GEMEENTE WASSENAAR CLAIMT GELD WASSENAARSE SEKSREL TERUG VAN ONDERZOEKER

 

Na een dreigbrief van de advocaat van de gemeente Wassenaar te hebben ontvangen heeft het bestuur van DLW moeten besluiten tegemoet te komen aan het verzoek de pleitnota van de gemeente Wassenaar in de vrijwaringszaak BING tegen de gemeente Wassenaar te verwijderen. 

Helaas weigert  de gemeente Wassenaar en de onderzoeker BING nog steeds het onzorgvuldige, ondeskundige, ondermaatse en onprofessionele rapport in te trekken en worden de “feiten” uit dat rapport als feiten gepresenteerd, terwijl het onderzoek van geen kanten klopte. Alle informatie over wat er echt is gebeurd wordt nu in een openbare zitting bij de civiele rechter openbaar.

Fractievoorzitter Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar eist nu in een civiele procedure tegen BING dat het door de tuchtrechter als ondeskundig, onzorgvuldig, ondermaats en onprofessioneel gekwalificeerd rapport wordt ingetrokken. Onderzoeker Ten Wolde heeft te stellige conclusies getrokken zonder deugdelijke grondslag en ten onrechte (morele) oordelen geuit aldus de rechter. Dat stelt de gemeente Wassenaar in haar conclusie van antwoord (hierna cva) nav de vrijwaringsprocedure welke BING tegen de Gemeente Wassenaar heeft ingesteld (cva punt 39, 44 en 63). De gemeente Wassenaar is het dus eens met het oordeel van de rechter.

Anders dan door de gemeente (en BING) is gesteld is gaat de civiele rechtszaak die door Paulides is aangespannen primair om het intrekken van het rapport en niet om een schadevergoeding ofschoon er bij weigering door Paulides wel een dwangsom is geëist van 2.500 euro per dag. Of dat gaat gebeuren is afhankelijk van de uitspraak van de rechter indien de onderzoeker weigert uitvoering te geven aan de uitspraak.

De gemeente Wassenaar eist echter wel een schadevergoeding van circa 50.000 euro maar dan van het onderzoeksbureau BING alsmede ontbinding van de overeenkomst met BING.

Zowel de gemeente als integriteitsonderzoeksbureau BING, deze laatste inmiddels vlgs de gemeente als recidiverend bekend staand  (cva punt 77), weigerden dit rapport in te trekken.

De gemeente Wassenaar stelt, nu zij gedaagd is door BING, dat het zich laten uitschrijven als registeraccountant van BING onderzoeker Jaap ten Wolde boekdelen spreekt (cva punt 59).

Het is voor BING (aldus de gemeente) niet mogelijk de verplichtingen (aanvulling van het rapport) alsnog na te komen zodat de gemeente ontbinding van de opdracht en eist in reconventie terugbetaling van reeds gemaakte kosten en vervangende schadevergoeding eist (cva 64 en 67).

Een registeraccountant is verplicht een rapport in te trekken of aan te vullen zodra hij merkt dat er een fout in staat. Daarvoor is geen onherroepelijke veroordeling voor nodig dat is hij al wettelijk verplicht. In dit geval is er zelfs sprake van een onherroepelijke veroordeling van de onderzoeker in de zaak van de Wassenaarse seksrel. De gemeente noemt nu de onderzoeker bewust roekeloos en stelt zelfs dat er sprake is van een zekere mate van opzet (cva punt 78 en 79).

De gemeente stelt nu op het verkeerde been te zijn gezet door BING waaruit je zou kunnen concluderen dat de gemeente BING als adviseur heeft gezien. Men heeft immers ook het concept met BING besproken. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de gemeente haar vergewisplicht uit de Awb (Algemene wet bestuursrecht) heeft geschonden en dat de gemeente terecht door BING ter vrijwaring wordt opgeroepen.

Opmerkelijk dus maar evenzo opmerkelijk zijn tevens 2 passages in de door de gemeente ingediende stukken: namelijk punt 59 waaruit blijkt dat de toenmalige Commissaris van de Koningin (Cdk) Jan Franssen invloed heeft genomen op het onderzoek: “de burgemeester (Jan Hoekema) heeft, vanwege een daartoe strekkende suggestie van de toenmalig Commissaris van de Koningin, de heer Jan Franssen (VVD), verzocht om toevoeging van en bestuurlijk meelezer. Die is gevonden in de persoon van de toenmalige waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, de heer H.B. Eenhoorn (VVD)…” etc alsmede punt 78 waaruit blijkt dat “Hoekema en Eenhoorn hebben het concept tezamen met Ten Wolde van BING doorgenomen”. Opmerkelijk omdat het er alle schijn van heeft dat er vanuit de VVD invloed is genomen om het onderzoek en de conclusies over hun partijgenoot “onder controle” te houden. Vraag is dan ook wat er naar aanleiding van deze bespreking WEL in het rapport is gewijzigd.

De wethouder, die de hoofdrol speelde in het onderzoek, was net zoals Bas Eenhoorn, lid van de VVD. Beiden waren woonachtig in Wassenaar.

Vervolgens werd de uitspraak van de tuchtrechter geen gevolg werd gegeven door zowel de gemeente Wassenaar als door het onderzoeksbureau BING. De betreffende onderzoeker vond het zelfs schandalig dat de rechter HEM had veroordeeld. Die rechter had geen verstand van zaken.

Gezien het feit dat dit soort rapporten in den lande steeds regelmatiger politiek worden gebruikt om tegenstanders op schandalige wijze, zonder enige vorm van een eerlijk proces, uit te schakelen heeft geleid tot een tweet van de fractievoorzitter van DLW welke veel ophef veroorzaakte.

Hij merkte namelijk op dat niet integere burgemeesters, raadsleden en integriteitsonder-zoekers hem ergens aan deden denken.  Dat ging niet over de gemeente Wassenaar of de onderzoeker van BING, Jaap ten Wolde maar het was een uiting van een gevoel over wat er meer en meer in Nederland plaatsvond met dit soort “integriteits”onderzoeken. Dat zowel de gemeente Wassenaar als de bewuste onderzoeker zich deze tweet aantrokken is veelzeggend.

Die tweet veroorzaakte echter veel landelijke ophef door het klunzige reageren van de bij voortduring niet onpartijdige burgemeester. Hij liet een persbericht van de gemeente Wassenaar uitgaan en las een raadsverklaring voor. Veel raadsleden waren daarvan niet eens van op de hoogte en hadden dus ook nooit ingestemd met die verklaring.

Gezien de huidige pleitnota van de gemeente Wassenaar tegen integriteitsonderzoeker BING was die (algemeen bedoelde) opmerking in de tweet van Paulides blijkbaar niet onterecht. De advocaat van der Feltz van de gemeente vond het blijkbaar indertijd een prima rapport maar is nu ineens een andere mening toegedaan blijkens diens pleitnota.

Interessant is nu om te weten wat de gemeente zelf gaat doen mbt het rapport. Staan zij nu wel of niet achter de uitkomsten van het rapport. Waarom nemen zij  nog steeds geen afstand van het rapport als zij nu zoveel verwijten hebben naar de onderzoeker. Waarom trekken zij het rapport niet in of  doen zij een nieuw onderzoek. Kortom; Wat gaan zij doen als de overeenkomst met BING wordt ontbonden????.

 

 

DLW had in 2011 al een concreet plan voor ondertunneling van de N44

DLW KWAM AL IN 2011 MET EEN CONCREET PLAN VOOR ONDERTUNNELING VAN DE N44 (de Rijksstraatweg in WASSENAAR)

Wassenaar zonder doorgaand verkeer over Rijksstraatweg? Dat kan, met een duplex-tunnel; de Amsterdamse Baan .

artikel ondertunneling

Het concept van de duplex-tunnel is geschikt voor alle personenauto’s en bestel- en taxibussen (rijhoogte 2,8m max). Vrachtwagens worden dus niet toegestaan in de tunnel. De duplextunnel is een tweelaags tunnel onder de Rijksstraatweg tussen de A44 en de Landscheidingsweg/N14.

Vrachtwagens een gering gedeelte van het totale verkeer blijven op het maaiveld. Ook al het lokale verkeer van en naar Wassenaar blijft op het maaiveld. Het vermijden van vrachtverkeer in de duplex-tunnel maakt de tunnel veel veiliger. De duplex-tunnel in de A86 bij Parijs is vooral door het ontbreken van vrachtverkeer zo veilig.

Het gedeelte van de tunnel onder de Rijksstraatweg wordt een 5600m lang. De duplex-tunnel heeft twee rijdekken boven elkaar, voor elk rijrichting één rijdek met twee rijstroken en een strook voor hulpdiensten. De capaciteit per rijrichting is circa 4000 vtg/u. Een inwendige diameter van de tunnel van 11m is noodzakelijk vanwege de extra strook voor de hulpdiensten. De in- en uitritten bij de A44 worden direct verbonden met de A44 en krijgen elk twee rijstroken. De capaciteit wordt daarmee circa 4000 vtg/u per rijrichting.

Wassenaar 15mei2011 tunnel rijkstraatweg_Pagina_5Wassenaar 15mei2011 tunnel rijkstraatweg_Pagina_4

 

Aan de kant van de N14 krijgt de tunnel een in- en uitrit met elk een capaciteit van 2000 vtg/u. Ook zijn een in- en uitrit voorzien op de Landscheidingsweg richting A4. De duplex-tunnel wordt met de in- en uitrit verbonden door twee aparte korte tunnelbuizen, elk voor één rijstrook en één strook voor hulpdiensten. In- en uitrit bevinden zich in het concept voorbij de Bezuidenhoutseweg richting A4.

De aanleg van de tunnel onder de Rijksstraatweg zal hinder opleveren. Omdat de duplex-tunnel wordt geboord op de aansluitpunten aan beide einden na, blijft het maaiveld grotendeels onveranderd. Hinder tijdens de bouw wordt vooral veroorzaakt bij de einden van de tunnel. Bewoners langs de Rijksstraatweg kunnen eindelijk opgelucht ademhalen. Er is minder vervuiling, omdat het doorgaande verkeer in de tunnel rustig door kan rijden, er is geen geluidshinder van het verkeer in de tunnel, lucht in de tunnel kan worden gezuiverd.

De kosten (stand 2011) voor het duplex-gedeelte zijn gebaseerd op de kosten van de vergelijkbare Hubertustunnel (10m inwendige diameter en 2 keer 1600m lang) en die bedroegen €150 miljoen.

Wordt de duplextunnel uitgevoerd met een diameter van 11m, dan stijgen de kosten met een factor 10%. De diameter van 11m is noodzakelijk om de strook voor hulpdiensten onder te kunnen brengen. Voor een lange tunnel is dat wel wenselijk. Rekening houdend met een lengte van 1x5600m en de grotere diameter zouden de kosten een € 290miljoen moeten bedragen. Voor inflatie en extra voorzieningen voor de in- en uitrit naar de N14 wordt een kostenraming van €325 miljoen genomen. De lengte van de twee in- en uitrit tunnels naar de N14 is circa 1100m. De benodigde inwendige diameter is 7m (rijstrook plus strook voor hulpdiensten). De verhouding voor de lengte in vergelijking met de Hubertustunnel is 2×1100/1×1600 = 70%.

De geschatte kosten voor de in- en uitrit tunnels worden 0.7 x 0.7 x €150 miljoen, plus inflatie €90 miljoen. Een redelijke schatting voor de kosten voor de duplex-tunnel met twee relatief lande in- en uitrit tunnels is € €400 miljoen. De kosten voor herinrichting van het maaiveld zullen relatief laag zijn, omdat boortechniek wordt gebruikt.

DE DOOR GEMEENTE WASSENAAR GEMISTE KANSEN

Wassenaar heeft de afgelopen decennia veel kansen laten lopen. Wij gaan slechts terug tot het recente verleden. Een gemiste kans is dat wij geen onderhandelingen hebben gevoerd mbt de komst van de bebouwing op Valkenburg en de daaraan gerelateerde Rijnlandroute. Die route zal de Wassenaarse problemen niet oplossen. Wij zullen daar op dit moment niet op door gaan.

Op 2 juli 2012 stelt DLW vragen over het MIRT (het bereikbaarheidsprogramma Haaglanden 2020-2040). In dat programma is bijna 500 miljoen beschikbaar voor het oplossen van knelpunten. Lees hier de reactie van de toenmalige CDA wethouder verkeer Dienke Dekker en D66 burgemeester Jan Hoekema op onze vragen. Zij weigeren vervolgens een zienswijze in te dienen om te voorkomen dat de verkeerscongestie op de Rijksstraatweg nog verder verergert. Niemand in de raad reageert op de vraag en het voorstel van DLW om als gemeente een zienswijze in te dienen. DLW dient vervolgens zelf een zienswijze in.

Lees hier de notulen van die vergadering over te verwachten problemen;

De voorzitter: Dan heb ik vragen van de heer Paulides van DLW staan, over de Rijksstructuurvisie en de MER, en over de MIRT-verkenning Haaglanden, excuus voor al het jargon.

De heer Paulides: Ik dacht dat de vragenronde over actuele zaken ging. Ik heb een actuele vraag maar we moeten ervoor waken dat we geen aparte raadsvergaderingen binnen de raadsvergadering gaan doen.

De voorzitter: Trekt u uw vraag terug?

De heer Paulides: Neen, dit is een actuele vraag. De MIRT, voor degenen die dat niet weten, is een investeringsplan voor de Haagse regio; het gaat om € 500 miljoen. Het doel is om Den Haag optimaal bereikbaar voor de auto te maken, in combinatie met een optimale leefbaarheid. De doelstellingen zijn het verbeteren van de doorstroming op de toegangswegen en dat betekent dat deze een hogere verkeerscapaciteit krijgen. Volgens mij zijn er consequenties voor Wassenaar, namelijk een verhoogd verkeersaanbod op de Rijksstraatweg en de Wittenburgerweg. Ik heb een beetje de indruk dat deze MIRT een gemiste kans is voor Wassenaar, tot op heden. Ik heb nooit gehoord dat we daar mee bezig waren.

  • Heeft het college deelgenomen aan het project en zo ja, met welk resultaat?
  • Heeft het college inzicht in de gevolgen voor de Wassenaarse situatie met betrekking tot de hogere verkeerscapaciteit?
  • Heeft het college een visie ingediend of is zij dit van plan dit voor woensdag aanstaande te doen?

Ter informatie, de gemeente Rijswijk, heeft voor de Beatrixlaan het een en ander binnengesleept. Ik denk dat het ook een kans voor Wassenaar zou moeten kunnen zijn.

De voorzitter: Wethouder Dekker, slaat u eens een slag.

Wethouder Dekker-Mulder: Ik sla nooit een slag want ik wil wel even weten waarover het gaat. Ik heb mij al eerder bezig gehouden met deze inprikkers in Haaglanden-verband. Wat blijkt uit vragen in Haaglanden, en wat ook door onze verkeersdeskundige hier in De Paauw wordt gezegd, is dat de situatie voor Wassenaar en rond de N14 er zeker niet slechter op gaat worden door de inprikkers. Er zullen ongelijkvloerse kruisingen komen, en betere en ruimere opstelvakken, en daardoor zal de doorstroming op de N14 worden verbeterd. Bovendien is er de verbreding van de A4 aan de orde. Wij verwachten dat er een goed alternatief is voor de N44 en hebben daarom geen reden gezien een zienswijze in te dienen.

De heer Paulides: Dat is precies het probleem waarover het in Den Haag gaat. Bij Den Haag houdt de grens op bij de N14 en de N44. Ik denk dat er gewoon niet omheen kunt dat je, als het verkeersaanbod op de Norah toeneemt, ook met meer verkeer bij de Bijhorst te maken krijgt, dus op de Rijksstraatweg en op de Wittenburgerweg. Ik denk dat de gemeente Wassenaar in ieder geval een visie moet geven waarin staat dat we willen dat er een oplossing voor wordt gevonden, indien dat consequenties heeft voor de gemeente. Mijn vraag is toch: wilt u een visie indienen?

Wethouder Dekker-Mulder: Ik begrijp u want u zegt dat het betekent dat de verkeersintensiteit op de N44 toeneemt, maar volgens de verkeersdeskundige is dat niet het geval.

De heer Paulides: Dan moet u mij even uitleggen waarom de ongelijkvloerse kruisingen op de Norah als consequentie zouden hebben dat er een hogere verkeerscapaciteit is. De capaciteit wordt gewoon hoger. Den Haag in, is ook Den Haag uit, want een weg heeft twee kanten.

De voorzitter: De gedachte is, en dat is in het DB elke keer het thema, mijnheer Paulides, van de portefeuillehouders verkeer en vervoer: naarmate de A4 beter wordt, is er minder drukte op de A44. Het is ook zo dat de gemeente Den Haag niet altijd vooraan staat om zich de problematiek van de A44 werkelijk toe te eigenen; daar heeft u wel een punt. Naarmate de A4 beter begaanbaar wordt en sneller doorstroomt, is ook de druk van de NORAH op de A44 minder. Zo werkt dat nu eenmaal.

De heer Paulides: Dan moet u het plan echt goed lezen. Bij Leidschendam-Voorburg zijn ze echt van plan om de stoplichten weg te halen en om daar ongelijkvloerse kruisingen van te maken, met als enig doel een hogere doorstroming. Dat is ook weer verkeersaanbod. Als je snel naar Den Haag wilt, ga je over de Rijksstraatweg.

De voorzitter: De heer Paulides en het college verschillen enigszins van mening maar we zullen hem op de hoogte houden van de discussies in de komende jaren en we zullen ook kijken hoe het uitpakt. Dat is misschien ook nog wel interessant.

AANVULLING DLW 2016:

De Rijnlandroute en de verbreding van de A4 zullen het stijgend verkeersaanbod op de Rijksstraatweg (in 2015 +35%) niet oplossen zeker niet indien de bebouwing van Valkenburg doorgaat hetgeen nu het geval lijkt te zijn. Gezien het feit dat Den Haag alle wegen (Utrechtse baan en Rotterdamse baan) aansluit op een halve rondweg aan de noordzijde van Den Haag en de Norah ook nog steeds een hogere verkeerscapaciteit moet krijgen zullen de problemen voor Wassenaar niet kleiner worden. De recent gehoorde opmerking dat het oplossen van een verkeersprobleem voor Den Haag voor extra problemen zou kunnen zorgen is het omdraaien van het probleem. Juist de maatregelen in Den Haag maken het noodzakelijk dat Wassenaar nu eindelijk in actie komt.

VERZIEKTE BESTUURCULTUUR IN WASSENAAR EN SPOEDDEBAT

DEMOCRATISCHE LIBERALEN WASSENAAR VRAAGT SPOEDDEBAT AAN

Volgens de afgetreden wethouder Verschoor (D66) is er sprake van een dominante bestuurscultuur in Wassenaar welke volgens haar primair gericht op het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen. Dat is een ernstige bekentenis en zelfs een beschuldiging naar het huidige college. Nepotisme dus, maar je kan ook denken aan zelfverrijking, en belangenverstrengeling . Met andere woorden; corruptie.

PROBLEMEN ROND DE INTEGRITEIT & DE BESTUURSCULTUUR IN WASSENAAR!

Wethouder Sabine Verschoor (D66) heeft de handdoek in de ring gegooid. Dat is moedig omdat zij hiermee een duidelijk signaal afgeeft dat er een groot probleem is. DLW heeft grote waardering voor haar openhartigheid waarmee zij aangeeft ze dat deze vriendjes-politiek de belangen van individuen in Wassenaar dient en niet het algemeen belang.

NEEM DE NOODKREET VAN KLOKKELUIDER & EX WETHOUDER VERSCHOOR TER HARTE !

Deze wethouder kon niet opboksen tegen zoveel vriendjespolitiek in de Wassenaarse politiek. Zij kon daarom niet meer deel uitmaken van een bestuur wat zich voornamelijk bezig houdt met aan “het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen“ zonder zichzelf te verloochenen. Maar dat de ellende haar zeer hoog zit blijkt uit haar afscheidsbrief. Daarin neemt Verschoor geen blad voor de mond.

WASSENAAR HEEFT GEEN OPEN EN TRANSPARANTE BESTUURSSTIJL!

Verschoor zegt te hebben geloofd in een open en transparante bestuursstijl en in de ambitie om samen problemen op te lossen. Maar de heersende bestuurscultuur zat haar dwars. “’Er zijn onderhuidse spanningen in de relatie met de gemeenteraad die de sfeer en de besluitvorming niet ten goede komen. Discussies zijn te vaak op de persoon, wantrouwend en te weinig inhoudelijk constructief”.

DE OUDE POLITIEKE DINOSAURRUSSEN BEROOFD VAN HUN MEEST KOSTBARE BEZIT!

Slecht 2 kritische oppositiepartijen en dan met name Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) wijzen hier al langer op en probeerden dit al langer te doorbreken.

De gevestigde politiek, zelfs oppositiepartijen zoals VVD en WWW sluiten al direct na haar aftreden de gelederen en zijn alweer bezig hun belangen te beschermen in het mantra “het gaat juist goed”. Zij bedekken het falen en nepotisme van de huidige coalitie met de mantel der politieke liefde. Juist dat gedrag bewijst haar gelijk. De oude dinosaurussen van de politiek staan erbij en kijken ernaar. Feitelijk uitgerangeerd, overbodig en beroofd van hun meest kostbare bezit; “BETROUWBAARHEID“.

Indien de observaties van ex D66 wethouder Sabine Verschoor niet in een la verdwijnen – zoals D66 fractievoorzitter Kernkamp stelt – dan hoort de nieuwe wethouder zeker op een zodanige wijze geselecteerd te worden dat hij of zij in staat is om de wantoestanden aan te pakken. Samen met een geheel nieuw college of samen met de groep die er nu zit. Moeilijk wellicht, maar hard nodig.

SLECHTS EEN ENKELE BESCHULDIGING UIT EEN BETROUWBARE BRON IS GENOEG OM BIJ ELKE WAARHEID EEN VRAAGTEKEN TE ZETTEN!

Als een bestuur door een van hun voormalige ex medebestuurder beticht wordt van een verziekte bestuurscultuur en belangenverstrengeling dan ben je als geheel bestuur voorgoed het vertrouwen van de kiezers kwijt. Heb je dan je krediet niet verspeeld? Kan je dan nog … ooit … zonder ingrijpende maatregelen, dat vertrouwen terugwinnen?

LAAT HET OFFER VAN VERSCHOOR NIET VOOR NIETS ZIJN !

Sabina Verschoor is nu echter weg. En er zal een nieuwe wethouder moeten komen. Wat ons betreft met een extra taak en dus een profiel dat daarop is toegesneden.

DE NIEUWE WETHOUDER MOET SCHOON SCHIP MAKEN !

Onder leiding D66 burgemeester Jan Hoekema (tevens voorzitter van het college en de raad) heeft Wassenaar schandaal na schandaal gekend. Geheel onnodig liet hij een verziekte politieke cultuur gedijen. Miljoenen gingen verloren in een tunneltje, de seksrel liet hij uit de hand lopen. De integriteitsonderzoeker BING in de Wassenaarse seksrel corrumpeerde onder het beheer van burgemeester Jan Hoekema. De aanwijzingsprocedure rond de lokale omroep verliep alles behalve correct maar zo zijn er meer zaken te noemen.

NOG GEEN DEUKJE IN EEN PAK BOTER!

Ook het huidige college zit nu vast in vriendjespolitiek en slaat nog geen deuk in een pakje boter. Miljoenen Euro’s vloeien probleemloos weg uit de begroting maar de openbare ruimte (groen en de straten) ligt er nog steeds verpauperd bij.

In diverse publicaties van de afgelopen dagen bleek dat zowel het college alsmede de meeste fractievoorzitters “zich niet herkenden in de kritiek van de afgetreden wethouder Verschoor”.

ELKAAR DE BAL TOESPELEN GAAT GEWOON DOOR!

Dat is makkelijk en bewijst exact wat de ex wethouder zegt het bestuur is slechts bezig met “het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen“. Fractievoorzitter Ben Paulides van Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) zegt het al jaren ”het elkaar de bal toespelen gaat al jaren gewoon door”.

Mensen krijgen niet waar ze recht op hebben en anderen krijgen waar zij geen recht op hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan over mooie baantjes, geld, vergunningen of opdrachten. Dat is zeer ernstig en het zou het aftreden van het hele college moeten betekenen. Dt gebeurt echter niet in Wassenaar!

HERSTEL VAN OUDE MACHTVERHOUDINGEN OF DE BESTUURSCULTUUR VERBETEREN!

Uit een artikel op Binnenlands Bestuur (http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/bestuurscultuur-nekt-d66-wethouder-wassenaar.9532701.lynkx) blijkt dat D66 snel een nieuwe wethouder wil voordragen met bestuurlijke ervaring en met kennis van de dossiers. “Dat is nu belangrijker dan of een wethouder van buiten komt’’ . In een verklaring van de D66 fractievoorzitter blijkt dat zij geen ambitie heeft om wethouder te worden. Hieruit blijkt echter wel dat D66 denkt aan een wethouder uit de bestaande “kliek”. Dat kan dus geen ander doel hebben dat zij ernaar streven zo snel mogelijk de oude machtsverhoudingen te herstellen.

PROFIEL NIEUWE WETHOUDER!

De nieuwe wethouder moet naar de mening van DLW een ervaren, sterke en onafhankelijke bestuurder zijn. Van buitenaf en bereid om de verziekte cultuur in de coalitie en de verweven gevestigde politiek ( VVD, D66, CDA, GroenLinks en Pvda) te doorbreken. Het is gebleken dat burgemeester Jan Hoekema (D66) in diens rol als voorzitter van het college (en de raad) dit probleem al jaren niet de kop weet in te drukken ondanks het feit dat hij daartoe conform de gemeentewet (art 170) uitdrukkelijk verplicht is.

JAN HOEKEMA NOG STEEDS NIET TOEGERUST VOOR ZIJN TAKEN!

Gezien het feit dat burgemeester Jan Hoekema nog steeds niet bewezen heeft toegerust te zijn voor zijn taken, dient zeker de nieuwe wethouder uit het juiste hout gesneden te zijn om dit af te  dwingen. Stel daarom dus een profiel op waarmee een sterke wethouder komt en orde op zaken gaat stellen.

RAADSBREED COLLEGE !

Het vertrek en de motivatie van Verschoor geven het college aanleiding om een diepgaand onderzoek in te stellen naar de aantijgingen of aangifte te doen wegens smaad en laster. Het is tevens zaak om de huidige situatie open te breken en tot een zakencollege met kundige wethouders van buitenaf in combinatie met een goed samenwerkende raad in een raadsbrede coalitie. Alleen met openheid en transparantie kan de zieke nepotistische cultuur worden doorbroken zoals in de periode 2013-2014 een succes is gebleken.

INTERPELLATIEDEBAT AANGEVRAAGD DOOR DLW!

DLW wil weten op welke zaken de ex wethouder exact op doelt met de opmerking dat zij niet langer kan meewerken aan “het handhaven van het bestaande en het beschermen van gevestigde belangen “ zonder zichzelf te verloochenen. Gesteld wordt door diverse partijen dat de wethouder “slechts” gestruikeld is over het dossier strand. Maar ook dat blijkt niet uit de informatie welke in de raad bekend is.

Het kan echter niet zo zijn dat er helemaal niets aan de hand is met de bestuurscultuur en dus de integriteit van onze bestuurders. DLW wil weten wat er exact aan de hand is. DLW ook weten welke betrokkenen er door deze handelswijze benadeeld en wie er bevoordeeld zijn en waarom de D66 burgemeester Jan Hoekema dit, in zijn rol als voorzitter van het college (Gemeentewet art. 170), al die tijd heeft laten voortduren zonder er wat aan te doen.

Artikel 170 Gemeentewet

1 De burgemeester ziet toe op:

  1. een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken;
  2. een goede samenwerking van de gemeente met andere gemeenten en andere overheden;
  3. de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie;
  4. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften;
  5. een zorgvuldige behandeling van klachten door het gemeentebestuur.

2 De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente.

3 De burgemeester bevordert overigens een goede behartiging van de gemeentelijke aangelegenheden.

Interessant is dan ook wat Jan Hoekema nu eindelijk aan het probleem denkt te gaan doen. Om die reden heeft DLW een interpellatiedebat aangevraagd. Dat interpellatiedebat zou dan 17 mei 2016 kunnen plaatsvinden.

DE VERSOBERING ERFGOEDBELEID VAN HET HUIDIGE COLLEGE IS IN WERKELIJKHEID EEN AFBRAAKBELEID


DE VERSOBERING ERFGOEDBELEID VAN HET HUIDIGE COLLEGE IS IN WERKELIJKHEID EEN AFBRAAKBELEID

Het college en de coalitie (en met name van de op een na kleinste coalitiepartij Passie voor Wassenaar) is van mening dat (gemeentelijke- en rijks)monumenten lastig zijn. Diezelfde mening hebben zij over de wettelijk verplicht te beschermen cultuur-historische en archeologische waarden in Wassenaar. Zelfs het horen van inwoners en adviesorganen vinden zij lastig. Notabene een coalitie die heel schijnheilig beweert dat zij transparantie en burgerparticipatie zo belangrijk vinden.

Deze partijen zoals het D66, CDA, Groen Links en Pvda die nog maar een klein jaar geleden vonden (oa samen met (DLW) Democratische Liberalen Wassenaar) dat zij moesten voorkomen dat er ongewild een waardevol object gesloopt zou worden zorgen er nu voor dat bijna in Wassenaar simpelweg gesloopt kan worden. Zelfs bestaande sloopbescherming komt nu te vervallen als de wethouder van Passie haar zin krijgt en daar heeft het alle schijn van op dit moment.

De inwoners mogen niet inspreken op het voorstel en de adviseurs (de Commissie Welstand en Cultureel Erfgoed en de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed) hebben niet eens de mogelijkheid gekregen hun visie op het concept te geven. En dat hoort wel. Nu het raadsvoorstel er ligt hebben de beide organen (WCE en KBG CE) geheel conform de wettelijke regels toch hun advies gegeven. Het college kan daar niet ongemotiveerd van afwijken.

De commissie WCE schrijft vernietigend advies over het voorstel;

Advies : Advies van de Commissie Welstand en Cultureel erfgoed over de herziening van het erfgoedbeleid in Wassenaar, 6 juli 2015
Met enige verbazing heeft de Commissie Welstand en Cultureel erfgoed kennis genomen van het voornemen het erfgoedbeleid voor panden en objecten in bestemmingsplannen te versoberen. Nog geen twee jaar geleden werd juist de wens uitgesproken voor een nadere precisering en versterking van het beleid, waarvoor de uitgangspunten in samenspraak met de Klankbordgroep (een mede op initiatief van de gemeente opgericht ‘wakend oog en oor’ voor behoud van het cultureel erfgoed van de gemeente) werden geformuleerd.

De herijking diende om de eerdere selectie van gemeentelijke monumenten te completeren en om een beschermingsregime te ontwikkelen voor de waardevolle beeldbepalende panden, ofwel de panden en objecten die bij de GIP selectie (Gemeentelijk Inventarisatie Project) met vier sterren waren gehonoreerd, maar niet tot gemeentelijk monument zouden worden benoemd, en de met drie sterren bekroonde panden en objecten. Te samen zou dit aangevulde, thematisch geselecteerde gebouwde culturele erfgoed het ‘Verhaal van Wassenaar’ zo goed mogelijk moeten vertellen.

Voor de beeldbepalende panden werd voorgesteld een paraplubestemmingsplan te ontwikkelen waarbij de bestaande bestemming werd aangevuld met de bestemming cultuurhistorisch waardevol, waarbij richtlijnen werden geformuleerd voor het in stand houden voor deze functie. De commissie kon zich goed met dit voornemen verenigen omdat op deze wijze ook dit voor Wassenaar zo karakteristieke erfgoed behouden kon blijven. Tegelijk bood het ruimte voor eigenaar/bewoners om in het interieur wijzigingen aan te brengen. Bij deze categorie ging en gaat het immers vooral om behoud van het beeld.

De commissie betreurt het daarom ten zeerste dat dit paraplubestemmingsplan van de baan is en er nu wordt gekozen voor zowel een kwantitatieve als kwalitatieve versobering van het erfgoedbeleid.
Als overweging geldt zowel het aantal regels als het aantal te beschermen objecten sterk te vermin-deren. Doel is slechts objecten met een zeer hoge cultuurhistorische waarde in het bestemmingsplan te beschermen door een sloopvergunningstelsel.

Deze versobering zou meer tegemoet komen aan de grootte van Wassenaar. Hoewel onduidelijk is wat hier precies met grootte wordt bedoeld (inwoneraantal, oppervlakte?) kan op voorhand worden gesteld dat deze aanname geen recht doet aan de bijzondere geschiedenis en karakteristiek van een villadorp dat in de luwte van de grote steden tot stand kwam, door onder andere de trek van kapitaalkrachtige bewoners uit juist deze steden. Geïnspireerd door de smaak van de tijd lieten deze opdrachtgevers veelal villa’s, landhuizen of herenhuizen bouwen, ontworpen door al dan (nog) niet gerenommeerde architecten of bouwers. Deze bouwexpansie heeft Wassenaar, naast andere fenomenen als de agrarische ontwikkeling, de centrumbebouwing en de buitenplaatscultuur, gemaakt tot het unieke rijk geschakeerde dorp van nu. Dit ontkennen zou de geschiedenis tekort doen.

Was met het paraplubestemmingsplan al een reductie ingezet van 20% minder eigenaren die geconfronteerd worden met regelgeving, voortkomend uit de cultuurhistorisch waardevolle betekenis van hun pand, nu wordt ingezet op vermindering van 50%, waarbij wordt uitgegaan op het vertrouwen in de burger. Dat is een edel streven, maar de realiteit is dat de burger vaak geen of nauwelijks weet heeft van de bijzondere waarde van zijn of haar pand en de betekenis daarvan voor de omgeving én voor de volgende generaties. Evenmin is er vaak weinig kennis over hoe die waarde in stand te houden of juist te versterken. Regelgeving kan daarbij juist helpen, zonder direct een blokkade te vormen zoals vaak ten onrechte wordt verondersteld. De Commissie maakt herhaaldelijk mee dat een aanvankelijk als hindernis ervaren voorwaarde voor behoud, met enige steun en informatie, gemakkelijk oplosbaar blijkt, waarover achteraf grote tevredenheid heerst.

De commissie meent dat met het sloopvergunningstelsel niet een actief op bescherming gericht beleid wordt ontwikkeld. Het stelsel is alleen aan de orde in geval van sloop van een pand, maar niet bij het (ingrijpend) wijzigen of verbouwen ervan, waardoor waardevolle en karakteristieke onderdelen alsnog verloren kunnen gaan. Bescherming van (zeer) waardevol erfgoed vraagt daarom niet alleen richtlijnen voor sloop maar ook voor het in standhouden ervan bij restauratie en verbouwingen.

Met het streven slechts zeer cultuurhistorisch waardevolle objecten te beschermen riskeert de gemeente een aantasting van de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van Wassenaar. Door de beperking zal een groot aantal waardevolle panden en objecten, die representatief zijn voor het ‘Verhaal van Wassenaar’, geen enkele bescherming meer genieten en ‘vogelvrij’ worden. Dit zal vooral op den duur, bij de stapeling van vele ongewenste effecten, in sterke mate afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit van Wassenaar. De door de Klankbordgroep georganiseerde fietstocht op 2 juli j.l. liet hiervan een aantal sprekende voorbeelden zien in de Schoolstraat.

Deze vermindering van monumentaal erfgoed en aantasting van de ruimtelijke kwaliteit kan verstrekkende gevolgen hebben. De Atlas voor gemeenten 2015 laat een duidelijke relatie zien tussen monumentaal erfgoed en economische groei.

Monumentale steden groeien harder en trekken hoogopgeleiden aan. Ook laten de huizenprijzen een stijgende lijn zien. Historisch erfgoed heeft duidelijk een positief effect op het economische welvaren. Dit vereist echter wel een adequate zorg voor dit erfgoed, ook van de kant van de gemeente.

De Commissie Welstand en Cultureel erfgoed adviseert af te zien van het voorgenomen versoberingsbeleid omdat dit ten koste zal gaan van de cultuurhistorische rijkdom en de ruimtelijke kwaliteit van Wassenaar.

Daarnaast adviseert de commissie het eerder voorgenomen paraplubestemmingsplan inclusief de bijbehorende objectbeschrijvingen en regels alsnog vast te stellen, als instrument om de beeldbepalende panden in Wassenaar voor de toekomst te bewaren.

Aldus vastgesteld d.d.:
De voorzitter De secretaris
ir. M. de Boer Ir. E. Töns

De Klankbordgroep CE geeft eveneens een vernietigend advies (hetgeen wij niet in zijn geheel herhalen)

Wij laten u hierbij weten dat de klankbordgroep tijdens het proces nooit betrokken is geweest noch om advies is gevraagd.

De nota is ons, toen deze opgesteld was, toegezonden en pas toen is ons om advies gevraagd.
Wij hebben slechts na ontvangst de gelegenheid gehad, tijdens een ontmoeting met wethouder Zweerts de Jong, om ons uit te spreken over de inhoud.

Op ons advies, zie de brief van 31 juli j.l., hebben we tot op heden geen reactie mogen ontvangen.

Wij verzoeken u vriendelijk dit aan de commissie leden kenbaar te maken en verwachten van de wethouder dat zij tegenover de commissie hier duidelijkheid in schept.

Toch wijkt wethouder Zweerts de Jong van Passie voor Wassenaar ongemotiveerd af van alle adviezen onder het mom van “ik denk er nu eenmaal anders over” en “het staat in het coalitieakkoord”. Dat het niet eens zo in het coalitieakkoord staat is een discussie op zich.
De wethouder wil kost wat kost het besluit doordrukken terwijl zij en de meeste raadsleden (net zoals zij) niet eens begrijpen wat voor desastreuze gevolgen het besluit voor Wassenaar zal hebben. Zelfs raadsvragen beantwoord zij niet, begrijpelijk want zij weet niet wat zij doet. Wassenaar is zo aantrekkelijk om te wonen omdat het er zo fraai uitziet. Daarom zijn ook de huizen zo waardevast. Die kwaliteiten moet je zien te behouden.

De Klankbordgroep CE schrijft in dezelfde brief

De klankbordgroep is van mening dat een groot aantal commissieleden weinig kennis hebben van de materie en zich niet bewust zijn van de gevolgen die dit nieuwe beleid zal hebben voor het aanzien en de samenhang van Wassenaar. De klankbordgroep stelt voor om een bijeenkomst te organiseren voor alle raadsleden waar een onafhankelijk deskundige de nota toelicht en aangeeft welke gevolgen het uitvoeren van de nota zal hebben op de cultuurhistorische waarden van Wassenaar.

De coalitie probeert het besluit door te drukken zelfs zonder de wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure. Koppen worden geteld en een van de raadsleden presteert het zelfs om te zeggen dat hij namens de coalitiepartijen spreekt. De raad voert dus geen debat meer over het (slechte) voorstel.
Al met al zijn dat redenen genoeg om het besluit te laten vernietigen door de Kroon (omdat het in strijd is met de wet, de cultuur historie MOET worden beschermd) of door de bestuursrechter (omdat er geen inspraak is geweest).

Vervelend vinden de coalitie het ook dat het Rijk een groot deel van Wassenaar als Beschermd Dorpsgezicht heeft aangewezen. Dat betekent niet dat er niets mag maar dat je goed moet afwegen of bepaalde ingrepen niet schadelijk zijn voor het aanzicht van Wassenaar.
Lastig vinden zij het vooral omdat het voor projectontwikkelaars moeilijker is om waardevolle gebouwen te slopen en op die leegkomende plek enorme gebouwen neer te zetten die bijna altijd detoneren met de omgeving.

Cultuurhistorische erfgoed is een belang wat ons allen aangaat maar onder het mom dat het de eigenaar van een waardevol pand zo lastig gemaakt wordt moet het hele erfgoed beleid “op de schop”. Het wordt gepresenteerd dat er een betere bescherming komt en dat de eigenaren weten waar zij aan toe zijn. Het omgekeerde is waar. Als dit “afbraakbeleid” doorgaat dan wordt Wassenaar gesloopt.

DLW heeft de wethouder daarom nog een keer de onderstaande vragen gesteld;

Schriftelijke vragen Democratische Liberalen Wassenaar, bij voorkeur schriftelijk te
beantwoorden vóór 21 september aanstaande of mondeling op 21 september 2015.

Onderwerp; schriftelijke vragen DLW / art 36 rvo vragen
Inzake ; Vragen over versobering erfgoedbeleid

Wassenaar 14-09-2015

Geacht College,

N.a.v. de commissievergaderingen van 7 en 9 september en het geformuleerde advies, wil ik nog graag
t.b.v. de besluitvorming in de raad van 21 september over de versobering van het erfgoedbeleid de
volgende vragen beantwoord hebben.

1. Kan het college inzichtelijk maken welke regels door het voorgestelde aan te passen erfgoedbeleid in de geldende bestemmingsplannen komen te vervallen? Dit graag inzichtelijk maken per bestemmingsplan waarbij t.a.v. Landelijk Gebied gekeken wordt naar zowel het oude als het recentelijk vastgestelde.
2. Kunnen de mogelijke gevolgen van de voorgestelde versobering voor bijvoorbeeld de Langstraat visueel worden gemaakt? M.a.w. wat wordt straks niet meer beschermd in de Langstraat?
3. Wat zijn de gevolgen van het beperken van de regels tot enkel sloopbescherming en deze slechts te koppelen aan objecten? Wat betekent dit voor de structuren en ensembles die zo kenmerkend zijn voor het beschermd dorpsgezicht?
4. Kan door het college worden gegarandeerd dat met de voorgenomen wijzigingen van de geldende bestemmingsplannen op basis van het aan te passen erfgoedbeleid nog recht wordt gedaan aan het door het rijk aangewezen beschermd dorpsgezicht?
Meer specifiek. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de bij het rijksaanwijzingsbesluit uit 2007 beschermde waarden in het beschermd dorpsgezicht, in de regelgeving van de bestemmingsplannen blijven beschreven zoals de wet voorschrijft?
5. Kunt u getalsmatig aangeven hoeveel panden we op dit moment met de geldende bestemmingsplannen beschermen (m.u.v. Landelijk Gebied, daarbij graag uitgaan van het vorige plan omdat de versobering hier op dit moment 100% is) en hoeveel panden straks daadwerkelijk worden beschermd voor verminking na de voorgenomen versobering?
6. De wethouder stelde in de commissievergadering dat er met het huidige voorstel van het college meer beschermd gaat worden dan voorheen, doordat er in plaats van in 5 nu in 8 bestemmingsplannen objecten beschermd gaan worden. Kan het college dit aantonen? Wat en hoeveel werd beschermd? Wat en hoeveel wordt beschermd? Op welke wijze?
7. Is het college zich ervan bewust dat het college op basis van hetgeen de raad nu wordt voorgesteld straks in het beschermd dorpsgezicht een sloopvergunning niet KAN weigeren als er een goedgekeurd nieuwbouwplan (open gaten-regeling, zie pag. 7 raadsvoorstel)? En dat in de overige gebieden buiten het beschermd dorpsgezicht een sloopmelding volstaat? Kan het college uitleggen welke bescherming het handboek dan wel biedt voor de panden met een cultuurhistorische waarde en waaruit deze bescherming dan bestaat?
8. Kan het college aangeven wat er gebeurt met de versoberingsplannen van het college (qua tijdsplanning, bescherming van panden en objecten) indien er bezwaar gemaakt wordt tegen het niet ter inzage leggen van het beleid? Is het college met mij van mening dat het wijzer en zorgvuldiger is om t.a.v. de voorgenomen nogal rigoureuze beleidswijziging en de voorgestane samenspraak met de burger juist wel inspraak te houden?
9. De raad heeft van de WCE en de klankbordgroep CE adviezen ontvangen. In het voorstel aan de raad is met deze adviezen geen rekening gehouden. Van adviezen van onafhankelijke adviseurs kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. Dat is niet gebeurd. Graag ontvang ik een motivatie van het college waarom van de adviezen wordt afgeweken.
10. Op 9 september heeft de klankbordgroep CE gemeld dat zij in tegenstelling tot wat de wethouder aangaf, niet betrokken zijn bij het totstandkomingsproces van het nu voorliggend voorstel over de versobering. Kan het college hierover aan de raad duidelijkheid verschaffen?

Daarnaast meldt de klankbordgroep ‘dat wij ons niet bewust zijn van de gevolgen van het nieuwe beleid voor het aanzien en de samenhang van Wassenaar’. Zij adviseert om ons te laten adviseren door een onafhankelijke deskundige over wat de gevolgen zijn van de beleidswijziging. Persoonlijk vind ik dat een goede suggestie. Ik verzoek het college dit op korte termijn in samenspraak met de commissie te faciliteren. Is het college daartoe bereid?

In afwachting van de tijdige beantwoording,

B G Paulides/ fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

OMGEKEERDE AFVALINZAMELING VOOR DLW NOG NIET RIJP VOOR BESLUITVORMING

HET COLLEGE VAN WASSENAAR WIL DAT RAAD BESLUIT OM TOT OMGEKEERDE AFVALINZAMELING OVER TE GAAN ZONDER DE INWONERS TE RAADPLEGEN.

De coalitie heeft samen met het college weer aangetoond dat er in Wassenaar helemaal geen sprake is van transparantie van bestuur of het betrekken van de inwoners bij ingrijpende vraagstukken. Zelfs de raad wordt beperkt in haar taak als volksvertegenwoordiging.

Vanuit het rijk is de doelstelling opgelegd om tot meer afvalscheiding te komen. Dat kan op verschillende manieren, in diverse varianten en tegen verschillende kosten. Hoofdmethoden zijn bronscheiding en nascheiding.

De bedoeling van omgekeerd inzamelen is dat het makkelijker moet worden voor inwoners om plastic, metalen en drinkpakken te scheiden van glas, papier en textiel. DLW vindt het op dit moment onverantwoord om “in te stemmen met een afvalsysteem waarvan het onzeker is of er pas op de langere termijn winst valt te verwachten”. De groei van recycling stagneert al jaren. Onder invloed van de “Cradle to cradle” gedachte wordt het idee “afval als grondstof” echter steeds belangrijker. Burgers willen hun afval best scheiden, maar dat moet niet te ingewikkeld worden. De drie G’s van het inzamelen zijn van toepassing: gemak, gemak en gemak.

De ontwikkelingen gaan razendsnel op dit moment. Alternatieven (en de voor- en nadelen ervan) mogen van het college cq de coalitie niet worden overwogen door de raad terwijl de burgers volkomen genegeerd worden.

In het voorstel aan de raad noemt burgemeester Jan Hoekema “de vermeden verbrandingskosten en de opbrengsten van grondstoffen” als belangrijkste punten die geld opleveren. Het college wil het nieuwe afvalbeleid uitvoeren “tegen een maximaal gelijkblijvende bijdrage voor Wassenaar”. Het streven is om 75 procent van al het Wassenaarse afval te hergebruiken en te komen tot 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Daar zijn echter meerdere mogelijkheden voor om dit te bereiken echter die afweging wordt de raad (en de burgers) onthouden. Het is dit en niets anders. Het is stikken of slikken. Deze dictatoriale en ondemocratische houding heeft al eerder geleid tot grote wrijving tussen raad en college.

AVALEX

Avalex is een overheidsbedrijf van zes gemeenten in de regio Haaglanden. Het bedrijf is onder meer belast met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval van ruim150.0000 huishoudens. Wassenaar werkt hierbij samen met 5 andere gemeenten voor het inzamelen van huishoudelijk afval (incl de exploitatie van de brengstations). Avalex moet nu weer 15 miljoen euro investeren in het nieuwe project, terwijl dezelfde Avalex nog maar een paar jaar geleden bijna failliet ging. Het risico als het verkeerd gaat ligt echter bij de deelnemende gemeenten. Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) is van mening dat er teveel onzekerheden zijn waardoor de financiële risico’s te groot zijn. Dit moeten we dus niet ondoordacht beslissen. De haalbaarheid van het nieuwe systeem brengt onvoorspelbare risico’s met zich mee. Daar moeten we dus niet aan beginnen..

DOEL WAS HOGERE OF TENMINSTE GELIJKBLIJVEND SERVICE NIVEAU TEGEN LAGERE KOSTEN

Doelstelling bij de oprichting van Avalex in 2001 was dat de kosten zouden dalen bij een hoger of tenminste gelijkblijvend serviceniveau. Uit een onderzoeksrapport ‘onderzoek Avalex’ van de gezamenlijke rekenkamers van de deelnemende gemeenten bleek dat de deelname aan Avalex niet heeft geleid tot een daling van de afvalstoffenheffing. Ondanks een daling van de verwerkingstarieven (per 1-1-2010) door een contract van Avalex met afvalverwerker Twence in Hengelo zijn de tarieven nauwelijks gedaald.

Maar de gemeente Wassenaar heeft zelfs NIET eens geprofiteerd van die lagere verwerkingskosten. Dit omdat gemeente Wassenaar nog vastzat (tot 2016) aan een duur vuilverwerkingscontract met Gevulei wat de gemeente Wassenaar al die jaren ruim 300.000 euro per jaar extra heeft gekost . Ieder huishouden heeft dus al jaren per jaar 30 euro teveel betaald terwijl Wassenaar ook niet heeft geprofiteerd van de per huishouden circa 50 euro lagere verwerkingskosten. Ieder weldenkend mens zorgt toch dat hij eerst van het oude contract af is voordat hij een nieuw contract afsluit. De gemeente Wassenaar dus niet, er is toch geld genoeg en met het afstoten van taken is het geen verantwoordelijkheid meer van de gemeente moeten ze gedacht hebben.

Dat alles verklaart echter niet waarom de afvalheffing in Wassenaar tot wel 2 x zo hoog is als elders terwijl bij een aantal gemeenten worden ook andere kosten bestreden uit de afvalstoffenheffing. kwijtschelding. Nu de afvalstoffenheffing met dit plan niet worden verlaagd, is dit feitelijk een verhoging van minstens 110 euro.

De conclusie van de rekenkamers was dan ook dat de kostendaling van de verwerkingskosten voor Avalex niet heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing voor de burgers. Daaruit kan naar mening van DLW worden geconcludeerd dat ten eerste de beoogde synergie-effecten niet gerealiseerd zijn en ten tweede kan geconstateerd worden dat, ondanks de recente reorganisatie van Avalex, de kosten eerder zijn gestegen. Immers er moet nu al een opbrengst moet zijn van ingezamelde grondstoffen en er is dientengevolge sprake van minder restafval wat tegen hoge kosten moet worden verbrand . Conclusie is dus dat Avalex nog steeds niet efficiënt werkt.

Overzicht afvalstoffenheffing (2013)

Gemeente/EURO
DELFT…………………141,11
LEIDSCHENDAM-VOORBURG…..205,71
MIDDEN DELFLAND ……….186,30
PIJNACKER NOOTDORP……..197,10
RIJSWIJK………………201,87
WASSENAAR……………..315,46
GEMIDDELD……………..188,14

Het nieuwe project van afvalscheiding, “omgekeerd inzamelen”, betekent voor Wassenaar een kostenpost van ongeveer 1,15 miljoen euro. Dat blijkt uit de cijfers van reinigingsbedrijf Avalex. Daarnaast wordt het serviceniveau naar beneden bijgesteld.

Er komen meer containers in uw tuin of op uw balkon te staan. Er wordt minder vaak vuil opgehaald dus er komt, zeker in de zomermaanden, meer geuroverlast. Mensen die slecht ter been zijn zullen anderen om hulp moeten vragen om hun afval weg te brengen. Immers voor het restvuil moet u zelfs de deur uit naar, in de openbare ruimte opgestelde, restvuilcontainers. De vrachtwagens van Avalex zullen, weliswaar met minder personeel, meer kilometers rijden, terwijl er door de inwoners meer kilometers zullen worden afgelegd. Van een duurzaam effect (onder andere ten aanzien van Co2 reductie) is dus ook geen sprake.

Pas vanaf 2021 zijn de kosten (als alles goed gaat) mogelijk terugverdiend. Bij 11.400 huisaansluitingen zou deze lagere serviceverlening een verlaging van de kosten betekenen van slechts 20 euro per jaar per huisaansluiting. Daar heb je geen gescheiden afvalscheiding voor nodig.

Naast het argument dat het efficiënter is (minder restafval wat tegen hoge kosten verbrand moet worden, minder personeels- en transportkosten) zou het gescheiden ingezamelde afval als grondstof geld opbrengen, maar dat voordeel blijkt niet uit de genoemde “slechts boterzacht aangetoonde” voordelen. Avalex durft dan ook geen garantie dat de tarieven zullen dalen, dat beslissen de gemeenten zelf, zegt Avalex.

Al met al is Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) van mening dat dit voorstel niet rijp is voor besluitvorming en dat de discussie samen met U als inwoners van Wassenaar gevoerd moet worden wat de beste keuze is.