DLW EN CULTUREEL CENTRUM DE WARENAR IN WASSENAAR

DLW en cultureel centrum de Warenar in Wassenaar

Op 19 april 2017 werd in de gemeenteraad Wassenaar een zogenaamde raadpleegbrief besproken. De raadpleegbrief ging over de toekomst van het cultureel centrum de Warenar.

Over een raadpleegbrief wordt geen besluit genomen maar de inhoud van de brief geeft het college een “carte blanche” om te doen wat zij willen. Het gevolg is dat met instemming van alle aanwezige raadsleden (helaas was de fractie van DLW door omstandigheden afwezig) het gebouw zal worden afgestoten waardoor de toekomst van het culturele leven in Wassenaar feitelijk om zeep geholpen wordt.  Om de activiteiten elders voort te zetten zag het college wel mogelijkheden echter zonder exact aan te geven wat die mogelijkheden dan wel zijn. Democratische Liberalen Wassenaar vindt dit onacceptabel.

Politieke partijen hadden een motie kunnen indienen om dit alles te voorkomen. Om onbegrijpelijke redenen is dat niet gebeurd. De Vrienden van Wassenaar en de Stichting beheer Warenar konden ondanks ijzersterke bijdragen geen ander standpunt bewerkstelligen.

De gemeente Wassenaar is eigenaar van de opstallen van de Warenar maar zij pacht de gronden van de RK parochie Augustinus. Doordat de gemeente Wassenaar wel voorzieningen voor onderhoud heeft getroffen maar ruim 20 jaar lang geen onderhoud aan het cultureel centrum de Warenar heeft uitgevoerd is er willens en wetens een probleem veroorzaakt. Er is een gat in het dak ontstaan en dat is voor het college dan de reden om het gebouw af te stoten. Als extra argumenten wordt nu aangevoerd dat een renovatie ruim 2 miljoen kost en dat de bezettingsgraad (ca 11%) erg laag is.

Maar dat laatste is dan wel weer het gevolg van het feit dat het college veel gebruikers heeft weggejaagd door hun huurcontract op te zeggen waardoor er inderdaad sprake is van een onderbezetting maar de theaterfunctie heeft een ongekende bezettingsgraad van 87%.

De gereserveerde gelden welke eerst waren voorzien voor het onderhoud aan het onroerend goed, in bezit van de gemeente Wassenaar, worden nu niet gebruikt om het gat in het dak te dichten maar het geld wordt gebruikt om het door wanbeleid ontstane gat in de financiën te dichten.

Jarenlang is er geld gereserveerd voor onderhoud van voorzieningen maar vanwege het afwezig zijn van onderbouwde onderhoudsplannen was men in 2014 gedwongen om maar liefst 9,3 miljoen aan voorzieningen in de algemene reserve te laten vrijvallen. Jarenlang waarschuwde de accountant zowel de coalitie onder leiding van de VVD alsmede die olv WWW al dat de onderbouwing van onderhoudsplannen van voorzieningen onvoldoende was en dat er nieuwe onderhoudsplannen gemaakt moesten worden..

In 2013 kwam DLW in de coalitie en op initiatief van DLW werd de eerste stap gezet in wat genoemd werd de Operatie Schoon Schip, het op orde brengen van de Wassenaarse financiën alsmede het actualiseren van de onderhoudsplannen. In 2014, onder leiding van de coalitie CDA/D66/GL/PvdA en Passie, volgde de tweede fase van de Schoon Schip operatie. In plaats van het op orde brengen van de onderhoudsplannen gebruikte deze coalitie, in de jaren die erop volgden, het geld om de financiële gaten te dichten die door hun wanbeleid ontstonden.

DLW zal in de komende raadsvergadering met een motie komen om te bewerkstelligen dat de Warenar behouden kan worden en dat daarmee het culturele leven in Wassenaar “gered” wordt.

 

 

ALS WASSENAAR NIET UITKIJKT DAN IS EEN GEDWONGEN HERINDELING EEN FEIT

Herindelingsberen op de weg

Zowel in Wassenaar als in Voorschoten is er veel weerstand over een mogelijke herindeling. De discussie is recent weer opgelaaid nadat het College van Voorschoten zich committeerde aan de uitslag van een nog uit te voeren onderzoek naar de Toekomst Visie Leidse Regio 2027. Heel onverstandig dat het college zegt zich aan de uitslag te binden nog voordat het onderzoek een aanvang had genomen. Indien er uit komt dat alle gemeenten in de Leidse regio samengevoegd moeten worden dan heeft Voorschoten een probleem.

Makke schaapjes

De raad in Voorschoten had daar zelf een uitspraak over moeten doen nadat de eindconclusie op tafel ligt. Zij hebben zich willoos, als makke schaapjes, naar de slachtbank laten leiden en roepen nu dat zij zelfstandig willen blijven. Mocht Voorschoten besluiten of verplicht worden zich bij Leiden aan te sluiten dan heeft Wassenaar ook een probleem. Hard roepen dat wij zelfstandig willen blijven, zoals enkele partijen dit doen in Wassenaar, is zinloos. Wassenaar zal tot actie moeten overgaan om aan te tonen dat wij zelfstandig kunnen zijn. Daarvoor liggen er nog wel wat beren op de weg.

kwaliteiten versterken 1.0 Leidse regio 2027

Burgemeester Staatsen van Voorschoten stapt onverwacht op

Onverwacht stapte in 2016 Voorschotens burgemeester Jeroen Staatsen op. De Commissaris van de koning Jaap Smit benoemde daarop (en dat is ongebruikelijk voor onbepaalde tijd) een waarnemend burgemeester. Dat was Mevrouw Pauline Bouvy-Koene. Vaak is de benoeming van een waarnemend burgemeester een aanwijzing dat er een herindeling op komst is. Overigens stapte eind van het jaar 2016 ook de Voorschotense wethouder financiën Eppe Beimers op.

Onvoldoende bestuurskracht

Inmiddels hadden de gemeente Wassenaar en Voorschoten besloten een bestuurskrachtonderzoek te starten. Een onderzoek of de gemeente in staat is om de uitdagingen, waarmee zij geconfronteerd wordt, aan kan. Zoals bekend zijn Wassenaar en Voorschoten in 2013 een ambtelijke samenwerking aangegaan met als doel de bestuurskracht te verbeteren tegen gelijkblijvende of lagere kosten.

Door Partners & Pröpper werd er een bestuurskracht onderzoek gedaan wat in 2016 door BMC herhaald werd. Beide onderzoeken waren voor zowel Wassenaar als Voorschoten vernietigend. Er was nauwelijks wat verbeterd. Daarnaast is er door Berenschot een benchmark onderzoek gedaan over de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV), de gemeenschappelijke ambtelijke werkorganisatie van Wassenaar en Voorschoten.

11008 rapport bestuurskracht Wassenaar 2010

Bijlage bij brief DB WODV – Samenvatting Rapport benchmark (IN-27883)

Rapport Bestuurskrachtonderzoek Wassenaar 6-12-2016

Interessante wetenschappelijke studie over de ambtelijke samenwerking WODV

Inmiddels was er ook een belangwekkende wetenschappelijke studie over de ambtelijke samenwerking Wassenaar Voorschoten.

J.d.Wit.versie.5.08 over quo vadis wassenaar 2010

Voorschoten onder curatele gesteld

Inmiddels is de gemeente Voorschoten vanwege financieel wanbeleid zelfs onder curatele (preventief toezicht) van de Provincie gesteld. De uitgaven zijn structureel niet meer in evenwicht met de inkomsten en de algemene reserve is als sneeuw voor de zon verdwenen. Voorschoten moet nu voor iedere uitgave toestemming vragen aan de Provincie. Door dit toezicht is ook de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) niet meer bevoegd wat dan ook te ondernemen buiten de bestaande begroting.

Preventief toezicht Voorschoten brief provincie 15-12-2016

Ook Wassenaar in de problemen

In Wassenaar is het probleem inmiddels niet veel anders. Eerder in 2016 stapte de wethouder financiën Sabine Verschoor (D66) op. Zij werd vervangen door Freddy Blommers, die in de periode 2010-2014 wethouder was in Voorschoten. Hij was daar ook al verantwoordelijk voor financiële problemen. Op 5 december 2016 nam ook de burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar ontslag. Daarnaast lopen ook in Wassenaar de inkomsten en uitgaven niet meer in de pas. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 waarschuwde al DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) dat er in de afgelopen jaren 35 miljoen uit de algemene reserve was uitgegeven en dat het niet langer zo kon doorgaan.

Verkort partijprogramma Democratische Liberalen Wassenaar

Uit de op 22 december 2016 gedateerde brief van de Provincie blijkt dat de financiële situatie van Wassenaar niet erg veel beter is. De Provincie schrijft als volgt; “Wij hebben  geconstateerd  dat u voor de jaren 2017-2019 uw vrije algemene reserve tot een bedrag van ruim € 2,1 miljoen inzet om vanaf het jaar 2020 weer een structureel en reëel sluitende begroting te realiseren. Uw doel is dekking van de begrotingstekorten 2017-2019 om meerjarig te kunnen toegroeien naar de invulling van taakstellingen tot een bedrag van ruim € 1 miljoen in 2020. Ook voor de jaren 2015 en 2016 heeft u uw vrije algemene reserve ingezet om tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. Dit heeft er mede toe geleid dat  de omvang van uw vrije algemene reserve in de afgelopen jaren is gedaald van € 44,3 miljoen (stand  per 31-12-2014) naar € 24,9 miljoen (stand  1-1-2017).”

Financieel toezicht begroting 2017, Wassenaar ingekomen d.d. 22 december 2016

Nog niet te laat voor Wassenaar

Voor Wassenaar is het ondanks alles nog niet te laat maar het is wel 1 minuut voor 12. Inmiddels is bekend dat de Commissaris van de koning Jaap Smit ook in Wassenaar geen sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester zal openstellen. Ook in Wassenaar zal een waarnemend burgemeester benoemd worden en wel tot na de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Op zich is dat een positieve ontwikkeling omdat Wassenaar de kans geboden wordt orde op zaken te stellen.

Raadsbrede coalitie en raadsprogramma om zaken op orde te brengen

Om orde op zaken te stellen moet Wassenaar zorgen geld vanaf nu eindelijk verstandiger gaan uitgeven. De raad zal ook als een front moeten samenwerken. Het coalitieprogramma moet van tafel. Er moet een raadsbrede coalitie (zoals in de succesvolle periode 2013-2014) komen met een raadsprogramma. Alleen wanneer de neuzen dezelfde kant opstaan kunnen wij de problemen oplossen.

Bestuurskrachtonderzoek van BMC is vooringenomen

DLW is van mening dat het advies van BMC nogal ingestoken is door een vooringenomen- heid dat een herindeling de enige oplossing is voor een betere bestuurskracht. Ook is het rapport mogelijk ‘gestuurd’ is door voormalige werknemers van BMC die nu afdelings-hoofden in de werkorganisatie WODV zijn. In ieder geval zullen wij er nu niet meer aan ontkomen om alle oplossingsopties te onderzoeken. Het advies van BMC is als volgt;

“Ons advies is om volgordelijk actie te ondernemen op de volgende drie punten :

 1. Versterk de bestuurlijke aansturing. Onderzoek daarvoor of en zo ja welke bijdragen de volgende varianten aan het verbeteren van de bestuurskracht kunnen bijdragen:

– een optimalisering van de randvoorwaarden voor het functioneren van de ambtelijke organisatie;

– een ontvlechting van de ambtelijke organisatie;

– een herindeling.

 1. Schets aansluitend een perspectief voor regionale samenwerking. Los van de vraag wel/ geen herindeling zullen eenduidige keuzes moeten worden gemaakt voor de regionale samenwerking. Harmonisatie van beleid en regio is noodzakelijk voor het realiseren van een bestuurskrachtige gemeente. Het Rekenkamerrapport ‘Grip op samenwerking’

(2014) biedt handvatten om tot keuzes te komen over samenwerking in de regio.

 1. Realiseer goede randvoorwaarden voor de ambtelijke organisatie. Concreet betekent dit; ofwel bouwen aan het verbeteren van en investeren in het WODV-construct; ofwel het verbeteren na een herindeling.”

 Op de BMC adviezen is wel wat aan te merken

De aansturing van de organisatie is zeker een punt waar DLW zich altijd maar tevergeefs voor heeft ingezet. Het is belachelijk dat de 2 gemeentesecretarissen tevens leiding geven aan een organisatie met 380 werknemers zonder dat zij daartoe de benodigde kwalificaties bezitten.

Een echte manager

Zet een echte manager aan het hoofd van de organisatie en zet een beleidscoördinator neer bij de griffies. Zorg voor een duidelijke taakverdeling. Stel ambities bij en organiseer Wassenaar als een beheersgemeente. Als er met Voorschoten samengewerkt blijft worden (dat ligt voor een deel dus aan wat de Leidse regio over Voorschoten besluit) zullen beide gemeenten moeten bezien op welke vlakken zij beter kunnen samenwerken. Een indeling  van beide gemeente in de zelfde regio MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) lijkt daarbij noodzakelijk.

Mogelijk groot probleem

Mocht de Leidse regio besluiten dat Voorschoten zich aan moet sluiten bij de Leidse gemeenten dan is ontvlechting van de ambtelijke organisatie onvermijdelijk. Dat houdt overigens in dat het voornemen van de coalitie om te investeren in een gemeenschappelijke huisvesting (omdat dat 1 miljoen zou schelen op jaarbasis) zeker uitgesteld dient te worden. Naast het feit dat samenvoeging veel geld kost (wat er niet is) gelooft DLW niets van de bewering dat én de bestuurskracht hierdoor zal verbeteren én er een besparing van 1,0 miljoen gerealiseerd kan worden. Maar juist dit voornemen is ook een heel groot probleem.

Coalitie stemde voor de Programmabegroting 2017-2020

In de raadsvergadering van 9 november 2016 werd de Programmabegroting 2017-2020 van de gemeente Wassenaar aangenomen. De coalitiepartijen stemden voor deze begroting excl de fractie van de PvdA. Deze laatste fractie was afwezig.

Hier een deel van de notulen uit die vergadering;

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Paulides. Nog anderen? Dat is niet het geval. Dan is aan de orde stemming over de Programmabegroting 2017-2020 zoals deze tot stand is gekomen vorige week en vanavond. Wie is voorstander van deze begroting? Dat zijn de fracties van GroenLinks. CDA, D66 en Passie voor Wassenaar. Daarmee is de begroting aanvaard. 

Opdracht voor gemeenschappelijke huisvesting zonder echt raadsbesluit

Daarmee gaf de coalitie aan de ambtelijke organisatie de opdracht een gemeenschappelijke huisvesting te zoeken. Daar gaat de organisatie vrolijk mee door. De vergaderlocaties in Wassenaar en Voorschoten blijven ook nog eens gehandhaafd. Extra ipv minder kosten.

Binnenkort wil de werkorganisatie wel een langdurig huurcontact tekenen zodat de raden geen enkele keuze meer hebben. Of herindelen met Voorschoten of doorgaan op de bestaande voet met de ambtelijke organisaties. Alle andere opties (samenwerken met andere gemeenten, herindeling met andere gemeenten dan Voorschoten of ontvlechten) zal miljoenen gaan kosten al is het maar om van het langjarige contract af te komen om dan van het in de bodemloze put gesmeten geld nog maar niet eens te spreken. Overigens gaf burgemeester Bouvy van Voorschoten in haar Nieuwjaarsspeech op 10 januari 2017 aan dat Voorschoten nu maar eens moest besluiten tot voor een fusie met andere gemeenteN.

Gemeentelijke herindeling levert geen cent op. Er zijn alleen maar nadelen.

Minister Plasterk dacht bij zijn aantreden een miljard te kunnen bezuinigen door schaalvergroting. “Totaal niet te bewijzen”, zegt Geertsema (36), die op 5 januari 2017 Groningen promoveert op het proefschrift The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation”. Geertsema onderzocht de effecten van gemeentelijke herindelingen tussen 1997 en 2011.

“Je zou kunnen denken dat kleinere gemeenten schaalvoordelen hebben, terwijl grotere gemeenten de nadelen ondervinden. Maar dat blijkt ook niet het geval. Denk daarom goed na over herindeling en realiseer je dat je er financieel niets mee opschiet en dat opschaling ook geen doelmatigheidsvoordelen heeft.”

Herindeling heeft alleen negatieve invloeden

Gemeentelijke herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. “Na herindeling dalen de uitgaven niet en de voorzieningen worden ook niet beter”, zegt onderzoeker bij Pro Facto in Groningen en promovendus  Bieuwe Geertsema. De promovendus: “Herindeling levert geen geld op en de publieke voorzieningen worden er ook niet beter van”.

Samenwerking

Bieuwe  Geertsema laat in zijn proefschrift niet alleen zijn licht schijnen over gemeentelijk herindeling, maar ook over intergemeentelijke samenwerking. Net als bij gemeentelijke fusies zijn ook bij samenwerkingsverbanden negatieve financiële effecten aangetoond, aldus Geertsema. Volgens Geertsema werken ook samenwerkingsverbanden minder efficiënt door verminderde controle vanuit het lokaal bestuur.

Ambtelijke organisatie op grotere afstand

Promovendus Geertsema: “De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals afvalverwerking. Op de kerntaak van als afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie.”’

Alarmbellen

Bieuwe Geertsema voerde zijn promotieonderzoek grotendeels uit in opdracht van het COELO, het Groningse Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. COELO is regelmatig benaderd door partijen die zich verzetten tegen ophanden zijnde herindeling, zo ook door het burgercomité in Haren dat zich verzet tegen herindeling van Groningen met Ten Boer. Promovendus Geertsema “COELO kwam tot de conclusie dat fusie niet noodzakelijk was. De alarmbellen die zouden moeten rinkelen voordat je een gemeente tot een herindeling dwingt, rinkelden niet”.

DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) is benieuwd of de andere partijen in Wassenaar de zelfstandigheid niet alleen met de mond blijven nastreven maar of zij bereid zijn actie te ondernemen om de bestuurskracht te verbeteren om op deze wijze aan een gedwongen herindeling te ontkomen. In ieder geval zal alle beschikbare en tot op heden achtergehouden informatie over de werkorganisatie (zoals de Medewerkers Tevredenheids Onderzoeken (MTO’s), het cultuuronderzoek van Bezemer, Kuiper & Schubad etc) “op tafel” moeten komen.

LEUGENS VAN EN OVER AVALEX ZOUDEN NU MOETEN LEIDEN TOT AVALEXIT

LEUGENS VAN EN OVER AVALEX ZOUDEN NU WEL EENS MOETEN LEIDEN TOT AVALEXIT

Dat het gemeenschappelijk afvalverwerkingsbedrijf Avalex, in eigendom van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar, al jaren niet functioneert is geen nieuws meer.

Indien Avalex met een voorstel tot een begrotingswijziging komt dan moeten alle gemeenten 2 maanden de tijd krijgen om een zienswijze in te dienen over de concept begrotingswijziging voordat er een besluit door het AB genomen kan worden. Dat gebeurde eerder met de begrotingswijziging 2016 wel. Toen werd de raad nog eerst (zoals voorgeschreven) om een zienswijze gevraagd.

Gewijzigde Begroting Avalex 2016 en doorkijk voor zienswijze raden

Zonder zienswijze geen definitieve begrotingswijziging en zonder begrotingswijziging is het onmogelijk om wat dan ook te veranderen. In dit geval de nieuwe tarieven en de andere inzamelingsmethode. Maar ja, als gezegd, de begrotingswijziging 2017 is door het bestuur van Avalex al in december 2016  vastgesteld en nu mogen de raden een zienswijze indienen.

Mosterd na de maaltijd

Mosterd na de maaltijd want een zienswijze zal niets meer veranderen. Avalex negeert opzettelijk alle regels of zij zijn meer dan incapabel inclusief de Algemeen Bestuursleden omdat zij de verordeningen niet eens kunnen volgen. Ook is Avalex niet eens in staat, ondanks de circa 250 medewerkers en een enorme afdeling communicatie, een foutloze brief cq foutloze begrotingswijziging op te stellen.

Op 30 december 2016 kwam de Avalex begrotingswijziging 2017  Wassenaar via een omweg de raadsleden in Wassenaar onder ogen. Deze begroting met aanbiedingsbrief d.d. 16 december heeft de raad van Wassenaar nog niet mogen ontvangen. De versie waarvan u de link hieronder aantreft is aangetroffen in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Delft. De brief had wel degelijk gericht moeten zijn aan alle aan de GR Avalex deelnemende gemeenteraden. Dat is dus niet gebeurd. Foutje van Avalex.

http://ris.delft.nl/document.php?m=1&fileid=318427&f=a449713df890d538c8b904b5395cffc8&attachment=0&c=62722

In deze brief aan Delft wordt de wettelijke zienswijze termijn aangehouden van 8 weken. Dat zou dan ook moeten gelden voor Wassenaar. Aan het feit dat  de brief gestuurd had moeten worden voor vaststelling van de gewijzigde begroting (en niet erna) gaan wij maar even voorbij.

Bij tijdige ontvangst van de conceptbegrotingswijziging ipv de reeds gewijzigde begroting voor Wassenaar had moeten betekenen dat deze zienswijze over deze gewijzigde begroting in de raad van Wassenaar op 23 januari 2017 had moeten worden afgehecht (de daarop volgende raad van 20 februari is gewoonweg te laat om nog een zienswijze naar voren te kunnen brengen). Dat ging dus ook al helemaal verkeerd.

Voorschoten geen deelnemer in de GR Avalex

Maar enfin, met het programma wordt uitvoering gegeven aan de aan de Gemeenschappelijke Regeling opgedragen wettelijk taak van de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar tot inzameling van afval en grondstoffen van inwoners. Wie schetst daarbij onze verbazing dat Voorschoten, zijnde geen lid van de GR Avalex, gewoon gebruik maakt van een deel van de diensten van Avalex. Dat kan natuurlijk niet. Zelfs het feit of en welke kosten doorberekend worden aan Voorschoten is nergens terug te vinden.

afvalbrengstation-tarieven-inwoners_140116

Vanaf het begin van de gemeenschappelijke regeling Avalex, zijn de deelnemersbijdragen gebaseerd op de verrekening van werkelijke kosten. In 2012 heeft het Bestuur besloten tot een inverdienmodel om uit de verlieslatende situatie te komen.

De essentie van het inverdienmodel is dat negatieve resultaten van het verleden en de verwachte negatieve resultaten t/m 2013 opgevangen worden binnen de reserves van Avalex. Dit leidde er toe dat de reserves een negatief saldo zouden hebben t/m 2016. Avalex kent dus t/m 2016 een aangepaste systematiek waarbij zij haar diensten aan gemeenten fixed price afrekent (met uitzondering van de afrekenbare kosten).

Fixed price tariefstructuur loopt door

Via taakstellingen heeft Avalex volgens een geregisseerd plan vanaf het jaar 2014 weer positief bijgedragen aan haar eigen vermogen. Door middel van deze targetstellende plannen zou 2016 het laatste jaar met een negatief eigen vermogen worden. Door de deelnemende gemeenten is afgesproken dat de “fixed price” tariefstructuur doorloopt tot het moment dat Avalex beschikt over een positief eigen vermogen.

Begin 2013 ging Avalex een lening aan van 7 miljoen euro zonder de vereiste instemming van het algemeen bestuur. De Avalex top werd verweten bedrijfje te willen spelen, alleen maar verliezen te veroorzaken en lak te hebben aan alle regels en afspraken. Met het hoofd dus in de wolken en niet zien wat er op de grond gebeurt. Er werd een nieuw bestuursmodel geëist voor de afvalverwerker.

Rapport Bossert adviseert andere structuur voor Avalex

Na die ernstige verliezen waren geleden werd de directie vervangen. Onderzoek toonde vervolgens aan dat de gekozen gemeenschappelijke regeling niet de optimale oplossing was. De deelnemende gemeenten besloten echter Avalex met een nieuwe directie toch nog een kans te geven. De gemeenten gingen daarmee voorbij aan een advies zoals in het Rapport Bossert te lezen is.

Rapport Bossert over avalex

Op 5 januari 2017 presenteert promovendus Geertsema een proefschrift. Geertsema stelt dat  samenwerkingsverbanden tegen een hogere rente geld lenen, omdat ze minder efficiënt werken door verminderde controle vanuit het lokaal bestuur.

Promovendus Geertsema hierover: “De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals afvalverwerking. Op de kerntaak van als afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie.

adhc 20121215 avalex krijgt andere vorm

Avalex overschreed ook in 2016 bij voortduring de kaslimiet. Een overschrijding is maximaal gedurende een half jaar per jaar toegestaan. Afvalverwerker Avalex heeft vervolgens zelf wederom een lening afgesloten van 19 miljoen euro. Dit als enig doel om financieel overeind te kunnen blijven. Dat de lening is aangegaan werd tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 22 december 2016 terloops bekend gemaakt bij bespreking van het agendapunt ‘wat verder nog ter tafel komt’.

Lening van 19 miljoen om faillisement Avalex te voorkomen

Afvalbedrijf Avalex blijkt alleen te kunnen overleven door geld te lenen. In 2016 ging het om 19 miljoen euro, in 2017 moet opnieuw 9 miljoen euro bij een bank worden gehaald. En de deelnemende gemeenten lopen het risico. Dat alles blijkt dus uit de begroting 2017 van Avalex. In de toelichting staat dat het bedrijf de leningen nodig heeft om de ‘publieke taak’ (afval ophalen en verwerken) te kunnen waarborgen.

Op 30 juni 2016 besloot hetzelfde algemeen bestuur een voorstel om de lening aan te gaan nog terug te sturen naar de directie en de afdeling financiën. Een paar maanden later werd besloten het aangaan van de lening uit te stellen. Nu zou het Dagelijks Bestuur van Avalex ineens toch weer hebben beslist de lening door te zetten. Zonder de noodzakelijke instemming van het Algemeen bestuur. In de begrotingswijziging 2017 (gedateerd 15 december 2017 ipv 2016!) werd gesteld dat in de loop van 2016 een nieuwe lening afgesloten zou moeten worden. Dat was dus allang gebeurd.

De lening van 19 miljoen die nu is aangegaan zou naar het idee van DLW een faillissement door liquiditeitsproblemen moeten voorkomen. Interessant is de vraag of er nog meer leningen zijn afgesloten waarvan niemand iets weet en waarvoor de afzonderlijke raden aansprakelijk zijn.

Extra tariefsverhogingen om ‘ vlees op de botten te krijgen’

In 2013 werden de afvaltarieven voor de bewoners van de deelnemende gemeenten tijdelijk extra verhoogd met als doel dat Avalex weer vlees op de botten zou krijgen lees voldoende eigen vermogen. Op pagina 11 van de begrotingswijziging 2017 stelt Avalex: “Avalex heeft geen winstoogmerk en daarom ook geen resultaat in de begroting staan. De zes gemeenten zijn eigenaar en mede aansprakelijk voor Avalex”.

Op  pagina 18 doet Avalex het onder het kopje Risicobeheer nog een keer dunnetjes over; “Het risico voor de langlopende leningen ligt bij de zes gemeenten die eigenaar zijn van Avalex. Avalex gaat contentieus om met de beschikbaar gestelde middelen”.

Avalex gaat contentieus (= verdeeldheid zaaiend) met leningen om

Ik heb de exacte betekening van het woord contentieus nog even opgezocht. Contentieus:betekent twijfelachtig, twijfelzaaiend, verdeeldheid zaaiend of betwistbaar. Het heeft geen enkele grammaticale waarde. In de rechtbank wordt de term contentieuze rechtspraak gebruikt voor een geschil tussen twee (of meer) partijen met ieder andere (tegenovergestelde) standpunten.

Ik denk dat de directie niet zo eerlijk is om aan te geven dat het omgaan door Avalex met dit soort leningen verdeeldheid zaait. Ik denk meer het een onbedoelde taalfout van Avalex is maar het geeft feitelijk wel aan waar de problemen zich voordoen.

In 2016 is een meerjarige lening van 10 miljoen euro afgesloten en een lening voor 366 dagen van 9 miljoen euro. In totaal dus de eerder genoemde 19 miljoen. In 2017 gaat het weer om een meerjarige lening dan een van 9 miljoen. De schulden die Avalex heeft zijn komend jaar bijna 20 procent hoger dan de inkomsten van het bedrijf. Van alle investeringen kan men nog maar 8,6 procent zelf opbrengen. Winst wordt er niet gemaakt in 2017 noch in de jaren daarna.

In de begrotingswijziging 2017 van december 2016 meldt Avalex nog het volgende; “Avalex lost jaarlijks af op haar leningenpakket. Twee leningen waren aflossingsvrij gecontracteerd, de eerste is afgelopen in 2016 en zal er een nieuwe financiering worden aangetrokken. De andere lening loopt af in 2019”.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van Avalex – geld dat er is om risico’s op te vangen – beloopt 4,2 miljoen euro. Dat is ontoereikend, zo erkent de onderneming zelf. Mede gelet op het feit dat het vermogen van Avalex als gevolg van de verlieslatende situatie tot en met 2014 negatief is geweest, is het duidelijk dat de reserves op balansdatum nog ontoereikend zijn voor het gewenste weerstandvermogen van € 4,9 miljoen.

Avalex meldt pas in december 2016 (begrotingswijziging september 2016, zie boven) dat er op 1 januari 2017 een bedrijf dat afval bij Avalex aanbiedt, afhaakt. Dat scheelt 1,8 miljoen euro. Dat was natuurlijk al veel langer bekend maar Avalex laat na deze informatie te verschaffen net zoals zij vergeet de grotere uitgaven dan voorzien te melden. Verder stelt Avalex dat er vertraging is bij de invoering van het nieuwe afvalsysteem (omgekeerd inzamelen) hetgeen ook nadelig uitwerkt in de financiën.

In lijn met de afspraak uit 2012 is de fixed price in 2016 gecontinueerd. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels de voorbereiding gestart om vanaf 2018 volgens een nieuw toerekenmodel de kosten met de gemeenten te verrekenen. Als gevolg van de nieuwe tariefstructuur zullen sommige gemeenten daarvan voordeel hebben en anderen nadeel. Dat vereist echter wel een zeer zorgvuldige afweging om te komen tot een voor alle partijen eerlijke en uitlegbare structuur. Deze zal vanaf 2018 worden gehanteerd. 2017 geldt als een overgangsjaar. Het tarief in deze begroting is een overgangstarief.

Wishfull thinking bij Avalex?

In 2017 denkt Avalex 35,7 miljoen Euro aan opbrengsten te hebben. De kosten belopen eenzelfde bedrag. De opbrengsten bestaan in hoofdzaak uit de gemeentelijke bijdragen. Wat Voorschoten (als niet deelnemer aan de GR Avalex!) bijdraagt en of zij überhaupt bijdraagt blijft onduidelijk.

Tot 2020 zullen de opbrengsten en de kosten in gelijke mate blijven stijgen, meldt Avalex. Daardoor komt de onderneming jaarlijks op 0 uit. Avalex heeft geen winstoogmerk zeggen ze ter verdediging. Dat klopt maar evt overschotten moeten terugvloeien naar de deelnemers. Avalex zegt wel er naar te streven dat de kosten zo laag mogelijk worden  gehouden voor haar klanten.

De te verwachten (zeer onzekere!) ontwikkelingen van de kosten zijn meegenomen in de meerjarenraming. De verwachte opbrengsten uit grondstoffen en de vermindering aan verwerkingskosten voor restafval door de invoering van Grip op Grondstoffen vangen de stijgende kosten op waardoor de totale kosten van Avalex in de meerjarenraming slechts zeer gering toenemen.

De totale kosten voor de gemeenten nemen zelfs af vanwege de meeropbrengsten voor het ingezamelde plastic, metalen en drinkpakken. Een dooddoenertje omdat de opbrengsten sterk aan het dalen zijn door het grotere aanbod terwijl de kosten per ton voor het verwerken van het restafval zullen stijgen. Er zal bijgestookt moeten gaan worden om het afval te kunnen verbranden.

Enorme overhead bij Avalex. Hoe moeilijk is afval ophalen?

In de begrotingswijziging 2017 zegt Avalex totaal 181 fte’s te hebben. Daarnaast huurt men nog eens 73 mensen in, naar behoefte en noodzaak. De verdeling van de fte’s over de afdelingen is volgens Avalex als volgt: Directie 8 Bedrijfsvoering 22 Communicatie 13 Beleid, Innovatie en Projecten 6 Uitvoering 133 en dat geeft een eindtotaal van 182 aldus Avalex. Rekenen schijnt dus ook al lastig te zijn voor Avalex. Het staat er echt in een en dezelfde alinea.

Bij deze 182 fte’s is de flexibele schil in de inzameling van 40% (73 medewerkers) niet meegenomen. Onder de 8 fte’s van de directie valt tevens het directiesecretariaat, P&O, Veiligheid, Arbo, en Milieucoördinator en strategisch adviseurs. Hoe moeilijk kan afval ophalen nu zijn. Heeft een dergelijke organisatie een overhead van 30% nodig (de flexibele schil niet eens meegerekend).

Zwarte cijfers maar in 2016 weer tegenvallertje van 2,4 miljoen

De begroting 2016 zou voor zwarte cijfers zorgen. Er zou een overschot zijn van 2,5 miljoen en hierna zouden de tarieven opnieuw (en veel lager) worden vastgesteld. De toeslag zou immers ook verdwijnen. In december 2016 kwam het nieuws dat er “wat tegenvallertjes” waren. Er zou slechts een bescheiden overschotje gerealiseerd zijn van 43.000 euro.

Niet alleen de directie van Avalex is dus incapabel maar onze “toezichthouders” namelijk de leden van Algemene Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) (bestaande uit collegeleden van de deelnemende gemeenten) kunnen er niets van. Zij brachten de raden niet tijdig op de hoogte van de negatieve ontwikkelingen. De begrotingswijziging over 2016 kwam pas in december 2017 naar de raden. Wel werden de raden toen om een zienswijze gevraagd. Voor de begrotingswijziging 2017 liet Avalex dat maar achterwege. Waarom is onbekend, de verordening (zie de link iets verderop in de tekst) is daarover heel duidelijk.

Het Bestuur heeft Avalex een structurele taakstelling van € 1.500.000 op de indirecte kosten opgelegd om tegenvallers in de kostenontwikkeling op te vangen en het overgangstarief voor 2017 mogelijk te maken. Vreemd dat het bestuur een taakstelling opdraagt omdat uitsluitende de raden van de deelnemende gemeenten een taakstelling kunnen opdragen. Toch staat het al in de vastgestelde begrotingswijziging en dan nog om een overgangstarief mogelijk te maken én als structurele kostenbesparing. Een beetje tegenstrijdig ook het woord “structureel” als in 2018 de tarieven kostendekkend moeten zijn.

Avalex is nog steeds “niet in control”

Maar Avalex kwam ondanks die forse tegenvaller over 2016 (en dat was tegelijkertijd een niet tijdige winstwaarschuwing) met een juichend persbericht. Zij waren veel eerder dan verwacht uit de rode cijfers gekomen daarmee volledig voorbijgaand aan het mismanagement waardoor er 2,4 miljoen teveel was uitgegeven waardoor het overschot in 2016 nog slechts 43.000 euro bedroeg. Een persbericht in de categorie “operatie geslaagd maar helaas wel patiënt overleden”

Ondanks alle ellende starten zij op 1-1-2017 met een andere inzamelingsmethode. De afspraak was “ gelijkblijvende of meer service tegen lagere kosten” maar dat is inmiddels door het wanbeleid bij Avalex verworden tot “voor iets minder geld, veel minder service”.

Financiele verordening Avalex art_212_2015

In de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling reinigingsbedrijf Avalex lezen wij onder artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie;

 1. Het dagelijks bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar.
  
   2. De tussentijdse rapportage wordt behandeld in de najaarsvergadering van het Algemeen Bestuur
 2. De inrichting van de tussentijdse rapportage sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.
  
   4. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien mogelijk de maatschappelijke effecten. In de rapportage wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:a. de bijdrage door de deelnemers;
  
   b. de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;
  
   c. overige afwijkingen op programmaniveau van meer dan € 100.000.
 3. Beleidsvoorstellen gedurende het begrotingsjaar met financiële gevolgen zijn voorzien van een begrotingswijziging, waardoor de begroting in evenwicht blijft. Besluiten tot wijziging van de vastgestelde begroting kunnen tot uiterlijk het einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen.

Voorschoten geen deelnemer bij Avalex maar gebruikt wel de afvalcentra

Afvalbrengstation – Inwoners Voorschoten – Gemeente Voorschoten

Milieustraten – Avalex

Vreemd genoeg is Voorschoten geen deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling maar de inwoners van Voorschoten maken wel gebruik van de milieustraten (zeg maar de afvalstortplaatsen) van Avalex. Recent is er een nieuwe discussie bijgekomen namelijk dat Avalex achter de schermen werkt aan een nieuw afvalcentrum. De kosten worden dus door de deelnemende gemeenten of zelfs door alleen Wassenaar gedragen.

Afvalbrengstation – Inwoners Voorschoten – Gemeente Voorschoten

Uit het privacyreglement artikel 16 blijkt dat alleen inwoners van deelnemende gemeenten een pas kunnen krijgen. Dat is apart omdat het nu lijkt dat Avalex het duurzaamheidscentrum van Wassenaar verhuurt aan Voorschoten zonder dat Avalex daar aan Wassenaar een vergoeding voor heeft betaald. Ontvangt Avalex daar geld voor van Voorschoten?Het schijnt dat er geheime overeenkomsten aan ten grondslag liggen die eindigden in 2014. De geheimhouding liep tot 2015 wordt gezegd. Wat voor overeenkomsten zijn er indertijd gesloten?

In Wassenaar en Voorschoten moet men betalen voor het ophalen van grof vuil. Het is te verwachten dat er dus meer wordt aangeboden op de afvalcentra door de inwoners van beide gemeenten. Uit de cijfers blijkt dat ook maar wie draagt de kosten?

Privacyreglement-Register-van-Gebruikers-van-de-Avalexpas

In de begrotingswijziging 2017 wordt nog wel wat gezegd over Avalex BV, een zogenaamde verbonden partij. Avalex BV is een besloten vennootschap waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de GR. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 90.000, verdeeld over 90.000 gewone aandelen van elk € 1,- groot. De onderneming is gestart op 16 april 2010.

De bedrijfsactiviteiten  van Avalex BV zijn statutair beschreven als het “inzamelen, bewerken en verwerken van bedrijfsafval en het verrichten van holdingactiviteiten”. De onderneming is opgericht met als doel om bedrijfsafval in onder te brengen, om zodoende meer juridische scheiding aan te brengen tussen de ‘publiekrechtelijke’ taak van de inzameling van huishoudelijk afval en de meer ‘commerciële’ taak van inzameling van afval uit bedrijven.

Ondanks de verkoop van de bedrijfsafval tak van Avalex wordt de BV nog steeds genoemd terwijl de verplichte informatie over deze BV, wat volgens de financiële verordening gemeld moet worden, ontbreekt.

Terug naar het duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

Het nieuws over de locatiekeuze kwam overigens pas in de openbaarheid nadat onze fractievoorzitter van DLW mondelinge vragen had gesteld aan de Wassenaarse wethouder Leo Maat. Aanvankelijk ontkende wethouder Maat dit en hij zei dat Avalex onderzoek deed naar meerdere locaties (15 locaties volgens wethouder Floor Kist van Leidschendam-Voorburg, het bleken er circa 10 geweest te zijn) maar een paar dagen later werden de vertegenwoordigers van enkele Voorschotense buurten bij de verantwoordelijke wethouder in Voorschoten uitgenodigd. Het heeft er alle schijn van dat zowel Avalex als de betrokken gemeenten de inwoners voor een voldongen feit wilden zetten.

10 september – LD – Milieustation in Voorschoten

13 september – LD – Dobbewijk overvallen door plan afvalstation

Voorschoten stelde dat uitvoerig onderzoek had uitgewezen dat de Dobbewijk de beste locatie was voor een nieuw centrum. Alle gemeenten zouden echter moeten instemmen terwijl het bestemmingsplan een dergelijk centrum niet zo toestaan maar ja, Avalex moest het maar zelf weten.

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar weigerden de criteria en de uitkomsten van het onderzoek vrij te geven waaruit zou blijken dat de Dobbewijk de beste locatie was.

Raadsvragen van DLW hadden geen succes.

Antwoord 291116 op DLW raadsvragen Duurzaamheidscentrum te Voorschoten

De wethouder draaide om de hete brei heen en tot op heden is er nog steeds geen antwoord op die vragen. Er wordt gelogen over wie nu wat doet. Er wordt geen antwoord gegeven over de optie van Avalex. Dat zou privaatrechtelijk zijn maar alle raadsleden hebben het recht alle informatie op te vragen aan Avalex. Dat wordt dus angstvallig voorkomen zelfs door met elkaar een geheimhoudingsclausule in contracten op te nemen. De actiegroep uit Voorschoten had meer succes met een WOB verzoek. Die info zou Wassenaar met de raad delen. Nooit gebeurd ondanks een actieve en passieve informatieplicht van het college. Hier de stukken over het zogenaamde onderzoek.

Antwoord 291116 Voorschoten antwoord op WOB verzoek verkenning locaties

Al snel bleek dus dat er wel degelijk concrete plannen waren voor een nieuw afvalcentrum in de Dobbewijk Voorschoten uitsluitend bestemd voor de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten

Verkenning a

Verkenning b

Verkenning c

Verkenning d

Verkenning e

Verkenning f 1

Verkenning f 2

verkenning f 3

Avalex heeft reeds een koopoptie getekend met Hoogvliet Beheer, de eigenaar van de grond. Zowel Wassenaar als Voorschoten zeiden aanvankelijk niets te weten later stelde men niets te maken te hebben met de plannen van Avalex. Avalex stelt op pagina 9 van de begrotingswjziging 2017;

Duurzaamheidscentrum

Avalex heeft de vraag gekregen van de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten om te onderzoeken of het mogelijk is een Duurzaamheidscentrum te ontwikkelen ter vervanging van de bestaande milieustraten in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Het Dagelijks Bestuur van Avalex heeft vooralsnog besloten niet zelf te investeren in deze ontwikkeling.

Met andere woorden: de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gebruiken het geld voor de koopoptie in de Dobbewijk van de gemeenten die deelnemen in de GR Avalex terwijl Voorschoten niet eens deelneemt aan de GR Avalex. Het is inmiddels gebleken dat het college in Voorschoten (niet de raad!) in de zomer 2016 al een bijdrage van 10.000 euro heeft betaald aan Avalex voor deze optie……

Saillant detail is dat het centrum in Leidschendam-Voorburg verplaatst moet worden omdat het tegen de woonwijk aanligt. Leidschendam-Voorburg heeft in 2015 een transformatie visie vastgesteld voor Mebin en het Avalex afvalstation in de Klein Plaspoelpolder.

Op de website van de gemeente Voorschoten staat een link naar de Avalex website. Daar terechtgekomen staat er het volgende;

Milieustraat Delft
 Voltaweg 11, 2627 BD Delft
 maandag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.00 uur
 Doordeweeks is het rond 10.00 uur en 15.00 uur vrij druk. Houd rekening met wachttijden.

Milieustraat Leidschendam-Voorburg
 Nieuwe Havenstraat 3-B, 2272 AD Voorburg
 maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 15.30 uur
 zaterdag 13.00 – 16.00 uur

Milieustraat Pijnacker-Nootdorp
 Molenweg 61, 2631 AB Nootdorp
 maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag 8.00 uur tot 12.00 uur

Milieustraat Rijswijk
 Laan van ‘s-Gravenmade 9, 2495 BD Den Haag
 maandag tot en met vrijdag 8.00 uur tot 15.30 uur
 zaterdag van 9.00 – 12.00 uur

Milieustraat Wassenaar
 Hogeboomseweg 6, 2241 BG Wassenaar
 maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur
 zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
 * Ook inwoners van Voorschoten kunnen gebruik maken van deze milieustraat.

Inwoners van Voorschoten kunnen dus volgens deze informatie alleen naar de milieustraat in Wassenaar kunnen gaan maar onder het kopje “Veel gestelde vragen” staat op de Avalex website onder Milieustraten het volgende (overigens vindbaar via de link vanaf de website van Voorschoten);

Ik ben een inwoner van Voorschoten, waar kan ik mijn grofvuil naartoe brengen?

Alle huishoudens hebben een Avalexpas ontvangen. Deze pas geeft toegang tot alle milieustraten. Voor alle overige vragen omtrent afval, ophalen grofvuil, kun je terecht bij het Klantencontactcentrum van de gemeente, via telefoonnummer 14071.

Gaan wij vervolgens kijken wat de kosten zijn als inwoners van Voorschoten hun vuil storten dan komen wij de volgende tarievenlijst van Avalex tegen;

afvalbrengstation-tarieven-inwoners_140116

DLW stelt dat onterecht door Voorschoten nu al gebruikt wordt gemaakt van de gemeenschappelijke afvalcentra van Avalex zelfs zonder maar iets te betalen.

Verder is er onduidelijkheid over de (onterecht per 1-1-2017) ingaande gewijzigde inzamelingsmethode. Inwoners van Wassenaar kregen eind december hierover een brief van Avalex. Daarin stond een informatie telefoonnummer. Wanneer men dat nummer belt dan krijgt men steevast te horen dat niet Avalex maar de gemeente Wassenaar over de inzamelingsdata gaat. Daar wordt dan bij het klantencontactcentrum (KCC) gezegd dat men teruggebeld zal worden. Van de verantwoordelijke wethouder Leo Maat vernamen wij dat in de week van 9 januari 2017 er informatie komt over de nieuwe inzameling. DLW merkt op dat feitelijk er nog steeds geen begin kan gemaakt worden. De instemming van de raden is er namelijk nog steeds niet.

Inwoners van Voorschoten worden geïnformeerd om het afvalstation te realiseren

Avalex en de gemeente Voorschoten gaan nu een groep inwoners van Voorschoten informeren over het plan om een afvalstation in de Dobbewijk te realiseren. Dat zal op 17 januari 2017 gaan gebeuren in het cultureel centrum, Prinses Marijkelaan 4 in Voorschoten. Het afvalstation is ook bedoeld voor inwoners van Leidschendam-Voorburg. De informatieavond is gepland van 17.00 tot 20.00 uur.

De enige partij die in de afgelopen jaren kritische vragen in Voorschoten heeft gesteld is GroenLinks.

GL schriftelijke vragen afval juli 2012

Schriftelijke vragen Groenlinks over Avalex juli 2012

Opvallend genoeg treden Avalex en de gemeente Voorschoten niet samen naar buiten. Avalex wil in de ene zaal tekst en uitleg gaan geven, de gemeente doet dat in de naastgelegen zaal. Avalex heeft de uitnodiging verzonden aan bewoners en ondernemers van de Dobbewijk, het gebied Papelaan-west – dat grenst aan de Dobbewijk – en bewoners van een appartementencomplex ten oosten van de Dobbewijk, naast de spoorbaan.De enige doelstelling lijkt te zijn, uitleggen waarom het afvalcentrum in de Dobbewijk zal komen.

Het gescheiden optreden van Avalex en de gemeente Voorschoten is behalve verbazingwekkend maar ook procedureel vreemd. Voorschoten is (en dat is al eerder gezegd) geen deelnemer aan de GR Avalex maar maakt er wel gebruik van en onduidelijk is ook waar de kosten terecht komen. Duidelijk is wel dat er helemaal geen overleg met de inwoners zal plaatsvinden. Dat het centrum niet in het bestemmingsplan past lijkt geen belemmering te zijn. De mogelijkheden om buiten de raad om te besluiten tot een tijdelijke ontheffing voor activiteiten welke strijdig zijn met het bestemmingsplan voor bepaalde of zelfs onbepaalde tijd zijn aan het college. Dit is in de bebouwde kom zelfs mogelijk zonder instemming van de Provincie.

In mei 2016 heeft Avalex een plan opgesteld voor dit centrum en nu heeft men er niets mee te maken? Het station moet 7 dagen in de week geopend zijn. Op 6 dagen van 10.00 tot 20.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur. De benodigde oppervlakte is 5000-6000 m2 tenzij er een Retailcenter bijkomt. Dan is de ruimtebehoefte groter. Er worden 50 bezoekers per uur verwacht, exclusief de vrachtwagens.

DLW is van mening dat een dergelijk centrum wettelijk gezien niet eens in de  gemeente Voorschoten gevestigd KAN worden ook al omdat de gemeente Voorschoten geen deelnemer is van de Gemeenschappelijke Regeling Avalex.

duurzaamheidscentrum houtskoolschets Avalex mei 2016

Geluk bij een ongeluk. Voorschoten staat onder curatele

Een geluk bij een ongeluk is dat de gemeente Voorschoten geen geld heeft en inmiddels onder curatele van de provincie staat. Zij zullen geen enkel besluit kunnen nemen zonder toestemming van de provincie.

Brief provincie Preventief toezicht Voorschoten 15-12-2016

 

WAAROM SCHREEF DE OR OP 14 DECEMBER PAS EEN BRIEF NA HET VERTREK VAN BURGEMEESTER JAN HOEKEMA?

 

Op 5 december 2016 maakte burgemeester Jan Hoekema onverwacht bekend dat hij op 15 januari 2017 zou aftreden als burgemeester van Wassenaar. In het persbericht, wat uitgegeven werd namens de raad en ondertekend door de nestor van de raad Bert Ooms (tevens fractievoorzitter van Passie voor Wassenaar) in diens hoedanigheid als plaatsvervangend voorzitter van de raad, werd gesteld dat raad en burgemeester na ampel (=uitgebreid) overleg tot de conclusie gekomen waren dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk was.

De raad was echter niet op de hoogte van wat voor problemen dan ook en zij werden pas op 6 december in een extra raadsvergadering bijgepraat. De vergadering kwam dus zeer onverwacht voor alle raadsleden. Aan het begin van de vergadering werd besloten dat deze achter gesloten deuren zou plaatsvinden. De fractievoorzitter van DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) besloot daarop de zaal te verlaten. Uiteindelijk werd op al hetgeen er besproken werd geheimhouding opgelegd. De geheimhouding geldt dus niet voor onze fractievoorzitter. Hij weet trouwens ook niet eens WAT er besproken is.

Eerder op die dag,  6 december 2016 dus, komt onderzoeksbureau BMC met de definitieve resultaten van een bestuurskrachtonderzoek. Dat onderzoek heeft nogal wat kritiek oa op de werkorganisatie.

Rapport Bestuurskrachtonderzoek Wassenaar 6-12-2016

Onverwacht en ook vreemd omdat uit de brief d.d. 14 december 2016 van de Ondernemingsraad van de Werkorganisatie Duivenvoorde aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (de Voorschotense burgemeester Mevrouw Bouvy-Koene) niets blijkt van spanningen. Laat staan dat er sprake is van spanningen tussen de werkorganisatie WODV (*1) en de burgemeester.

Op 16 december komt de directie van de Werkorganisatie Duivenvoorde ineens met een intern bericht. Het gaat dan over een MTO (Medewerkers Tevredenheids Onderzoek) waarna er in de zomer van 2016 een onderzoek gedaan is door Bezemer Kuiper en Schubad over de cultuur binnen de werkorganisatie Duivenvoorde. Niemand van College en Raad (en dus  zelfs de voorzitter van het Dagelijks Bestuur) schijnt bekend te zijn met de uitkomsten van dit onderzoek en ineens wordt er op 16 december over gecommuniceerd door de directie van de werkorganisatie (zijnde de 2 gemeentesecretarissen van Voorschoten en Wassenaar) en wordt er (een heel beknopt) verslag gedaan over de genomen maatregelen. Overigens zijn de gemeentesecretarissen tevens lid van het betreffende college van Burgemeester en Wethouders.

In Wassenaar doet het verhaal de ronde dat er op 2 december gestaakt zou zijn door ambtenaren op de Paauw en feit is dat het gemeentehuis op 2 december gesloten was.  Op 1 december zou er door een afdelingshoofd van de werkorganisatie gezegd zijn dat er geen werkzaamheden voor de gemeente Wassenaar meer uitgevoerd zouden worden. Ofschoon deze persoon er niet over ging lijken de voorzitter van het Dagelijks Bestuur en de beide directieleden niet te hebben ingegrepen.

Onduidelijk is zelfs wie besloten heeft tot een staking of wie opdracht gegeven heeft aan de ambtenaren om vrijdag 2 december j.l. niet op het werk te verschijnen. Vreemd omdat de OR van niets wist zodat het geen staking geweest kan zijn. Bij een staking had ook de vakbond op de hoogte moeten zijn en zouden alle ambtenaren gestaakt moeten hebben.

De Ondernemingsraad werd op 2 december 2016 pas bijgepraat door de Voorschotense gemeentesecretaris van der Veer tevens een van de twee directieleden van de werkorganisatie Duivenvoorde. Als je bijgepraat wordt als ondernemingsraad dan ben je er niet bij betrokken. En dat is vreemd want wat is er nu wel aan de hand?

Tijdens de laatste raadsvergadering dd 12 december 2016 heeft DLW met een motie ook gevraagd om een onderzoek teneinde de onderste steen boven water te krijgen.

Spreektekst motie vooronderzoek

Op zichzelf staande motie DLW
Ik kondigde een motie aan mbt een feitenonderzoek wat er de laatste dagen is gebeurd. Het vooronderzoek gaat uitdrukkelijk niet over personen maar over waarheidsvinding.

Op 23 november werd mondeling door bestuurskracht onderzoeker een eerste onderzoeksresultaat bekend gemaakt. Daarna volgde een schriftelijk concept waarop leden van de begeleidingscommissie bestuurskracht onderzoek konden melden wat zij misten. Dat heb ik gedaan. Een van de opmerkingen was dat bij de voorlopige resultaten BMC gemeld had dat het verstandig zou zijn binnen 4 weken te besluiten om het fusie traject in te gaan. 

Tot mijn verbazing ontstond er op 1 december een probleem wat een zogenaamde staking van de werkorganisatie op 2 december tot gevolg had. Het was geen staking maar een ambtenaar had bedacht dat hij niet meer voor de gemeente Wassenaar wilde werken en hij gaf opdracht aan ambtenaren op de Paauw om niet op de werkplek te verschijnen. Op 5 december gooide burgemeester Hoekema de handdoek in de ring. De dagen ervoor was ik nog een van de doelwitten van de ambtelijke organisatie hetgeen oa uit een mail blijkt.

Dat alle peilen zo plotseling op de burgemeester werden gericht verbaasde mij. Nog verbazingwekkender was diens plotselinge vertrek. Hij zou nooit uit zich zelf weggaan. Daarnaast kan een plotseling opkomend probleem nooit de reden zijn van een vertrek. Toch wordt dit plotseling door velen als reden aangegeven

Indien de raad vond dat hij niet goed functioneerde dan blijkt dit uit de opeenvolgende functioneringsgesprekken waar dan een dossier over hem opgebouwd wordt. Dat is dan de enige reden om hem weg te willen hebben.

De nu ontstane bestuurscrisis en het niet erg positieve bestuursonderzoek dreigen Wassenaar in het fusienet te drijven. De fractievoorzitter moeten nog voor de kerst bij de Commissaris van de Koning komen. Vermoedelijk krijgen wij te horen dat ook wij net als Voorschoten een waarnemend burgemeester krijgen.

Hier aangekomen werd de fractievoorzitter van DLW onderbroken en hij mocht zijn betoog niet afmaken. Wel diende hij de motie in  die na een schorsing van de vergadering werd aangehouden. Klik op de onderstaand link voor de tekst van de motie;

Motie VS 3 Democratische Liberalen Wassenaar inzake vooronderzoek

Er was toegezegd dat in het presidium besproken zou worden hoe het onderzoek zou plaatsvinden.  Vanwege die toezegging heeft DLW, als gezegd, de motie aangehouden.

De plaatsvervangend voorzitter van de raad zei later tegen een verslaggever van Omroep West dat het nog alleszins niet zeker was dat er een onderzoek zou komen. Volgens hem zou de motie besproken worden. We zullen het zien…

Besluit over onderzoek vertrek Hoekema uitgesteld – Omroep West

Inmiddels hebben de fractievoorzitters van DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) en D66 de onderzoeksvragen geformuleerd welke door het presidium (het overleg van de fractievoorzitters) moeten worden doorgezet. Mocht dat niet gebeuren hetgeen je uit de reactie van de plaatsvervangend voorzitter zou kunnen concluderen dan komt natuurlijk de aangehouden motie weer ter sprake terwijl er dan ook raadsvragen aan het college en de werkorganisatie gesteld gaan worden. De gebeurtenissen zullen zeker onderzocht gaan worden.

*1) De werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) is de ambtelijke samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten.

HEEFT HET PLOTSELINGE VERTREK VAN BURGEMEESTER JAN HOEKEMA TE MAKEN MET DIENS ONJUISTE DECLARATIES?

 

Op de aanvullende technische vragen van DLW dd 27-11-2016 over declaraties  is het antwoord op 31-12-2016 nog steeds NIET gegeven. Vandaar dat DLW begin januari 2017 de onbeantwoorde technische vragen nogmaals, maar dan als raadsvragen, samen met de aanvullende raadsvragen zal indienen. Het bedrag wat ten onrechte gedeclareerd is (sedert 2007 tot midden 2016) door leden van de colleges in Wassenaar zou wel eens de 100.000 euro kunnen belopen

Een en ander onder verwijzing naar de beantwoording van eerdere DLW raadsvragen             (zoals beantwoord op 14 december 2016), de Gedragscode 2009 Politieke Ambtsdragers Wassenaar en het Rechtspositiebesluit Burgemeesters alsmede de VNG handreiking  “Vergoeding onkosten  Integriteit voor politieke Ambtsdragers” september 2013.

wetten.nl – Regeling – Rechtspositiebesluit burgemeesters – BWBR0006743

Gedragscode voor politieke ambtsdragers 2009

Burgemeesters Ambtstoelage _ VNG

Burgemeesters Reiskosten _ VNG

Wassenaar geeft enorme bedragen uit, geld kan blijkbaar niet op en of het bestuur nu zoveel beter wordt? Sedert eind 2014 tot 1-1-2017 is er door deze coalitie (CDA-D66-GL-PvdA en Passie) bijna 20 miljoen euro uit de algemene reserve uitgegeven. Er wordt dus veel meer uitgegeven dan er binnenkomt en binnenkort gaat dit kritiek worden. De provincie heeft de gemeente Voorschoten reeds onder preventief toezicht gesteld maar in Wassenaar is het 1 voor 12.

Financieel toezicht begroting 2017, ingekomen d.d. 22 december 2016

Om wat voorbeelden te zien waar de gemeente Wassenaar onterecht enorme bedragen aan declaraties heeft uitgekeerd kunt u het volgende documenten aanklikken;

Declaraties college – Bestuur Wassenaar – Gemeente Wassenaar

PLOTSELINGE VERTREK & AANVULLENDE VRAGEN DECLARATIES BURGEMEESTER DEF