Wethouders in Wassenaar blind gesteund, geen ondertunneling N44 maar meer sluipverkeer….

 

Wethouders die blind gesteund worden door een meerderheid van de raad spreken altijd de waarheid ook als het tegendeel wordt aangetoond. Sterker nog; ze krijgen schouderklopjes, zelfs bij een politieke draai. Het “His Master’s Voice” gedrag zou je op het eerste gezicht kunnen verklaren door een vorm van  populisme maar het is een vorm van gebrek aan realisme. Ook afgelopen week was het weer flink raak. Het ging over de Groene Zone, de motie zweefvliegen, een megalomane investering van 15 miljoen bij Raadhuis de Paauw, voortschrijdend inzicht bij de illegale parkeerplaats bij museum Voorlinden ten koste van buurtbewoners, de sloop van het gemeentekantoor en de wens om op zwaar vervuilde grond woningen te bouwen zonder rekening te houden met saneringskosten.

Deze week hebben wij het over het Coalitieakkoord 2018-2022 waarin het volgende wordt gezegd  “Voor de bereikbaarheid van ons dorp en een betere doorstroming van de N44 stellen we extra gelden voor onderzoek beschikbaar, zodat de (gedeeltelijke) ondertunneling van de N44 in deze periode naar een volgende fase wordt gebracht. Een snelle oplossing voor de situatie bij het Rozenplein krijgt prioriteit”.

De coalitie is onbetrouwbaar en paait en naait de kiezers alleen maar. De actiegroep “Keerverkeer” zal wel “blij” zijn met deze wending, zij voelen zich beslist een “oor aangenaaid” door de politieke vrienden waar ze zo goed mee konden praten. Feit is dat deze actiegroep met DLW nooit gesproken heeft en juist wij waren het die in de raadsperiode 2010-2014 weer over ondertunneling begonnen zijn toen eerdere initiatieven  de stille dood waren gestorven. Eerder kondigde VVD wethouder Klaver de doorstroming op de van Zuijlen van Nijeveltstraat te willen verbeteren door de verkeerslichten “slim” te maken. Maar een betere doorstroming geeft meer verkeer. Ook het nijpende probleem rond de Jagerslaan en naast een Natura 2000 gebied blijft maar steeds onderbelicht om van de overigens problemen rond het Rozenplein, Prinsenweg, Buurtweg, Zijdeweg enzovoort maar niet eens te spreken. De gezochte oplossing voor het Rozenplein ligt inmiddels ook in de prullenbak.

Op 19 mei jl lag een zienswijze voor waarin het volgende wordt gesteld: “De gemeente Wassenaar heeft de stukken grondig doorgenomen en staat achter de inhoud ervan. Wel besteedt de gemeente in haar reactie aandacht aan een urgent doel van de MRDH, waar Wassenaar in grote mate in voorziet: het stimuleren van het groengebruik en recreatie als vestigingsfactor. Om deze functie goed te kunnen blijven vervullen, pleit de gemeente voor meer aandacht voor het ontsluiten van de noordelijke zijde van de metropoolregio, op een wijze waarop het doorgaande verkeer wordt geleid via de hoofdroute van de A4 en aansluit op de nieuwe randwegstructuur van Den Haag. Deze visie op het ontlasten van de N44 wordt tijdens de commissievergadering van 21 april 2020 gepresenteerd en toegelicht door wethouder Klaver-Bouman.”

Men weet dat de Rijnland Route in het beste geval slechts gedurende een korte periode een ontlasting van de N44 kan geven waarna de stijging van het verkeersaanbod op de N44 weer volop doorgaat maar die is dan afgewaardeerd. De politieke aap is uit de mouw, er komt helemaal geen ondertunneling en het sluipverkeer in Wassenaar zal nog verder toenemen.

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Jaarrekening 2019; weer 6.2 miljoen spoorloos verdwenen.

Jaarrekening 2019; weer 6.2 miljoen spoorloos verdwenen.

 De raadsleden hebben inmiddels een concept jaarrekening 2019 ontvangen. Het beduvelen van de inwoners is ook dit jaar weer een feit. Juichend wordt door het college een debacle als een succes gepresenteerd. Gesteld wordt dat er een overschot van 2,1 miljoen is. Al jaren wordt er ons op bedrieglijke wijze een zeer rooskleurig resultaat voorgeschoteld. Ook dit jaar is het weer niet anders. Als je de jaarrekening 2019 beter bestudeerd dan zie je dat er heel wat anders aan de hand is.

Het college noemt de jaarrekening 2019 “een evenwichtige stapsteen om blijvend te investeren in Wassenaar” maar het heeft inmiddels meer weg van een molensteen die ons om de nek hangt. Ondanks een beweerdelijk positief resultaat van 2,1 miljoen daalt ons vermogen met 4,1 miljoen. Er is dus 2,1 plus 4,1 miljoen zoek, in totaal 6.2 miljoen. Waar is dat geld vraagt DLW zich af. Als je geld overhoudt dan moet het vermogen stijgen en niet dalen, die rekensom is simpel.

In minder dan 2 decennia zijn op deze wijze tientallen miljoenen verdwenen. DLW waarschuwt er al jaren voor maar langzaam maar zeker komt de bodem van onze Wassenaarse schatkist in zicht. Dankzij dit beleid zullen in de toekomst lastenverhogingen en bezuinigingen onvermijdelijk zijn.

De totale uitgaven in Wassenaar bedragen ongeveer 68 miljoen maar dit jaar wordt een ruim 13 miljoen onttrokken uit de reserves (onze spaarpot) om de tekorten te dekken. Let wel dat geld was ooit al geteld als inkomsten van de gemeente maar omdat we het niet nodig hadden ging het in de spaarpot. Dat geld halen we er nu weer uit en we tellen we het weer als inkomen. Ieder weldenkend mens begrijpt dat dit de boel beduvelen is maar de wetgever en de toezichthouder staan deze boekhoudkundige truc toe en dat terwijl de wet voorschrijft voor dat financiële verantwoordingen goed leesbaar en begrijpelijk moeten zijn. Saillant detail is verder overigens dat er ook in het coalitieprogramma staat dat begrotingen niet sluitend gemaakt mogen worden met grepen uit de algemene reserve en tja, dat is natuurlijk wat anders dan de jaarrekening alsnog sluitend maken omdat je gedurende het jaar meer hebt uitgegeven dan er aan inkomsten binnen kwam. Overigens wel een zaak om voor te leggen aan de tuchtrechter want de accountant heeft de jaarrekening wederom goedgekeurd.

Eerder werd er een reserve kapitaallasten ingevoerd om ruimte te creëren op de lopende begroting. Kapitaallasten werden betaald uit de reserve. Dit maakte dat er (rekenkundig) meer uitgegeven kon worden. Nu deze reserve kapitaallasten wordt teruggedraaid moeten deze lasten weer uit de inkomsten worden gedekt.

Daarnaast heeft de coalitie ook veel investeringen “vooruit” geschoven door deze in de kadernota te noemen zonder dat het geld ter beschikking is gesteld. Bijvoorbeeld een nieuwe sporthal en gymzaal ( ca 10 miljoen). De kapitaallasten zien we pas terug het jaar nadat de bouw gereed is gekomen.

Ben Paulides / fractievoorzitter DLW

www.democratischeliberalen.nl

De  Wassenaarse coalitie maakt de oppositie monddood.

De  Wassenaarse coalitie maakt de oppositie monddood.

Politieke oppositie wordt in principe gevormd door alle politieke partijen die niet in de coalitie zitten. Uitzonderingen zijn de meelopers uit de oppositie die zelf geen mening hebben maar die blind de coalitie volgen en daarmee gedoogsteun geven. In dictatoriale regimes wordt oppositie als onwettig gezien en onderdrukt. In een democratie zou de oppositie deel uit moeten maken van het democratisch bestel.

Maar zo werkt het in Wassenaar niet en de nieuwe burgemeester de Lange heeft nog geen verandering kunnen bewerkstelligen. Daarvoor zou de (ver)brede coalitie tenminste regelmatig opzij moeten stappen. Daar moet ik steeds aan denken als er in Wassenaar weer eens een besluit wordt doorgedrukt. Lekker makkelijk.

Bij de coalitiepartijen is al er jaren geen enkele vorm van zelfreflectie te ontdekken. Nee, er is slechts de constatering dat men als grootste machtsblok altijd het voortouw kan nemen in het ongefundeerde vertrouwen dat men altijd de machtigste kan blijven.

De brede schakering van opvattingen in een samenleving zou zijn afspiegeling in de gemeenteraad moeten vinden. En een gemeenteraad heeft als hoogste doel in een democratisch bestel om zoveel mogelijk opvattingen en invalshoeken te bundelen om tot een goed en afgewogen besluit te komen. Je doet het werk immers voor de hele samenleving en niet alleen voor je eigen achterban.

Daarom is democratie in de gemeenteraad meer dan het uitsluitend langs de lijnen van de coalitie besluiten nemen. In tegendeel; dat langs de lijnen van de coalitie besluiten nemen is het laatste wat je zou moeten voorstaan en zo heeft Thorbecke de grondlegger van onze huidige bestuursstructuur het ook nooit bedoeld. Dat principe heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.

De (ver)brede coalitie in Wassenaar heeft een grote meerderheid, hun wil is dus wet. De VVD heeft daarbinnen dan weer een overheersende stem. Dan ontstaat er ook als vanzelf een gevoel van macht. Gewild of ongewild. Niemand kan je iets maken. Gemakkelijk verlies je uit het oog dat ook de kleinere partijen ruimte nodig hebben en kansen moeten krijgen.

Waarom moet de grootste partij steeds het voortouw nemen en de oppositie monddood maken? Er lag bij de coalitieonderhandelingen een kans om tot een veel gezondere situatie te komen. Waarom heeft de VVD haar plicht niet serieus genomen en waarom niet gekozen voor een open en eerlijke dialoog in de gemeenteraad?

Je kunt ook vanuit een minderheidscollege voorstellen doen. Als het een goed voorstel is, dan zal er altijd wel een partij zijn die het voorstel omarmt en voor een meerderheid zorgt. Men zit er niet voor zichzelf, maar om het goede te doen voor de inwoners. Dan zou er ook recht gedaan worden aan de kiezersgroep achter de kleinere partijen. Dat past prima bij het dualisme. Voorstellen waar alle partijen invloed op kunnen hebben en waar niet bij voorbaat coalitiepartijen hun besluiten genomen hebben.

Beter samenwerken met de oppositie zou de lokale politiek betrouwbaarder maken. Misschien wordt politiek dan zelfs weer spannend en leuk. Een partij is pas echt groot, wanneer het die uitdaging durft aan te gaan. O ja, en voortaan minstens een stuk of 2 wethouders minder.

Ben Paulides/ Fractievoorzitter DLW

DLW en het gemeentelijk Corona Noodfonds van 3 miljoen

DLW en het gemeentelijk Corona Noodfonds van 3 miljoen

In het weekend van 19 april jl deed DLW een oproep aan het College om te onderzoeken welke problemen er zijn of te verwachten zijn als het gevolg van de Corona crisis. Daarnaast heeft DLW gevraagd om een gemeentelijk Noodfonds in te stellen om de levendigheid, de werkgelegenheid in ons mooie dorp in stand te houden. Ondersteuning van ondernemers, verenigingen, kerken en culturele instellingen in Wassenaar die dreigen om te vallen is noodzakelijk. In veel gevallen komt men niet of onvoldoende in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Rijk .

 Het college liet weken geleden weten bezig te zijn met een pakket aan maatregelen om de ondernemers in Wassenaar te steunen die qua landelijke steunmaatregelen onvoldoende hulp krijgen of zelfs tussen wal en schip dreigen te vallen. DLW roept ons college op om dit pakket aan maatregelen NU bekend te maken.

Indien het Rijk alsnog zelf een afdoende maatregel presenteert dan kan de gemeentelijke steun met terugwerkende kracht vervallen.

Modehuis Bins moest na 123 jaar aanwezig te zijn geweest in Wassenaar de afgelopen week het bijltje er bij neergooien. Mogelijk is de oorzaak niet uitsluitend de Corona crisis maar het toont wel aan dat er wat moet gebeuren vanuit de gemeente Wassenaar.  De coalitie had plannen om het winkelcentrum aantrekkelijker te maken , kosten ruim 5 ton. Inmiddels is er een plan wat bijna 3 miljoen moet gaan kosten. DLW is van mening dat we eerst moeten zorgen dat de ondernemers blijven bestaan. Een mooi winkelcentrum is een aardig idee maar zonder ondernemers heb je daar ook weinig aan.

Recent ontving het college (en raad) een noodkreet van de exploitanten op en rond het strand op de Wassenaarse Slag. Er zijn meer schrijnende situaties waarbij de inkomsten wegvallen maar waarbij de gemeente wel aanslagen of legeskosten oplegt zoals huur, ozb, de reclamebelasting of precariorechten.

Vwb de strandexploitanten;

Deze seizoens-exploitanten hadden in januari geen personeel en hebben nu geen omzet, zij zitten in een extra lastige situatie. Toch komen zij (nog?) niet in aanmerking voor enige steun. Voor de kioskhouders en de parkeerplaatsexploitanten geldt dat eveneens.

Normaliter wordt in februari op- en in oktober afgebouwd. Dat brengt kosten met zich mee die met een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan vermeden kunnen worden. Door de genomen veiligheidsmaatregelen hebben deze ondernemers hooguit nog een heel kort seizoen.

Naast lastenverlichting en steun vraagt DLW het college de mogelijkheid te bieden om de strandpaviljoens deze winter te laten staan.

DLW vraagt het gemeentebestuur te besluiten tot een eenmalige tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan. Uiteraard moet dit worden besproken met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer (verpachters aan de gemeente), maar wij verwachten begrip voor deze situatie.

DLW wil graag dat er een raadsbehandeling komt van de brief om tevens te komen tot een algemene bespreking van wat de gemeente kan doen om de leefbaarheid van ons mooie dorp in stand te houden.

Het college zal in kaart moeten brengen welke problemen er in Wassenaar zijn ontstaan of mogelijk gaan ontstaan bij ondernemers, verenigingen, culturele voorzieningen etc. Ook willen wij weten welke problemen door kwijtschelding e/o extra financiële steun kunnen worden opgelost mede mbt behoud van werkgelegenheid . DLW wil dat daarvoor een gemeentelijk noodfonds wordt ingesteld van vooralsnog 3 miljoen.

Veiligheidsregio

25 burgemeesters − voorzitters van de Veiligheidsregio’s, een Gemeenschappelijke Regeling waar Wassenaar onderdeel van uitmaakt − hebben het op basis van de Wet publiek gezondheid nu voor het zeggen. De meest vergaande bevoegdheid is die om gebouwen en/of terreinen te sluiten. De gemeenteraden staan buitenspel en een noodverordening kan niet door de gemeenteraad worden bekrachtigd. Dat is kwalijk. Uit de Gemeentewet, die ook voor de Veiligheidsregio’s geldt, volgt dat noodverordeningen niet in strijd mogen zijn met de Grondwet en dat is nu veelal het geval.

De Veiligheidsregio is in strijd met de decentrale rechtstaat principes van Thorbecke . Gemeentelijke autonomie betekent dat op gemeentelijk niveau zelfstandige beslissingen genomen worden. De gemeenteraad is democratisch gekozen en is gemeentelijk het hoogste orgaan. Het rijk kan gemeenten opdragen wetten uit te voeren, die de regering en parlement hebben vastgesteld (medebewind). De handhaving, zoals genoemd in de noodverordening, is aan gemeentelijk aangestelde boa’s.

De raad; het hoogste orgaan in de gemeente

Vandaar dat wij gevraagd hebben deze vragen voor behandeling in de commissies en de raad op de agenda te zetten maar nu al te beginnen met de eerste stappen. Tot onze vreugde heeft het college op 22 april direct gereageerd met de raadsinformatiebrief 41. De daarin genoemde besluiten zijn helaas een druppel op de gloeiende plaat. Het is niet waarom wij als DLW gevraagd hebben maar een eerste aanzet is er tenminste.

Maar DLW heeft ook kritiek omdat het College niet zomaar zonder de raad en zonder financiële dekking deze bedragen kan kwijtschelden. Ook maatregel 1c en 2 roept vragen op. Niet de kiosken of de parkeerterreinen zijn gesloten maar de toegangswegen er naar toe. Er is geen rekening is gehouden met het persoonlijke belang van deze ondernemers door, zonder wettelijke grondslag, hen de mogelijkheid om geld te verdienen te ontnemen. Wordt vervolgd

 

 

 

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

De chaotische ambtelijke organisatie maakt dat de bestuurskracht op orde brengen lastig is.

DLW heeft al in 2012 gewaarschuwd dat een gemeenschappelijke werkorganisatie geen oplossing zou brengen voor de 2 ambtelijke organisaties die toen niet naar behoren functioneerden. Wij waarschuwden er zelfs voor dat het samenvoegen van 2 chaotisch functionerende organisaties alleen maar voor een nog grotere chaos zou zorgen. Wij voorspelden ook dat er geen sprake zou zijn van lagere kosten, zoals toenmalige burgemeester Jan Hoekema beweerde, maar dat de kosten sky-high zouden gaan.

D666 burgemeester Jan Hoekema liet de raad geen keuze. Stikken of slikken en de raad ging akkoord.  DLW stemde tegen het voorstel.

De kosten stegen de pan uit en de organisatie presteerde niet. Burgemeester Hoekema werd weggestuurd na een geënsceneerde ambtenarenstaking op Raadhuis de Paauw. De staking was opgezet door een topambtenaar en één van de 2 directieleden (tevens zijnde gemeentesecretaris van Wassenaar) van de niet functionerende werkorganisatie WODV,.

Men wilde dat de burgemeester, de griffier en onze fractievoorzitter zouden opstappen. Wat niet kon gebeurde, de burgemeester werd weggestuurd door ambtenaren en een 3 drietal haatdragende fractievoorzitters die de situatie gebruikten om een persoonlijke vete uit te vechten. De raad stond er buiten.

Wassenaar rolde in een bestuurlijke crisis. Een gemeentelijke herindeling dreigde. VVD-er Charlie Aptroot werd waarnemend burgemeester en hij had slechts één doel en dat was niet de werkorganisatie op orde brengen maar Wassenaar in een fusie met Voorschoten trekken. Gelukkig vertrok hij voortijdig en kregen wij CDA-er Frank Koen als waarnemend burgemeester. Hij respecteerde de wens dat Wassenaar zelfstandig zou blijven en dat lukte. De herindeling was van de baan, maar aan de werkorganisatie deed ook hij niets.

Vervolgens werd VVD-er Leendert de Lange als vaste burgemeester benoemd. Ook hij moet de werkorganisatie aanpakken. Hij kreeg meermaals het advies om stevig in zijn schoenen te staan om de organisatie op orde te brengen omdat de leidinggevenden alles wilden laten zoals het was. De gemeentesecretaris ( voorheen tevens directeur werkorganisatie)  probeert echter ook weer “in positie” te komen door elf weer ambtenaren aan te sturen. Een verwarrende situatie ook voor burgemeester de Lange. Voorschoten lonkt naar de Leidse regio en de sturen richting doorstart van de organisatie.

Gelukkig moeten raad (en inwoners) er volgens afspraak nog over spreken (zie informatiebrief 87). De Lange is een aimabel persoon en kundig bestuurder maar heeft hier nog een “probleempje” op te lossen. Vermoedelijk is ontvlechting van de WODV de enige juiste richting maar voorlopig zijn eerdere maatregelen die aangekondigd werden door Aptroot niet doorgevoerd en is er inmiddels weer tot een uitbreiding van het management besloten.

www.democratischeliberalen.nl