DLW over de verzwegen structurele tekorten van de gemeente Wassenaar.

DLW over de verzwegen structurele tekorten van de gemeente Wassenaar.

Helaas was onze fractievoorzitter Paulides verhinderd bij de Begrotingsraad in oktober jl. Hij had ze “de oren gewassen”. Nu zou je denken dat er toch wel wat raadsleden zijn die financiële stukken kunnen lezen. Echter dat is niet het geval. De one-issue oppositie partij HVW heeft financiën als stokpaardje, maar zelfs fractievoorzitter /econoom  Henri Hendrickx  had de malversaties niet door. De wethouder financiën Hubert Schokker( CDA) sprong een spreekwoordelijk gat in de lucht dat de begroting er doorheen was. Dat had hij niet verwacht.

Ook Iwein Borm-(VVD), Marion Gout (D66) en Fred Weijn (LokaalWassenaar!) als dé financiele experts van hun fracties willen het blijkbaar niet door hebben dat de begroting niet klopt. Zijn zij het klapvee en mogen zij geen kritiek hebben? Met al het positieve nepnieuws vanuit de coalitie is het natuurlijk niet wenselijk om een vinger op de zere wonde te leggen. Opmerkelijk is ook dat een organisatie naast het hoofd financiën gebruikt maakt van een  externe accountant en een onafhankelijke concerncontroller.

Begroting 2020 – 2023_Wassenaar

De truc is om een eerder gevormde reserve als inkomsten op te nemen zodat de tekorten in de Begroting 2020 worden “verstopt” maar het vermogen daalt wel degelijk dus is er een keihard tekort.

Met brief PZH-2019-681299080 DOS 2019-0001026 d.d. 10 april 2019 waarschuwt de Provincie Zuid Holland de gemeente Wassenaar nogmaals dat;  “Wanneer na ons onderzoek blijkt dat uw begroting en meerjarenraming niet structureel en reëel in evenwicht zijn, volgt ambtelijk en bestuurlijk overleg en mogelijk preventief toezicht. Als preventief toezicht wordt ingesteld heeft u eerst onze goedkeuring nodig om uitgaven te kunnen doen.”

Brief dd 09-04-2019 Prov. ZH inz. gemeenschappelijk financieel toezichtkader en begrotingscirculaire 2020-2023

In 2018 heeft de gemeente Wassenaar maar op het nippertje een preventief toezicht van de toezichthouder de Provincie Zuid Holland kunnen ontlopen door alsnog aan te tonen dat de ingeboekte bezuinigingen haalbaar waren en dat de structurele inkomsten en uitgaven in evenwicht zouden komen.

Er volgden hals over kop andere bezuinigingen om de toezichthouder tevreden te stellen. Wassenaar ging langs het randje van de afgrond, maar er mocht geen greep uit de reserves meer gedaan worden om de begrotingen sluitend te maken. Toch gaat dit college gewoon door met het gebruiken van de reserves om de begroting sluitend te krijgen waarbij gesteld wordt dat er in de Kadernota 2020 besluiten voor investeringen zijn genomen.

Als men het Raadsbesluit leest wat bij de Kadernota hoort kan men constateren dat er helemaal geen besluiten over investeringen zijn genomen of in ieder geval dat er geen reserves en voorzieningen zijn ingesteld. Desondanks gaat de gemeente over tot aanbesteding terwijl de kapitaalslasten pas gaan verschijnen in de Jaarrekeningen van de volgende jaren zodra de investeringen plaats hebben gevonden. Naar mening van DLW is dat niet rechtmatig en worden op een tricky manier de investeringen en de kosten onzichtbaar gemaakt en naar de toekomst verschoven.

Raadsbesluit bij de Kadernota

Raadsbesluit [Z/19/029504/139195]

De gemeenteraad van Wassenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2019 ; 

overwegende dat de raad het financiële kader van de begroting vaststelt;

gelet op artikel 3 van de Financiële verordening van de gemeente Wassenaar;

 b e s l u i t:

 De uitgangspunten voor de ramingen voor de begroting 2020 vast te stellen;

 1. De kadernota als uitgangspunt te nemen voor nog te treffen dekkingsmaatregelen;
 2. Het college opdracht te geven de komende maanden voorstellen te doen ter dekking van het tekort;
 3. Als uitgangspunt voor de dekking te nemen: 50% uit bezuinigingen en 50% uit inkomstenverhogingen;
 4. Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2020-2023 een sluitend meerjarenperspectief vast te stellen;
 5. De volgende besluiten te nemen over ramingen uit de kadernota:

6a. Het nadeel op de afvalstoffenheffing van € 631.588 structureel te dekken als volgt: 

 6b. Het nadeel op rijbewijzen en paspoorten te dekken door een taakstellende verlaging van de lasten en de WODV te verzoeken dit uit te voeren;

 6c. Voor functie van de bibliotheek binnen het sociaal domein € 100.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het voordelig saldo op de BUIG-gelden;

 6d. De bezuiniging op de kapvergunning voor 2020 voor € 18.000 te laten vervallen;

 6e. Het prijsindexcijfer van 1,4% niet door te berekenen in leveringen derden en  subsidies;

 6f. De stelposten loon- en prijscompensatie in te zetten ter dekking van het tekort.

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar  gehouden op woensdag 10 juli 2019

de griffier                                                                                       de voorzitter,

 drs. G. de Schipper-Tinga                                                           J.F. Koen

In de Begroting 2020-2023 wordt onder de tabel 2 op pagina 23 wordt wel het volgende opgemerkt:

Toelichting op de Tabel

Op 10 juli 2019 heeft de raad de Kadernota 2020 vastgesteld. De Kadernota sloot met een aanzienlijk nadelig saldo waardoor bezuinigingen en inkomstenverhogingen noodzakelijk waren.

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

Dit is het saldo zoals gepresenteerd in de Kadernota en met de raad besproken op 10 juli 2019.

Ondanks het feit dat deze projecten (in totaal circa 10 miljoen!!) al aanbesteed worden zijn er geen reserves of voorzieningen ingesteld. Onze fractie is van mening dat ook dit soort verplichtingen nu al in de Begroting 2020-2023 terug te vinden moeten zijn zoals ook voorgeschreven in onze Financiële Verordening 2018 (met aanpassing 2019) artikel 11 Reserves en Voorzieningen lid 4 “; In de jaarstukken en de begroting wordt een actueel overzicht van de stand van zaken en mutaties in de reserves en voorzieningen opgenomen”.

Er zijn met het Begrotingsbesluit 2020-2023 geen voorzieningen of reserves ingesteld voor de beweerdelijke besluiten van genoemde investeringen. Dat blijkt uit het genomen raadsbesluit:

Raadsbesluit Begroting 2020-2023;

Raadsbesluit [Z/19/029503/154091]

 De gemeenteraad van Wassenaar,

 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 2019 ; 

overwegende dat de raad op grond van zijn kaderstellende functie de begroting vaststelt;

gelet op artikel 191 van de gemeentewet ;

 b e s l u i t:

 De programmabegroting voor 2020 inclusief dekkingsplan vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2021-2023.

 1. Het positieve saldo van de begroting te reserveren op taakveld 0.8 Overige baten en lasten.
 2. De 1e wijzigingsverordening van de financiële verordening Wassenaar vast te stellen.
 3. De volgende belastingverordeningen voor 2020 vast te stellen:

– Verordening afvalstoffenheffing Wassenaar 2020;

 – Verordening begraafplaatsrecht Wassenaar 2020,   inclusief de daarbij behorende tarieventabel;

 – Verordening hondenbelasting Wassenaar 2020;

 – Verordening liggeld Wassenaar 2020;

 – Verordening marktgeld Wassenaar 2020;

 – Verordening precariobelasting Wassenaar 2020,     inclusief de daarbij behorende tarieventabel;

 – Retributieverordening Wassenaar 2020, inclusief de   daarbij behorende tarieventabel.

– Verordening rioolheffing Wassenaar 2020;

 – Verordening toeristenbelasting Wassenaar 2020.

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar  gehouden op woensdag 30 oktober 2019

 de griffier,                                                                                 de voorzitter,

drs. A.H. Schouten                                                                    drs. L.A. de Lange

Duidelijk is ook uit alle stukken te zien dat geen besluit is genomen over het instellen van voorzieningen en reserves voor de beweerdelijke genomen investeringsbesluiten. Eveneens is er niet voldaan aan de verplichting om een actueel overzicht van voorzieningen en reserves op te nemen in de begroting. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2018-2021 staat onder e. Presentatie in de begroting onder de kop 2.2. Nota Reserves en Voorzieningen over reserves-

De aanpassing Financiële Verordening 2019 (op de Financiële Verordening 2018 )had overigens ook rechtsgeldig aangepast moeten worden in de Begrotingsraadvergadering.  Ook hier is het overigens weer eens misgegaan met het besluit. Een andere keer meer over deze knullige “beginners”fouten.

Wat is er volgens DLW aan de hand met de Begroting 2020 van de gemeente Wassenaar?

Zie voor de stukken waar het over gaat;  https://www.wassenaar.nl/portal-wassenaar/nieuws_297/item/begroting-2020-gemeente-wassenaar-met-gepast-optimisme-en-gezond-realisme_20419.html

Op pagina 17 staan de begrotingssaldi.

Op pagina 23 staan (verstopt!!) de werkelijke saldi van opbrengsten/baten en kosten/lasten, zonder dat daar in de begroting en de begrotingsbehandeling enige aandacht aan werd besteed.

De Infographic die -heel populair- gepresenteerd  wordt op pagina 16 met een overschot klopt dus niet.

 

Pagina  16:  “Totale inkomsten” € 60.773.000

Uitgaven van                                       € 60.356.000

Het aangegeven voordelig saldo €     417.000

Op pagina 135 wordt een geprognosticeerde balans gepresenteerd;

Eigen vermogen 31.12.2019                                                                                         € 60.138.000

De jaarrekening 2018 geeft een Eigen vermogen per 31.12.2018                  € 64.514.000

Vermogensachteruitgang in 2019                                                                                € 4.376.000

Verwacht nadelig saldo over 2019:                                                                             €  4.376.000

Volgens pagina 135 wordt er over 2020 een vermogensachteruitgang verwacht van € 1.270.000 en over 2021 van € 648.000 en 2022 van € 352.000. Dit komt niet overeen  met gepresenteerde saldi van baten en lasten op pagina 17 en pagina 23. Dus de vermogenspresentatie in de geprognosticeerde balans klopt ook niet.

DLW heeft de cijfers minutieus nagerekend en constateert onweerspreekbaat wat de nu reeds voorziene structurele tekorten zijn over de komende jaren. Dat blijkt uit de daling van het Eigen Vermogen.

Die cijfers wijken, opmerkelijk genoeg, aanmerkelijk af van de door de gemeente Wassenaar zelf gepresenteerde cijfers in de persberichten maar zijn in het een en hetzelfde document terug te vinden  maar geen raadslid heeft er wat over opgemerkt.

In de cijfers zijn de kapitaallasten van de investeringen welke de gemeenteraad al heeft goedgekeurd nog niet verwerkt evenals de voorgenomen investeringen waarover nog geen besluit is genomen.

Jaar   2018   2019  2020   2021  2022   2023
Eigen Vermogen 64514 60136 58868 58220 57668 57668
Structureel tekort    –4376 1270    –648    –352  

Resumerend alle bedragen uit de Begroting 2020-2023 in één overzicht;

Jaar Pag. 17 tabel 2 Pag. 23 tabel 4 Pag. 16 Infographic Pag. 135 tabel EV
2020 voordelig  €   417.000 nadelig     € 853.000 voordelig  € 417.000 nadelig €  1.270.000
2021 voordelig  € 1.189.000 voordelig € 541.000 nadelig €     648.000
2022 voordelig  €    225.000 nadelig     € 128.000 nadelig €     352.000

Waarom geeft het college van Wassenaar juichende persberichten uit over onze financiën en zijn de gegevens in een en hetzelfde document tegenstrijdig? Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) waarschuwt al jaren voor de malversaties en de exorbitante uitgaven maar iedereen denkt (te beginnen indertijd met Cees Tukker-CDA)) dat de Wassenaarse geldbergen tot in de hemel reiken. De bodem van de schatkist komt inmiddels wel in zicht en de lasten voor de inwoners stijgen navenant.

Worden de inwoners bij voortduring belazerd of kunnen ambtenaren en wethouders niet rekenen?. In ieder geval is er over 2019 tot en met 2022 een tekort of zo u wilt een vermogensachteruitgang van ruim 6,5 miljoen terwijl de gepresenteerde cijfers een overschot presenteren. In ieder geval heeft bij de begroting ook de accountant en de concerncontroller meegekeken! dus is het onbegrijpelijk dat deze discrepanties in een en hetzelfde document te vinden zijn lijkt ons.

DLW is benieuwd of  de toezichthouder (de Provincie Zuid Holland) wakkere accountants heeft. Meerdere jaren een geprognotiseerd tekort en het preventieve toezicht ligt weer op de loer.

www.democratischeliberalen.nl

 

DLW is van mening dat de coalitie in Wassenaar de weg kwijt is.

DLW is van mening dat de coalitie in Wassenaar de weg kwijt is.

De werkorganisatie WODV loopt leeg. De werksfeer is om te snijden. De werkorganisatie staat als werkgever zeer negatief bekend. DLW is van mening dat men er voor moet zorgen dat de ambtenaren niet weglopen dan hoeven er geen nieuwe ambtenaren gezocht te worden….maar enfin.

Er is onduidelijkheid over de toekomst van de werkorganisatie. Duidelijk is echter dat Voorschoten richting de Leidse regio gaat. Samenwerking met Wassenaar wordt daarmee op veel vlakken onmogelijk. Ervaren ambtenaren kijken de ellende niet langer aan en vertrekken. In hun plaats komen onervaren vaste krachten of dure externen die eerst kennis op moeten doen en dan weer vertrekken. Het is een lekke emmer die je met water probeert te vullen.

Indertijd had burgemeester Hoekema bedacht dat  de 2 slecht functionerende organisaties samengevoegd konden worden tot één goed werkbare organisatie. De raad kon stikken of slikken, er was geen alternatief mogelijk. Inmiddels zitten wij met de brokken.

Democratische Liberalen Wassenaar waarschuwde ervoor dat het zo niet zou werken en alleen maar duurder zou worden. En dat gebeurde; alleen al de leidinggevenden gingen er direct op vooruit. Dit kost ons op jaarbasis ongeveer 1 miljoen extra.

De organisatie is stuurloos en er komt niets uit hun handen. Voor de raad zijn er nauwelijks stukken om te bespreken. Alles is verworden “tot brandjes blussen” en “hap snap” beleid. Er liggen stapels rapporten over de werkorganisatie maar het college doet er niets mee. Zij kijken naar een stip op de horizon en maken nieuwe plannen. Een lange weer vertragende procedure. Men weet toch alles al?.

Er zijn momenteel 42,69 FTE’s vacatures (ruim 15%). De kosten rijzen de pan uit en men kan door personeelsgebrek het werk niet aan.

Andere uit de hand gelopen problemen zijn; ongebreidelde uitgaven (raadhuis, sporthal en gymzaal; bijna 20 miljoen) en navenante lastenstijging, zwalkend afvalbeleid, jeugdzorgtekorten, ondoordacht hondenbeleid, onopgeloste verkeersproblemen, verkoop van gemeentelijk monumenten in strijd met eerdere raadsbesluiten, stokkende voortgang bij het woningbouwprogramma en de ondertunneling, de praktisch stilliggende plannen Groene Buffer, onduidelijkheid over de toekomst van de Warenar etcetera. Eigenlijk stokt alles maar ALS er iets gedaan moet worden dan is dure inhuur noodzakelijk.

Recent maakte de gemeente Oegstgeest bekend dat zij vergelijkbare personeelsproblemen hebben en dat hen dit maar liefst 100.000 per FTE per jaar EXTRA kost. Onduidelijk is wat in Wassenaar de besparing is van de onderbezetting en wat de extra inhuur kost.

DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

DLW wil weten of het illegale bespieden van onze inwoners gestopt is.

In Wassenaar werd (of wordt?) 24 uur per dag vastgelegd waar, en hoe lang, inwoners en bezoekers zich in bepaalde delen van de gemeente bevinden. Dit wifitracken – het peilen van het signaal van je smartphone – vindt plaats zonder dat daarvoor toestemming wordt gevraagd en zonder dat het een veiligheidsbelang dient. De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) vroeg zich af of deze illegale Stasi achtige praktijk inmiddels beëindigd is en of alle gegevens vernietigd zijn.

In december 2015 maakt de gemeente Wassenaar bekend dat de komende drie jaar bezoekers en inwoners van Wassenaar op diverse locaties geteld zouden gaan worden. Op strategische plekken in de gemeente werden telpunten ingericht die registreren hoeveel personen er in een bepaalde tijd aanwezig zijn, welke plaatsen zij bezochten en hoe lang ze daar verbleven. Het meten van de bezoekersstromen zou de centrumondernemers (!!!) waardevolle informatie opleveren.

De wifi telpuntenlocaties waren;

 • Langstraat (3x)
 • Van Hogendorpstraat;
 • Luifelbaan;
 • Windlustweg;
 • Duinrell (2x)
 • Stadhoudersplein.

De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde op 30 november 2018 dat de wifitracking techniek niet gebruikt mag worden zonder toestemming van inwoners en bezoekers.

Ook indien het MAC-adres niet direct de identiteit van een persoon onthult, de verzamelde gegevens zijn wel degelijk persoonsgegevens. Dit worden de indirect identificeerbare persoonsgegevens genoemd. Dat komt omdat de gegevens met elkaar of met andere gegevens gecombineerd kunnen worden. Zo kunnen gegevens met de bestaande digitale middelen toch betrekkelijk eenvoudig tot een bepaald persoon worden herleid. Op haar website geeft de Autoriteit Persoonsgegevens nadere uitleg over de grondslagen voor de uitspraak dat wifitracking een inbreuk op privacy is.

Een groeiend aantal gemeenten, dat eerder wifitracking inzette, is inmiddels gestopt met wifitracking en zij respecteren de privacywetgeving.

De veel gebruikte bewering dat alle informatie anoniem wordt verwerkt is door de Autoriteit Persoonsgegevens in haar uitspraak nadrukkelijk weerlegd. Wifitracking zoals in Wassenaar plaatsvindt is een schending van de privacy. Het is zinloos en onrechtmatig. Niemand mag zonder goede reden zomaar gevolgd worden. Overigens worden de bewoners rond de Wittenburgerweg al jaren met camera’s van de overheid bespied. Er staat nergens aangegeven dat er sprake is van cameratoezicht en niemand die er wat over zegt. Wat is daar de reden van?

Het lijkt erop dat Wassenaar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels negeert die daarna van kracht werd. De raad werd niet geïnformeerd over een beëindiging van de overtreding van de wet. Het volgen van inwoners, bezoekers van Duinrell en van winkelend publiek is geen gerechtvaardigde methode en wij vragen ons af of alle verkregen gegevens inmiddels wel vernietigd zijn?

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) heeft hierover raadsvragen gesteld.

 

Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Wassenaars hondenbeleid en Wassenaars hondenleed

Al jaren werd gepoogd de losloopgebieden voor honden te beperken maar tot op heden hebben de colleges met burgemeesters Hoekema en Aptroot dat steeds afgewezen. Inmiddels had de anti-hondenlobby het zelfs via het VVD verkiezingsprogramma in het coalitieprogramma gekregen van VVD,CDA,D66 en LokaalWassenaar!

Wassenaarse bestuurders hebben op een enkele uitzondering na, een gruwelijke hekel aan honden. Opmerkingen zoals ‘een hond vervuilt meer dan mijn SUV’ zijn meermaals gemaakt.

Onze fractievoorzitter had de huidige burgemeester de Lange gevraagd waarom hij dit besluit (wat onlangs naar buiten kwam) had genomen. Het bleek echter dat niet burgemeester de Lange maar dat burgemeester Koen, samen met de wethouders, dit besluit in juli al had genomen. De coalitie had dus op de valreep in de beruchte achterkamertjes succes bij Koen.

Het aantal honden is beperkt tot 3 of 4 honden (het besluit wijkt af van de mediaberichten). Veel losloopgebieden zijn nu tot verboden terrein verklaard, er is nauwelijks nog wat over waar de hondenbezitter zijn huisdier nog vrij kan laten lopen.  Het besluit heeft veel onrust veroorzaakt in Wassenaar

Veel ouderen, die notabene langer thuis moeten wonen, hebben een huisdier tegen de eenzaamheid. Zij moeten veelal net als de echtparen die beiden werken gebruik maken van een hondenuitlaatdienst. Die ondernemers worden nu de nek omgedraaid. Hoeveel dieren gaan naar het asiel dankzij de coalitiepartijen?

Dee gemeente Wassenaar ontvangt ruim 170.000 euro aan hondenbelasting. Het geld vloeit naar de algemene middelen. Kunnen de ondernemers nu een beroep doen op de BbZ (Bijzondere Bijstand Zelfstandigen)?

De VVD Wassenaar heeft de mond vol van de te hoge regeldruk, zegt ondernemers de ruimte te geven maar is nu wel weer heel erg door de mand gevallen. In de APV staat in welke maatregelen het college kan nemen. Het besluit rammelt en is niet gemotiveerd zoals de APV voorschrijft. Het college ontbreekt het aan kennis, dit soort fouten zijn schering en inslag.

Inwoners van Wassenaar kunnen bezwaar maken tegen deze maatregel. De fractie van DLW heeft in ieder geval het onderwerp op de agenda gezet voor de raadscyclus van November 2019. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

 

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Wassenaar en de cultuurbarbaren

Onder leiding van cultuurbarbaren Jan Hoekema (D66) , Henk de Greef (VVD) en later  Freddy Blommers (D66) ging een aantal jaren terug het Wassenaars cultureel erfgoedbeleid wankelen. Het liefst hadden ze het beschermd dorpsgezicht ook nog afgeschaft maar helaas voor hen; dat was wettelijk door het Rijk opgelegd. Wel ging het hele gemeentelijk monumentenbeleid” “op de schop”’.

Op 26 juni 2012 kwam er een raadmededeling RM 36 waarin werd voorgesteld om te komen tot een sober doch doelmatig onderhoud en renovatie van de buitenzijde van het Rijksmonument de Paauw. Kosten “slechts” 2,967 miljoen.  Bij dit voorstel hoorden een aantal harde uitgangspunten waar overigens inmiddels door het huidige college de hand mee wordt gelicht.  Deze voorwaarden hebben ook betrekking op het O&O gebouw, de Warenar, Huize Den Deyl, het pottenbakkershuisje, de molen, de muziektent en het theehuisje aan de Buurtweg etc. Daarover in een volgende bijdrage meer.

DLW was verrast omdat er al in 2010 een plan zou komen en nu was er slechts wederom een voorstel om een plan te maken. Er werd ineens gesteld  dat de vorige restauratie, welke nog niet zo lang daarvoor was uitgevoerd was, slecht was gedaan. Op  de vraag van onze fractie Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) of dat lag aan een  knullig bestek, slecht toezicht cq slechte directievoering of aan de aannemer die zijn werk niet goed gedaan. Die vraag werd nooit beantwoord. Ook de vraag of er iemand aansprakelijk gesteld kon worden bleef onbeantwoord.

Op 25 november 2013 stelde de raad een budget vast van ruim 1,4 miljoen voor een aangepast plan. Een groot deel van geld (bijna 0,5 miljoen blijkt dan al als sneeuw onder de zon te zijn verdwenen aan door het college in opdracht gegeven (onzinnige) aanvullende onderzoeken in afwijking van het eerdere bestek. Er werd van dat geld een nieuwe restauratievisie opgesteld, er werd nader kleuronderzoek gedaan, verf-en pleisterlagen werden verwijderd, er werd een profvlak gemaakt en  voor (nog te maken!) kosten directievoering. Inmiddels is er dan dus een nieuw “sober” plan en nu kost dat 2.815 miljoen (alleen buitenzijde raadhuis). De raad gaat wederom akkoord.

In de tussentijd zijn er ook al  conceptvisies voor de buitenplaats opgesteld voor  de buitenplaats door Korneel Aschman voor het park (07-2016) en Jan van der Voorde voor het raadhuis (10-2016). De adviezen sluiten aan bij wat door Wassenaar in 2012 onder andere officieel is gesteld;

-Gemeentelijk vastgoed moet in principe kostendekkend zijn.

-Accommodaties voor eigen gebruik worden in eigen bezit gehouden.

-De gemeente behoudt die panden die belangrijk zijn voor de kwaliteit van de openbare ruimte en de karakteristiek van Wassenaar, en moeilijk exploitabel zijn te maken, zoals de molen, de muziektent, thee- en koffiehuisje e.d.

-De gemeente behoudt die panden die belangrijk zijn voor en onderdeel uitmaken van de gemeentelijke landgoederen in Wassenaar.

Dat laatste onderzoek van de heer van de Voorde wordt lang voor de raad achtergehouden. Op 18 december 2018 wordt ineens dat onderzoek gebruikt om te komen  tot een volgend extern onderzoek. En een volgende renovatie, nu van het interieur wordt gekoppeld aan een mogelijke verkoop of verhuur.

Van der Voorde Monumentenadvies merkt onder meer het volgende op;

-Deze gemeente heeft goud in handen, maar beseft dat niet volledig. Dan blijkt dat er al heel veel onderzoek is gedaan.

Het toekomstig gebruik van de buitenplaats met behoud van bestuurscentrum kent in Nederland erg weinig vergelijkbare voorbeelden. De gemeente Stichtse Vecht, metde buitenplaatsen Boom en Bosch in Breukelen en Goudestein in Maarssen is een voorbeeld dat bij de verkenning naar toekomstig gebruik kan worden betrokken. Ook interessant is de wijze waarop de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen omgaat met haar bezittingen, waarbij kasteel Neerijnen wordt verhuurd aan de gemeente Neerijnen. Als laatste voorbeeld kan worden genoemd de buitenplaats Jagtlust in de Bilt, in gebruik bij de gemeente De Bilt.

-De aandacht voor De Paauw lijkt momenteel fragmentarisch van aard en afhankelijk van de goede wil van enkele medewerkers. Binnen de (werk-)organisatie ligt de hoogste prioriteit bij de wettelijke taken en dat is in het huidige tijdsgewricht op zich logisch

Van de Voorde Monumentenadvies concludeert; “Bij de voorbereiding van de eerste stap (over het toekomstig gebruik) kan de opdracht worden ingekaderd door voor het toekomstig gebruik uit te gaan van een nader in te vullen bestuurscentrum met aanvullende functies ten behoeve van de integratie van gebouwen, bouwwerken en tuin- en parkaanleg”.

Het college geeft onderzoeker Brink voor 73.000 euro een andere opdrach en volgt daarmee het advies van der Voorde niet. Een passant wordt nog 20.000 euro uitgetrokken voor communicatie en voor burgerparticipatie. Het onderzoek wordt door het college breder getrokken dan wat de raad had goedgekeurd, het onderzoek is daarmee “alleen wat breder en wat meer participatief opgepakt” aldus het college.

Hiermee verlaat het college weer de eerdere ingeslagen weg en negeert als gezegd de adviezen van van der Voorde. Met dit nieuwste onderzoek wordt ook de recente motie van de VVD in de wind geslagen getreden. Doe geen kostbare en onnodige onderzoeken meer. Alles voor de bühne?

Alles lijkt erop in het werk gesteld te worden om een duur en straks geheel gerenoveerd pand aan derden te verkopen of in exploitatie te geven. Een eenmalige opbrengst die veel lager is dan de waarde plus de gemaakte kosten en dan grote investeringen doen om het bestuurscentrum onder te brengen? Dat punt is door de onderzoeker niet eens in beeld gebracht. Alles ligt inmiddels vast, kleine aanpassingen zijn nog mogelijk, zo wordt door Brink inmiddels gesteld. Burgerparticipatie gebruikt om dat te doen wat de coalitie wil?

Of denkt Brink samen met het college dat straks een kostendekkende huur bij exploitatie door derden haalbaar is? De huur moet dan minstens de kosten opbrengen voor een nieuw bestuurscentrum cq raadszaal, huisvesting voor de SAD, opslag van de kunstcollectie en het Brandweermuseum. Volgens DLW een onhaalbare opgave.

Is het gemeentekantoor aan de overzijde van de Rijksstraatweg dan alweer in beeld?. Inmiddels zijn de 3 panden niet meer in bezit van Harry Mens maar van Johan van den Oudendal. Zal het achterbaks aangelegde (en gruwelijk qua kosten uit de hand gelopen, 8 miljoen meer dan begroot) tunneltje van 10 miljoen dan toch nog van pas komen?

Was het dan toch bedoeld als veilige oversteek voor de ambtenaren die daar moeten werken. Die locatie was door burgemeester Hoekema bestempeld als gemeenschappelijk kantoor voor de fusie gemeente Wassenaar-Voorschoten.  Een naam had Hoekema ook al bedacht, de gemeente groot Duivenvoorde. Voor het raadhuis de Paauw had hij ook nieuwe bestemming en naam; Museum Oranje. Dat de kosten voor de Wassenaarse gemeenschap enorm zijn lijkt niemand wat te kunnen schelen.

Wat er ook besloten wordt;  De structurele kosten zullen dan altijd hoger zijn dan de opbrengst, welke keuze er ook gemaakt wordt anders dan het eigen gebruik als raadhuis.

Ben Paulides/ fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

www.democratischeliberalen.nl