Jarenlange strijd van DLW (bijna) beloond. DLW heeft de fusieplannen van tafel !

Jarenlange strijd van DLW (bijna) beloond. DLW heeft de fusieplannen van tafel !

Al sinds de enquete in 2012 van Democratische Liberalen Wassenaar, waarin meer dan 2.500 Wassenaarders zich uitspraken tegen de ambtelijke samenwerking met Voorschoten, zet de fractievoorzitter van DLW Ben Paulides zich als geen ander in voor het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar. Een Wassenaar met een degelijk financieel beleid én een beter en transparanter bestuur.

Concrete resultaten van deze inspanningen worden sinds het aantreden van waarnemend burgemeester Frank Koen (CDA) steeds duidelijker. Op 12 december 2017 bij de kennismaking met de nieuwe waarnemer Koen, presenteerde Paulides zijn constructief kritische analyse: “De gemeente Wassenaar onderzoekt nu welke vorm van bestuur het beste is om de bestuurskwaliteit te verbeteren echter wat, onderzocht moet worden, is de vraag HOE de bestuurskwaliteit kan verbeteren zodat Wassenaar zelfstandig kan blijven”. Http://democratischeliberalen.nl/democratische-liberalen-wassenaar-dlw-enthousiast-over-nieuwe-waarnemend-burgemeester-frank-koen/

Paulides stond indertijd alleen in deze visie. Het kwam onze fractievoorzitter eerder zelfs op diverse negatieve opmerkingen van burgemeester Charlie Aptroot/VVD, te staan. ‘Er was maar één partij niet coöperatief”. DLW had zeker kritiek op Aptroot: http://democratischeliberalen.nl/2017/06/

DLW doet echter niet mee aan misleiding van de kiezers en DLW werd zelfs in de afscheidsrede van Aptroot met de volgende uitspraak afgerekend; “Door de inzet van velen, medewerkers, college en het overgrote deel van de gemeenteraad gaat het nu heel veel beter”. DLW hoort niet bij het overgrote deel van de raad en daar waren wij toen al trots op omdat wij als enige partij een volhardende tegenstander waren van het door Aptroot ingezette traject. En met succes zo is inmiddels gebleken.

Het is een feit dat alle partijen, die beweren zelfstandigheid van Wassenaar na te streven, instemden met het door Aptroot ingezette onderzoekstraject. Zij lieten zich zelfs als raad buitenspel zetten.

Anders dan Aptroot pakte burgemeester Koen WEL de handschoen op: Het WassenaarKompas van onderzoeker Professor Krouwel is bijgestuurd. Hij moet nu onderzoeken wat er nodig is om Wassenaar om zelfstandig te laten voortbestaan. Er is inmiddels zelfs geen dreiging meer voor de zelfstandigheid van Wassenaar indien Voorschoten naar de Leidse regio gaat. Voorschoten kan gewoon naar Leiden. En dat dankzij de volhardendheid van DLW.

Ook na de verkiezingen staat DLW voor een zelfstandig Wassenaar. Met een goed, open en transparant bestuur is Wassenaar de beste gemeente om in te wonen. Nu is het belangrijk om daadkrachtig door te pakken en dat kan DLW als geen andere partij in Wassenaar. Wassenaar is een uniek dorp en daar is DLW zuinig op.

Website: Democratischeliberalen.nl FB: Democratische Liberalen Wassenaar
Email: info@democratischeliberalen.nl Twitter: @DLWassenaar

Samen maken wij een vuist, stem DLW Lijst 5

Sportdebat

Allereerst willen wij alle organisatoren bedanken van het sportdebat gisteravond. Het was een prachtig georganiseerde bijeenkomst en dankzij u en uw vrijwilligers hebben wij inzicht kunnen geven hoe DLW zich verbonden voelt met de sporters en clubs, waaronder voetbalverenigingen zoals blauw-zwart, sv Wassenaar, hockey clubs zoals HGC Kieviten, Ruitervereniging Emma, golfclubs , tennisclubs en allen waarvoor de plek hier te klein is. Allen ook hartelijk dank voor het luisteren.

Brenda Hagen, onze nummer 2, nam het woord en sprak over haar persoonlijke sportbelevenissen. Zij kwam niet alleen. DLW werd mede vertegenwoordigd door de lijsttrekker Ben Paulides, Tomash Groen, de nummer 4 op de lijst en de minstens zo belangrijke nummer 9: Anly de Jong.

Na afloop van het debat hebben onze DLW’ers mooie gesprekken mogen voeren met vertegenwoordigers uit het sportveld. Allen benadrukte hoe belangrijk sport is, en duidelijk werd: sport verbroedert.

Hieronder de tekst die gesproken is door Brenda Hagen.

 Allereerst zal ik me graag willen voorstellen.

Ik ben Brenda Hagen en sta bij DLW op de lijst als nummer 2.

In mijn gezin is sporten een belangrijke bezigheid en we zijn even aan het inventariseren geweest welke sporten de afgelopen 20 jaar bedreven zijn.

(school)zwemmen, darten, volleybal, turnen, badminton, schaken, stijldansen, ballet, zeilen nin jutsju , boksen, tennis, dammen, klaverjassen

Een aardig lijstje en gevarieerd in binnen en buiten.

DLW vindt sporten ook 1 van de pijlers in de Wassenaarse samenleving. Wij hebben een algemeen deel besteed in ons programma (zowel het uitgebreide verkiezingsprogramma als het jongerenprogramma) om dit te duiden.

DLW vindt dan ook dat sporten, binnen, buiten, en denksport voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Toegankelijkheid kan in veel opzichten gezien worden. De weg ernaartoe. Hier zijn in Wassenaar nog wel enige problemen vooral in deze buurt mbt overlast. Het onderhoud van de stoepen en wegen zelf laat ook te wensen over om onze jongeren en ouderen veilig naar de sport te laten gaan.

Maar ook betekent toegankelijkheid of de faciliteiten wel toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Jong en oud kunnen een lichamelijke beperking hebben waardoor gebouwen een belemmerende factor zijn om mee te doen.

Hiermee kan het ledenaantal van de sportverenigingen ook aanzienlijk groeien.

Financiële toegankelijkheid is ook een zorgelijk punt. DLW pleit dan ook voor een eenvoudige aanvraag bij de gemeente voor een sportvoorziening en de sportclubs kunnen de rekening dan doorsturen. Hiermee wordt de privacy van gezinnen ook beter beschermd en komt het geld dat juist gereserveerd is voor kinderen, jongeren en gezinnen in stille armoede op de juiste plek terecht, zonder dat de clubs hier ook nog extra handelingen voor hoeven te verrichten en zij de zekerheid hebben dat het lidmaatschap op tijd betaald wordt.

DLW wil ook graag van de sporters weten wat zij van de gemeente willen en zal daarom ook volgende week een speciale pagina openen voor mensen die bekend zijn met sporten en toch een aantal zaken onder onze aandacht willen brengen, voordat wij in de raad plaatsnemen.

Nieuwe raadsleden kunnen immers niet zonder de input van bestuurders, sporters en alle vrijwilligers die zich met liefde inzetten voor hun club.

DLW maakt zich overigens wel zorgen over het verdwijnen van buurthuizen die juist bijvoorbeeld denksporters en darters de plek kunnen bieden om hun geliefde sport te beoefenen. Zelf heb ik leren stijldansen in een buurthuis voordat ik naar een officiële dansschool ging en darten was ook voor mijn team de vaste plek in het buurthuis.

De huidig ingeslagen weg die uitgezet is door de huidige raad is niet 1 van onze keuze. Wij willen net als u dat er goede voorzieningen zijn en dat de roofbouw die nu gepleegd wordt op de sociale ankers in onze wijken stopt.

Kijkt u vooral op onze pagina democratischeliberalen.nl voor meer info over hoe wij onze sportvisie vorm willen geven.

Niet alleen de raad, maar samen met u.

Samen maken wij een vuist!

Open brief van DLW aan burgemeester Frank Koen

De volgende brief hebben wij gericht aan de burgemeester van Wassenaar.

 OPEN BRIEF VAN DLW AAN BURGEMEESTER FRANK KOEN

Geachte burgemeester, beste Frank,

Na ons kennismakingsgesprek in december was ik direct enthousiast over jouw komst.

Jij was nauwelijks aangetreden of de graairel van Jan Hoekema (D66) en zijn eega Marleen Barth (fractie-voorzitter 1e kamer PvdA) barstte los.

In de hoofdrollen Jan Hoekema, Charlie Aptroot (VVD), Marleen Barth en Bert Ooms (Passie), Bert Doorn (wethouder CDA) en Hélène Oppatja (gemeentesecre-taris Wassenaar én bestuurslid landelijke PvdA). In de bijrollen de fractievoorzitters Dienke Dekker (CDA),  Caroline Klaver (VVD) en Henri Hendrickx(HvW).

Hoekema stapte in december 2016 op omdat zogenaamd “de chemie uit het huwelijk was” aldus Bert Ooms. Inmiddels probeert Ooms als raadsnestor zijn handelen te verdoezelen. Hij wordt hierbij gesteund door al diegenen die eveneens hun rol verborgen willen houden.

Aanleiding voor het ontslag was de geënsceneerde wilde staking. Daarop volgden gesprekken onder andere met Jan Hoekema. Zijdens de raad en college waren er 5 personen aanwezig, te weten Bert Doorn (CDA wethouder), Bert Ooms (PvW, nu Lokaal Wassenaar), Caroline Klaver, Dienke Dekker  en Henry Hendrickx.

Zij voerden die gesprekken, zonder enig mandaat. Hoekema stapte op. Echter niet zonder dat er blijkbaar toezeggingen gedaan zijn. Wat er gezegd is weet niemand behalve de betrokkenen zelf én de latere waarnemend burgemeester Charlie Aptroot.

De kranten staan inmiddels vol over de vraag wie  er verantwoordelijk is voor de mislukte achterkamer- tjedeal.  Als voorlopig “hoogtepunt”  een tendentieus  artikel op Omroep  West. Duidelijk een reactie op de ontkenningen van betrokkenheid door Bert Ooms (lijsttrekker voor LokaalWassenaar!) en Caroline Klaver Bouman (lijsttrekker VVD).

 Het gaat nu dan ook niet alleen om de onterecht en onbevoegd door Charlie Aptroot uitgegeven 17.800 euro  maar eveneens over een veelvoud van dit bedrag, namelijk de juridische advieskosten die allemaal ten laste gekomen zijn van de gemeente. Het gaat ook over de integriteit van de betrokkenen. Wetten gelden voor iedereen, ook voor Aptroot, Hoekema en Barth.

 

In 2014 was Aptroot ook al bij ontoelaatbare uitdelingen van gemeenschapsgeld betrokken, toen ging het over een niet toegestane bonus aan een directeur van Omroep West. De omroep die hem nu probeert vrij te pleiten.

DLW is niet betrokken in deze  affaire met geheime afspraken. DLW is voor openheid. De deksel moet van de beerput af. De schuldigen moeten worden aangepakt. Kunnen wij op je rekenen dat jij adequaat onderzoek doet? Wassenaar verdient als zelfstandige gemeente een goed bestuur.

Hoogachtend

Ben Paulides / fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen DLW

Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen DLW

 

Vandaag heeft DLW het groene licht gekregen om met de volledige kandidatenlijst mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s.

Ben Paulides,de lijsttrekker van DLW, werd vergezeld door Brenda Hagen (nr. 2) en Frans Micklinghoff (nr. 3).

Met maar liefst 19 kandidaten hebben wij naast een diverse lijst ook de grootste lijst van Wassenaar, waarbij de achtergronden en leeftijden sterk uiteenlopen; van de jongste kandidaat in Wassenaar tot bruisende 70+-ers. De kracht van DLW is diversiteit die samen een vuist maken.

Elke kandidaat is enorm gemotiveerd en hoopt te kunnen bijdragen op een positieve manier voor een leefbaar, toegankelijk en inclusief Wassenaar.

DLW is ook op dit moment de grootste en oudste lokale partij in Wassenaar en heeft een actieve jongerenafdeling waar onze jongste kandidaat Rebecca Talbot (nr. 10) voorzitter van is nadat zij het stokje overgedragen heeft gekregen van Patrick Oliehoek (nr. 13) die toevalligerwijs bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de jongste kandidaat was.

Vrijdag 9 februari wordt de lijstvolgorde definitief bekend gemaakt, maar DLW rekent erop dat DLW lijstnr. 5 krijgt op basis van de uitslag van de verkiezingen in 2014.

Samen maken wij een vuist voor een leefbaar, toegankelijk en inclusief Wassenaar!

Ben Paulides weer verkozen tot lijsttrekker van DLW

Ben Paulides weer lijsttrekker van Democratische Liberalen Wassenaar bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

De bekende Wassenaarder Ben Paulides is wederom verkozen tot lijsttrekker voor de lokale partij DLW (Democratische Liberalen Wassenaar). DLW staat bij de komende verkiezingen op plaats 5, als de op 4 na grootste bestaande partij. DLW is daarmee de belangrijkste lokale partij in Wassenaar. Met een geweldig team van enthousiaste kandidaten kijkt DLW vol vertrouwen uit naar de komende raadsperiode 2018-2022 waarin DLW “het verschil” gaat maken.

Lijsttrekker Paulides (DLW);“Ik ben erg gemotiveerd om als lijsttrekker de komende gemeenteraadsverkiezingen in te gaan. Daarnaast ben ik ontzettend trots op de mooie kandidatenlijst die wij hebben kunnen samenstellen. DLW heeft  vermoedelijk de grootste kandidatenlijst van alle politieke partijen in Wassenaar. Het is voor ons geen enkel probleem geweest om enorm gemotiveerde kandidaten te vinden. Op de uitgebreide lijst staan ijzersterke, goed opgeleide en ervaren kandidaten van alle leeftijden. Van bruisende tieners tot ervaren zeventigers. Het zijn een aantal vertrouwde namen maar ook veel nieuwe namen. Het is een goede mix van ervaring en vernieuwing, een mix van jong en oud en van man en vrouw.  De jongste kandidaat is 18 jaar en brengt al een schat aan bestuurlijke ervaring mee. De oudste kandidaat is een zeventiger. Over zijn bestuurlijke ervaring hoeven wij eigenlijk niets te zeggen. Dat is vanzelfsprekend voor een politiek journalist”  

 Met ons gevarieerde netwerk is DLW goed in staat de boodschap van DLW uit te dragen in zowel onze eigen gemeente als op provinciaal niveau. DLW is veel meer dan een lokale partij.

Fractievoorzitter Ben Paulides is tevens bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH). Deze vereniging heeft als doel de zaken die onze gemeenten aangaan, hetzij in een GR (Gemeenschappelijke Regeling) hetzij op provinciaal niveau, gezamenlijk aan te pakken. Lokale partijen hebben namelijk een achterban van ruim 1/3 van alle kiezers.

De gezamenlijke provinciale kracht van lokale partijen is daarmee groter dan de kracht van de grootste landelijke partij. Doel is dan ook dat de gezamenlijke partijen “van onderop” een stem laten horen in de Gedeputeerde Staten.

DLW wil niet dat er door anderen besluiten genomen worden over Wassenaar zonder dat de inwoners daarin een serieuze stem hebben. Het proces om te onderzoeken wat de beste bestuurlijke vorm is voor Wassenaar al te ver doorgegaan. Daar kwam deze week de               Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017”  van GS nog eens bij. DLW is van mening dat het tij gestopt moet worden maar daar hebben wij UW stem voor nodig.

Samen met U maakt DLW een vuist om te “knokken” voor een zelfstandig Wassenaar. Wij willen nu eindelijk een betrouwbaar en transparant bestuur (zie ingezonden brief van CDA raadslid Knevel over vriendjespolitiek in Wassenaar in De Wassenaarse Krant van 13-12-2017 pagina 25).

Wij gaan met vertrouwen de komende GR verkiezingen 2018 tegemoet. Binnenkort maakt DLW de afzonderlijke kandidaten bekend.