Maandelijks archief: april 2019

Bestuurlijke en ambtelijke puinhopen! Met de bestuurskracht wordt het in Wassenaar nooit wat vreest DLW.

 

Bestuurlijke en ambtelijke puinhopen! Met de bestuurskracht wordt het in Wassenaar nooit wat vreest DLW.

De Paasperiode blonk uit in zorgwekkende zaken, het was het weekje wel. Onze oproep om de raad opdrachtgever te laten zijn van een onderzoek hoe de bestuurskracht kan verbeteren werd genegeerd. Dit was nodig omdat na jarenlange ellende de werkorganisatie WODV nog steeds niet functioneert. Er werden diverse onderzoeken gedaan onder andere door P&P, Berenschot, van der Bunt en BMC maar de rapporten werden naast zich neergelegd. De adviezen werden in de wind geslagen en verdwenen in de la. Uit de onderzoeken bleek dat de overhead veel te groot was. Er waren teveel leidinggevenden maar leiding werd er niet gegeven. De uitvoerende kracht was over het algemeen door onderbezetting onder de maat.

Nu is dus bij voortduring gebleken is dat de werkorganisatie niet functioneert, de begroting al jaren niet meer structureel op orde is , onze bestuurskracht onder de maat is en Voorschoten zich meer wil richten op de Leidse regio moeten er knopen doorgehakt gaan worden. De ambtelijke werkorganisatie WODV moet ontvlochten worden maar hoe moeten we nu verder was de vraag. Het zal in ieder geval weer een mooie bom duiten gaan kosten en zelfs dat is naar onze mening niet nodig.

DLW wilde dat er nu eindelijk een jaren geleden aangevangen takendiscussie afgemaakt zou worden en dat de raad de proceseigenaar zou zijn. Niet het college zou de onderzoeksopdracht en de onderzoeksvragen moeten bepalen maar de raad. De coalitie legde de suggestie naast zich neer. Als we weten wat we moeten uitvoeren aan wettelijke taken en wat aan wenselijke en noodzakelijke taken kunnen wij bekijken op welke wijze wij dat kunnen doen en niet andersom.

Procesbegeleider is Rijnconsult geworden. Nu blijkt al dat zij niet met het proces bezig zijn maar met de inhoud. DLW gaat er niet aan meedoen. Het wordt toch weer zo een “Hoekema neponderzoek” waarbij alle onwelgevallige adviezen door het college worden geschrapt. Raadsleden mogen zogenaamd meepraten maar krijgen straks één keuze voorgeschoteld; slikken of stikken. Dit om de reorganisatie zo te sturen dat incapabele maar loyale mensen op hun post kunnen blijven. De sfeer is verziekt, leiding is er niet. Kundige ambtenaren worden ontslagen of weggepest. Met de zelfstandigheid zal het op deze manier nooit wat worden en DLW vreest zelfs dat over 6 jaar Wassenaar niet meer zelfstandig zal zijn. Oppositie is er niet omdat er zo een brede coalitie is dat men het toch altijd eens is met het college. Het dualisme is ver te zoeken.  Een brede coalitie met veel meelopers zorgt voor een versnipperd, monistisch opererend en stuurloos college en dat blijkt meer dan eens in deze raadsperiode.

Dan, eindelijk na 2,5 jaar, het handhavingsbesluit omtrent de illegale parkeerplaats in het Natura 2000 gebied bij Museum Voorlinden. Aan alle kanten werd een ontsnappingsmogelijkheid ingebouwd. DLW stelde daarop raadsvragen en dat werd door het NRC breed uitgemeten. Vooral de onbevoegde en strafbare toezegging van voormalig burgemeester Jan Hoekema “het wel even  te regelen” kreeg aandacht.

18 april – NRC – Voorlinden moet parkeerterrein sluiten

Ook het Leidsch Dagblad haalde afgelopen week een serie DLW raadsvragen aan over nog een ander strafbaar feit. Vakantiepark Duinrell inde illegaal en onbevoegd parkeergeld op de openbare weg tijdens de Tina dagen. Na raadsvragen constateerde het college dat iets pas strafbaar is als er een veroordeling is. Het college op de stoel van de rechter in plaats van (alweer) verplicht aangifte te doen.

24 april – LD – Wassenaar ‘geen aangifte Duinrell’_

Tja, zo kunnen we nog wel wat voorbeelden geven, bijvoorbeeld  de burgemeester Koen, de bestuursondersteuner Zwebe en wethouder Schokker die allen de geheimhoudingen schonden.

Als laatste dan deze week de “huilerige” brief van de bibliotheek. De fractie van GroenLinks heeft het als bespreekstuk voor de commissievergadering van komende woensdag geagendeerd. Overigens gaat deze vergadercyclus eigenlijk weer nergens over. Belangrijke zaken worden al ruim een jaar niet opgepakt. Het is dat wij een discussiestuk hebben in gebracht over de ambulancezorg mede in relatie tot de reorganisaties bij de ziekenhuizen in onze regio. De ambulances doen er te lang over om bij een A1 noodsituatie op de bestemming te komen. Zelfs inden zij binnen de wettelijke tijd aankomen kan het voor veel slachtoffers te laat zijn. Bij een hartinfarct, hersenbloeding of een ernstig ongeluk is eigenlijk een responsetijd (in de volksmond de aanrijtijd) van 6 minuten al te lang. Wij vinden als DLW het absurd dat een brandweer binnen 6 of 8 minuten ter plekke moet zijn en dat een ambulance er 15 minuten over mag doen. Vandaar deze agendering. Een aantal jaren terug is de ambulancepost stilletjes uit Wassenaar verdwenen met alle gevolgen van dien. DLW zet zich in om die eigen ambulancepost weer terug te krijgen. Als snoepje van de week gooien wij bij deze discussie ook de stelling op “Bouw een groot regionaal ziekenhuis op voormalig vliegveld Valkenburg” waarin bijvoorbeeld het LUMC, MC Haaglanden (Bronovo, Westeinde en Antoniushove) en Alrijne een plek vinden.

Bouw het regionale ziekenhuis dan over de Tjalmaweg heen en je hebt als RVB voor de 5 hectare, die nu al niet gebruikt worden, toch nog een opbrengst. De vrijkomende plekken in de steden kunnen gebruikt worden voor de bouw van huizen in de stad. Daar waar de huizen nodig zijn. Breng de helikopter nooddiensten dan ook gelijk ook over van Rotterdam naar het nieuw te bouwen regionale ziekenhuis op Valkenburg, dit temeer omdat in Duitsland al een proef gedaan wordt door de ADAC (zeg maar de Duitse ANWB) om de eerste artsen per drone naar de plaats des onheils te vervoeren. Voor Rotterdam-The Hague airport creëert dat geluidsruimte om te groeien en de regio krijgt betere ziekenhuisvoorzieningen. Een win-win situatie. Wat willen we nog meer?

Duitse ANWB gaat noodartsen met personendrone vervoeren Dronewatch

De bibliotheek gebruikte in haar brief overigens wel erg grote woorden en zei dat ‘ze het niet meer pikken dat hun subsidie wordt gekort’ maar tegelijkertijd halen zij een (alweer onbevoegd) gedane toezegging van wethouder Zweerts de Jong aan dat ook die bezuiniging al is teruggedraaid. Eerder werd al de bezuiniging voor 2019 teruggedraaid door een greep te doen uit het sociaal domein! Maar kan een subsidieontvanger wel iets eisen?? Wij menen wel dat voorzieningen (en daarmee doelen wij ook op een eigen ambulancepost in Wassenaar) het allerbelangrijkst zijn voor onze inwoners. Voorzieningen voor onze inwoners zijn veel belangrijker dan een werkorganisatie die teveel kost en desondanks niet functioneert.

De hele bezuinigingsoperatie was als een toneelstukje opgevoerd om de hete adem van de toezichthouder (provincie Zuid Holland) uit de nek te krijgen. Dit vanwege dreigend preventief toezicht. Ook de andere bezuiniging op zogenaamd boventallig personeel is van de baan omdat er nu sprake is van een personeelstekort.  Totaal 4 ton jaarlijks aan gefingeerde bezuinigingen gaan niet door.

Gedoe over het museum Voorlinden blijft maar doorgaan.

Gedoe over het museum Voorlinden blijft maar doorgaan. Na bijna 3 jaar gaat de gemeente Wassenaar over tot handhaving met oplegging van een dwangsom.

20190415 besluit opleggen dwangsom parkeerterrein Voorlinden

Voor onze fractie was dat aanleiding om een serie vragen te stellen;

20190417 DLW art 37 handhaving-dwangsom bij museum Voorlinden

en dat heeft weer geleid tot wat media aandacht

Museum Voorlinden moet van gemeente parkeerterrein sluiten – NRC

De ervaring is dat er nu meer media er iets over gaan schrijven. Benieuwd ook wat de antwoorden zullen zijn.

Zelfstandigheid van Wassenaar in gevaar

Zelfstandigheid van Wassenaar in gevaar.

De begroting 2019 staat boordevol fouten. Ook staan er veel wensen en investeringen in, zonder een prijskaartje. De begroting is in balans wordt gesteld, maar begrotingen zijn altijd in balans!. Er is wel een tekort van bijna 3 miljoen. Er is 2,0 miljoen nodig uit de reserves en er is ook nog een tekort van 6 ton.

Pijnlijke bezuinigingen zijn nodig maar onze lasten stijgen.  Het voorzieningenniveau wordt zoveel wordt zoveel mogelijk op peil gehouden. Daar wordt dus ook in gesneden.

Van alle uitgaven gaat 54% naar onze ambtenaren (landelijk 32%) . De werkorganisatie functioneert  niet. Gezien de alsmaar stijgende kosten is ook de reorganisatie mislukt, maar daarover hoor je niets.

Met een slap en ongefundeerd verhaal moeten wij de CdK Jaap Smit overtuigen zodat wij zelfstandig kunnen blijven. Wassenaar kan de taken aan en alles zou zo goed gaan. DLW meent dat onze zelfstandigheid in gevaar is!. Wij vrezen een opgelegde herindeling. Dat de coalitie  met opzet blundert lijkt duidelijk.

Waarom  geen fatsoenlijke takendiscussie en een foutloze begroting?. Waarom hebben wij nog steeds geen efficiënt werkende en goede werkorganisatie, die toegerust is op de taken?

Vanwege een bedreiging was DLW was niet aanwezig bij de begrotingsraad. Burgemeester Koen geeft namelijk vertrouwelijke info door aan de verdachte hetgeen als een rode lap op de verdachte werkt. Het escaleerde dit weekend weer doordat verdachte  begon te stalken

Overigens was de begrotingsbehandeling een drama. Nergens werd een antwoord opgegeven.  De coalitie bedenkt, bepaalt en voert uit. Amendementen en moties van de oppositie hebben geen schijn van kans. Dat is de Wassenaarse democratie.

Fusiespook in Wassenaar is terug, zakt Wassenaar NU door het ijs?

Fusiespook in Wassenaar is terug, zakt Wassenaar NU door het ijs?

Het college heeft, ondanks de ruime collegebezetting nog geen knopen doorgehakt. Een versplinterd college dat, gesteund door de coalitie en de gedoogpartijen (de zetelrovers die geen eigen mening hebben), alles voor de bühne doet en veel fouten maakt door de voortdurende spanningen in het college.

Het vormt alles bij elkaar duidelijk geen team en het is daarom begrijpelijk dat er weinig gebeurt. Er worden door het college nauwelijks voorstellen aan de Raad voorgelegd. De komende raadsvergadering bestaat zelfs uitsluitend uit nietszeggende hamerstukken. Met het openstellen van de burgemeestersvacature is er geen eindpunt bereikt maar het is de voortzetting van een al jaren sudderend nog op te lossen bestuurskrachtprobleem.

Het in slaap gesuste gemeentebestuur is opgeschrikt door het recent verschenen ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ van minister Kajsa Ollongren. Zij haalt hiermee niet alleen de zeggenschap over herindelingen naar zich toe maar scherpt ook de criteria aan. De Commissaris van de Koning Jaap Smit staat buitenspel. Een van de 9 criteria is de realisatie- of bestuurskrachtkracht. En die bestuurskracht is in Wassenaar al jaren onder de maat. Dat bleek uit 2 bestuurskrachtonderzoeken. Ondanks veelvuldig aandringen van DLW in de afgelopen 9 jaar weigerde men het probleem aan te pakken. De laatste tijd is het er niet beter op geworden omdat Voorschoten heeft aangegeven zich terug te willen trekken uit de al jaren niet goed functionerende (en op instorten staande) Werkorganisatie WODV. De werkorganisatie kampt met een personeelstekort van ongeveer 10% , zogenaamd omdat elders hogere salarissen worden betaald. De echte reden is de onzekerheid over de toekomst van de werkorganisatie, de hoge werkdruk en de verziekte werksfeer. Alle adviezen welke voortgekomen zijn uit de vele onderzoeken die gedaan zijn naar de werkorganisatie worden niet opgevolgd. Met de rapporten van van der Bunt en Berenschot is helemaal NIETS gedaan. Het ontbreekt aan leiderschap en het schip WODV is al jaren stuurloos met dank aan de toenmalige D66 burgemeester Jan Hoekema en de politieke partijen die de sedert oprichting van de WODV aan het roer gestaan hebben. Begin 2019 werd nog besloten een aantal werknemers gedwongen te ontslaan, een zinloos en kostbaar besluit omdat daar extra kosten door zijn ontstaan omdat een natuurlijk verloop van het personeelsbestand dat had ook kunnen bewerkstelligen

Het college wil nu weer dezelfde aanpak als in 2012 toen burgemeester Jan Hoekema een “onderzoek” liet doen naar de beste optie om de bestuurskracht te verbeteren. De raad kreeg uiteindelijk de keuze uit één optie. Stikken of slikken.

Het college wil nu, zonder overleg en zonder instemming van de raad een door hen geselecteerd bureau, Rijnconsult de opdracht geven om de procesbegeleiding op zich te nemen teneinde een vervolgbesluit te nemen dat bijdraagt aan de bestuurs-/realisatiekracht van gemeente Wassenaar.

DLW wil echter dat de raad nu de regierol oppakt en de onderzoeksopdracht met de onderzoeksvragen verstrekt. Om een eindeloos en stuurloos proces te vermijden moet een commissie vóór half juni 2019 de 9 jaar geleden aangevangen takendiscussie afmaken. Wat zijn de wettelijke taken, wat is noodzakelijk en wat is wenselijk? Vullen wij dat “dik of dun” in? Wat zijn de financiële gevolgen?. Willen wij alles zelf doen of willen wij een beheergemeente zijn. Die vragen willen wij beantwoord zien samen met de inwoners van Wassenaar.

Het proces zal, naast de antwoorden welke uit de takendiscussie komen, onder andere moeten gaan over de opgaven en kwaliteiten, modellen en opties en over organisatorische, financiële en bestuurlijke consequenties voor gemeente Wassenaar.

 

 

Het Wassenaars College, een College van onkunde of een college van list en bedrog?

Het Wassenaars College, een College van onkunde of een college van list en bedrog?

College en coalitie van VVD/CDA/D66/Lokaal Wassenaar! blijken ook nog eens systematisch de wetten te overtreden. Is het onkunde of sluwheid? Feit is dat deze politici inmiddels de indruk wekken deel uit te maken van een criminele organisatie.

De eerste raadsvergadering  van 2019 verliep dramatisch. Vragen bleven onbeantwoord ofschoon de beantwoording een wettelijke plicht is. Waarom moeten in Wassenaar nieuwe woningen in principe gasloos worden terwijl de wetgever dat dwingend voorschrijft? In dezelfde vergadering werd de Routekaart Lokale Energie Strategie ter uitvoering gegeven maar het stuk zelf werd niet vastgesteld. Hoe wil de raad de controlerende taak dan uitvoeren?

In december ging het ook al mis. Het agendapunt Belastingverordeningen 2019 werd een hamerstuk. Dat besluit werd met algemene stemmen afgehamerd. Over de verordeningen zelf werden geen besluiten genomen. De gemeente loopt nu het risico dat de declaraties 2019 niet invorderbaar zijn. Maak bezwaar! Grote kans dat alle gemeentelijke vorderingen in 2019 onterecht zijn.

De allergrootste blunder maakte men in de kerstweek. De gemeenteraad Katwijk kreeg toen informatie over de bestuurlijke afspraken rond Vliegveld Valkenburg. Wassenaar moet het nog steeds doen met een inhoudsloze raadsinformatiebrief (november 2018) waarin wethouder Kees Wassenaar, welhaast kirrend van geluk, verkondigde hoe geweldig hij was omdat hij bereikt had dat er in de Groene Buffer geen huizen komen. Maar dat was al overeengekomen en feitelijk hebben ze hem een deel van de Groene Buffer afgepakt. Die Buffer is nu aanmerkelijk kleiner dan wat wettelijk in de Nota Ruimte werd vastgesteld.

Een regiegroep heeft de bestuurlijke afspraken voorgekauwd. DLW wil nog geen namen openbaren behalve dat Kees Wassenaar er buiten gehouden is. Er zaten (onder andere) defensiespecialisten bij, experts op mediagebied, internationale betrekkingen en de securityindustrie. En….., zeer verbazingwekkend, de commissaris van de koning zelf.

De Nota Ruimte is, na amendementen “Geluk-van Bokhoven”, vastgesteld als deel 4 van een Planologische Kernbeslissing (PKB). Met de publicatie op 27 februari 2006 in de Staatscourant is de Nota Ruimte in werking getreden. De Nota geldt als Structuurvisie volgens de huidige Wet RO. Dat betekent ook dat het Rijk geen zeggenschap meer heeft. Men probeert de onwettige achterkamertjesafspraken als privaatrechtelijke overeenkomst door te drukken. Als er afspraken gemaakt hadden mogen worden dan zijn deze publiekrechtelijk. Dan staat om die reden ook die weg naar de bestuursrechter open.

List en bedrog, gebrek aan collectief bestuurlijk geheugen of onkunde?

Circus Bedotti  geland op Vliegveld Valkenburg

Wij stelden al dat  onze bestuurders (en de coalitie) onkundig, onwetend of met opzet corrupt bezig zijn. Wij gaan nu dieper in op de onwettige bestuurlijke afspraken (BA) tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de provincie Zuid Holland en de gemeenten Wassenaar en Katwijk.

Op basis van de IRV (Inrichtingsvisie Valkenburg) wat Katwijk vaststelden. Wassenaar niet. In de BA gaat het eigenlijk alleen maar over de Unmanned Valley (de drone activiteiten) maar in de IRV stonden ook andere (zeer zorgwekkende) zaken .

Als voorbeeld noemen wij de ontsluiting van het UMV industriegebied. Een nieuwe autoweg vanaf N44 knooppunt Rijnland Route via de Wassenaarse zijde naar het industrieterrein UMV. De weg is gepland door Katwijk dwars door onze Groene Buffer langs de Wassenaarse Watering en naast de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De Nota Ruimte is, na amendementen “Geluk-van Bokhoven”, op 27 februari 2006 in werking getreden. Het was deel 4 van een Planologische Kernbeslissing (PKB). De Nota geldt als Structuurvisie volgens de huidige Wet RO. Dat betekent dat het Rijk geen zeggenschap meer heeft. De gemeenten gaan er zelf over.

De raden moeten instemmen met de achterkamertjesafspraken. De afspraken mogen niet geamendeerd worden. Stikken of slikken, maar zo is het niet. Het is geen te bekrachtigen privaatrechtelijke overeenkomst zoals men suggereert maar waarom moet de raad op deze ondemocratische wijze instemmen. Bij niet instemmen blijft zeker de veel bredere Buffer uit de Nota Ruimte in stand. Het bestemmingsplan Tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg is zelfs op 02-07-2017 vervallen.

Ruimtelijke ordening zaken zijn publiekrechtelijk. Inspraak, bezwaar en beroep moet mogelijk zijn. Nu wordt geprobeerd de Groene Buffer kleiner te maken dan wat wettelijk in de Nota Ruimte werd vastgesteld. Dat kan helemaal niet.

In het gebied zijn veel eigendomsmutaties. Xella/Herwaarden mag het Valkenburgse meer voor zandwinning tot bijna Maaldrift vergroten. De grond daarvoor moest door de Provincie worden opgekocht. Xella/Herwaarden moet het verlies aan natuurwaarden compenseren

Uit raadsvragen van DLW blijkt dat de wethouders Leo Maat en diens opvolger KeesWassenaar niet eens kennis hadden van het bestaan van de regiegroep die van alles over Wassenaar besloten heeft, buiten alle democratische principes om. Zitten er militaire belangen achter, waarom een corridor naar zee? Defensie heeft al een aantal malen spreekverbod uitgevaardigd over de 4 MQ9 Reaper gevleugelde drones met bijna 1000 pk (712 kw). Waarom zaten Jack de Vries, Rob de Wijk, Cdk Jaap Smit en prins Pieter Christiaan in het geheime overleg aan tafel?