Alle berichten van DLW

DLW en het gemeentelijk Corona Noodfonds van 3 miljoen

DLW en het gemeentelijk Corona Noodfonds van 3 miljoen

In het weekend van 19 april jl deed DLW een oproep aan het College om te onderzoeken welke problemen er zijn of te verwachten zijn als het gevolg van de Corona crisis. Daarnaast heeft DLW gevraagd om een gemeentelijk Noodfonds in te stellen om de levendigheid, de werkgelegenheid in ons mooie dorp in stand te houden. Ondersteuning van ondernemers, verenigingen, kerken en culturele instellingen in Wassenaar die dreigen om te vallen is noodzakelijk. In veel gevallen komt men niet of onvoldoende in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Rijk .

 Het college liet weken geleden weten bezig te zijn met een pakket aan maatregelen om de ondernemers in Wassenaar te steunen die qua landelijke steunmaatregelen onvoldoende hulp krijgen of zelfs tussen wal en schip dreigen te vallen. DLW roept ons college op om dit pakket aan maatregelen NU bekend te maken.

Indien het Rijk alsnog zelf een afdoende maatregel presenteert dan kan de gemeentelijke steun met terugwerkende kracht vervallen.

Modehuis Bins moest na 123 jaar aanwezig te zijn geweest in Wassenaar de afgelopen week het bijltje er bij neergooien. Mogelijk is de oorzaak niet uitsluitend de Corona crisis maar het toont wel aan dat er wat moet gebeuren vanuit de gemeente Wassenaar.  De coalitie had plannen om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken , kosten ruim 5 ton. Inmiddels is er een plan wat bijna 3 miljoen moet gaan kosten. DLW is van mening dat we eerst moeten zorgen dat de ondernemers blijven bestaan. Een mooi winkelcentrum is een aardig idee maar zonder ondernemers heb je daar ook weinig aan.

Recent ontving het college (en raad) een noodkreet van de exploitanten op en rond het strand op de Wassenaarse Slag. Er zijn meer schrijnende situaties waarbij de inkomsten wegvallen maar waarbij de gemeente wel aanslagen of legeskosten oplegt zoals huur, ozb, de reclamebelasting of precariorechten.

Vwb de strandexploitanten;

Deze seizoens-exploitanten hadden in januari geen personeel en hebben nu geen omzet, zij zitten in een extra lastige situatie. Toch komen zij (nog?) niet in aanmerking voor enige steun. Voor de kioskhouders en de parkeerplaatsexploitanten geldt dat eveneens.

Normaliter wordt in februari op- en in oktober afgebouwd. Dat brengt kosten met zich mee die met een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan vermeden kunnen worden. Door de genomen veiligheidsmaatregelen hebben deze ondernemers hooguit nog een heel kort seizoen.

Naast lastenverlichting en steun vraagt DLW het college de mogelijkheid te bieden om de strandpaviljoens deze winter te laten staan.

DLW vraagt het gemeentebestuur te besluiten tot een eenmalige tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan. Uiteraard moet dit worden besproken met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer (verpachters aan de gemeente), maar wij verwachten begrip voor deze situatie.

DLW wil graag dat er een raadsbehandeling komt van de brief om tevens te komen tot een algemene bespreking van wat de gemeente kan doen om de leefbaarheid van ons mooie dorp in stand te houden.

Het college zal in kaart moeten brengen welke problemen er in Wassenaar zijn ontstaan of mogelijk gaan ontstaan bij ondernemers, verenigingen, culturele voorzieningen etc. Ook willen wij weten welke problemen door kwijtschelding e/o extra financiële steun kunnen worden opgelost mede mbt behoud van werkgelegenheid . DLW wil dat daarvoor een gemeentelijk noodfonds wordt ingesteld van vooralsnog 3 miljoen.

Veiligheidsregio

25 burgemeesters − voorzitters van de Veiligheidsregio’s, een Gemeenschappelijke Regeling waar Wassenaar onderdeel van uitmaakt − hebben het op basis van de Wet publiek gezondheid nu voor het zeggen. De meest vergaande bevoegdheid is die om gebouwen en/of terreinen te sluiten. De gemeenteraden staan buitenspel en een noodverordening kan niet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dat is kwalijk. Uit de Gemeentewet, die ook voor de Veiligheidsregio’s geldt, volgt dat noodverordeningen niet in strijd mogen zijn met de Grondwet en dat is nu veelal het geval.

De Veiligheidsregio is in strijd met de decentrale rechtstaat principes van Thorbecke . Gemeentelijke autonomie betekent dat op gemeentelijk niveau zelfstandige beslissingen genomen worden. De gemeenteraad is democratisch gekozen en is gemeentelijk het hoogste orgaan. Het rijk kan gemeenten opdragen wetten uit te voeren, die de regering en parlement hebben vastgesteld (medebewind). De handhaving, zoals genoemd in de noodverordening, is aan gemeentelijk aangestelde boa’s.

De raad; het hoogste orgaan in de gemeente

Vandaar dat wij gevraagd hebben deze vragen voor behandeling in de commissies en de raad op de agenda te zetten maar nu al te beginnen met de eerste stappen. Tot onze vreugde heeft het college op 22 april direct gereageerd met de raadsinformatiebrief 41. De daarin genoemde besluiten zijn helaas een druppel op de gloeiende plaat. Het is niet waarom wij als DLW gevraagd hebben maar een eerste aanzet is er tenminste.

Maar DLW heeft ook kritiek omdat het College niet zomaar zonder de raad en zonder financiële dekking deze bedragen kan kwijtschelden. Ook maatregel 1c en 2 roept vragen op. Niet de kiosken of de parkeerterreinen zijn gesloten maar de toegangswegen er naar toe. Er is geen rekening is gehouden met het persoonlijke belang van deze ondernemers door, zonder wettelijke grondslag, hen de mogelijkheid om geld te verdienen te ontnemen. Wordt vervolgd

 

 

 

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

DLW heeft al in 2012 gewaarschuwd dat een gemeenschappelijke werkorganisatie geen oplossing zou brengen voor de 2 ambtelijke organisaties die toen niet naar behoren functioneerden. Wij waarschuwden er zelfs voor dat het samenvoegen van 2 chaotisch functionerende organisaties alleen maar voor een nog grotere chaos zou zorgen. Wij voorspelden ook dat er geen sprake zou zijn van lagere kosten, zoals toenmalige burgemeester Jan Hoekema beweerde, maar dat de kosten sky-high zouden gaan.

D666 burgemeester Jan Hoekema liet de raad geen keuze. Stikken of slikken en de raad ging akkoord.  DLW stemde tegen het voorstel.

De kosten stegen de pan uit en de organisatie presteerde niet. Burgemeester Hoekema werd weggestuurd na een geënsceneerde ambtenarenstaking op Raadhuis de Paauw. De staking was opgezet door een topambtenaar en één van de 2 directieleden (tevens zijnde gemeentesecretaris van Wassenaar) van de niet functionerende werkorganisatie WODV,.

Men wilde dat de burgemeester, de griffier en onze fractievoorzitter zouden opstappen. Wat niet kon gebeurde, de burgemeester werd weggestuurd door ambtenaren en een 3 drietal haatdragende fractievoorzitters die de situatie gebruikten om een persoonlijke vete uit te vechten. De raad stond er buiten.

Wassenaar rolde in een bestuurlijke crisis. Een gemeentelijke herindeling dreigde. VVD-er Charlie Aptroot werd waarnemend burgemeester en hij had slechts één doel en dat was niet de werkorganisatie op orde brengen maar Wassenaar in een fusie met Voorschoten trekken. Gelukkig vertrok hij voortijdig en kregen wij CDA-er Frank Koen als waarnemend burgemeester. Hij respecteerde de wens dat Wassenaar zelfstandig zou blijven en dat lukte. De herindeling was van de baan, maar aan de werkorganisatie deed ook hij niets.

Vervolgens werd VVD-er Leendert de Lange als vaste burgemeester benoemd. Ook hij moet de werkorganisatie aanpakken. Hij kreeg meermaals het advies om stevig in zijn schoenen te staan om de organisatie op orde te brengen omdat de leidinggevenden alles wilden laten zoals het was. De gemeentesecretaris ( voorheen tevens directeur werkorganisatie)  probeert echter ook weer “in positie” te komen door elf weer ambtenaren aan te sturen. Een verwarrende situatie ook voor burgemeester de Lange. Voorschoten lonkt naar de Leidse regio en de sturen richting doorstart van de organisatie.

Gelukkig moeten raad (en inwoners) er volgens afspraak nog over spreken (zie informatiebrief 87). De Lange is een aimabel persoon en kundig bestuurder maar heeft hier nog een “probleempje” op te lossen. Vermoedelijk is ontvlechting van de WODV de enige juiste richting maar voorlopig zijn eerdere maatregelen die aangekondigd werden door Aptroot niet doorgevoerd en is er inmiddels weer tot een uitbreiding van het management besloten.

www.democratischeliberalen.nl

DLW; Nieuwjaarswens…..

DLW; Nieuwjaarswens…..

Je weet dat 2020 er aan komt, maar als je zover is dan komt de verwondering. Wat is er in de afgelopen periode bereikt? Wat zal er terecht komen van de plannen voor 2020? Alleen al op het budget van de nieuwe sporthal schijnt er nu al een tekort te zijn van 4 miljoen (2 miljoen bouwkosten en 2 miljoen aan vergeten sloopkosten). De Werkorganisatie had al lang ontvlochten moeten worden na 6 jaar gestuntel. De coalitie doet het omgekeerde en nog voordat de raad en de inwoners gehoord zijn is er tot een kostenverhogende doorstart besloten!!! De werkorganisatie WODV, de gemeenteraad en het college van B&W is al lang  een futloos gezelschap dat fout na fout maakt en slechts “brandjes blust”.

De coalitie moet zo snel mogelijk opstappen. Dat klinkt vreemd als nieuwjaarswens maar wij zullen het proberen uit te leggen. Het continueren van de coalitie zal, gezien de machtspositie van de gevestigde partijen in Wassenaar, nooit kunnen leiden tot beter bestuur. Als men daartoe in staat was geweest, dan had men dat al lang gedaan.

Het enge gevolg van een brede coalitie is dat er geen kennis en kunde meer nodig is. Een besluit is verworden door simpelweg “de koppen te tellen” van het stemvee. Slechte bestuurders kunnen doen wat zij willen. Ze worden nooit afgerekend op slecht functioneren. In Wassenaar ontbreekt daarboven een collectief geheugen en diverse oppositiepartijen laten zich ook nog eens inpakken door gedoogsteun te verlenen of deel te nemen aan het bestuur. Macht corrumpeert.

Politieke versnippering is een zegen, een minderheidscollege een oplossing!

Versnippering is het gevolg van verlies van vertrouwen in de gevestigde partijen. Veel beloven, weinig waar maken. Versnippering dwingt de gevestigde partijen om met andere partijen samen te werken. Versnippering voorkomt dat men niet meer naar de samenleving luistert. Versnippering zorgt ervoor dat raadsleden zich richten op waar ze voor staan en zich niet laten leiden door wat de partij voorschrijft. Als er wordt gezocht naar gelijkgezinden kunnen er verstandige beslissingen worden genomen. Versnippering heeft tot gevolg dat er daadkrachtige samenwerkingsverbanden ontstaan, dwars door de partijpolitiek heen.

DLW wenst daarom dat coalitie in 2020 uiteen zal vallen en dat een minderheidscollege eindelijk zal leiden tot een beter bestuur. Ik wens u allen veel kracht en wijsheid toe om 2020 tot een succesvol en mooi jaar te maken. Eenheid in verscheidenheid, juist in 2020!

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW

 

 

DLW over de verzwegen financiële tekorten van de gemeente Wassenaar (vervolg)

 

DLW over de verzwegen financiële tekorten van de gemeente Wassenaar (vervolg).

Onlangs stelde de heer van Noort (PvdA) vragen over de bijdrage van onze fractie  Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) begin december in deze krant. Het ging toen over de verzwegen financiële tekorten van de gemeente Wassenaar. De heer van Noort begreep er niets meer van. De coalitie zegt dat alles zo geweldig gaat en dat er geld wordt overgehouden en nu zei DLW dit. De kritiek leek “wel hout te snijden” aldus van Noort.

Inmiddels begrijpt de heer Jan van Noort het weer niet en de opende de PvdA zelfs op facebook een aanval op DLW. Rekenen is niet de sterkste kant van de gedoogpartij PvdA maar dat weten wij al jaren. De PvdA heeft op zich altijd weinig inbreng maar dat komt omdat zij geen oppositie voeren maar gedoogpartij zijn en blij zijn als zij in ruil voor hun blinde steun een paar politieke broodkruimels toegeworpen krijgen. Veelal onthouden zij zich van een bijdrage of zij sluiten zich aan bij de voorgaande spreker. Dat is natuurlijk niet hoe het duale systeem behoort te functioneren. Zij zijn daarin niet de enige fractie die dit zo doet. Feitelijk zijn er maar 2 fracties die oppositie voeren en dat is zeer bedenkelijk. Zonder wrijving geen glans en de trein kan alleen maar op de rails blijven als er dwarsliggers zijn

DLW waarschuwt al sinds 2008 dat er tientallen miljoenen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen en dat dit zo niet door kan gaan. Wethouder Schokker reageerde op de vragen van de heer van Noort en haastte zich te zeggen dat alles prima in orde is. Eerder reageerde CDA fractievoorzitter Everard al dat ”de financiën in Wassenaar steeds beter op orde zijn”.

Nou dat is dan fraai, dat de CDA die al die jaren in de coalitie zit, die nu eindelijk de boel op orde heeft. Maar het is anders, de coalitie maakt er een ontzettende puinhoop van. Wij zullen het proberen simpel uit te leggen.

Stel U heeft 50 euro inkomen en U geeft 50 euro uit. Een “sluitende begroting” derhalve. U heeft echter ooit wat geld geïnvesteerd in aandeeltjes NUON. Bij verkoop krijgt U 60 euro meer dan dat het U gekost heeft. Dat geld stopt U in de spaarpot.

De volgende week heeft U weer 50 euro inkomen maar U geeft 65 euro uit. Geen probleem, U pakt 20 euro uit de spaarpot (60 euro wordt 40 euro) en er is 50 + 20 = 70 euro om uit te geven. U geeft echter “maar” 65 euro uit.

Vervolgens stelt u juichend dat u een “sluitende begroting” heeft en zelfs 5 euro overhoudt. Die 5 euro stopt U weer in de spaarpot. Die spaarpot wordt dan 40 plus 5 euro = 45 euro maar dat was 60 euro het jaar ervoor. In plaats van 5 euro over te hebben is er een tekort van 15 euro. En zo gaat dat al jaren.

Maar dat is niet alles, inmiddels zijn de Belastingverordeningen 2020 vastgesteld. DLW meent dat deze niet rechtmatig zijn vastgesteld. Zelfs de meeste belastingtarieven zijn niet vastgesteld. Indien U volgend jaar bezwaar maakt bij de rechter tegen een aanslag dan heeft U grote kans dat u niet hoeft te betalen. 2020 kan een duur jaar worden voor de gemeente.

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2020.

 

DLW over de verzwegen structurele tekorten van de gemeente Wassenaar.

DLW over de verzwegen structurele tekorten van de gemeente Wassenaar.

Helaas was onze fractievoorzitter Paulides verhinderd bij de Begrotingsraad in oktober jl. Hij had ze “de oren gewassen”. Nu zou je denken dat er toch wel wat raadsleden zijn die financiële stukken kunnen lezen. Echter dat is niet het geval. De one-issue oppositie partij HVW heeft financiën als stokpaardje, maar zelfs fractievoorzitter /econoom  Henri Hendrickx  had de malversaties niet door. De wethouder financiën Hubert Schokker( CDA) sprong een spreekwoordelijk gat in de lucht dat de begroting er doorheen was. Dat had hij niet verwacht.

Ook Iwein Borm-(VVD), Marion Gout (D66) en Fred Weijn (LokaalWassenaar!) als dé financiele experts van hun fracties willen het blijkbaar niet door hebben dat de begroting niet klopt. Zijn zij het klapvee en mogen zij geen kritiek hebben? Met al het positieve nepnieuws vanuit de coalitie is het natuurlijk niet wenselijk om een vinger op de zere wonde te leggen. Opmerkelijk is ook dat een organisatie naast het hoofd financiën gebruikt maakt van een  externe accountant en een onafhankelijke concerncontroller.

Begroting 2020 – 2023_Wassenaar

De truc is om een eerder gevormde reserve als inkomsten op te nemen zodat de tekorten in de Begroting 2020 worden “verstopt” maar het vermogen daalt wel degelijk dus is er een keihard tekort.

Met brief PZH-2019-681299080 DOS 2019-0001026 d.d. 10 april 2019 waarschuwt de Provincie Zuid Holland de gemeente Wassenaar nogmaals dat;  “Wanneer na ons onderzoek blijkt dat uw begroting en meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg en mogelijk preventief toezicht. Als preventief toezicht wordt ingesteld heeft u eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen.”

Brief dd 09-04-2019 Prov. ZH inz. gemeenschappelijk financieel toezichtkader en begrotingscirculaire 2020-2023

In 2018 heeft de gemeente Wassenaar maar op het nippertje een preventief toezicht van de toezichthouder de Provincie Zuid Holland kunnen ontlopen door alsnog aan te tonen dat de ingeboekte bezuinigingen haalbaar waren en dat de structurele inkomsten en uitgaven in evenwicht zouden komen.

Er volgden hals over kop andere bezuinigingen om de toezichthouder tevreden te stellen. Wassenaar ging langs het randje van de afgrond, maar er mocht geen greep uit de reserves meer gedaan worden om de begrotingen sluitend te maken. Toch gaat dit college gewoon door met het gebruiken van de reserves om de begroting sluitend te krijgen waarbij gesteld wordt dat er in de Kadernota 2020 besluiten voor investeringen zijn genomen.

Als men het Raadsbesluit leest wat bij de Kadernota hoort kan men constateren dat er helemaal geen besluiten over investeringen zijn genomen of in ieder geval dat er geen reserves en voorzieningen zijn ingesteld. Desondanks gaat de gemeente over tot aanbesteding terwijl de kapitaalslasten pas gaan verschijnen in de Jaarrekeningen van de volgende jaren zodra de investeringen plaats hebben gevonden. Naar mening van DLW is dat niet rechtmatig en worden op een tricky manier de investeringen en de kosten onzichtbaar gemaakt en naar de toekomst verschoven.

Raadsbesluit bij de Kadernota

Raadsbesluit [Z/19/029504/139195]

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019 ; 

overwegende dat de raad het financiële kader van de begroting vaststelt;

gelet op artikel 3 van de Financiële verordening van de gemeente Wassenaar;

 b e s l u i t:

 De uitgangspunten voor de ramingen voor de begroting 2020 vast te stellen;

  1. De kadernota als uitgangspunt te nemen voor nog te treffen dekkingsmaatregelen;
  2. Het college opdracht te geven de komende maanden voorstellen te doen ter dekking van het tekort;
  3. Als uitgangspunt voor de dekking te nemen: 50% uit bezuinigingen en 50% uit inkomstenverhogingen;
  4. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2020-2023 een sluitend meerjarenperspectief vast te stellen;
  5. De volgende besluiten te nemen over ramingen uit de kadernota:

6a. Het nadeel op de afvalstoffenheffing van € 631.588 structureel te dekken als volgt: 

 6b. Het nadeel op rijbewijzen en paspoorten te dekken door een taakstellende verlaging van de lasten en de WODV te verzoeken dit uit te voeren;

 6c. Voor functie van de bibliotheek binnen het sociaal domein € 100.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het voordelig saldo op de BUIG-gelden;

 6d. De bezuiniging op de kapvergunning voor 2020 voor € 18.000 te laten vervallen;

 6e. Het prijsindexcijfer van 1,4% niet door te berekenen in leveringen derden en  subsidies;

 6f. De stelposten loon- en prijscompensatie in te zetten ter dekking van het tekort.

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar  gehouden op woensdag 10 juli 2019

de griffier                                                                                       de voorzitter,

 drs. G. de Schipper-Tinga                                                           J.F. Koen

In de Begroting 2020-2023 wordt onder de tabel 2 op pagina 23 wordt wel het volgende opgemerkt:

Toelichting op de Tabel

Op 10 juli 2019 heeft de raad de Kadernota 2020 vastgesteld. De Kadernota sloot met een aanzienlijk nadelig saldo waardoor bezuinigingen en inkomstenverhogingen noodzakelijk waren.

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

Dit is het saldo zoals gepresenteerd in de Kadernota en met de raad besproken op 10 juli 2019.

Ondanks het feit dat deze projecten (in totaal circa 10 miljoen!!) al aanbesteed worden zijn er geen reserves of voorzieningen ingesteld. Onze fractie is van mening dat ook dit soort verplichtingen nu al in de Begroting 2020-2023 terug te vinden moeten zijn zoals ook voorgeschreven in onze Financiële Verordening 2018 (met aanpassing 2019) artikel 11 Reserves en Voorzieningen lid 4 “; In de jaarstukken en de begroting wordt een actueel overzicht van de stand van zaken en mutaties in de reserves en voorzieningen opgenomen”.

Er zijn met het Begrotingsbesluit 2020-2023 geen voorzieningen of reserves ingesteld voor de beweerdelijke besluiten van genoemde investeringen. Dat blijkt uit het genomen raadsbesluit:

Raadsbesluit Begroting 2020-2023;

Raadsbesluit [Z/19/029503/154091]

 De gemeenteraad van Wassenaar,

 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019 ; 

overwegende dat de raad op grond van zijn kaderstellende functie de begroting vaststelt;

gelet op artikel 191 van de gemeentewet ;

 b e s l u i t:

 De programmabegroting voor 2020 inclusief dekkingsplan vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2021-2023.

  1. Het positieve saldo van de begroting te reserveren op taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
  2. De 1e wijzigingsverordening van de financiële verordening Wassenaar vast te stellen.
  3. De volgende belastingverordeningen voor 2020 vast te stellen:

– Verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2020;

 – Verordening begraafplaatsrecht Wassenaar 2020,   inclusief de daarbij behorende tarieventabel;

 – Verordening hondenbelasting Wassenaar 2020;

 – Verordening liggeld Wassenaar 2020;

 – Verordening marktgeld Wassenaar 2020;

 – Verordening precariobelasting Wassenaar 2020,     inclusief de daarbij behorende tarieventabel;

 – Retributieverordening Wassenaar 2020, inclusief de   daarbij behorende tarieventabel.

– Verordening rioolheffing Wassenaar 2020;

 – Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2020.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar  gehouden op woensdag 30 oktober 2019

 de griffier,                                                                                 de voorzitter,

drs. A.H. Schouten                                                                    drs. L.A. de Lange

Duidelijk is ook uit alle stukken te zien dat geen besluit is genomen over het instellen van voorzieningen en reserves voor de beweerdelijke genomen investeringsbesluiten. Eveneens is er niet voldaan aan de verplichting om een actueel overzicht van voorzieningen en reserves op te nemen in de begroting. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 staat onder e. Presentatie in de begroting onder de kop 2.2. Nota Reserves en Voorzieningen over reserves-

De aanpassing Financiële Verordening 2019 (op de Financiële Verordening 2018 )had overigens ook rechtsgeldig aangepast moeten worden in de Begrotingsraadvergadering.  Ook hier is het overigens weer eens misgegaan met het besluit. Een andere keer meer over deze knullige “beginners”fouten.

Wat is er volgens DLW aan de hand met de Begroting 2020 van de gemeente Wassenaar?

Zie voor de stukken waar het over gaat;  https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/begroting-2020-gemeente-wassenaar-met-gepast-optimisme-en-gezond-realisme_20419.html

Op pagina 17 staan de begrotingssaldi.

Op pagina 23 staan (verstopt!!) de werkelijke saldi van opbrengsten/baten en kosten/lasten, zonder dat daar in de begroting en de begrotingsbehandeling enige aandacht aan werd besteed.

De Infographic die -heel populair- gepresenteerd  wordt op pagina 16 met een overschot klopt dus niet.

 

Pagina  16:  “Totale inkomsten” € 60.773.000

Uitgaven van                                       € 60.356.000

Het aangegeven voordelig saldo €     417.000

Op pagina 135 wordt een geprognosticeerde balans gepresenteerd;

Eigen vermogen 31.12.2019                                                                                         € 60.138.000

De jaarrekening 2018 geeft een Eigen vermogen per 31.12.2018                  € 64.514.000

Vermogensachteruitgang in 2019                                                                                € 4.376.000

Verwacht nadelig saldo over 2019:                                                                             €  4.376.000

Volgens pagina 135 wordt er over 2020 een vermogensachteruitgang verwacht van € 1.270.000 en over 2021 van € 648.000 en 2022 van € 352.000. Dit komt niet overeen  met gepresenteerde saldi van baten en lasten op pagina 17 en pagina 23. Dus de vermogenspresentatie in de geprognosticeerde balans klopt ook niet.

DLW heeft de cijfers minutieus nagerekend en constateert onweerspreekbaat wat de nu reeds voorziene structurele tekorten zijn over de komende jaren. Dat blijkt uit de daling van het Eigen Vermogen.

Die cijfers wijken, opmerkelijk genoeg, aanmerkelijk af van de door de gemeente Wassenaar zelf gepresenteerde cijfers in de persberichten maar zijn in het een en hetzelfde document terug te vinden  maar geen raadslid heeft er wat over opgemerkt.

In de cijfers zijn de kapitaallasten van de investeringen welke de gemeenteraad al heeft goedgekeurd nog niet verwerkt evenals de voorgenomen investeringen waarover nog geen besluit is genomen.

Jaar   2018   2019  2020   2021  2022   2023
Eigen Vermogen 64514 60136 58868 58220 57668 57668
Structureel tekort    –4376 1270    –648    –352  

Resumerend alle bedragen uit de Begroting 2020-2023 in één overzicht;

Jaar Pag. 17 tabel 2 Pag. 23 tabel 4 Pag. 16 Infographic Pag. 135 tabel EV
2020 voordelig  €   417.000 nadelig     € 853.000 voordelig  € 417.000 nadelig €  1.270.000
2021 voordelig  € 1.189.000 voordelig € 541.000 nadelig €     648.000
2022 voordelig  €    225.000 nadelig     € 128.000 nadelig €     352.000

Waarom geeft het college van Wassenaar juichende persberichten uit over onze financiën en zijn de gegevens in een en hetzelfde document tegenstrijdig? Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) waarschuwt al jaren voor de malversaties en de exorbitante uitgaven maar iedereen denkt (te beginnen indertijd met Cees Tukker-CDA)) dat de Wassenaarse geldbergen tot in de hemel reiken. De bodem van de schatkist komt inmiddels wel in zicht en de lasten voor de inwoners stijgen navenant.

Worden de inwoners bij voortduring belazerd of kunnen ambtenaren en wethouders niet rekenen?. In ieder geval is er over 2019 tot en met 2022 een tekort of zo u wilt een vermogensachteruitgang van ruim 6,5 miljoen terwijl de gepresenteerde cijfers een overschot presenteren. In ieder geval heeft bij de begroting ook de accountant en de concerncontroller meegekeken! dus is het onbegrijpelijk dat deze discrepanties in een en hetzelfde document te vinden zijn lijkt ons.

DLW is benieuwd of  de toezichthouder (de Provincie Zuid Holland) wakkere accountants heeft. Meerdere jaren een geprognotiseerd tekort en het preventieve toezicht ligt weer op de loer.

www.democratischeliberalen.nl