Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) ; Veel meer dan een lokale partij……

Democratische Liberalen Wassenaar; Veel meer dan een lokale partij……

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is de lokale partij DLW in Wassenaar de op 4 na grootste bestaande partij, na VVD, CDA, D66 en GL. DLW is dan ook geen “one issue” partij maar een partij die alle belangen van onze inwoners behartigt. Maar DLW is veel meer dan alleen een lokale partij.

Onze fractievoorzitter Ben Paulides heeft de afgelopen jaren samenwerking gezocht met diverse fracties van lokale partijen in onze provincie. Dit alles met als doel om te komen tot een provinciale partij om de lokale belangen in de provincie Zuid Holland te behartigen. Ruim 30% van de kiezers stemmen op een lokale partij maar in onze provincie was er van de lokale partijen geen vertegenwoordiging in de Provinciale Staten en dus ook niet in de 1e kamer.

De provincie besluit over steeds meer zaken die plaatselijk veel effect hebben. Hierbij valt onder andere te denken aan de besluitvorming rond de bestuurlijke toekomst van Wassenaar, de plaatsing van windmolens, de bebouwing op voormalig vliegveld Valkenburg, het natuurgebied De Hollandse Duinen of het aanpakken van de vervuiler van ons drinkwater met GenX om maar wat voorbeelden te noemen.

Ook voor de aanleg van de zwaar gewenste ondertunneling van de Rijksstraatweg is de provincie een belangrijke partner. Helaas strekt de invloed van de meeste lokale partijen op dit moment slechts tot de gemeentegrenzen.

De samenwerking van lokale partijen op het meer regionale vlak heeft nu al zijn diensten bewezen.  Er werd informatie uitgewisseld en er werden bijeenkomsten georganiseerd.

Er is een lokale partijen app en een lokale fractievoorzitters app met gemeentegrens overschrijdende informatie die van lokaal belang kan zijn. Daarbij worden er standpunten tussen lokale partijen in de regio afgestemd. Onder andere bijvoorbeeld over Avalex, de MRDH, ontwikkelingen bij politie en brandweer, de drinkwatervervuiling met GenX etc.

DLW wil niet alleen lokaal mede bepalen wat er in onze gemeente gebeurt maar DLW wil ook de ontbrekende rol van lokale partijen op provinciaal niveau veranderen. “De kracht om als lokale partijen in de provincie te willen komen ligt in het feit dat we van onderaf besluitvorming kunnen beïnvloeden,” zegt DLW fractievoorzitter Ben Paulides tevens initiatiefnemer/bestuurslid van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH). “De problemen die lokaal spelen kunnen wij ter sprake brengen en agenderen in de provincie. Dit in tegenstelling tot landelijke partijen die vaak van bovenaf opgelegd krijgen welke besluiten genomen moeten worden. De lokale belangen worden hier in vergeten. Daar willen wij voor opkomen.”

Inmiddels is het bestuur van de Verenigde Lokale Partijen Zuid Holland (VLPZH) uitgebreid tot 5 personen. Hoe meer lokale partijen zich na de raadsverkiezingen als lid aansluiten bij de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland (VLPZH), hoe meer invloed de partijen kunnen krijgen in de provincie. “Met een brede lokale achterban kunnen we echt opkomen voor onze lokale inwoners” aldus Ben Paulides.

De initiatiefnemers van “eerste uur” kwamen van lokale partijen uit oa de volgende plaatsen; Albrandswaard, Kaag en Braassem, Katwijk, Korendijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Nissewaard, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Papendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Rozenburg, Teylingen, Waddinxveen, Wassenaar, Zoetermeer, Zwijndrecht.

Hieruit is inmiddels “een kernteam” gevormd. Het “kernteam” moet bekendheid geven aan deze vereniging van lokale partijen en dit na de gemeenteraadsverkiezingen breder uitrollen bij de lokale partijen binnen onze provincie. Hiervoor is het kernteam van ca 20 personen samengesteld. Eerste doel is dan actief nieuwe leden voor de VLPZH te gaan werven in aanloop naar de Provinciale Verkiezingen in 2019. Vervolgens moet dan met alle leden het definitieve verkiezingsprogramma opgesteld gaan worden met als uiteindelijk doel; Meedoen aan de Provinciale Verkiezingen in 2019. Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat de deelnemers nu beschikken over een enorm netwerk van ervaren (ex) wethouders en (ex) burgemeesters.

Uitsluitend lokale politieke partijen kunnen lid worden van de VLPZH dus geen individuele personen. Mochten lokale partijen in de regio dit (lokale) bericht lezen dan zijn zij van harte uitgenodigd om te reageren op deze uitnodiging door een mail te sturen naar de secretaris Ben Paulides van VLPZH  (bpaulides@wassenaar.nl). Meerdere partijen in de regio hebben reeds te kennen gegeven zich ook te willen aansluiten.

Ofschoon DLW in Wassenaar door de lokale partijen WWW en Passie werd uitgesloten van samenwerking op lokaal niveau in Wassenaar nodigt secretaris Ben Paulides van VLPZH zowel WWW, als Passie van Wassenaar en Hart voor Wassenaar uitdrukkelijk uit om op provinciaal niveau samen te werken.

De nieuwe samenwerkende partij van WWW en Passie zal echter als aspirant lid nog even moeten wachten totdat zij echt actief zijn op lokaal niveau alvorens zij zich als lid kunnen aansluiten bij VLPZH. Een lid van VLPZH moet actief zijn als politieke partij op lokaal niveau.

DRIJFT WAARNEMEND BURGEMEESTER APTROOT OP SLINKSE WIJZE DE GEMEENTE WASSENAAR HET FUSIEFUIK IN?

ilRV Harmonisering voor beide gemeenten (ac)

DRIJFT WAARNEMEND BURGEMEESTER APTROOT DE GEMEENTE WASSENAAR  OP SLINKSE WIJZE HET FUSIEFUIK IN?

Onlangs hebben de colleges van Wassenaar  en Voorschoten aan de raden voorgesteld  het beleid en de processen  te harmoniseren tussen de raden, de  colleges en de burgemeesters van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar.  Harmonisatie van beleid impliceert ook de harmonisatie van regelgeving  wat de  juridische vertaling van beleid is.

De  voorgestelde ongeclausuleerde beslissing, betreft het zonder enig voorbehoud harmoniseren van het door de burgemeesters, colleges en raden vast te stellen beleid en regelgeving en de hieraan ten grondslag liggende processen.

Autonomie van de gemeente Wassenaar dreigt aangetast te worden

Het maakt een dusdanige inbreuk op de autonomie van Wassenaar, dat Democratische Liberalen Wassenaar weigert een dergelijk besluit in deze vorm te nemen. Een dergelijk besluit kan alleen als de beide raden tevens het principebesluit nemen om te gaan herindelen.  En dat is DLW geenszins van plan omdat als voorwaarde gesteld is dat de ambtelijke samenwerking met Voorschoten de autonomie van Wassenaar niet zou aantasten maar dat slechts bepaalde taken gezamenlijk worden uitgevoerd.

Openbare brief college Voorschoten aan college Wassenaar inzake Bestuurlijke Toekomst gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar 20 juni 2017

Verschil  tussen ambtelijke fusie en herindeling

Dat is een belangrijk verschil tussen deze ambtelijke samenwerking (eigenlijk een ambtelijke fusie)  en herindeling . Bij  een (voorgenomen) herindeling (een “gewone” fusie dus) dragen de raden hun volledige autonomie over. Zij zijn dan hun zeggenschap over de eigen gemeente kwijt.

De intergemeentelijke  samenwerking kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Van een eenvoudige samenwerkingsovereenkomst tot de meest vergaande vorm, de gemeenschappelijke regeling zoals Wassenaar. De bestuursorganen van de gemeente Wassenaar zijn op allerlei terreinen samenwerkingsverbanden aangegaan, waaraan in meer of minder vergaande mate taken en/of bevoegdheden zijn overgedragen (delegatie) of opgedragen (mandaat).

Eén daarvan is de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie Duivenvoorde, afgekort de GR WODV. De GR WODV is een samenwerkingsverband van de colleges Wassenaar en Voorschoten.

Bevoegdheden

Beide colleges hebben aan het bestuur van de GR WODV de bedrijfsvoeringstaken en de taken op het gebied van de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid opgedragen. De beide colleges zijn door deze mandaatconstructie voor deze taken afzonderlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar. De vaststelling van het gemeentelijke beleid en regelgeving was en is aan de colleges en de raden, ieder voor zover bevoegd.

Harmoniseren van processen, beleid en regelgeving is een  processtap  naar herindeling

Indien de raden een principebesluit nemen tot herindeling/bestuurlijke fusie, volgt er de vaststelling van het herindelingsontwerp door de raden. Op het moment dat voormeld besluit is genomen, worden het herindelingsproces gestart dat bestaat uit:

  1. het samenvoegen van de ambtelijke organisaties, de ambtelijke fusie;
  2. het harmoniseren van processen, beleid en regelgeving tussen de herindelingspartners, de fusie.

Ambtelijke fusie zou leiden tot lagere kosten en betere bestuurskracht

De ambtelijke fusie heeft zich in eerste instantie beperkt tot de harmonisatie van de bedrijfsvoeringstaken (PIJOFACH). Met ingang van 1 januari 2013 zijn vervolgens ook de inhoudelijke vakafdelingen van beide gemeenten gefuseerd en opgegaan in de door de beide colleges opgerichte  GR WODV.  Het doel was dat bestuurskracht beter zou worden tegen lagere kosten. In 2012 constateerde Partners en Pröpper dat de bestuurskracht onvoldoende was maar in 2016 constateerde BMC dat de bestuurskracht nog steeds onvoldoende was. Dat laatste onderzoek was volgens DLW onder de maat omdat eea was gebaseerd op vnl interviews en niet op eigen onderzoek van BMC. BMC staat daarnaast bekend als voorstander van gemeentelijke herindeling.

Ondanks beweerdelijke besparingen bestuurlijke kosten van Wassenaar in 5 jaar 22 naar 24,9 miljoen

In totaal kostte de ambtelijke organisatie van Wassenaar in 2012 13,5 miljoen en in 2016 was dat gestegen tot 15,5 miljoen terwijl de ambtenaren van de uit de WODV uitgeplaatste GR BSGR nog eens circa 0,4 miljoen. Nog steeds is er sprake van frictiekosten. In 2016 is daar voor 2,5 miljoen voor gereserveerd.  Het bestuur (college  van burgemeester en wethouders , huisvesting etc)  kostte in 2012 nog  8,5 miljoen in 2016 waren die kosten  gestegen tot 9 miljoen.

Colleges Voorschoten en Wassenaar constateren dat de ambtelijke fusie nog steeds niet is gelukt

Gelet op het nu voorliggende voorstel constateert het college blijkbaar dat de harmonisatie van de inhoudelijke vakafdelingen, ondanks de ambtelijke fusie, (nog) niet is gelukt. Het gaat hier specifiek om de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid en regelgeving (niet de vaststelling ervan).

In de praktijk zijn het de samenwerkende ambtenaren voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar (gebleven) in plaats van één ambtelijke organisatie die het beleid ontwikkelt, voorbereidt en uitvoert voor beide gemeenten.

Medebewindstaken zijn voornamelijk verantwoordelijkheden van een college

Tachtig procent van de gemeentelijke taken zijn medebewindstaken, waarbij sprake is van meewerken aan, mede realiseren van beleid dat al dat in hoofdlijnen is vastgesteld door hogere overheden (provincie en rijk). De invloed van de raden bij de invulling van deze medebewindstaken is beperkt

De ontwikkeling en de voorbereiding van het beleid in deze is hoofdzakelijk een zaak van de colleges. Met deze wetenschap kan de vraag gesteld worden wat de beide colleges van Voorschoten en Wassenaar ervan weerhouden heeft om bij de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van beleid gezamenlijk op te trekken en waardoor zij zich nu blijkbaar genoodzaakt zien dit verstrekkende besluit  aan de raden voor te leggen.

Volledig harmoniseren zoals de colleges willen is een fusieproces

Het volledig harmoniseren van processen, beleid en regelgeving zoals de colleges van Voorschoten en Wassenaar nu voorstellen is onlosmakelijk verbonden met een fusieproces. Hieraan gaat in beginsel, als gezegd, het vaststellen van een herindelingsontwerp door de raden vooraf. Voor dit harmonisatieproces is het nauwelijks relevant een onderscheid te maken tussen autonomie en medebewind.

Dit onderscheid tussen autonomie en medebewind is echter van belang als je als samenwerkingspartners besluit – om zonder te fuseren of juist vanuit de wens een fusie te willen voorkomen -, om processen, beleid en regelgeving af te stemmen of te harmoniseren teneinde de bestuurskracht te verhogen.

Autonomie bepaalt immers waarin de ene gemeente zich van de andere onderscheidt, bij autonomie is sprake van eigen beleid, de eigen “politiek”’.

In het voorstel van het college wordt voormeld onderscheid niet betrokken. Daarnaast ontbeert de voorgestelde beslissing ook voor het overige (toets)criteria, uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil de raad een harmonisatiebesluit kunnen nemen.

Congruentie en succes van de van samenwerking is ver te zoeken

Daarnaast is qua samenwerkingsverbanden van congruentie tussen de raden van Voorschoten en Wassenaar geen sprake. Aan geen enkel samenwerkingsverband wordt door zowel de raad van Voorschoten als de raad van Wassenaar deelgenomen. Dit gegeven is van eminent belang als het gaat om het vaststellen van gemeentelijk beleid en regelgeving en een eventueel te nemen harmonisatiebesluit hieromtrent.

Voorschoten kreeg deze week de catastrofale begrotingsscan van de Provincie

digitaleversiebegrotingsscangemeentevoorschoten

Begin deze week kreeg Voorschoten te horen dat zij structureel 7.5 miljoen teveel uitgeven. De wethouder die mede voor het beleid verantwoordelijk was is nu wethouder in Wassenaar. Eerder was zoiets het geval met een incapabele gemeentesecretaris die een groot probleem met de traverse veroorzaakte, die secretaris ging vervolgens aan de slag in Wassenaar en weer gebeurde hetzelfde. Gelukkig is zij vertrokken.

Voorschoten geeft 7,5 miljoen meer uit dan nodig – Omroep West

Nadat Voorschoten de scan ontving bedachten zij blijkbaar dat ze maar aan Wassenaar moesten gaan hangen. Het college van Voorschoten stelde vragen aan het college van Wassenaar. De eerste kan de vraag niet stellen, de tweede kan het niet beantwoorden omdat de raden erover gaan. Het moge duidelijk zijn dat met dit soort incapabele burgemeesters de problemen nooit opgelost gaan worden.

Voorschoten zint op fusie met Wassenaar _ voorschoten

Fusie van failliet Voorschoten en armlastig Wassenaar in de hoofden van bestuurders al een feit?

Daarnaast kan de raad geen besluit nemen over de harmonisatie van beleid, regelgeving en processen die bij wet exclusief aan het college en de burgemeester zijn toegekend.  De griffier van Voorschoten maakt het wel heel bont. Onbevoegd om raadsvoorstellen te doen presteert hij het zelfs om een ontwerpbesluit voor te leggen aan de raad van Wassenaar. Blijkbaar is de fusie in het hoofd van zowel de bestuurders van Voorschoten als die van Wassenaar al een feit anders kan je dit alles niet voorstellen. Wellicht is het ook opzet  dat veel zaken ambtelijk en bestuurlijk een fiasco zijn.

Juridisch & organisatorisch is het onwenselijk dat 2 besluiten gecomprimeerd worden tot één ontwerpbesluit

Zowel uit juridisch (bestuursrechtelijk: bijv. het recht op amendement) en uit praktisch oogpunt is het daarnaast onwenselijk dat twee besluiten zijn gecomprimeerd tot één ontwerpbesluit. De raad die het eerste het besluit neemt en ondertekent, dwingt als het ware de raad van de andere gemeente hierin te volgen.

Door wanbeleid verdwijnt de spaarpot van Wassenaar als sneeuw voor de zon

Door wanbeleid van de gemeente Wassenaar is de algemene reserve van de gemeente Wassenaar in 3 jaar tijd gedaald met 20 miljoen .In 2016 verdween alleen al  7 miljoen uit de algemene reserve. Wij schreven eerder over de brief van de provincie over een dreigend preventief toezicht  voor Wassenaar. Een maatregel waar de gemeente Voorschoten al mee geconfronteerd is. DLW waarschuwde hier al voor in 2013.

Verkort partijprogramma Democratische Liberalen Wassenaar

Structurele bezuinigingen raken de inwoners

Nu moet de gemeente Wassenaar structureel 2 miljoen gaan besparen zonder lastenverhoging en zonder dat het gevolgen heeft voor de voorzieningen in Wassenaar.  Dat gaat natuurlijk niet lukken, de inwoners van Wassenaar worden geconfronteerd met een lager voorzieningen niveau, dalend onderhoud van de openbare ruimte etc waardoor de gemeente minder aantrekkelijk zal worden om in te wonen. De huizen zullen daarnaast ook nog eens in waarde dalen. Dat alles dankzij de 2014-2081 coalitie CDA/D66/GL/Pvda en Passie voor Wassenaar.

Kadernota 2018 2021 Wassenaar raad

DE GROENE BUFFER TUSSEN WASSENAAR EN VALKENBURG

 

                                 noordelijke visie gemeente wassenaar hk

 

DE GROENE BUFFER TUSSEN WASSENAAR EN VALKENBURG.

De Groene Buffer wordt inmiddels door de gemeente Wassenaar de Noordelijke Randvisie genoemd. Een onbegrijpelijke wending richting Katwijk. Hoe serieus kan Wassenaar nu nog in de onderhandelingen naar Katwijk zijn. Op 14 juni 2017 was er een bijeenkomst In Hotel Wassenaar aan de Katwijkseweg in Wassenaar waar betrokkenen werden geïnformeerd over de ideeën welke waren binnengekomen en welke 3 varianten waren bedacht voor de Groene Buffer. De bijeenkomst met de betrokkenen kreeg, zoals eigenlijk wel te verwachten was, snel een chaotisch verloop.

Zoals inmiddels wel bij iedereen  bekend wil  de Rijksoverheid, in samenwerking met de gemeente Katwijk, het voormalig vliegveld Valkenburg volbouwen met  5000 huizen. Daarvoor heeft Katwijk een zogenaamd Masterplan opgesteld. Inmiddels is er een wens bijgekomen om er ook een Dronecentrum,  genaamd Unmanned Valley (Valkenburg), te realiseren.

Aanvankelijk was het weliswaar de bedoeling  om nog veel meer huizen te bouwen op het voormalige vliegveld, maar het nu beoogde aantal van 5000 huizen blijft nog steeds een enorme aanslag op een van de laatste overgebleven groene  gebieden in de Randstad. Ook wordt de zandwinning in het Valkenburgse Meer wederom opgestart waardoor het meer groter wordt en wordt de Rijnland Route aangelegd.  Mogelijk komen er ook windmolens bij het Valkenburgse meer, wordt er in de N44 een faunapassage aangelegd etc Kortom in dit gebied staat er veel te gebeuren. Wassenaar doet daar nog een schepje bovenop.

Ruim 58 jaar lag zowel Wassenaar als het vliegveld Valkenburg in een zogeheten Rijksbufferzone. In een Rijksbufferzone mocht  niet gebouwd  worden. Echter  in 2012 heeft het Rijk besloten dat voortaan de Provincie zelf haar afweging moest maken waar gebouwd mag worden en waar niet.

Ofschoon Wassenaar steeds bij Katwijk heeft aangedrongen op een Groene Buffer van 1500 meter tussen de bestaande bebouwing in Wassenaar en de nieuw te bouwen huizen, is dit nog steeds niet geregeld. Het Wassenaars grondgebied is niet groot genoeg om deze buffer op eigen grondgebied  te realiseren. Wassenaar heeft daarom een aantal alternatieven bedacht om deze Groene Buffer te realiseren. Alternatieven waar het Rijksvastgoedbedrijf en Katwijk weinig interesse in hebben. De gesprekken met Katwijk lopen daarom ook moeizaam.

Om tot deze alternatieven te komen heeft Wassenaar  betrokken partijen op Wassenaars grondgebied, de zogenaamde stakeholders,  gevraagd wat zij graag zouden willen realiseren. Dit wordt de Noordelijke Randvisie genoemd. Voor “het gemak”  is het open gebied de Hoge Kley er maar even bij meegenomen.

Op de Hoge Kley wil wethouder Maat 200 tot 300 huizen laten bouwen. En dan tegen Katwijk zeggen dat zij geen huizen mogen bouwen? Nee, Wassenaar maakt zich met al deze plannen voor een zeer intensief gebruik van dit hele gebied zeer ongeloofwaardig.

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst in Hotel Wassenaar met deze stakeholders. Strootman Landschapsarchitetcten wilde met wethouder Maat van de Gemeente wassenaar de plannen uitleggen. Het riep meer vragen op dan dat het duidelijkheid bracht. Als enig Wassenaars raadslid was de fractievoorzitter van DLW, Ben Paulides, aanwezig.

Het bleek dat er veel wensen waren om het gebied intensief in gebruik te nemen.  Tijdens de vergadering bleek echter ook dat niet iedereen om een mening  gevraagd was. Met name de bewoners van de Hoge Kley, de bewoners van de Ruigelaan en de gebruikers van de volkstuinen waren gepasseerd.  Zij kregen zelfs geen bevestiging dat zij niet uit het gebied “weggejaagd” zouden worden.

DLW blijft zich inzetten om de Groene Buffer te realiseren waarbij terughoudend met passend recreatief gebruik moet worden omgegaan. DLW wil graag dat de zweefvliegers en de daaraan gerelateerde activiteiten, zoals in twee moties door de raden van Katwijk en Wassenaar unaniem aangenomen, weer een plaats krijgen in dit gebied. In ieder geval moeten bestaande gebruikers in dit gebied ongemoeid gelaten worden. Verder zal gekeken moeten worden of de Valkenburgse Smalspoor Stroomtrein icm met het gewenste recreatief gebruik van de Groene Bufferzone (en met name samen met de gewenste zweefvliegactiviteiten) mogelijk is.

Voor een grote  Groene Buffer, met een terughoudend recreatief gebruik, daar zal DLW zich hard voor blijven maken.

 

WASSENAAR WORDT DOOR D66 & CDA MET DE PARK+BIKE OPLOSSING MET HET HAAGSE LEEFBAARHEIDSPROBLEEM OPGEZADELD

 

WASSENAAR WORDT DOOR D66 & CDA MET DE PARK+BIKE OPLOSSING MET HET HAAGSE LEEFBAARHEIDSPROBLEEM OPGEZADELD.

Den Haag wil het autoverkeer in de stad verminderen om, zoals ze dat noemen, de leefbaarheid in Den Haag te verbeteren.

Het P+Fiets plan (PARK+BIKE noemen ze het) is volgens het CDA en D66 een grote toevoeging aan de gastvrijheid van Den Haag. Het aanbieden van P+Fiets kan er toe leiden dat de stad beter bereikbaar wordt en meer auto’s uit de binnenstad worden geweerd, wat goed is voor de doorstroming en luchtkwaliteit. ‘’Een win-win situatie. Wij hopen dat de pilot snel van start kan gaan’’, aldus Rogier en Guernaoui. Den haag doet of ze iets uitgevonden hebben maar in het hele land zijn dit soort plannen al lang gerealiseerd.

Voor dit plan werd door Den Haag 800.000 euro aan subsidiegeld uitgetrokken. Het probleem is echter dat Den Haag dat initiatief niet op eigen grondgebied uitrolt (bijvoorbeeld bij het ADO stadion) maar dat de parkeerplaats op de Waalsdorperlaan in Wassenaar daarvoor uitgekozen is. De parkeerplaats ligt tegenover renbaan Duindigt en is bereikbaar via een smal weggetje, de Waalsdorperlaan. De ingang van de Waalsdorperlaan is tegenover Huis Ten Bosch en Museum Louwman, naast de Amerikaanse ambassade. De parkeerplaats biedt ruimte aan 700 auto’s en zal dus duizenden auto’s per week gaan aantrekken.

Nu zult u zeggen, nou, dat is toch een mooi plan. Maar de buurt is allesbehalve gelukkig met dit plan wat zij in de krant moesten lezen.

Er was in de gemeenteraad van Den Haag een plan, er werd een wedstrijd uitgeschreven en binnen no-time was er een “winnaar” die een zak met geld van 2 ton meekreeg om Wassenaar met een verkeersprobleem op te zadelen. Het lijkt wel of het debacle van de Amerikaanse Ambassade nog een keer langs komt. Wassenaar als afvalputje van Den Haag en onze inwoners weer de dupe.

Een tuincentrum voor veel geld wegpesten zogenaamd om natuur te realiseren, voor 1 miljoen pollers ter beveiliging van de Amerikaanse Ambassade plaatsen ….. en Wassenaar moest betalen.

En nu natuur en de leefomgeving van de bewoners van die wijk nietsontziend beschadigen? Voor museum Voorlinden konden deze parkeerplaatsen niet gebruikt worden, ook als demonstratieveldje was die plek niet bruikbaar en nu dit?

DLW heeft vandaag raadsvragen gesteld aan het college in Wassenaar.

Hier enige links om het verloop van dit gebeuren inzichtelijk te maken.

https://denhaag.d66.nl/2015/06/d66-en-cda-blij-met-park-bike/

http://www.ad.nl/den-haag/na-park-ride-werkt-den-haag-nu-aan-park-bike~a14c4e5b/?vwoParameters=vwo-abbo

https://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Gemeente-Den-Haag-zoekt-slimme-ondernemers-voor-realisatie-Park-Bike.htm

http://denhaagfm.nl/2016/03/08/park-bike-auto-parkeren-en-met-de-fiets-de-stad-in/

https://denhaag.d66.nl/2017/05/park-bike/

 

DLW EN CULTUREEL CENTRUM DE WARENAR IN WASSENAAR

DLW en cultureel centrum de Warenar in Wassenaar

Op 19 april 2017 werd in de gemeenteraad Wassenaar een zogenaamde raadpleegbrief besproken. De raadpleegbrief ging over de toekomst van het cultureel centrum de Warenar.

Over een raadpleegbrief wordt geen besluit genomen maar de inhoud van de brief geeft het college een “carte blanche” om te doen wat zij willen. Het gevolg is dat met instemming van alle aanwezige raadsleden (helaas was de fractie van DLW door omstandigheden afwezig) het gebouw zal worden afgestoten waardoor de toekomst van het culturele leven in Wassenaar feitelijk om zeep geholpen wordt.  Om de activiteiten elders voort te zetten zag het college wel mogelijkheden echter zonder exact aan te geven wat die mogelijkheden dan wel zijn. Democratische Liberalen Wassenaar vindt dit onacceptabel.

Politieke partijen hadden een motie kunnen indienen om dit alles te voorkomen. Om onbegrijpelijke redenen is dat niet gebeurd. De Vrienden van Wassenaar en de Stichting beheer Warenar konden ondanks ijzersterke bijdragen geen ander standpunt bewerkstelligen.

De gemeente Wassenaar is eigenaar van de opstallen van de Warenar maar zij pacht de gronden van de RK parochie Augustinus. Doordat de gemeente Wassenaar wel voorzieningen voor onderhoud heeft getroffen maar ruim 20 jaar lang geen onderhoud aan het cultureel centrum de Warenar heeft uitgevoerd is er willens en wetens een probleem veroorzaakt. Er is een gat in het dak ontstaan en dat is voor het college dan de reden om het gebouw af te stoten. Als extra argumenten wordt nu aangevoerd dat een renovatie ruim 2,5 miljoen kost , de exploitatie jaarlijks een tekort heeft van 220.000 euro en dat de bezettingsgraad (ca 11%) erg laag is.

Maar dat laatste is dan wel weer het gevolg van het feit dat het college veel gebruikers heeft weggejaagd door hun huurcontract op te zeggen waardoor er inderdaad sprake is van een onderbezetting maar de theaterfunctie heeft een ongekende bezettingsgraad van 87%. Erger is nog dat het toekomstige exploitatietekort veroorzaakt wordt door de wens van de huidige coalitie in de gemeente Wassenaar om jaarlijks 240.000 euro huur te gaan rekenen. Straks moet ook de bibliotheek en het zwembad nog sluiten door deze rekenmethodiek. Niemand maar dan ook niemand die tijdens de behandeling van de raadpleegbrief in de raadsvergadering er wat van gezegd heeft.  Ook de kosten van de renovatie zijn enorm overdreven. Uit een onderzoek uit 2015 bleek dat de kosten “slechts” 1,1 miljoen bedragen waarbij je je kan afvragen of 4 ton voor het opknappen van de entree aan de buitenzijde wel noodzakelijk zijn. Zelfs op de kosten van de renovatie van de binnenzijde is nog wel wat af te dingen. Ziet de Warenar er nu echt zo vreselijk uit en is het niet belangrijker dat alles schoon is ipv super super nieuw?

De gereserveerde gelden van maar liefst 9,3 miljoen (welke eerst waren voorzien voor het onderhoud aan het onroerend goed, in bezit van de gemeente Wassenaar) worden nu niet gebruikt om het gat in het dak te dichten maar het geld wordt gebruikt om het door wanbeleid ontstane gat in de financiën te dichten.

Jarenlang  was dit geld gereserveerd voor onderhoud van voorzieningen maar vanwege het afwezig zijn van onderbouwde onderhoudsplannen was men in 2014 gedwongen om maar liefst 9,3 miljoen aan voorzieningen in de algemene reserve te laten vrijvallen. Jarenlang waarschuwde de accountant zowel de coalitie onder leiding van de VVD alsmede die olv WWW al dat de onderbouwing van onderhoudsplannen van voorzieningen onvoldoende was en dat er nieuwe onderhoudsplannen gemaakt moesten worden.

In 2013 kwam DLW in de coalitie en op initiatief van DLW werd de eerste stap gezet in wat genoemd werd de Operatie Schoon Schip, het op orde brengen van de Wassenaarse financiën alsmede het actualiseren van de onderhoudsplannen. In 2014, onder leiding van de coalitie CDA/D66/GL/PvdA en Passie, volgde de tweede fase van de Schoon Schip operatie. In plaats van het op orde brengen van de onderhoudsplannen gebruikte deze coalitie, in de jaren die erop volgden, het geld om de financiële gaten te dichten die door hun wanbeleid ontstonden.

Onlangs kwam de D66 wethouder Blommers met een juichend persbericht (linker afbeelding onderstaand). De gemeente Wassenaar had in de jaarrekening 2016 een overschot van bijna 1,5 miljoen. In werkelijkheid was het maar net aan 1,3 miljoen en dat kwam nog doordat er om de begroting 2016 sluitend te maken een greep was gedaan uit de algemene reserve. een bedrag wat een veelvoud was van het overschot wat er nu is. Ook zijn WMO gelden in de algemene reserve gestort. Wethouder Blommers durfde ook nog te beweren dat de reserve 59 miljoen was gebleven. Blommers is daarmee een rekenwonder of hij kan als wethouder financiën niet rekenen. Het is zeker een verkeerde voorstelling van zaken omdat de reserve bestaan uit een algemene reserve (vrij besteedbaar) en reserves cq voorzieningen. Dat laatste zijn dan bedragen waarvoor al een doel aan het geld is gegeven.  Een soort rien ne va plus, het geld is niet meer van U.

Juist over die algemene reserve die in 3 jaar tijd daalde van 44,3 (31-12-2014) naar 24,9 miljoen (01-01-2017,dus daalde met bijna 20 miljoen) was de provincie verbolgen en stuurde de gemeente Wassenaar een heftige brief waaruit blijkt dat preventief toezicht ook voor Wassenaar op de loer ligt.

DLW zal in de komende raadsvergadering met een motie komen om te bewerkstelligen dat de Warenar behouden kan worden en dat daarmee het culturele leven in Wassenaar “gered” wordt.