Alle berichten van DLW

De ondemocratisch tot stand gekomen Huisvestingsverordening Haaglanden 2019-2023 is discriminerend.

 

De ondemocratisch tot stand gekomen Huisvestingsverordening Haaglanden 2019-2023 is discriminerend.

Dinsdag 18-06-2019 behandelt de Wassenaarse gemeenteraad de Huisvestingsnota 2019-2023. Kwalijk is dat de niet wettelijk verplichte huisvestingsverordening in de meest denkbare achteraf kamertjes door een allesbehalve democratisch gekozen clubje, de Bestuurlijke Tafel Wonen, in elkaar is gedraaid. Alles moet wijken voor de ‘ongedeelde regio’. Hot item is de maatregel om bepaalde groepen van mensen huurwoningen te ontzeggen. ‘Eigen volk eerst’ mensen zijn er altijd al geweest. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen.

Het valt in de geschiedenis op, omdat het door deze mentaliteit altijd verkeerd afloopt. Toch staat er steeds weer iemand op om door middel van deze populistische onderbuikgevoelens de boel op te hitsen.  De 2e kamer  verkiezingen komen er aan en de VVD wil blijkbaar stoer doen en probeert tegenwicht te bieden aan de FVD en de PVV

“We wisten het niet”.

Het zou natuurlijk kunnen dat je het niet geweten hebt. ‘Wie het eigen volk is en wie die anderen zijn, wordt naarmate de tijd verstrijkt meestal steeds duidelijker. Helaas hebben veel mensen dat pas in de gaten als het te laat is. Eigen volk eerst’ uitdragers zijn heel handig in het verpakken van hun verderfelijke boodschap. Ze proberen het te verpakken in geleuter over grotere veiligheid, beter onderwijs of meer handen aan het bed. Maar als je een klein stukje verder kijkt, dan zie je de werkelijke onderliggende boodschap die er altijd is. Het ‘eigen volk’ moet beschermd worden om er zelf politiek beter van te worden..

De Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis nam, in dit geval met de ondemocratisch tot stand gekomen Bestuurlijke Tafel Wonen in de woonregio Haaglanden, het voortouw en zegt dat de maatregel nodig is om de huurwoningen in de middensector te behouden. Hij zegt daarmee te willen bereiken dat de leraar, politieagent en verpleegkundige een betaalbaar huis kunnen huren in de Hofstad. ‘We nemen deze maatregel niet zomaar, aldus Revis”. Hij vergeet echter dat deze mensen voornamelijk op onregelmatige tijden werken en veelal toch al in Zoetermeer of Pijnacker-Nootdorp wonen. Zij hebben nauwelijks last van files. De bereikbaarheid van de stad is daarmee geen issue zoals hij wel suggereert. Ook zal iedere leegkomende woning geruime tijd leegstaan. Bevordert dat de beschikbaarheid van huurwoningen? Revis vergeet ook dat particuliere beleggers Den Haag zullen gaan mijden en last but not least er zijn al ontwijkingsconstructies bedacht. Probleem is echter dat de hele regio in Haaglanden voornemens deze huisvestingsverordening over te nemen. Voornemens is eigenlijk het verkeerde woord. De gemeenteraden moeten tekenen bij het kruisje zonder enige vorm van inbreng of aanpassing. Zo ook Wassenaar.

Het huidige voorstel lost én het probleem van het woningtekort niet op én schendt de grondrechten van de burgers in de gemeenten en daarbuiten. Een voorrangsregeling is acceptabel, een discriminerende maatregel waarin groepen van mensen worden uitgesloten is onacceptabel en in strijd met de het vrije verkeer van personen en goederen in Europa.

Particuliere beleggers zullen daarnaast de Haagse woonregio gaan mijden voor broodnodige investering. Reeds aanwezige particulier verhuurder hebben al ontwijkingsconstructies bedacht. Democratische Liberalen Wassenaar ontving hierover een brief waarin puntsgewijs de tekortkomingen van het voorgestelde nieuwe beleid kort worden benoemd. De briefschrijver riep de Wassenaarse politieke partijen om niet mee te tekenen. Een huisvestingsverordening is wettelijk niet verplicht.

 

Ingezonden brief, afzender bekend bij DLW

 Haaglanden, 10 juni 2019

Nieuw beleid van Revis klinkt goed maar gaat ten koste van onze grondrechten! Ook Wassenaar kleurt bruin

Het nieuwe beleid van Revis (VVD, wethouder Den Haag) klinkt zo mooi: betaalbare woningen, voor onze politieagenten, leerkrachten en verpleegkundigen. Wie wil dat nou niet?

Iedereen wil dat. Het probleem is de wijze waarop Revis dit wil gaat doen. Je denkt: hij gaat eindelijk nieuwe woningen bijbouwen. Iets wat de gemeente Den Haag al jaren verzuimt. Maar nee hoor. Revis legt de problemen gewoon terug in de maatschappij, met voorstellen die leiden tot MINDER woningen, en MEER lasten. Tegelijk zet Revis een administratieve muur op, waar de muur van Trump aan de Mexicaanse grens mee in het niets verdwijnt. Eigenlijk zegt Revis, net als alle andere populisten: EIGEN VOLK EERST. En bijna de gehele gemeenteraad – inclusief de politici in de randgemeenten – staan er luid klappend bij, in plaats van dat zij de democratische rechten van hun burgers beschermen.

Kortom, wie de maatregel bestudeert ziet dat Revis de problemen in de woningmarkt niet oplost, maar juist verergert. De maatregel schendt ondertussen wel onze basisrechten. De feiten:

het EIGEN VOLK EERST beleid van Revis.

De maatregelen stellen:

 • Huisvestingsvergunning; Verhuurders moeten zelf een huisvestingsvergunning aanvragen als zij een woning verhuren met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens (720,42 euro) en kleiner dan de huurprijs die correspondeert met een waarde volgens het WoningWaarderingsStelsel (puntenstelsel) van 185 punten (huurprijs van 951,19 euro).
  [ http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx ]
 • Resolute, maar tijdelijke maatregel: Volgens de wethouder (Revis) zijn de voorgestelde maatregelen juridisch houdbaar. Huishoudens moeten hun inkomen straks aantonen met een inkomensverklaring van de Belastingdienst. ‘Dat formulier wordt vaker gebruikt.’ [ http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx ]

Revis weert buitenlanders, en handelt in strijd met Europees Verdrag!

De EU hecht grote waarde aan een goed functionerende interne markt binnen Europa. Dit met als doel om groei en welvaart in alle lidstaten te stimuleren. Hiervoor is het belangrijk dat personen, diensten, goederen en kapitaal op deze markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

Het belemmeren van het vrije verkeer en dus van deze vier vrijheden is op basis van het EU-Werkingsverdrag verboden. Daarom moeten decentrale overheden alle wet- en regelgeving aanpassen die belemmeringen opwerpt voor het vrije verkeer en daarbij al dan niet bewust onderscheid maakt tussen personen, diensten, goederen of kapitaal uit eigen land en uit andere Europese lidstaten. https://europadecentraal.nl/onderwerp/vrij-verkeer/

Echter, de maatregelen van Revis zijn zo ingericht dat praktisch ‘ ongewenste ‘ mensen van buiten Nederland geweerd worden. De feiten op een rij in een praktijk voorbeeld:

 • Jan woont in een woning met 175 punten. Deze valt onder de nieuwe regeling van Revis (VVD)
 • Jan zegt op 28 juli de huur op. De wettelijke huuropzegtermijn is 1 maand per de eerste van de opvolgende maand. Ergo, de huur van de woning van Jan eindigt 31 augustus.
 • Nieuwe huurder wil huren. De nieuwe huurder kan werk krijgen in Den Haag, maar woont nog in Polen.
 • Om werk te krijgen moet de nieuwe huurder een BSN nummer hebben,
 • Om een BSN te krijgen moet de nieuwe huurder zich inschrijven bij BRP in Den Haag
  • de afspraak hiervoor kan oplopen tot 6 weken
 • Om zich in te schrijven heeft de nieuwe huurder een huurovereenkomst nodig
 • Om de huurovereenkomst aan te gaan moet de nieuwe huurder een huisvestingsvergunning van de gemeente Den Haag ontvangen.
  • de gemeente Den Haag stelt voor de verstrekking hiervan een termijn van 8 tot 12 weken.
 • let wel: de woning zal in voorkomend geval dus vanaf 1 september twee maanden leegstaan.
 • de verhuurder zal niet kiezen voor de grote onzekerheid of de nieuwe huurder uit Polen de woning uiteindelijk wel mag betrekken.
 • nu de nieuwe huurder uit Polen geen woning kan krijgen, kan deze zich niet kan vestigen in Den Haag, kan hij ook het werk in Den Haag niet nemen.
 • effectief weert Revis met zijn nieuwe maatregel mensen uit Oost Europa die in Den Haag willen werken en wonen.
 • Willen ze dat wel, dan dwingt hij hen tot inwoning, samenhokking en al die gedragingen die hij zegt te willen voorkomen, en die juist tot grote zorgen en spanningen in de samenleving leiden.
 • Kortom: Revis creëert het probleem dat hij Oost Europese (stads)genoten verwijt en waarvan hij zegt deze problemen te willen voorkomen.

Nu kunt u denken. Prima. Er is al zo’n tekort aan woningen. Het besluit om mensen te weren gaat echter in tegen het Europees Verdrag. Vandaag zijn het de Oost-Europeanen die niet welkom zijn. En morgen?

Revis bevordert segregatie:

De segregatie van het beleid gaat verder. De gemeente stelt beleidsmatig te bevorderen dat mensen uit verschillende sociaal economische groepen door elkaar wonen. Door nu de groep hogere inkomens uit te sluiten van het bewonen van huizen met een huur van € 720 tot € 950, vindt verdere segregatie plaats. Mensen uit deze groepen worden uit de gebieden verjaagd naar de randwijken.

Revis (VVD) onteigent hardwerkende spaarders.

U heeft uw leven lang gewerkt, een huis gekocht en dit verhuurd? U moet wel iets doen met uw met hard werken en zuinig sparen verdiende vermogen. Immers, de rendementsheffing van vier procent is met de huidige rente pure diefstal, zoals in de uitspraak van de Raad van State (gepubliceerd in het FD van 15 juni 2019) ook bevestigd is. (De Raad van State noemde de 4% fictief rendement op vermogen in Box 3 een: “ onevenredig zware last “, juristentaal voor “ de overheid besteelt u.”). Het Europees Verdrag beschermt de burgers met de afspraken rondom het ‘ ongestoord genot van eigendom “. D.w.z., u hebt het recht dat uw bezit u niet ontnomen wordt.

Met betrekking tot Europese afspraken staat de regel van Revis ook op gespannen voet met het Europees Verdrag dat het ‘ ongestoord genot van eigendom ‘ borgt.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 17: het recht op eigendom;
Een ieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom
worden ontnomen, behalve in het algemeen belang i de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik
van de goederen kan bij wet worden geregeld in zoverre als het algemeen belang dit vereist.

Nu zult u ermee bekend zijn dat de Overheid zich al gauw op het standpunt stelt dat het algemeen belang gediend wordt met de onteigening. Het reguleren van eigendom in overeenstemming van het algemeen belang is daarbij een vast adagium om burgers hun eigendom te kunnen ontnemen. Deze overweging houdt bij de regeling van Revis geen stand. Het algemeen belang wordt immers niet gediend met de regeling van Revis (of althans de belangengroep achter Revis).

Zoals uit het voorbeeld blijkt leidt de regel tot meer leegstand, wat een ontneming van eigendom van de huiseigenaren (verhuurders) betreft. Hier is bovendien geen belang mee gemoeid. Sterker nog: er is een tekort aan woningen, en deze regel bevordert leegstand waarmee het woningtekort de facto toeneemt.

Hier komt nog bij dat nu Revis huurders met voldoende inkomen verbiedt deze woningen te huren, de huur zou moeten plaatsvinden aan huurders met een verhoogd risico dat zij gezien hun inkomen de huur niet kunnen betalen. Dit leidt tot problemen voor de huurders, maar treedt ook in het recht op het ongestoord genot van eigendom door de verhuurder.

Overigens, een deel van de problemen zou voorkomen kunnen worden indien de huisvestingsvergunning vlot vergund zou worden. Zo moeilijk hoeft het niet te zijn indien dit juist georganiseerd is. Echter, ook hier faalt Revis. Hij gunt zijn ambtenaren acht tot twaalf weken de tijd om de vergunningaanvraag te beoordelen. Welk algemeen belang is hiermee gemoeid dat het de ontneming van eigendom rechtvaardigt?

Gewone man als huurder de dupe: Revis bevoordeelt mensen in overheidsdienst.

U kent Den Haag. Alle grote kantoren die voldoen aan de eisen voor goed openbaar vervoer liggen vlakbij het Centraal Station. En bijna al die grote kantoren worden bevolkt door ambtenaren. Mensen uit de echte economie, waar onze welvaart verdiend wordt, die mogen nog een tijdje met tram of bus verder reizen.

Revis zegt eigenlijk met zoveel woorden ook dat hij groepen mensen wil bevoordelen, en andere groepen mensen wil weren:

Revis’ plan is vooral gericht op de ‘hardwerkende Hagenaars’ die in de publieke sector werkzaam zijn. Leraren, verplegers en politieagenten moeten de mogelijkheid krijgen om in Den Haag te kunnen wonen. [ https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1866/haagse-vvd-wethouder-gelooft-niet-meer-in-vrije-huurmarkt ]

En ja, leraren, verpleegkundigen en politieagenten en al die ambtenaren in de publieke sector dienen allemaal Nederlands te spreken. Oost-Europeanen zijn duidelijk het uitbijtertje bij de ‘ VVD ‘ bewindsman. Premier Rutte en zijn kompanen zoals Revis en Aptroot laten hiermee hun echte gezicht zien. Het Westland, in de persoon van Andre van der Berg steekt zijn steun voor het ‘ anti-Polen ‘ beleid van Den Haag niet onder stoelen of banken.

Maar niet alleen Oost-Europeanen vallen bij Revis (VVD) buiten de boot. Zo stelt Revis ook onomwonden dat de woonagenda erop gericht is huurwoningen te verschaffen aan mensen in de publieke dienst. Ambtenaren dus. Want die zijn belangrijk volgens Revis. En natuurlijk, ambtenaren zijn ook belangrijk. Maar waarom zou iemand die voor een bedrijf werkt, mooie dingen ontwikkeld, en ook hard werkt achtergesteld moeten worden bij de ambtenaar?

Meer dan 50% van onze economie is al overheid. Dat wil zeggen dat de gewone economie, mensen in het MKB incluis al de belastingen betalen om deze overheid met het leger aan ambtenaren te betalen. De volgende stap die de overheid nu zet is dat ambtenaren vlakbij mogen wonen. En mensen die hard werken de stad uit worden gejaagd. Voor hen is geen woning beschikbaar.

Let hierbij ook op artikel 2.7.1.d van de huisvestingsverordening. U voldoet aan alle vereisten. Echter, een andere woningzoekende komt op basis van de huisvestingsverordening in aanmerking. U krijgt dus geen huisvestingsvergunning. Zo wordt voor iedereen niet in overheidsdienst de vrije huurmarkt de facto nog minder toegankelijk gemaakt.

Handhaving?

Revis voorziet geen problemen in de handhaving. Echter, deze rammelt aan alle kanten. Immers, de regeling is gebaseerd op de waarde van de woning overeenkomstig het Rijks WoningWaarderingsStelsel. Maar welke woningen zijn dat nu? Het lijkt zo simpel:

 Revis stelt: woningen met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens (720,42 euro) en kleiner dan de huurprijs die correspondeert met een waarde volgens het WoningWaarderingsStelsel (puntenstelsel) van 185 punten (huurprijs van 951,19 euro). Maar er is geen centraal register met de puntentellingen van de Woningen. Sterker nog, een van de kwesties waar voor de huurcommissie de meeste geschillen om gevoerd worden is juist de puntentelling. Het puntenstelsel beoordeelt bovendien niet de feitelijke situatie, een deel van de punten is immers gebaseerd op de WOZ waarde, met een peildatum die tenminste een jaar achterop loopt.

Revis heeft hier een lumineuze oplossing voor geopperd: De WOZ rapporten van de woningen. Het geeft weer aan hoe weinig Revis echt in oplossingen denkt. Kijk uw WOZ rapport erop na: er staat geen puntentelling conform het WoningWaarderingStelsel op. Sterker nog: dat kan ook niet. De WOZ is gebaseerd op andere panden dan uw pand. De lengte van de aanrecht (onderdeel van de puntentelling) staat echt niet op uw WOZ rapport, en de lengte van de aanrecht van het WOZ vergelijkingspand heeft niets van doen met de lengte van de aanrecht bij uw pand. Ook de WOZ waarde staat los van de puntentelling. Revis baseert zijn ‘ oplossingen ‘ juist op de grote tekortkomingen in het huidige stelsel.

Voor de beoordeling of de huurder in aanmerking komt voor de huisvestingsvergunning baseert de gemeente zich op de fiscale aangifte. Dit bevoordeelt opnieuw mensen die zwart werken, met uitkeringen of anderszins frauderen. Zij hebben dankzij hun fraude nu extra gewin: ze komen eerder in aanmerking voor een woning. Iedereen die de (Haagse) woonmarkt kent weet dat fraude veel voorkomt, en dat de overheid nauwelijks handhaaft.

We noemden al dat mensen die van buiten Nederland komen dus worden uitgesloten. Zij hebben immers geen fiscale aangifte. Daarnaast mogen zoals eerder al vastgesteld bepaalde groepen voorkruipen. Ook als u al in Nederland woont en werkt. Den Haag daar mag u van Revis c.s. straks niet meer wonen.

Jarenlang wanbeleid door de gemeente Den Haag

Stedenbouwkundigen die op grotere schaal naar den Haag kijken als een Metropool, begrijpen de overweging ook niet. Zoetermeer is in de moderne stadsbegrippen gewoon een wijk van Den Haag. Mensen zoals politieagenten en verpleegkundigen die in 24-uurs diensten werken rijden buiten de spits in een kwartiertje van huis in Zoetermeer naar werk in Den Haag. Het probleem dat Revis hoort op te lossen is het tekort aan woningen.

Met betrekking tot het probleem, het tekort aan woningen, stelt Revis nieuw beleid op: splitsen van woningen wordt tegengegaan. Bij een tekort aan woningen kiest Revis er dus voor om het tot stand brengen van nieuwe woningen tegen te gaan.

Het tekort aan woningen volgt een jarenlang gemeentelijk beleid dit tekort tot stand te brengen. Bij de totale nieuwbouw van grote delen van bijvoorbeeld de Schilderswijk is ervoor gekozen deze nieuwbouw laag te houden. Twee etages meer zou het woningtekort grotendeels hebben voorkomen. De hogere concentratie van mensen zou de efficiëntie van het openbaar vervoer versterkt hebben. Hier is door de gemeente niet voor gekozen. De rekening wordt nu bij de burger, zowel huurder als verhuurder, zowel Hagenees, Hagenaar als nieuwkomer neergelegd.

Burgemeester Aptroot (ook VVD) van Zoetermeer heeft al aangekondigd het beleid van Revis te gaan volgen. De randgemeenten bespreken dit ook. Doen ze niet mee, dan komen alle Oost-Europese nieuwkomers straks in de dorpen om den Haag heen is de impliciete dreiging. De gemeente Westland sluit zich ook al enthousiast aan bij de populist Revis. Hiermee stuurt de gemeente Westland gericht op het huisvesten van Oost-Europese arbeidsmigranten in de zogenaamde Polen-hotels. Ondanks de grote zorgen daarover onder de bevolking. Polen-hotels belemmeren integratie.

Het beleid van Revis is niet houdbaar. Ambtenaren die dit willen zeggen wordt de mond gesnoerd. Klokkenluiders krijgen het signaal beter te zwijgen of anders worden zij straks ook vervolgd. Net als andere klokkenluiders. En ondertussen wordt het echte woningtekort in Den Haag door Revis niet opgelost.

Ondemocratische ‘ Bestuurlijke Tafel Wonen ‘  Den Haag

Revis blijkt trouwens een loopjongen te zijn. Dat zijn ze bij de VVD ook zo gewend. Het plan is bedacht in het achterkamertje Bestuurlijke Tafel Wonen. Doel van deze strategiegroep is om een Woonregio om Den Haag heen tot stand te brengen. Dat betekent: Den Haag heeft een probleem gecreëerd, komt met een ‘ oplossing’, en de rest mag tekenen bij het kruisje. Het is een enorm ondemocratisch proces, waarbij belangengroepen zoals de woningcorporaties invloed zeer veel krijgen. Zo worden problemen (die de gemeenten en de woningcorporaties hebben veroorzaakt) bij de burgers gedumpt, en zo kunnen beroepsbestuurders weer vrolijk verder. Deze kliek heeft de maatregel bedacht, ten koste van huurders, verhuurders, beleggers, en uiteindelijk de bewoners van de hele regio. Meer woningen gaan er zo immers niet bijkomen, sterker nog, de woningmarkt verstopt.

Bestuurlijke Tafels zijn de nieuwe vorm van achterkamertjes politiek. Voor u, over u, en voor ook zonder u. De burger wordt voor een voldongen feit geplaatst. Een democratie onwaardig. (quote van een bezorgde ambtenaar)

Het achterkamer groepje bestond dus uit een paar wethouders, belangengroepen voor de woningcorporaties, enkele ambtenaren. Maar niet de vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de particuliere verhuurders (die nota bene in een derde van de middenhuur voorzien.) Ook geen vertegenwoordigers van huurders. Zij zaten niet aan tafel, maar krijgen nu wel de rekening gepresenteerd. Een ondemocratisch proces.

De analyse die nu nog gemaakt moet worden is: wie zijn belangen worden wel gediend? Heeft u het antwoord, dan weet u ook voor wie Revis en de VVD deze keer de loopjongens zijn. Kiezersbedrog is het in ieder geval. Maar ja, die € 1000 van Rutte heeft u ook nog niet terug.

Problemen huisvesting zijn te groot om met de onheuse maatregelen van  Revis op te lossen

Er moet iets gebeuren, aan de jarenlang veroorzaakte problemen in de woonmarkt. Een paar van de problemen:

 • Door de lage rente stijgen de koopprijzen, en ook de huren. Minder mensen kunnen de woning betalen.
 • Er is sprake van een trek naar de steden, waardoor er meer woonvraag is.
 • De Haag verandert naar een studentenstad, met een andere samenstelling in de wijken.
 • Er is een grote vraag naar arbeidskrachten (uit Oost-Europa). Deze influx van nieuwe Nederlanders verandert de samenstelling in wijken.
 • Er is sprake van een trek naar de steden, waardoor er meer woonvraag is.
 • De bouw van nieuwe woningen loopt achter. De hoge eisen van de gemeente, de afspraken bij de Klimaat tafels, de trage afwikkeling van aanvragen voor vergunningen, de beperkte beschikbare grond, het lage rendement voor investeerders spelen hierbij mee.

Behalve dat de aanpak van loopjongen Revis huurders en verhuurders benadeelt, lost Revis de echte problemen niet op. De oplossing ligt bij het wegnemen van hordes die de gemeente zelf opwerpt. Problemen zoals de hoge kosten voor bouwgrond, en het stellen van ondoenlijke eisen voor investeerders in de woonmarkt. Of het gaat om renovatie of nieuwbouw, de gemeente blokkeert keer op keer initiatieven. Zo houdt de Revis, als wethouder huisvesting, het tekort aan woningen zelf in stand.

Waarom Wassenaar (en uw gemeente) niet mee moeten doen

Niet alleen Revis is dus schuld aan dit debacle. Neem de wethouder wonen van Wassenaar: Kees Wassenaar (VVD). Heeft hij de Gemeenteraad op de hoogte gehouden over de Bestuurlijk Tafel Wonen? Heeft hij de burgers geïnformeerd? Welnee, hij heeft dit behandeld als commissie stiekem, en er dus stiekem ook niets over gezegd. Nu worden de Gemeenteraad en de inwoners verrast met verregaande regels die ook helemaal niet goed zijn.

Het is beter dat Wassenaar niet bij het kruisje tekent. Mensen met inkomens boven de Euro 57.000 per jaar worden nu Den Haag en de gedwee volgende randgemeenten uitgejaagd. Zij kunnen naar Wassenaar, waar deze hardwerkende mensen naar wij hopen straks nog wel welkom zijn.

Wanneer er dan ook op een slimme manier meer woningen worden gebouwd, dan wordt er aan een oplossing voor het woningtekort gewerkt. De prognoses zijn dat de trek naar de Haaglanden aanhoudt. Laten we daar beleid op vormen en niet de woningmarkt op slot gooien om de verkeerde redenen.

Bronnen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/7593420/2/RIS302513%20Huisvestingsverordening%20Den%20Haag%202019

FD 20190615

AD

Tweets: Andre van der Berg, Westland

https://www.stadszaken.nl/ruimte/wonen/1866/haagse-vvd-wethouder-gelooft-niet-meer-in-vrije-huurmarkt

https://europadecentraal.nl/onderwerp/vrij-verkeer/

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/haagse-vvd-wethouder-beperkt-vrije-huurmarkt.232433.lynkx

https://fra.europa.eu/nl/charterpedia/article/17-het-recht-op-eigendom

http://staatsrechtpraktijk.nl/?p=168

https://www.rtlnieuws.nl/columns/column/4747086/alle-ellende-begint-bij-het-rijksvastgoedbedrijf

https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/vrijheden-art.-6-t-m-19/recht-op-eigendom-artikel-17.html

Wethouder Lia de Ridder (D66) en Kees Wassenaar (VVD); Hou de eer aan jezelf en stap op of hou je aan de wet.

Wethouder Lia de Ridder (D66) en Kees Wassenaar (VVD); Hou de eer aan jezelf en stap op of hou je aan de wet.

 Ondanks het feit dat Wassenaar 5 wethouder heeft zijn er al maanden nauwelijks raadsvoorstellen, de werkorganisatie WODV staat op instorten en de wet wordt niet gehandhaafd. Niet alleen op belangrijke dossiers zoals Ivecke en Voorlinden maar ook wanneer het hen zelf aangaat. Het presidium (burgemeester en 3 commissievoorzitters) komt met een voorstel om de 2 wethouders in juli opnieuw een ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlenen. Afgezien of dat wel kan is de vraag of wij nog langer veel geld aan wethouders willen uitgeven die toch niets presteren?

Wethouders zijn wettelijk verplicht in de gemeente te wonen waar zij wethouder zijn. Een te benoemen wethouder hoeft niet uit de gemeente zelf te komen, maar zal na benoeming wel daar moeten gaan wonen. De gemeenteraad kan een wethouder voor één jaar ontheffing verlenen. Verlening van de ontheffing van het woonplaatsvereiste is mogelijk vanaf het tweede jaar maar dat is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De ontheffing moet duidelijk gemotiveerd te worden. Daarmee is de wetgever indertijd tegemoet gekomen aan de situatie dat een tussentijdse vacature tegen het einde van de raadsperiode ook tot gevolg zou hebben dat een wethouder van buiten de gemeente moet verhuizen in de wetenschap dat hij bij de eerstkomende raadsverkiezingen niet opnieuw voor benoeming in aanmerking komt of wil komen. De ontheffingen werden eerder soepel verleend bij wethouders in het zakencollege en bij het college erna omdat bij hen de verwachting was dat de wetgeving gewijzigd zou worden.

Als een wethouder zijn huis niet kan verkopen dan is de vraagrijs te hoog, zo simpel is het. Meer smaken van smoezen zijn er naar onze mening niet. De verplichting voor wethouders om zich in hun gemeente vestigen, wordt niet versoepeld. Het steeds weer verlengen van de ontheffingsmogelijkheid is dan ook nog steeds in strijd met de geest van het betreffende wetsartikel. De ontheffingsmogelijkheid mag niet structureel zijn.

De Eerste Kamer heeft zich tegen het kabinet gekeerd en het wetsvoorstel 34.807 EK verworpen. Het kabinet wilde gemeenten de mogelijkheid geven om voor vier jaar (de complete zittingsduur van de gemeenteraad) een ontheffing te verlenen van de vestigingsplicht. Veel senatoren vinden het belangrijk dat bestuurders tussen de burgers wonen die zij besturen. D66 Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken ziet dat belang ook, maar wilde de keuze aan gemeenten zelf laten. Die mogelijkheid is nu uitgesloten. Het argument dat gemeenten zich door de verplichting anders gehinderd zouden voelen om de kandidaat van hun keuze te benoemen, is daarmee onderuit gehaald. De verwerping van het wetsvoorstel was een van de laatste daden van de Eerste Kamer in deze samenstelling. Volgende week treden de onlangs nieuwgekozen senatoren aan.

Raadsbesluit ontheffing vereiste ingezetenschap (tt).docx

Bestuurlijke en ambtelijke puinhopen! Met de bestuurskracht wordt het in Wassenaar nooit wat vreest DLW.

 

Bestuurlijke en ambtelijke puinhopen! Met de bestuurskracht wordt het in Wassenaar nooit wat vreest DLW.

De Paasperiode blonk uit in zorgwekkende zaken, het was het weekje wel. Onze oproep om de raad opdrachtgever te laten zijn van een onderzoek hoe de bestuurskracht kan verbeteren werd genegeerd. Dit was nodig omdat na jarenlange ellende de werkorganisatie WODV nog steeds niet functioneert. Er werden diverse onderzoeken gedaan onder andere door P&P, Berenschot, van der Bunt en BMC maar de rapporten werden naast zich neergelegd. De adviezen werden in de wind geslagen en verdwenen in de la. Uit de onderzoeken bleek dat de overhead veel te groot was. Er waren teveel leidinggevenden maar leiding werd er niet gegeven. De uitvoerende kracht was over het algemeen door onderbezetting onder de maat.

Nu is dus bij voortduring gebleken is dat de werkorganisatie niet functioneert, de begroting al jaren niet meer structureel op orde is , onze bestuurskracht onder de maat is en Voorschoten zich meer wil richten op de Leidse regio moeten er knopen doorgehakt gaan worden. De ambtelijke werkorganisatie WODV moet ontvlochten worden maar hoe moeten we nu verder was de vraag. Het zal in ieder geval weer een mooie bom duiten gaan kosten en zelfs dat is naar onze mening niet nodig.

DLW wilde dat er nu eindelijk een jaren geleden aangevangen takendiscussie afgemaakt zou worden en dat de raad de proceseigenaar zou zijn. Niet het college zou de onderzoeksopdracht en de onderzoeksvragen moeten bepalen maar de raad. De coalitie legde de suggestie naast zich neer. Als we weten wat we moeten uitvoeren aan wettelijke taken en wat aan wenselijke en noodzakelijke taken kunnen wij bekijken op welke wijze wij dat kunnen doen en niet andersom.

Procesbegeleider is Rijnconsult geworden. Nu blijkt al dat zij niet met het proces bezig zijn maar met de inhoud. DLW gaat er niet aan meedoen. Het wordt toch weer zo een “Hoekema neponderzoek” waarbij alle onwelgevallige adviezen door het college worden geschrapt. Raadsleden mogen zogenaamd meepraten maar krijgen straks één keuze voorgeschoteld; slikken of stikken. Dit om de reorganisatie zo te sturen dat incapabele maar loyale mensen op hun post kunnen blijven. De sfeer is verziekt, leiding is er niet. Kundige ambtenaren worden ontslagen of weggepest. Met de zelfstandigheid zal het op deze manier nooit wat worden en DLW vreest zelfs dat over 6 jaar Wassenaar niet meer zelfstandig zal zijn. Oppositie is er niet omdat er zo een brede coalitie is dat men het toch altijd eens is met het college. Het dualisme is ver te zoeken.  Een brede coalitie met veel meelopers zorgt voor een versnipperd, monistisch opererend en stuurloos college en dat blijkt meer dan eens in deze raadsperiode.

Dan, eindelijk na 2,5 jaar, het handhavingsbesluit omtrent de illegale parkeerplaats in het Natura 2000 gebied bij Museum Voorlinden. Aan alle kanten werd een ontsnappingsmogelijkheid ingebouwd. DLW stelde daarop raadsvragen en dat werd door het NRC breed uitgemeten. Vooral de onbevoegde en strafbare toezegging van voormalig burgemeester Jan Hoekema “het wel even  te regelen” kreeg aandacht.

18 april – NRC – Voorlinden moet parkeerterrein sluiten

Ook het Leidsch Dagblad haalde afgelopen week een serie DLW raadsvragen aan over nog een ander strafbaar feit. Vakantiepark Duinrell inde illegaal en onbevoegd parkeergeld op de openbare weg tijdens de Tina dagen. Na raadsvragen constateerde het college dat iets pas strafbaar is als er een veroordeling is. Het college op de stoel van de rechter in plaats van (alweer) verplicht aangifte te doen.

24 april – LD – Wassenaar ‘geen aangifte Duinrell’_

Tja, zo kunnen we nog wel wat voorbeelden geven, bijvoorbeeld  de burgemeester Koen, de bestuursondersteuner Zwebe en wethouder Schokker die allen de geheimhoudingen schonden.

Als laatste dan deze week de “huilerige” brief van de bibliotheek. De fractie van GroenLinks heeft het als bespreekstuk voor de commissievergadering van komende woensdag geagendeerd. Overigens gaat deze vergadercyclus eigenlijk weer nergens over. Belangrijke zaken worden al ruim een jaar niet opgepakt. Het is dat wij een discussiestuk hebben in gebracht over de ambulancezorg mede in relatie tot de reorganisaties bij de ziekenhuizen in onze regio. De ambulances doen er te lang over om bij een A1 noodsituatie op de bestemming te komen. Zelfs inden zij binnen de wettelijke tijd aankomen kan het voor veel slachtoffers te laat zijn. Bij een hartinfarct, hersenbloeding of een ernstig ongeluk is eigenlijk een responsetijd (in de volksmond de aanrijtijd) van 6 minuten al te lang. Wij vinden als DLW het absurd dat een brandweer binnen 6 of 8 minuten ter plekke moet zijn en dat een ambulance er 15 minuten over mag doen. Vandaar deze agendering. Een aantal jaren terug is de ambulancepost stilletjes uit Wassenaar verdwenen met alle gevolgen van dien. DLW zet zich in om die eigen ambulancepost weer terug te krijgen. Als snoepje van de week gooien wij bij deze discussie ook de stelling op “Bouw een groot regionaal ziekenhuis op voormalig vliegveld Valkenburg” waarin bijvoorbeeld het LUMC, MC Haaglanden (Bronovo, Westeinde en Antoniushove) en Alrijne een plek vinden.

Bouw het regionale ziekenhuis dan over de Tjalmaweg heen en je hebt als RVB voor de 5 hectare, die nu al niet gebruikt worden, toch nog een opbrengst. De vrijkomende plekken in de steden kunnen gebruikt worden voor de bouw van huizen in de stad. Daar waar de huizen nodig zijn. Breng de helikopter nooddiensten dan ook gelijk ook over van Rotterdam naar het nieuw te bouwen regionale ziekenhuis op Valkenburg, dit temeer omdat in Duitsland al een proef gedaan wordt door de ADAC (zeg maar de Duitse ANWB) om de eerste artsen per drone naar de plaats des onheils te vervoeren. Voor Rotterdam-The Hague airport creëert dat geluidsruimte om te groeien en de regio krijgt betere ziekenhuisvoorzieningen. Een win-win situatie. Wat willen we nog meer?

Duitse ANWB gaat noodartsen met personendrone vervoeren Dronewatch

De bibliotheek gebruikte in haar brief overigens wel erg grote woorden en zei dat ‘ze het niet meer pikken dat hun subsidie wordt gekort’ maar tegelijkertijd halen zij een (alweer onbevoegd) gedane toezegging van wethouder Zweerts de Jong aan dat ook die bezuiniging al is teruggedraaid. Eerder werd al de bezuiniging voor 2019 teruggedraaid door een greep te doen uit het sociaal domein! Maar kan een subsidieontvanger wel iets eisen?? Wij menen wel dat voorzieningen (en daarmee doelen wij ook op een eigen ambulancepost in Wassenaar) het allerbelangrijkst zijn voor onze inwoners. Voorzieningen voor onze inwoners zijn veel belangrijker dan een werkorganisatie die teveel kost en desondanks niet functioneert.

De hele bezuinigingsoperatie was als een toneelstukje opgevoerd om de hete adem van de toezichthouder (provincie Zuid Holland) uit de nek te krijgen. Dit vanwege dreigend preventief toezicht. Ook de andere bezuiniging op zogenaamd boventallig personeel is van de baan omdat er nu sprake is van een personeelstekort.  Totaal 4 ton jaarlijks aan gefingeerde bezuinigingen gaan niet door.

Gedoe over het museum Voorlinden blijft maar doorgaan.

Gedoe over het museum Voorlinden blijft maar doorgaan. Na bijna 3 jaar gaat de gemeente Wassenaar over tot handhaving met oplegging van een dwangsom.

20190415 besluit opleggen dwangsom parkeerterrein Voorlinden

Voor onze fractie was dat aanleiding om een serie vragen te stellen;

20190417 DLW art 37 handhaving-dwangsom bij museum Voorlinden

en dat heeft weer geleid tot wat media aandacht

Museum Voorlinden moet van gemeente parkeerterrein sluiten – NRC

De ervaring is dat er nu meer media er iets over gaan schrijven. Benieuwd ook wat de antwoorden zullen zijn.

Zelfstandigheid van Wassenaar in gevaar

Zelfstandigheid van Wassenaar in gevaar.

De begroting 2019 staat boordevol fouten. Ook staan er veel wensen en investeringen in, zonder een prijskaartje. De begroting is in balans wordt gesteld, maar begrotingen zijn altijd in balans!. Er is wel een tekort van bijna 3 miljoen. Er is 2,0 miljoen nodig uit de reserves en er is ook nog een tekort van 6 ton.

Pijnlijke bezuinigingen zijn nodig maar onze lasten stijgen.  Het voorzieningenniveau wordt zoveel wordt zoveel mogelijk op peil gehouden. Daar wordt dus ook in gesneden.

Van alle uitgaven gaat 54% naar onze ambtenaren (landelijk 32%) . De werkorganisatie functioneert  niet. Gezien de alsmaar stijgende kosten is ook de reorganisatie mislukt, maar daarover hoor je niets.

Met een slap en ongefundeerd verhaal moeten wij de CdK Jaap Smit overtuigen zodat wij zelfstandig kunnen blijven. Wassenaar kan de taken aan en alles zou zo goed gaan. DLW meent dat onze zelfstandigheid in gevaar is!. Wij vrezen een opgelegde herindeling. Dat de coalitie  met opzet blundert lijkt duidelijk.

Waarom  geen fatsoenlijke takendiscussie en een foutloze begroting?. Waarom hebben wij nog steeds geen efficiënt werkende en goede werkorganisatie, die toegerust is op de taken?

Vanwege een bedreiging was DLW was niet aanwezig bij de begrotingsraad. Burgemeester Koen geeft namelijk vertrouwelijke info door aan de verdachte hetgeen als een rode lap op de verdachte werkt. Het escaleerde dit weekend weer doordat verdachte  begon te stalken

Overigens was de begrotingsbehandeling een drama. Nergens werd een antwoord opgegeven.  De coalitie bedenkt, bepaalt en voert uit. Amendementen en moties van de oppositie hebben geen schijn van kans. Dat is de Wassenaarse democratie.