Maandelijks archief: mei 2020

Wethouders in Wassenaar blind gesteund, geen ondertunneling N44 maar meer sluipverkeer….

 

Wethouders die blind gesteund worden door een meerderheid van de raad spreken altijd de waarheid ook als het tegendeel wordt aangetoond. Sterker nog; ze krijgen schouderklopjes, zelfs bij een politieke draai. Het “His Master’s Voice” gedrag zou je op het eerste gezicht kunnen verklaren door een vorm van  populisme maar het is een vorm van gebrek aan realisme. Ook afgelopen week was het weer flink raak. Het ging over de Groene Zone, de motie zweefvliegen, een megalomane investering van 15 miljoen bij Raadhuis de Paauw, voortschrijdend inzicht bij de illegale parkeerplaats bij museum Voorlinden ten koste van buurtbewoners, de sloop van het gemeentekantoor en de wens om op zwaar vervuilde grond woningen te bouwen zonder rekening te houden met saneringskosten.

Deze week hebben wij het over het Coalitieakkoord 2018-2022 waarin het volgende wordt gezegd  “Voor de bereikbaarheid van ons dorp en een betere doorstroming van de N44 stellen we extra gelden voor onderzoek beschikbaar, zodat de (gedeeltelijke) ondertunneling van de N44 in deze periode naar een volgende fase wordt gebracht. Een snelle oplossing voor de situatie bij het Rozenplein krijgt prioriteit”.

De coalitie is onbetrouwbaar en paait en naait de kiezers alleen maar. De actiegroep “Keerverkeer” zal wel “blij” zijn met deze wending, zij voelen zich beslist een “oor aangenaaid” door de politieke vrienden waar ze zo goed mee konden praten. Feit is dat deze actiegroep met DLW nooit gesproken heeft en juist wij waren het die in de raadsperiode 2010-2014 weer over ondertunneling begonnen zijn toen eerdere initiatieven  de stille dood waren gestorven. Eerder kondigde VVD wethouder Klaver de doorstroming op de van Zuijlen van Nijeveltstraat te willen verbeteren door de verkeerslichten “slim” te maken. Maar een betere doorstroming geeft meer verkeer. Ook het nijpende probleem rond de Jagerslaan en naast een Natura 2000 gebied blijft maar steeds onderbelicht om van de overigens problemen rond het Rozenplein, Prinsenweg, Buurtweg, Zijdeweg enzovoort maar niet eens te spreken. De gezochte oplossing voor het Rozenplein ligt inmiddels ook in de prullenbak.

Op 19 mei jl lag een zienswijze voor waarin het volgende wordt gesteld: “De gemeente Wassenaar heeft de stukken grondig doorgenomen en staat achter de inhoud ervan. Wel besteedt de gemeente in haar reactie aandacht aan een urgent doel van de MRDH, waar Wassenaar in grote mate in voorziet: het stimuleren van het groengebruik en recreatie als vestigingsfactor. Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen, pleit de gemeente voor meer aandacht voor het ontsluiten van de noordelijke zijde van de metropoolregio, op een wijze waarop het doorgaande verkeer wordt geleid via de hoofdroute van de A4 en aansluit op de nieuwe randwegstructuur van Den Haag. Deze visie op het ontlasten van de N44 wordt tijdens de commissievergadering van 21 april 2020 gepresenteerd en toegelicht door wethouder Klaver-Bouman.”

Men weet dat de Rijnland Route in het beste geval slechts gedurende een korte periode een ontlasting van de N44 kan geven waarna de stijging van het verkeersaanbod op de N44 weer volop doorgaat maar die is dan afgewaardeerd. De politieke aap is uit de mouw, er komt helemaal geen ondertunneling en het sluipverkeer in Wassenaar zal nog verder toenemen.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Jaarrekening 2019; weer 6.2 miljoen spoorloos verdwenen.

Jaarrekening 2019; weer 6.2 miljoen spoorloos verdwenen.

 De raadsleden hebben inmiddels een concept jaarrekening 2019 ontvangen. Het beduvelen van de inwoners is ook dit jaar weer een feit. Juichend wordt door het college een debacle als een succes gepresenteerd. Gesteld wordt dat er een overschot van 2,1 miljoen is. Al jaren wordt er ons op bedrieglijke wijze een zeer rooskleurig resultaat voorgeschoteld. Ook dit jaar is het weer niet anders. Als je de jaarrekening 2019 beter bestudeerd dan zie je dat er heel wat anders aan de hand is.

Het college noemt de jaarrekening 2019 “een evenwichtige stapsteen om blijvend te investeren in Wassenaar” maar het heeft inmiddels meer weg van een molensteen die ons om de nek hangt. Ondanks een beweerdelijk positief resultaat van 2,1 miljoen daalt ons vermogen met 4,1 miljoen. Er is dus 2,1 plus 4,1 miljoen zoek, in totaal 6.2 miljoen. Waar is dat geld vraagt DLW zich af. Als je geld overhoudt dan moet het vermogen stijgen en niet dalen, die rekensom is simpel.

In minder dan 2 decennia zijn op deze wijze tientallen miljoenen verdwenen. DLW waarschuwt er al jaren voor maar langzaam maar zeker komt de bodem van onze Wassenaarse schatkist in zicht. Dankzij dit beleid zullen in de toekomst lastenverhogingen en bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

De totale uitgaven in Wassenaar bedragen ongeveer 68 miljoen maar dit jaar wordt een ruim 13 miljoen onttrokken uit de reserves (onze spaarpot) om de tekorten te dekken. Let wel dat geld was ooit al geteld als inkomsten van de gemeente maar omdat we het niet nodig hadden ging het in de spaarpot. Dat geld halen we er nu weer uit en we tellen we het weer als inkomen. Ieder weldenkend mens begrijpt dat dit de boel beduvelen is maar de wetgever en de toezichthouder staan deze boekhoudkundige truc toe en dat terwijl de wet voorschrijft voor dat financiële verantwoordingen goed leesbaar en begrijpelijk moeten zijn. Saillant detail is verder overigens dat er ook in het coalitieprogramma staat dat begrotingen niet sluitend gemaakt mogen worden met grepen uit de algemene reserve en tja, dat is natuurlijk wat anders dan de jaarrekening alsnog sluitend maken omdat je gedurende het jaar meer hebt uitgegeven dan er aan inkomsten binnen kwam. Overigens wel een zaak om voor te leggen aan de tuchtrechter want de accountant heeft de jaarrekening wederom goedgekeurd.

Eerder werd er een reserve kapitaallasten ingevoerd om ruimte te creëren op de lopende begroting. Kapitaallasten werden betaald uit de reserve. Dit maakte dat er (rekenkundig) meer uitgegeven kon worden. Nu deze reserve kapitaallasten wordt teruggedraaid moeten deze lasten weer uit de inkomsten worden gedekt.

Daarnaast heeft de coalitie ook veel investeringen “vooruit” geschoven door deze in de kadernota te noemen zonder dat het geld ter beschikking is gesteld. Bijvoorbeeld een nieuwe sporthal en gymzaal ( ca 10 miljoen). De kapitaallasten zien we pas terug het jaar nadat de bouw gereed is gekomen.

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW

www.democratischeliberalen.nl

De  Wassenaarse coalitie maakt de oppositie monddood.

De  Wassenaarse coalitie maakt de oppositie monddood.

Politieke oppositie wordt in principe gevormd door alle politieke partijen die niet in de coalitie zitten. Uitzonderingen zijn de meelopers uit de oppositie die zelf geen mening hebben maar die blind de coalitie volgen en daarmee gedoogsteun geven. In dictatoriale regimes wordt oppositie als onwettig gezien en onderdrukt. In een democratie zou de oppositie deel uit moeten maken van het democratisch bestel.

Maar zo werkt het in Wassenaar niet en de nieuwe burgemeester de Lange heeft nog geen verandering kunnen bewerkstelligen. Daarvoor zou de (ver)brede coalitie tenminste regelmatig opzij moeten stappen. Daar moet ik steeds aan denken als er in Wassenaar weer eens een besluit wordt doorgedrukt. Lekker makkelijk.

Bij de coalitiepartijen is al er jaren geen enkele vorm van zelfreflectie te ontdekken. Nee, er is slechts de constatering dat men als grootste machtsblok altijd het voortouw kan nemen in het ongefundeerde vertrouwen dat men altijd de machtigste kan blijven.

De brede schakering van opvattingen in een samenleving zou zijn afspiegeling in de gemeenteraad moeten vinden. En een gemeenteraad heeft als hoogste doel in een democratisch bestel om zoveel mogelijk opvattingen en invalshoeken te bundelen om tot een goed en afgewogen besluit te komen. Je doet het werk immers voor de hele samenleving en niet alleen voor je eigen achterban.

Daarom is democratie in de gemeenteraad meer dan het uitsluitend langs de lijnen van de coalitie besluiten nemen. In tegendeel; dat langs de lijnen van de coalitie besluiten nemen is het laatste wat je zou moeten voorstaan en zo heeft Thorbecke de grondlegger van onze huidige bestuursstructuur het ook nooit bedoeld. Dat principe heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

De (ver)brede coalitie in Wassenaar heeft een grote meerderheid, hun wil is dus wet. De VVD heeft daarbinnen dan weer een overheersende stem. Dan ontstaat er ook als vanzelf een gevoel van macht. Gewild of ongewild. Niemand kan je iets maken. Gemakkelijk verlies je uit het oog dat ook de kleinere partijen ruimte nodig hebben en kansen moeten krijgen.

Waarom moet de grootste partij steeds het voortouw nemen en de oppositie monddood maken? Er lag bij de coalitieonderhandelingen een kans om tot een veel gezondere situatie te komen. Waarom heeft de VVD haar plicht niet serieus genomen en waarom niet gekozen voor een open en eerlijke dialoog in de gemeenteraad?

Je kunt ook vanuit een minderheidscollege voorstellen doen. Als het een goed voorstel is, dan zal er altijd wel een partij zijn die het voorstel omarmt en voor een meerderheid zorgt. Men zit er niet voor zichzelf, maar om het goede te doen voor de inwoners. Dan zou er ook recht gedaan worden aan de kiezersgroep achter de kleinere partijen. Dat past prima bij het dualisme. Voorstellen waar alle partijen invloed op kunnen hebben en waar niet bij voorbaat coalitiepartijen hun besluiten genomen hebben.

Beter samenwerken met de oppositie zou de lokale politiek betrouwbaarder maken. Misschien wordt politiek dan zelfs weer spannend en leuk. Een partij is pas echt groot, wanneer het die uitdaging durft aan te gaan. O ja, en voortaan minstens een stuk of 2 wethouders minder.

Ben Paulides/ Fractievoorzitter DLW