden dan uw pand. De lengte van de aanrecht (onderdeel van de puntentelling) staat echt niet op uw WOZ rapport, en de lengte van de aanrecht van het WOZ vergelijkingspand heeft niets van doen met de lengte van de aanrecht bij uw pand. Ook de WOZ waarde staat los van de puntentelling. Revis baseert zijn ‘ oplossingen ‘ juist op de grote tekortkomingen in het huidige stelsel.

Voor de beoordeling of de huurder in aanmerking komt voor de huisvestingsvergunning baseert de gemeente zich op de fiscale aangifte. Dit bevoordeelt opnieuw mensen die zwart werken, met uitkeringen of anderszins frauderen. Zij hebben dankzij hun fraude nu extra gewin: ze komen eerder in aanmerking voor een woning. Iedereen die de (Haagse) woonmarkt kent weet dat fraude veel voorkomt, en dat de overheid nauwelijks handhaaft.

We noemden al dat mensen die van buiten Nederland komen dus worden uitgesloten. Zij hebben immers geen fiscale aangifte. Daarnaast mogen zoals eerder al vastgesteld bepaalde groepen voorkruipen. Ook als u al in Nederland woont en werkt. Den Haag daar mag u van Revis c.s. straks niet meer wonen.

Jarenlang wanbeleid door de gemeente Den Haag

Stedenbouwkundigen die op grotere schaal naar den Haag kijken als een Metropool, begrijpen de overweging ook niet. Zoetermeer is in de moderne stadsbegrippen gewoon een wijk van Den Haag. Mensen zoals politieagenten en verpleegkundigen die in 24-uurs diensten werken rijden buiten de spits in een kwartiertje van huis in Zoetermeer naar werk in Den Haag. Het probleem dat Revis hoort op te lossen is het tekort aan woningen.

Met betrekking tot het probleem, het tekort aan woningen, stelt Revis nieuw beleid op: splitsen van woningen wordt tegengegaan. Bij een tekort aan woningen kiest Revis er dus voor om het tot stand brengen van nieuwe woningen tegen te gaan.

Het tekort aan woningen volgt een jarenlang gemeentelijk beleid dit tekort tot stand te brengen. Bij de totale nieuwbouw van grote delen van bijvoorbeeld de Schilderswijk is ervoor gekozen deze nieuwbouw laag te houden. Twee etages meer zou het woningtekort grotendeels hebben voorkomen. De hogere concentratie van mensen zou de efficiëntie van het openbaar vervoer versterkt hebben. Hier is door de gemeente niet voor gekozen. De rekening wordt nu bij de burger, zowel huurder als verhuurder, zowel Hagenees, Hagenaar als nieuwkomer neergelegd.

Burgemeester Aptroot (ook VVD) van Zoetermeer heeft al aangekondigd het beleid van Revis te gaan volgen. De randgemeenten bespreken dit ook. Doen ze niet mee, dan komen alle Oost-Europese nieuwkomers straks in de dorpen om den Haag heen is de impliciete dreiging. De gemeente Westland sluit zich ook al enthousiast aan bij de populist Revis. Hiermee stuurt de gemeente Westland gericht op het huisvesten van Oost-Europese arbeidsmigranten in de zogenaamde Polen-hotels. Ondanks de grote zorgen daarover onder de bevolking. Polen-hotels belemmeren integratie.

Het beleid van Revis is niet houdbaar. Ambtenaren die dit willen zeggen wordt de mond gesnoerd. Klokkenluiders krijgen het signaal beter te zwijgen of anders worden zij straks ook vervolgd. Net als andere klokkenluiders. En ondertussen wordt het echte woningtekort in Den Haag door Revis niet opgelost.

Ondemocratische ‘ Bestuurlijke Tafel Wonen ‘  Den Haag

Revis blijkt trouwens een loopjongen te zijn. Dat zijn ze bij de VVD ook zo gewend. Het plan is bedacht in het achterkamertje Bestuurlijke Tafel Wonen. Doel van deze strategiegroep is om een Woonregio om Den Haag heen tot stand te brengen. Dat betekent: Den Haag heeft een probleem gecreëerd, komt met een ‘ oplossing’, en de rest mag tekenen bij het kruisje. Het is een enorm ondemocratisch proces, waarbij belangengroepen zoals de woningcorporaties invloed zeer veel krijgen. Zo worden problemen (die de gemeenten en de woningcorporaties hebben veroorzaakt) bij de burgers gedumpt, en zo kunnen beroepsbestuurders weer vrolijk verder. Deze kliek heeft de maatregel bedacht, ten koste van huurders, verhuurders, beleggers, en uiteindelijk de bewoners van de hele regio. Meer woningen gaan er zo immers niet bijkomen, sterker nog, de woningmarkt verstopt.

Bestuurlijke Tafels zijn de nieuwe vorm van achterkamertjes politiek. Voor u, over u, en voor ook zonder u. De burger wordt voor een voldongen feit geplaatst. Een democratie onwaardig. (quote van een bezorgde ambtenaar)

Het achterkamer groepje bestond dus uit een paar wethouders, belangengroepen voor de woningcorporaties, enkele ambtenaren. Maar niet de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de particuliere verhuurders (die nota bene in een derde van de middenhuur voorzien.) Ook geen vertegenwoordigers van huurders. Zij zaten niet aan tafel, maar krijgen nu wel de rekening gepresenteerd. Een ondemocratisch proces.

De analyse die nu nog gemaakt moet worden is: wie zijn belangen worden wel gediend? Heeft u het antwoord, dan weet u ook voor wie Revis en de VVD deze keer de loopjongens zijn. Kiezersbedrog is het in ieder geval. Maar ja, die € 1000 van Rutte heeft u ook nog niet terug.

Problemen huisvesting zijn te groot om met de onheuse maatregelen van  Revis op te lossen

Er moet iets gebeuren, aan de jarenlang veroorzaakte problemen in de woonmarkt. Een paar van de problemen:

 • Door de lage rente stijgen de koopprijzen, en ook de huren. Minder mensen kunnen de woning betalen.
 • Er is sprake van een trek naar de steden, waardoor er meer woonvraag is.
 • De Haag verandert naar een studentenstad, met een andere samenstelling in de wijken.
 • Er is een grote vraag naar arbeidskrachten (uit Oost-Europa). Deze influx van nieuwe Nederlanders verandert de samenstelling in wijken.
 • Er is sprake van een trek naar de steden, waardoor er meer woonvraag is.
 • De bouw van nieuwe woningen loopt achter. De hoge eisen van de gemeente, de afspraken bij de Klimaat tafels, de trage afwikkeling van aanvragen voor vergunningen, de beperkte beschikbare grond, het lage rendement voor investeerders spelen hierbij mee.

Behalve dat de aanpak van loopjongen Revis huurders en verhuurders benadeelt, lost Revis de echte problemen niet op. De oplossing ligt bij het wegnemen van hordes die de gemeente zelf opwerpt. Problemen zoals de hoge kosten voor bouwgrond, en het stellen van ondoenlijke eisen voor investeerders in de woonmarkt. Of het gaat om renovatie of nieuwbouw, de gemeente blokkeert keer op keer initiatieven. Zo houdt de Revis, als wethouder huisvesting, het tekort aan woningen zelf in stand.

Waarom Wassenaar (en uw gemeente) niet mee moeten doen

Niet alleen Revis is dus schuld aan dit debacle. Neem de wethouder wonen van Wassenaar: Kees Wassenaar (VVD). Heeft hij de Gemeenteraad op de hoogte gehouden over de Bestuurlijk Tafel Wonen? Heeft hij de burgers geïnformeerd? Welnee, hij heeft dit behandeld als commissie stiekem, en er dus stiekem ook niets over gezegd. Nu worden de Gemeenteraad en de inwoners verrast met verregaande regels die ook helemaal niet goed zijn.

Het is beter dat Wassenaar niet bij het kruisje tekent. Mensen met inkomens boven de Euro 57.000 per jaar worden nu Den Haag en de gedwee volgende randgemeenten uitgejaagd. Zij kunnen naar Wassenaar, waar deze hardwerkende mensen naar wij hopen straks nog wel welkom zijn.

Wanneer er dan ook op een slimme manier meer woningen worden gebouwd, dan wordt er aan een oplossing voor het woningtekort gewerkt. De prognoses zijn dat de trek naar de Haaglanden aanhoudt. Laten we daar beleid op vormen en niet de woningmarkt op slot gooien om de verkeerde redenen.

Bronnen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7593420/2/RIS302513%20Huisvestingsverordening%20Den%20Haag%202019

FD 20190615

AD

Tweets: Andre van der Berg, Westland

https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1866/haagse-vvd-wethouder-gelooft-niet-meer-in-vrije-huurmarkt

https://europadecentraal.nl/onderwerp/vrij-verkeer/

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx

https://fra.europa.eu/nl/charterpedia/article/17-het-recht-op-eigendom

http://staatsrechtpraktijk.nl/?p=168

https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4747086/alle-ellende-begint-bij-het-rijksvastgoedbedrijf

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/vrijheden-art.-6-t-m-19/recht-op-eigendom-artikel-17.html

UPDATE lezersreactie Nederlands en Engelstalig) 01-07-2019

DEN HAAG diskwalificeert zichzelf als gastheer voor het nieuwe VN-tribunaal.

binnen het tijdsbestek van slechts twee weken neemt de gemeente Den Haag bij persoon van wethouder Boudewijn Revis* maatregelen aan om Oost Europeanen te weren uit Den Haag, zodat er meer woningen beschikbaar blijven voor de lokale bewoners én solliciteert Revis naar een voor Den Haag lucratief nieuw VN-tribunaal. Zo’n tribunaal brengt werkgelegenheid met zich mee. Met veel mensen die daarvoor naar Den Haag komen, en een woning nodig hebben.

De open sollicitatie naar het nieuwe VN-tribunaal bekrachtigt wat al eerder is gesteld omtrent de maatregelen die Revis in de woningmarkt in Den Haag introduceerde per 1 july 2019. Deze maatregel gaat niet over de woningmarkt, maar heeft als doel Oost Europese burgers te weren naar Den Haag te komen. De maatregel volgt eerdere maatregelen waarbij (vooral) Oost Europese burgers door de zogeheten pandjesbrigade tot midden in de nacht toe in hun huizen worden gecontroleerd. Dat hierbij intimiderend te werk wordt gegaan en het recht op privacy in de woning stelselmatig wordt geschonden is onderhand standaard gebruik in Den Haag.

Het moge duidelijk zijn dat met zulk beleid Den Haag niet de gastheer mag zijn voor een VN-tribunaal dat bedoeld is te oordelen over personen die verdacht worden van het schenden van internationaal humanitair recht en oorlogsmisdaden.

Beter ware het wanneer wethouder Revis, met zijn mede politici in de VVD (premier Mark Rutte incluis) en op lokaal niveau met zijn mede wethouders en de Gemeenteraden in de woonregio Haaglanden aan zelfreflectie doen. En komen tot een beleid dat lokaal, in Den Haag zelf, wel de mensenrechten respecteert. Wel het Europees Verdrag respecteert. Ergo, wel maatregelen neemt die de woningnood oplossen en recht doet aan de Europese burgers die gevrijwaard van invallen door gemeente-ambtenaren in hun woning in Den Haag willen wonen.

Nadat Den Haag haar zaken op orde heeft en mensenrechten zelf ook respecteert kan wellicht een VN-tribunaal naar Den Haag komen. Tot die tijd is zo’n VN-tribunaal beter af in Oost-Europa. Dat ondersteunt immers ook het huidige beleid van Revis, dat erop gericht is dat mensen in Oost Europa blijven.

* Wethouder Boudewijn Revis is lid van de VVD, de partij van de Nederlandse minister president Mark Rutte. Revis vormde en implementeert beleid om gericht Oost Europeanen effectief uit te sluiten van huisvesting in Den Haag. Het motto waaronder de uitsluiting van Oost Europeanen plaats vindt is dat er te weinig woningen zijn voor de lokale bevolking in Den Haag. Dit is een drogreden, nu Revis openlijk stelt dat er wel plaats zou zijn voor het VN-tribunaal in Den Haag.
Den Haag kan met zulk beleid geen gastheer zijn voor het VN-Tribunaal. Dat kan beter in Oost-Europa gehuisvest worden. Voordeel voor de heer Revis: dan blijven er voldoende woningen over voor de lokale bevolking in Den Haag.

Dit artikel n.a.v. de publicatie : “.https://wassenaarders.nl/2019061610538/politiek/de-ondemocratisch-tot-stand-gekomen-huisvestingsverordening-haaglanden-2019-2023-is-discriminerend alsmede de publicatie https://www.ad.nl/den-haag/den-haag-beschikbaar-voor-nieuw-vn-tribunaal-in-internationale-zone~a9507e7a/ . In de publicatie in https://wassenaarders.nl wordt toegelicht hoe het nieuwe beleid vooral Oost Europese burgers in Den Haag treft. Hen wordt het de facto onmogelijk gemaakt nog een woning te huren. Dit is in strijd met het Europees Verdrag.

THE HAGUE disqualifies itself as the host for the new UN tribunal.

within a time frame of just two weeks, the municipality of The Hague decides to measures initiated by alderman Boudewijn Revis * to effectively  ban Eastern Europeans from The Hague, so that more homes remain available for local residents whilst applying for a lucrative new UN tribunal to come to The Hague. Of course: such a tribunal brings employment with many people to come to The Hague . People that need homes which East Europeans now effectively are banned from.

The open application to the new UN tribunal confirms what has already been said about the measures that Revis introduced in the housing market in The Hague on 1 July 2019. These measures are not about the housing market, but aim to keep Eastern European citizens away from coming to The Hague. The measures follow earlier measures whereby (mainly) Eastern European citizens are checked in their houses by the so-called premises brigade. These checks take place at undue moments, even in the middle of the night. The use of intimidation and systematic violation of the right to privacy in the home is standard practice in nowadays The Hague.

It should be clear that with such a policy, The Hague should not be the host of a UN tribunal that is meant to judge individuals suspected of violating international humanitarian law and war crimes.

It would be better if Alderman Revis, with his fellow politicians in the VVD (including Prime Minister Mark Rutte) and at local level with his fellow aldermen and the City Councils in the Haaglanden residential region do self-reflection. To come to a policy that respects human rights locally, in The Hague itself. To respect the European Treaty. Thus, to take measures to actually resolve the housing shortage and to do justice to East European citizens too. To protect East European citizens to from arbitrary raids by municipal officials in their homes in The Hague.

After The Hague has its affairs in order and also respects human rights itself, a UN tribunal may come to The Hague. Until then, such a UN tribunal is better off in Eastern Europe. After all, that also supports Revis’s current policy, which is aimed at keeping people in Eastern Europe.

* Alderman Boudewijn Revis is a member of the VVD, the party of Dutch Prime Minister Mark Rutte. Revis initiated and implements a policy to effectively exclude Eastern Europeans from housing in The Hague. The motto under which the exclusion of Eastern Europeans takes place is that there are too few homes for the local population in The Hague. This is a fallacy, now that Revis openly states that there would be room for the UN tribunal in The Hague.

With such a policy, The Hague cannot host the UN Tribunal. Considering the discriminating policy in The Hague a UN-tribunal could better be housed in Eastern Europe. Advantage for Mr Revis: there will then be enough homes for the local population in The Hague.